Hotărârea nr. 181/2018

Hotărârea nr.181 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -“Programul Sportul de performanță”, Sesiunea a II-a

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov. România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMANIA


1918 20’d | SĂRBĂTORIM iMPOEUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 181 din data de 30.05.2018

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -"Programul Sportul de performanță ”, Sesiunea a Il-a

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 8554 și raportul de specialitate nr. 8553 din data de 30.05.2018, întocmite de Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe prin care se propune aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -“Programul Sportul de performanță ”, sesiunea a Il-a și anexele la acest ghid;

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 91 alin. (1), lit. ,,f’ și alin. (5), lit. „a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 5 și ale art. 8 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și a asociațiilor pe ramură de sport județene, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile cuprinse în Hotărârea Guvernului României nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48 din data de 14.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Ghidul solicitantului pentru Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 -“Programul Sportul de performanță ”, Sesiunea a Il-a, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Management Proiecte/ Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe.


Contrasemnează, SECRETAR

Maria DumJ

II J


răveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


1918-2018 : SAPBĂrQttiM ÎMPREUNA

ProgramuTjudețean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 - Programul Sportul de performanță -Sesiunea a II - a

GHIDUL SOLICITANTULUI

Autoritatea Finanțatoare: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov

Pentru orice clarificări vă rugăm să vă adresați în scris:

Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare

Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport

B-dul Eroilor, nr. 5, Brașov, Județul Brașov

tel: 0268.410.777/int: 142; fax: 0268.475.576, email: sport@judbrasov.ro

 • •  Informațiile din prezentul ghid au caracter obligatoriu.

 • •  Anunțul privind sesiunea de selecție se va publica pe site-ul www.judbrasov.ro cu cel puțin 15 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea dosarului de finanțare.

  Cuprins


Capitolul 1. Informații Generale

 • 1.1. Cadrul legislativ

 • 1.2. Termeni de referință

 • 1.3. Principii:

 • 1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

 • 1.5. Priorități de finanțare

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

 • 2.2.1. Experiența similară

 • 2.2.2. Personal de specialitate

2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive

 • 3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

 • 3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

 • 3.5. întocmirea bugetului

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

 • 4.1. Termene de referință

 • 4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Etapa 1 a procedurii de selecție

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

 • 4.3. Comisia de evaluare și selecție

 • 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

Contestații

Capitolul 5. Contractul de finanțare

 • 5.1. încheierea contractului de finanțare

 • 5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.3. Obligațiile beneficiarului

 • 5.4. Decontarea cheltuielilor

 • 5.5. Efectuarea plăților

Anexe

Capitolul 1. Informații Generale

1.1. Cadrul legislativ

Unitatea Administrațiv-Teritorială Județul Brașov acordă din bugetul propriu finanțări nerambursabile pentru proiecte ale cluburilor sportive de drept privat, ale asociațiilor județene pe ramură de sport, federațiilor naționale, Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Comitetului Național Paralimpic (CNP), în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație în anul 2018 și în temeiul următorului cadru legislativ:

 • •  Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Strategia de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 -2032; Ministerul Tineretului și Sportului, București, 2016;

 • •  Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată;

 • •  Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139 din 29/ 995, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

 • •  Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020.

1.2. Termeni de referință

activitate generatoare de profit

activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică

autoritate finanțatoare

UAT Județul Brașov

finanțare nerambursabilă

alocare de fonduri prevăzute distinct în bugetul autorității finanțatoare pentru acoperirea parțială a cheltuielilor necesare în vederea desfășurării de către persoanele juridice fără scop patrimonial a unor proiecte sportive care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local

cerere de finanțare

document completat de către solicitanți în vederea obținerii finanțării pentru o propunere de proiect

categorii de cheltuieli eligibile

categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul GHID, care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă și cofinanțare proprie (cheltuieli eligibile)

cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă

solicitant

structură sportivă de drept privat fără scop patrimonial (club sportiv, asociație județeană pe ramură de sport, federație, COSR, CNP), care depune o propunere de proiect sportiv având ca obiect desfășurarea de activități sportive

solicitant eligibil

solicitantul care depune o propunere de proiect în vederea obținerii finanțării nerambursabile de la UAT Județul Brașov și care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite de către autoritatea finanțatoare

beneficiar

solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de Ghidul solicitantului, devenind responsabil cu implementarea proiectului

contract de finanțare nerambursabilă

contract încheiat, în condițiile legii, între autoritatea finanțatoare - UAT Județul Brașov și beneficiarul finanțării nerambursabile, prin care părțile stabilesc condițiile acordării acesteia

cofinanțare

cheltuielile eligibile presupuse de realizarea proiectului, suportate de către solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase, în numerar, în procent de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate

fonduri publice

sume alocate din bugetul UAT Județul Brașov

perioada de desfășurare a proiectului

perioada înscrisă în contractul de finanțare (are ca început data începerii primei activități și poate dura, cel târziu, până la 15 Noiembrie 2018).

15 Noiembrie 2018 reprezintă data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de beneficiarul finanțării nerambursabile

valoarea maximă a finanțării

suma maximă alocată de UAT Județul Brașov pentru un proiect

bugetul proiectului

valoarea totală a costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului sportiv. Costurile eligibile se constituie atât din finanțarea nerambursabilă solicitată cât și din cofinanțare (contribuția proprie asigurată de beneficiar)

activitate sportivă

complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă și competițiile sportive

acțiune de pregătire

acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizată în baza

sportivă

unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive

competiție sportivă

acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/ sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei

competiție sportivă internațională

competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări

competiție sportivă internă

competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România

competiție sportivă internă de nivel național

competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național

structuri sportive

organizații de drept privat fără scop patrimonial, constituite în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de membrii lor și participarea la activități și competiții sportive

baza sportivă

amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică și sport

registrul sportiv

document care evidențiază situația înregistrării structurilor sportului în ordine cronologică și care are două componente: subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică și subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică

certificat de identitate sportivă

act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă

oficiali sportivi

persoanele a căror activitate conduce la organizarea și administrarea activității sportive, aflate în relație cu structura sportivă pe baza de contract de muncă, convenție civilă de prestări de servicii sau voluntariat.

