Hotărârea nr. 183/2018

Hotărârea nr.183 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 iunie 2018

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov. ro

Website: www,judbrasov.ro


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.183

din data de 28.06.2018

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 iunie 2018;

Analizând Dispoziția nr. 610/22.06.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 iunie 2018, ora 1200, sala 120, precum și Dispoziția Președintele Consiliului Județean Brașov nr. 615/26.06.2018 privind modificarea orei la care se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov, convocată prin Dispoziția nr. 610/22.06.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 4 propuneri la punctul nr. 21 - „ Diverse, informări”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 28 iunie 2018.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28 iunie 2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 610/22.06.2018 și, respectiv nr. 615/26.06.2018.
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


CONSILIUL JUDEȚEAN Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offîce(®judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


PREȘEDINTE

Cod: F-05


DISPOZIȚIA NR.615

din data de 26.06.2018

privind modificarea orei la care se va desfășură ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov, convocată prin Dispoziția nr.610/22.06.2018

Președintele Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Dispoziția nr. 610/22.06.2018, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28.06.2018 ora 1200, sala 120;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE.

Art.unic. - Ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov convocată pentru data de 28.06.2018, se va desfășura la sala 120, ora IO00, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE Adrian-IoanJV ește:Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice@ jud brașov, ro, ww w.j ud bra sov.ro


PREȘEDINTE                                     Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR, 610

din data de 22.06.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 iunie 2018 ora 1200, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr .215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 28 iunie 2018, ora 1200, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.05.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de medic șef - Secția Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II -Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 6. Proiect de hătărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din unitățile sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situate în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.10, et.l, înscrise în C.F. nr. 146947-C1-U3 Brașov, nr.top.5251/1/VI.

 • 9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Bibliotecii Județene „George Barițiu în vederea semnării actului adițional nr. 4 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene „George Barițiu”.

 • 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 7.272 mp, înscris în C.F. nr. 100730 Victoria, nr. cad 100730, din domeniul public al Orașului Victoria în domeniul public al Județului Brașov și aprobarea dării în administrare către D.G.A.S.P.C. Brașov, în vederea construirii unor case de tip familial, prin POR 2014-2020.

11 .Proiect de hotărâre privind privind darea în administrare a imobilului-construcții, înscris în C.F. nr. 101416 Brașov cu nr. top. 6696, 6697, situat în municipiul Brașov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 5 către Biblioteca Județeană “George Barițiu Brașov”, pe o perioadă de 10 ani.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal de negociere finală și a draftului de contract de vânzare-cumpărare având ca obiect cumpărarea bunurilor imobile (terenuri) pe care este edificat sediul D.G.A.S.P.C. Brașov și Filiala Bibliotecii Județene George Baritiu Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre aprobarea transmiterii fără plată a unui autoturism, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Comunei Budila.

 • 15. Proiect de hotărâre aprobarea contractării proiectului „Thematic Trail Trigger” - ThreeT (Inițierea unor trasee tematice), în cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat în vederea implementării proiectului ”Cel mai bun șef ești tu. Devino antrepenor”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii și a regulamentului de funcționare ale Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

21 .Diverse, informări.
Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon; + 40 268 410 777, Fax; +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.06.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România 2018, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.202/2016 a Consiliului Județean Brașov, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului Acțiunilor Culturale 2018 -Suplimentare CENTENAR, al Centrului Cultural „Reduta” Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind încadrarea drumului județean DJ 107C Vad (DN 73A) - Poiana Narciselor în categoria funcțională de drum comunal.