 • 1.3. Principii:

Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul județean a proiectelor sportive:

 • •  libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare persoană juridică care desfășoară activități sportive nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

 • •  eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • •  transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor sportive;

 • •  tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce desfășoară activități sportive nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • •  excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 • •  neretroactivitatea - excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare.

 • •  cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate.

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit.

în cazul în care din activitățile proiectului se obțin venituri, acestea se vor folosi obligatoriu în implementarea proiectului și se vor regăsi în cheltuielile și plățile aferente (cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete/taxe de participare, închiriere, etc./drepturi TV etc. - sumele încasate trebuie folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului).

Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

1.4. Scopul și Obiectivele proiectelor finanțate

UAT Județul Brașov va finanța în anul 2018 din bugetul propriu proiecte sportive în cadrul Programului Sportul de performanță.

Prin Programul Sportul de performanță se urmărește valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei. Programul Sportul de performanță se adresează exclusiv sporturilor olimpice asa cum sunt ele prezentate de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și sporturilor paralimpice.

Obiective:

 • a) promovarea imaginii județului Brașov ca “județ al sporturilor” prin susținerea organizării de evenimente sportive de mare amploare

 • b) susținerea sporturilor olimpice / paralimpice și îmbunătățirea performanței sportive

 • c)  susținerea pregătirii sportivilor de înaltă performanță din județ și a participării acestora la competiții

 • d) dezvoltarea ofertei sportive și ridicarea standardului de performanță prin susținerea cluburilor sportive

 • 1.5. Priorități de finanțare 1

SPORTURI OLIMPICE             SUMA: 960.000 lei

Prioritatea și obiectul / domeniul finanțabil:

Subprioritate

Nivel

Suma maximă / proiect - lei

Nr. max. proiecte contractate / disciplină sportivă și solicitant

PI. Organizarea de competiții oficiale INTERNAȚIONALE

(jocuri olimpice de tineret, FOTE, campionate mondiale, cupe mondiale, grand prix, campionate europene)

Pl.l

seniori

120.000

2

P1.2

juniori

100.000

2

P2. Organizarea de competiții oficiale NAȚIONALE

P2

seniori

60.000

1

P3. Pregătire și participare la competiții internaționale oficiale (INDIVIDUAL / ECHIPE)

P3

internațional

60.000

1

P4. Pregătire și participare la competiții oficiale naționale- primul eșalon - superior, sporturi olimpice // ECHIPE: prima grupă valorică / divizie / liga

, sporturi de iarnă și de vară / INDIVIDUAL: sportivi clasați în primele 6 locuri - prima grupă valorică națională a disciplinei sportive

P4

național

60.000

1

P5. Pregătire si participare la competiții oficiale naționale - eșalon secund, sporturi olimpice // ECHIPE - a doua grupă valorică / divizie / ligă, sporturi de iarnă și de vară / INDIVIDUAL - sportivi clasați pe locurile 7... 10, inclusiv - prima grupă valorică națională a disciplinei sportive

P5

național

50.000

1

P6. Pregătire și participare la competiții oficiale naționale - eșalon inferior, sporturi olimpice // ECHIPE: a treia grupă valorică / divizie / ligă, sporturi de iarnă și de vară / INDIVIDUAL - sportivi clasați de la locul 11 până la locul 20 inclusiv - prima grupă valorică națională a disciplinei sportive

P6

național

40.000

1

Modul de distribuire a sumelor alocate programului anual sport 2018:

 • - Primele proiecte contractate vor fi cele ce aparțin Priorității nr. 1, în ordinea subpriorităților, întâi Subprioritatea Pl.l, apoi Subprioritatea PI.2. Solicitările vor fi prioritizate spre contractare în ordinea descrescătoare a punctelor obținute, în interiorul (sub)priorității;

 • - Din suma rămasă se vor contracta proiectele înscrise la Prioritatea 2, în ordine descrescătoare ca mai sus. Se procedează similar până la epuizarea fondurilor sau, după caz, până la finanțarea tuturor solicitărilor (până la P6, inclusiv).

  ATENTIE!

  A Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori asa cum sunt acestea definite de forurile tutelare pe ramură sportivă/ disciplină olimpică.

  A Pentru proiectele de organizare - PI și P2 :

  o Sunt eligibile doar federațiile sportive, asociațiile județene pe ramură de sport, COSR și CNP (vezi 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului)

  o Un solicitant poate obține cel mult două contracte de finanțare /an.

  A Pentru proiectele de pregătire si participare P3, P4, P5 și P6:

  o Sunt eligibile doar cluburile sportive (vezi 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului)

  o In cursul unui an calendaristic, in cadrul programului Sportul de Performanță un solicitant poate contracta maximum 3 finanțări nerambursabile, fiecare dintre acestea pentru altă disciplină sportivă acreditată conform CIS.

  o Pentru prioritățile P3, P4, P5 și P6 pot fi incluse și costurile de participare Ia Cupa României.

  SPORTURI PARALIMPICE              SUMA: 40.001

  0 lei

  Pip. Organizarea de competiții oficiale naționale sau internaționale - SPORTURI PARALIMPICE(*)

  Sporturi de iarnă / vară

  Pip

  40.000

  1

(*) Sporturile paralimpice sunt cele definite de Comitetul Național Paralimpic (sursa: http://npc.org.ro).

Nu se poate depune un proiect care vizează atât activități de pregătire sportivă și participare la competiții sportive oficiale, cât și organizarea în județul Brașov a competițiilor sportive oficiale.

în cazul în care participarea la competiții sau organizarea de competiții are loc după încheierea perioadei contractuale, beneficiarul se va angaja să prezinte dovada participării la respectiva competiție / organizarea competiției, în termen de 30 de zile lucrătoare de la ultima activitate sportivă prevăzută în anexele contractului dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului fiscal următor. Neprezentarea dovezii participării/ oganizării atrage după sine recuperarea integrală a finanțării nerambursabile acordate.

Capitolul 2. Eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului

 • 2.1. Eligibilitate, înregistrarea solicitantului

Pot solicita finanțare:

 • 1.  Pentru proiectele care vizează activitatea de pregătire și participare la competiții sportive naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, sporturi olimpice / paralimpice.

 • •  cluburile sportive de drept privat fără scop lucrativ, constituite în condițiile legii ca structuri mono sau polisportive, cu sediul în județul Brașov;

 • 2. Pentru proiectele care vizează organizarea în județul Brașov a competițiilor sportive naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpice/ paralimpice:

 • •  asociațiile județene pe ramuri de sport din România;

 • •  federațiile sportive naționale;

 • •  Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Comitetul Național Paralimpic (CNP).

Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori.

Autoritatea finanțatoare UAT Județul Brașov, în condițiile legii, va ține cont de următoarele:

• Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • c)  a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

în scopul demonstrării eligibilității solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 • -  Anexa 1.6. Declarația de eligibilitate (original);

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de Extrasul din Registrul Special - nu mai vechi de 30 de zile

SAU

Statut și Act Constitutiv, actualizate; încheierea Judecătorească rămasă definitivă prin care sunt aprobate ultimele modificări ale actelor constitutive;

Certificatul de identitate sportivă ;

 • -   Documente edificatoare care să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană;

 • -   Certificat de înregistrare fiscală;

 • -  Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general din care să reiasă că solicitantul nu are datorii;

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale din care să reiasă că solicitantul nu are datorii;

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent, înregistrate la autoritățile competente, cu excepția persoanelor juridice înființate în anul curent; în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții, solicitantul trebuie să facă dovada înscrierii2 la competițiile sportive naționale sau internaționale oficiale pentru care se solicită finanțarea;

în cazul solicitării finanțării pentru organizarea unei competiții sportive, solicitantul trebuie să facă dovada că aceasta este o competiție sportivă oficială, națională sau internațională, pentru o ramură sportivă olimpică;

Regulamentul competiției - avizat de federația de profil / forul tutelar superior pe ramura sportivă. Toate modificările ulterioare ale regulamentului vor fi avizate de federația de profil / forul tutelar superior și vor fi aduse la cunoștința autorității finanțatoare.

Nu este permisă participarea solicitanților care nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin contracte de finanțare anterioare.

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a solicita orice alte documentele pe care le consideră necesare pentru verificarea respectării condițiilor mai sus menționate.

Documentele emise în altă limbă trebuie să fie însoțite de traducerea în limba română, asumată prin semnătură.

 • 2.2. Capacitatea tehnică a solicitantului

2.2.1. Experiența similară

în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții sportive naționale sau intenaționale oficiale, solicitantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați de la termenul limită de depunere a ofertelor sportive) a organizat și derulat cel puțin un proiect sportiv similar pe aceeași ramură de sport pentru care se solicită finanțare. în acest sens se va prezenta, în original Anexa 1.5. Experiența similară.

2.2.2. Personal de specialitate

Solicitanții trebuie să facă dovada că dispun de personal calificat în condițiile legii, în echipa responsabilă de derularea proiectului: coordonator, responsabil financiar, responsabil cu probleme tehnice (cadre tehnice), alți membri, după caz.

în scopul dovedirii se va depune Anexa 1.7. Curriculum Vitae pentru fiecare persoană nominalizată (semnat și datat de titular). Se poate depune și un alt format de CV cu condiția ca acesta să fie relevant și să aibă inclusă înainte de semnătură secțiunea privind angajamentul de participare.

2.3. Capacitatea financiară a solicitantului

Acordarea de finanțări nerambursabile este condiționată de existența surselor de finanțare, proprii ale beneficiarului.

Beneficiarii pot identifica posibilități de atragere a altor surse de finanțare, încheind contracte în condițiile legii - sponsorizare, scrisori de intenție, donație sau alte forme de sprijin financiar din partea unor terți.

Solicitanții trebuie să-și asume contribuția proprie și/ sau atrasă de minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. în acest sens se va depune Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere privind cofînanțarea însoțită de un extras de cont în lei sau în valută. Acesta va certifica existența unei sume cel puțin egală cu valoarea contribuției proprii a solicitanului.

Nu se acceptă dovada coflnanțării în natură.

în cazul contribuției proprii în valută, cursul pentru care se echivalează cofînanțarea este cel comunicat de Banca Națională a României la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, dată care va fi menționată în anunțul de participare.

Capitolul 3. Eligibilitatea cheltuielilor și bugetul

Valorile maxime ale finanțărilor nerambursabile acordate pentru proiecte sportive sunt cele menționate anterior la pct. 1.5 - Priorități de finanțare.

 • 3.1. Participanții la acțiunile sportive

 • A. La acțiunile de pregătire și participare sportivă internă și internațională:

 • a)  sportivi;

 • b)  antrenori și oficiali;

 • c)  alte persoane care contribuie la realizarea activităților (observatori, personal auxiliar).

B. La acțiunile de organizare a competițiilor sportive:

în afară de sportivi, sunt considerați participanți și antrenori, medici, asistenți medicali, arbitrii, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

Este eligibilă doar organizarea de competiții oficiale definite în conformitate cu art. 13, alin. 5) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, “Sistemul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat și organizat de federațiile sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor acestora ”, Pentru competițiile internaționale solicitanții vor face dovada eligibilității prin prezentarea unui document în acest sens emis de forul tutelar superior.

3.2. Categorii de cheltuieli eligibile

Din finanțările nerambursabile se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:

PREGĂTIRE ȘI PARTICIPARE

ORGANIZARE DE COMPETIȚII

I.

Transport

I.

Transport

II.

Cazare

II.

Cazare

III.

Masă

III.

Masă

IV.

închirieri baze sportive

IV.

închirieri baze sportive

V.

Materiale și echipamente sportive

V.

Materiale și echipamente sportive

VI.

Materiale promoționale.

VI.

Materiale promoționale

VII.

Asigurări de accidente

VII.

Asigurări de accidente

VIII.

Premii sportivi

Solicitanta vor avea în vedere următoarele:

IX.

Plăți arbitri - doar pentru proiectele care

Masă + transport + cazare se vor bugeta exclusiv

vizează organizarea de competiții oficiale

pentru cantonamentele efectuate în altă localitate

internaționale (indemnizații)

și deplasările echipei / sportivilor pentru

participare la meciuri/ concursuri;

Ținuta de reprezentare este eligibilă doar în

cazul competițiilor de nivel internațional.

Transportul internațional va fi bugetat pentru persoanele care fac parte din delegație (sportivi, antrenori și oficiali).

Transportul internațional va fi bugetat exclusiv pentru arbitrii oficiali.

Sunt considerate eligibile acele cheltuieli care se încadrează în categoriile de mai sus și:

 • - reflectă costuri necesare și rezonabile;

 • - sunt oportune și justificate;

 • - sunt efectuate pe perioada de desfășurare a proiectului;

 • - sunt legate în mod direct de proiect;

 • - sunt prevăzute în formularul de buget;

 • - se referă strict la participanții la acțiunile sportive;

 • - sunt identificabile, verificabile și corelate cu cererea de finanțare;

 • - sunt susținute de acte și documente justificative corespunzătoare și care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

IMPORTANT:

Pe fiecare categorie de cheltuieli, valoarea cumulată a sumelor provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțare trebuie să se încadreze în plafonul maxim stabilit prin prevederile H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

Plafoanele maxime stabilite în prezentul ghid, pentru anumite categorii de cheltuieli eligibile, sunt valabile atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie și/sau atrasă.

Valorile care depășesc plafoanele astfel stabilite vor fi trecute în bugetul proiectului la categoria cheltuieli neeligibile și suportate integral de solicitant.

3.3. Detalierea cheltuielilor eligibile pe linii de buget

Categoriile de cheltuieli respectă prevederile H.G. nr. 1860/2006, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 518/1995, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare categorie de cheltuială.

Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie încadrată în conținutul unei linii bugetare:

I. Transport

Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

 • a) cu orice fel de tren, clasa a Il-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante, dacă acestea au asemenea posibilități, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Decontarea cheltuielilor cu carburantul se va face la consumul mediu prevăzut în cartea tehnică a autovehiculului (ex.: pentru microbuz se va deconta la 13,5%, dacă așa este specificat în fișa tehnică a vehiculului).

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii - estimarea cheltuielilor se face în baza consumului de 7,5 litri de carburant la 100 km, pentru transportul în România.

în cazul transportului intern, taxele de parcare și cheltuielile cu transportul în regim de taxi nu sunt eligibile.

Sunt eligibile cheltuielile conexe transportului internațional de persoane: cheltuielile cu viză, asigurare de călătorie, taxe de drum și taxe de parcare.

Se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic participant la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

 • c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare;

II. Cazare

Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.

în cazul în care cazarea se face într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează 50% din tariful de cazare perceput.

în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

III.

Masa


Cheltuielile zilnice de masă prevăzute mai jos reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizației sportive, în funcție de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate. Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

Acțiunea

Limite maxime/persoană

a) Competiții sportive interne:

- de nivel național

până la 70 lei

b) Acțiuni de pregătire sportivă desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de:

- cluburile sportive

până la 85 lei

c) Competiții sportive internaționale organizate de:

- asociațiile județene pe ramură de sport

până la 90 lei

- federațiile sportive naționale, Comitetul Național Paralimpic

până la 100 lei

- Comitetul Olimpic și Sportiv Român

până la 110 lei

în cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegațiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute mai sus, numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

Sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

IV. închirieri baze sportive

Sunt eligibile serviciile de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor sportive.

V. Materiale $i echipamente sportive

Se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție. Ținuta de reprezentare este eligibilă exclusiv pentru proiectele ce vizează organizarea de competiții internaționale.

Exemple de materiale (fără a fi o enumerare exhaustivă): mingi de joc, numere de concurs, steaguri, fanioane pentru arbitraj și utilizări oficiale, elemente și materiale consumabile pentru marcarea, delimitarea, evidențierea traseelor sportive ș.a.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziția de mijloace fixe (bunuri cu o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei cu o durată normală de utilizare mai mare de un an)

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

VI. Materiale promoționale

Pentru achiziționarea de panouri și materiale publicitare se vor prezenta obligatoriu toate specificațiile tehnice și oferte orientative pentru justificarea prețurilor estimate.

VII.   Asigurarea de accidente

Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale membrilor delegațiilor sportive, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate pentru competițiile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), h) și i) ale art. 25 alin. (1) din HG 1447/2007, exclusiv pe perioada deșfasurării acțiunii (competițiile menționate anterior sunt: ”b) Jocuri olimpice de tineret, c) Jocuri paralimpice, d) Campionate mondiale / Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi speciale, f) Festivalul Olimpic al Tineretului European, g) Jocuri mondiale universitare, Campionate mondiale școlare și universitare, militare, ale polițiștilor, feroviare și alte asemenea, h) Campionate europene școlare și universitare, i) Jocurile francofoniei”}

VIII.  Premii pentru sportivi

Premiile se impozitează potrivit legii. în bugetul proiectului se vor include premiile la valoarea brută. Solicitantul va atașa regulamentul de concurs din care să reiasă modalitate de acordare a acestora. în afara premiilor la competițiile sportive organizatorii pot acorda medalii, diplome, cupe, conform regulamentelor competițiilor respective.

IX. Plata arbitrilor

Structurile sportive care organizează competiții sportive internaționale pot solicita finanțare pentru arbitrii care sunt nominalizați la aceste manifestări. Cheltuielile privind indemnizația de arbitraj pentru arbitrii principali sunt în limitele următoare:

Competiții sportive internaționale:

La discipline individuale:

La jocuri sportive:

Federații naționale:

400 lei

Alte organizații sportive:

200 lei

Indemnizația de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind: o pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute în tabelele de mai sus; o pentru arbitrul secund, 75% din indemnizația arbitrului principal.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face conform Anexei 3. Cerințe decont.

 • 3.4. Cheltuieli neeligibile

Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

 • a) comisioane bancare;

 • b) pierderi de schimb valutar;

 • c)  aporturi de tipul cofinanțării în natură (ex.: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parțială, bunuri de folosință îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau persoane juridice);

 • d) elemente deja finanțate prin alte proiecte/finanțări;

 • e) transportul intern în regim de taxi;

 • f)  taxele de parcare, în cazul transportului intern;

 • g) cartele de telefon;

 • h) băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar, cu excepțiile prevăzute în prezentul ghid;

 • i)  reparații, întreținerea echipamentelor închiriate;

 • 3.5. întocmirea bugetului

întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul total al proiectului se compune din:

 • a) cheltuieli eligibile (cofinanțarea + finanțarea nerambursabilă solicitată);

 • b) cheltuieli neeligibile.

Pentru ca o cheltuială să fie aprobată și decontată, trebuie să fie o cheltuială eligibilă, aferentă unei activități/acțiuni menționate în Anexa 1.3. Acțiunile/activitățile din cadrul proiectului.

Documentul de referință pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor este Anexa 1.2. - Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului, document pus la dispoziția solicitanților în format calcul tabelar, editabil.

La completarea bugetului de venituri și cheltuieli se va ține cont de următoarele:

 • a) cheltuielile sunt aferente perioadei de desfășurare a proiectului sportiv;

 • b) cheltuielile sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanțare și sunt prevăzute în formularul de buget;

 • c) reflectă costuri necesare și rezonabile pentru realizarea proiectului sportiv;

 • d) cheltuielile sunt oportune și justificate;

 • e)  sunt identificabile și verificabile;

 • f)  bugetul este detaliat, toate elementele bugetului sunt prezentate în componente individuale și pentru fiecare componentă este specificat numărul de unități de măsură;

 • g) bugetul este întocmit în lei, cu TVA inclus;

 • h) se solicită de la autoritatea finanțatoare numai cheltuieli eligibile;

 • i)  sunt susținute de acte și documente justificative, corespunzătoare (prețurile sunt realiste, având la bază oferte aferente);

în vederea completării formularului de buget urmăriți instrucțiunile prezentate în Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (sheet-ul „BUGET DEMO & Instrucțiuni”).

Capitolul 4. Etapele sesiunii de selecție și evaluare

4.1. Termene de referință

Nr

Termen:

Activitate derulată și rezultate:

Depunerea cererilor de finanțare (sesiunea de depunere a proiectelor):

1.1.

15 de zile calendaristice de la data comunicării anunțului public privind sesiunea de selecție

Termenul de depunere a cererilor de finanțare

1.2.

Cu 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor

Termenul maxim de depunere a solicitărilor de clarificări asupra ghidului (*)

1.3.

Cu 4 zile calendaristice înainte de data limită de

Termenul maxim de răspuns la solicitările de clarificare

depunere a proiectelor

II.

Etapa 1 - procesul de selecție: Conformitate administrativă, evaluare, lista beneficiarilor înainte de contestații:

II. 1

20 de zile lucrătoare

II. 1.1. - verificarea conformității administrative, îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacității tehnice și financiare a solicitantului/partenerilor de către Comisie;

II. 1.2. - evaluarea/punctarea proiectelor selectate (proiecte conforme si care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și înregistrare).

II.2

1 zi lucrătoare

Publicarea listei proiectelor care va include următoarele secțiuni:

=> proiectele selectate care pot primi finanțări nerambursabile, punctajul obținut, precum și cuantumul finanțării nerambursabile

|=> proiectele care nu au fost selectate spre finanțare și punctajul obținut

proiectele respinse pentru neconformitate administrativă și/sau neeligibilitate

III.

Contestații:

III.l.

3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatului selecției - etapa I

Termenul pentru depunerea contestațiilor

III.2.

5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor

Termenul pentru soluționarea contestațiilor

III.3.

1 zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisiei de contestații

<=> publicarea listei privind soluționarea contestațiilor publicarea listei proiectelor ce pot fi finanțate / contractate

IV.

Etapa a Il-a - procesul de se LISTA FINALĂ, semnarea c

lecție

ontr actelor:

IV. 1.

5 zile lucrătoare de la publicarea listei privind soluționarea contestațiilor

Completarea documentației de către solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate pentru finanțare

IV.2.

3 zile lucrătoare

Verificarea conformității documentelor depuse conform solicitărilor

IV.3.

1 zi lucrătoare

Comunicarea publică a rezultatului selecției - LISTA FINALĂ a proiectelor ce vor fi finanțate / contractate

IV.4.

7 zile lucrătoare de la publicarea listei finale

Planificarea și semnarea contractelor de finanțare

Termenele menționate cu excepția celui pentru depunerea contestațiilor pot fi modificate în funcție de numărul de proiecte depuse de solicitanți.

(*) După publicarea Anunțului de participare orice persoană interesată poate solicita clarificări și informații suplimentare asupra Ghidului solicitantului, autoritatea finanțatoare având obligația de a răspunde solicitărilor de clarificări. Răspunsurile vor fi comunicate solicitanților și vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea prevăzute în prezentul ghid trebuie să se transmită sub formă de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii. Orice document scris trebuie confirmat de primire.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: scrisoare prin poștă, fax, electronică la adresa sport@judbrașov.ro

4.2. Documentele dosarului de participare la procedura de selecție

Procedura de selecție se va desfășura în două etape.

Documentele depuse în etapa I se prezintă în bibilioraft, în ordinea menționată în OPIS (specific fiecărei etape), având lipită pe copertă eticheta completată (etapal_Eticheta biblioraft). Biblioraftul se va depune sigilat (legat cu sfoară, cu hârtie de sigilare etc.), la sediul U.A.T. Județul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, în termenul stabilit în anunțul de participare.

Documentele pentru etapa II se vor depune în plic sigilat.

Orice solicitare depusă după data și ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Riscurile transmiterii acesteia, inclusiv forța majoră, cad în sarcina solicitantului.

Modificarea modelelor standard puse la dispoziție, eliminarea sau renumerotarea unor secțiuni, omiterea unor date solicitate sau înscrierea de date eronate atrage după sine respingerea solicitării de finanțare.

întreaga documentație va fi tehnoredactată, cu excepția documentelor emise de alte autorități. Documentele depuse vor respecta cerințele din prezentul ghid.

înainte de data și ora limită de depunere a proiectelor, solicitantul are dreptul de a-și modifica proiectul sau de a depune documente suplimentare printr-o solicitare scrisă și motivată în acest sens. Modificările se vor supune aceleiași proceduri ca în cazul primei depuneri (etapa 1), dar eticheta va avea specificată și mențiunea “Modificări”.

în situația depunerii a două sau mai multe proiecte în cadrul aceleiași sesiuni, documentele prin care se demonstrează eligibilitatea, înregistrarea solicitantului se depun o singură dată, la primul dosar depus (documentele solicitate la punctul 2.1. Eligibilitatea, înregistrarea solicitantului).

Selecția proiectelor se realizează în două etape, astfel:

Etapa 1 a procedurii de selecție

Pentru prima etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele documente, în această ordine - se va completa în mod obligatoriu opisul pentru etapa 1 -[(etapal)OPISJ:

Nr. Crt.

Tip document

Observații

1)

Cererea de finanțare sport (Anexa 1.1.)

semnat, ștampilat

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de Documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc)

semnat, ștampilat

3)

Acțiunile/activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

semnat, ștampilat

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

semnat, ștampilat

5)

Raportul de activitate pentru anul competițional anterior

semnat, ștampilat

6)

Experiența similară (în cazul organizării de competiții) (Anexa 1.5.)

semnat, ștampilat

Nr. Crt.

Tip document

Observații

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

semnat, ștampilat

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

semnat și datat de titular

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special SAU

-Statutul și Act Constitutiv actualizate, inclusiv ultima încheiere Judecătorească

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul” - nu mai vechi de 30 de zile

-copii lizibile cu mențiunea “Conform cu originalul”

10)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

H)

Certificatul de identitate sportivă - CIS

copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”, față / verso

12)

Dovada invitației de participare/ înregistrării/ înscrierii la competițiile sportive naționale sau internaționale oficiale pentru care se solicită finanțarea - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

- original, copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

13)

Regulamentul competiției2

avizat de federația de profil / structura sportivă superioară, conform art. 13, alin. 5 din Legea nr. 69/2000 - original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”.

14)

Dovada faptului că acea competiție pe care o va organiza solicitantul este o competiție sportivă oficială, în condițiile legii, pentru o ramură sportivă olimpică

- original, sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

15)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor structurilor sportive locale / 4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte)

conform precizărilor din prezentul ghid

16)

CD/DVD/stick

să conțină:

-Anexele 1.1, 1.2, 1.3 și 1.4 - în format electronic editabil3

17)

împuternicire (Anexa 1.8.) - (dacă este cazul)

3 exemplare, semnat și ștampilat

Toate documentele depuse vor fi ștampilate și semnate de către reprezentantul legal/împutemicit

 • 2 Atenție! Modificarea regulamentului în perioada evaluării precum și în implementarea proiectului - în cazul atribuirii unui contract de finanțare - se comunică în cel mai scurt timp autorității finanțatoare. Comunicarea va fi însoțită de următoarele: noul regulament vizat de către forul tutelar superior, având evidențiate modificările survenite.

 • 3 Exemplu format: *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx). Neconcordanța dintre conținutul cererii de finanțare depusă pe suport de hârtie și cea depusă pe suport electronic conduce la respingerea propunerii de proiect pe motiv de neconformitate administrativă.

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Pentru a doua etapă a selecției, dosarul de participare trebuie să conțină următoarele

documente, însoțite de opisul pentru etapa a 2-a completat, în ordinea de mai jos:

Mi!

Crt.

Tip document

Observații

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent înregistrate la autoritățile competente

-copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1.

- original

5)

Dovada existenței cofinanțării, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

- original sau copie lizibilă cu mențiunea “Conform cu originalul”

6)

Formular de identificare financiară -Anexa 2.2.

Original

7)

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3.)

Original

Toate documentele depuse vor fi ștampilate, asumate prin semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului

ATENȚIE!


A NU includeți documentele pentru etapa a Il-a în dosarul etapei I! Documentele eliberate de alte instituții pot depăși perioada de valabilitate (exemplu: Certificatele fiscale emise de Direcția Fiscală/ ANAF).

A Semnarea contractului este condiționată, conform cerințelor legale, de depunerea la dosarul cererii de finanțare (etapa Il-a) a situațiilor financiare aferente anului fiscal anterior.

4.3. Comisia de evaluare și selecție

Selecția ofertelor sportive se face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive, care se va întocmi grilele de punctaj și va stabili rezultatul final.

Comisia de selecție va fi constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov și va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. în componența acestei comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de evaluare a proiectelor sportive.

Componența nominală a comisiilor va fi adusă la cunoștința publică pe site-ul autorității finanțatoare numai după încheierea sesiunii de selecție.

Comisia de evaluare și selecție stabilește pe baza punctajului obținut ierarhia ofertelor sportive, în funcție de criteriile de evaluare, care trebuie să facă posibilă evaluarea, pe baze competitive și concurențiale, a capacității solicitanților de a finaliza activitatea propusă pentru finanțare.

4.4. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare, evaluarea propunerilor de proiecte

ATENTIE!

A Se vor solicita clarificări - dacă este cazul - exclusiv la documentele depuse, nu la cele lipsă!

A Lipsa documentelor solicitate atrage după sine descalificarea solicitantului.

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse reprezentând părți integrante ale contractului atrage după sine descalificarea proiectului.

Este exclus din procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care nu îndeplinește condițiile de participare.

De asemenea, solicitantul va fi exclus din procesul de selecție în cazul în care se dovedește că acesta:

 • •  se face vinovat de inducerea gravă în eroare a Autorității finanțatoare sau a comisiei de evaluare, prin furnizarea de informații incorecte, ce sunt luate în considerare în procesul de selecție sau dacă a omis furnizarea acestor informații;

 • •  a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisia de evaluare sau autoritatea finanțatoare în timpul procesului de evaluare;

 • •  nu a respectat prevederile Ghidului solicitantului sau ale contractelor de finanțare din sesiunile anterioare.

în cazul în care organizațiile sau persoanele se dovedesc a fi vinovate de cele de mai sus, autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a le exclude de la finanțările ulterioare.

Atribuirea de contracte de finanțare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate programului aprobat anual în bugetul autorității finanțatoare.

Numărul de participanți la procedura de selecție nu este limitat. în cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă. în cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia. Dacă în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

Etapa 1 a procedurii de selecție

Comisia de selecție și evaluare verifică:

existența și conformitatea documentelor depuse la prima etapă de selecție, conform solicitărilor de mai sus;

- îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și înregistrare, capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

existența și concordanța documentelor depuse în format electronic cu cele depuse pe suport hârtie;

corectitudinea întocmirii cererii de finanțare, a bugetului de venituri și cheltuieli și a restului documentelor depuse în cadrul acestei etape, în vederea realizării departajării cererilor depuse (punctaj).

Comisia de evaluare și selecție poate solicita clarificări privind documentele depuse de solicitanți iar aceștia vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții duce la respingerea cererii de finanțare.

Pentru fiecare proiect conform va fi întocmită grila de evaluare conținând punctajul acordat. Criteriile de evaluare sunt grupate în subcriterii. Numărul maxim de puncte care poate fi obținut este de 100.

Pentru asigurarea cofinanțării minime obligatorii de 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate, punctajul acordat este de 0 pct. Cofinanțarea minimă obligatorie de 10% 20

reprezintă criteriu de eligibilitate.

în cazul în care se identifică cheltuieli neeligibile din cofinanțarea proprie sau/și din finanțarea nerambursabilă solicitată, se va propune prin notificare către solicitant modificarea bugetului astfel:

 • a) dacă suma neeligibilă a fost identificată la finanțarea nerambursabilă solicitată suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile;

 • b) dacă suma neeligibilă a fost identificată la cofinanțare proprie suma este propusă spre transferare la cheltuieli neeligibile. în această situație solicitantul va modifica corespunzător și valoarea finanțării nerambursabile astfel încât procentul de cofinanțare asumat si numărul liniilor bugetare la depunerea dosarului să nu se modifice, (din Anexa 1.2).

Nu se acceptă modificări ale costului total al proiectului.

în cazul acceptării de către solicitant a cheltuielilor constatate neeligibile de către comisia de selecție și evaluare, se va depune Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului, rectificată. Neacceptarea de către solicitant a cheltuielilor neeligibile identificate conduce automat la descalificarea proiectului.

Criterii de evaluare

I. Proiectele structurilor sportive locale (din județul Brașov) care vizează activitatea de pregătire sportivă și participare la competiții sportive naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpice4, cu încadrarea în prioritățile stabilite de ghid:

Nr crt.

Criteriu

(P - criteriu punctaj)

Punctaj maxim

STRUCTURA SPORTIVĂ

Maxim 30 puncte

1.

P.I.l - Numărul de secții sportive (sporturi olimpice) afiliate la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația pe ramură de sport județeană

Punctaj P.I.l - max 30 pct.

Pentru fiecare secție afiliată - 2 pct.

Pentru 15 sau mai multe secții afiliate -max. 30 pct.

2.

P.I.2 - Numărul de sportivi legitimați în cadrul secției pentru care se solicită finanțarea (sporturi olimpice)

Punctaj P.I.2 - max 30 pct.

Pentru fiecare sportiv legitimat - 0,5 pct.

Pentru 60 sau mai mulți sportivi legitimați - max. 30 pct.

3.

P.I.3 - Numărul de sportivi convocați la loturile naționale din cadrul secției sportive pentru care se solicita finanțarea (sporturi olimpice)

Punctaj P.I.3 - max 30 pct.

Pentru fiecare sportiv convocat - 3 pct.

Pentru 10 sau mai mulți sportivi convocați la loturile naționale - max. 30 pct.

4.

P.I.4 - Medalii/ locuri obținute în anul precedent la competiții sportive naționale/ internaționale de către sportivii legitimați în cadrul secției pentru care se solicită finanțarea

Punctaj P.I.4 - max 30 pct. (* 1) Conf. mențiunilor

5.

P.I.5 Pentru sporturi de echipă:

- Număr echipe participante în competiții oficiale naționale/ internaționale în anul competițional anterior

Pentru sporturi individuale:

Punctaj P.I.5 - max 30 pct.

 • - pentru sporturi de echipă: câte 3 puncte pentru fiecare echipă

 • - pentru sporturi individuale: câte 3 puncte pentru fiecare sportiv

4 în situația egalității de puncte pentru ultimii clasați, departajarea se va face prin analizarea criteriilor PI4, PI3, PI5 -în această ordine (poziționat superior va fi solicitantul care se departajează la primul/ unul dintre aceste criterii). Daca nici în urma analizei acestor criterii nu pot fi departajați solicitanții, ultimul criteriu analizat va fi PI7 (va fi declarat câștigător solicitantul care asigură o cofinanțare netă mai mare, în lei).

Nr crt.

Criteriu

(P - criteriu punctaj)

Punctaj maxim

- Număr sportivi participanți în competiții oficiale naționale/ internaționale în anul competițional anterior

(pentru 10 sau mai multe echipe / 10 sau mai mulți sportivi se obține max. de puncte la acest criteriu)

Ps = 1

P.I.l + P.I.2 + P.I.3 + P.I.4+P.I.5)/5 maxim 30 puncte

PROIECTUL SPORTIV

Maxim 70 de puncte

6.

P.I.6 - Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanță, relevanța și gradul de vizibilitate (va fi punctată doar încadrarea de cel mai înalt nivel)

Punctaj P.I.6 - max 50 pct.

Nivel / Nr. pct.:

Național                      30

Internațional                    50

7

P.I.7 - Măsură în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește procentul minim de 10%:

Punctaj P.I.7 (max 20 pct.)

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1 % contribuție peste 10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct.

(punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru o contribuție mai mare sau egală cu 30%)

Pp = P.I.6 + P.I.7          maxim 70 puncte

Punctaj total = Ps + Pp    maxim 100 puncte

(*1) Mențiuni - acordarea punctajelor la criteriul P.I.4:

Nivel competițional

Tip competiție

(locurile de la... până la..., inclusiv):

Puncte obținute

1)

Olimpiada (1...6)

10

2)

Olimpiada de Tineret (1...6)

9

3)

Campionate Mondiale (1...6)

7

4)

Campionate Europene (1...6)

6,5

5)

FOTE (1...6)

6

6)

Jocuri Mondiale Universitare (1.. .6)

5,5

7)

Campionate Europene Școlare Universitare (1.. .6)

5

8)

Jocurile Europei (1.. .6)

4,5

9)

Jocurile Francofoniei (1...3)

4

10)

Cupe Mondiale Interțări Seniori (1.. .3)

3,5

H)

Cupe Mondiale Seniori (1.. .3)

3

12)

Cupe Europene Interțări (1.. .3)

2,5

13)

Balcaniada (1 ...3)

2

14)

Campionat Național (1.. .3)

1,5

15)

Cupa României (1...3)

1

Punctajul se obține prin cumularea tuturor performanțelor dovedite.

Puncte suplimentare acordate proiectelor care la partea de pregătire (activități incluse în proiect) au prevăzute cantonamente cu asigurarea a cel puțin trei nopți de cazare:

J 5 puncte - cantonament care are prevăzută cazare în județul Brașov

•S 3 puncte - cazare în Regiunea Centru (jud: Sibiu, Harghita, Covasna, Mureș, Alba)

■S 1 punct - cazare în România, indiferent de regiune.

II. Proiectele structurilor sportive care vizează organizarea în județul Brașov a competițiilor sportive naționale și internaționale oficiale, în condițiile legii, pentru sporturi olimpice / paralimpice, cu încadrarea în prioritățile stabilite de ghid:

Nr. Crt.

Criteriu

Punctaj maxim 100 puncte(*)

1.

P.II.l - Numărul de participanți la competiția sportivă pentru sporturi individuale pentru care s-a demonstrat experiența similară

Punctaj P.II.l - max 30 pct.

Pentru fiecare participant - 0,2 pct.

Pentru 150 sau mai mulți de participanți - max. 30 pct

2.

P.II.2 - Numărul de echipe participante la competiția sportivă pentru sporturi de echipă pentru care s-a demonstrat experiența similară

Punctaj P.II.2 - max 30 pct.

Pentru fiecare echipă participantă -1 pct.

Pentru 30 sau mai multe echipe participante - max. 30 pct

3.

P.II.3 - Anvergura proiectului, încadrarea pe nivele de importanță, relevanța și gradul de vizibilitate

Punctaj P.II.3 - max 50 pct.

Nivel / Nr. pct.:

Național                      30

Internațional                    50

4.

P.II.4 - Măsură în care cofinanțarea proprie a beneficiarului depășește minimul eligibil de 10%:

Punctaj P.II.4 (max 20 pct.)

10% - 0 pct.

Pentru fiecare 0,1% contribuție peste 10% se acordă 0,1 pct dar nu mai mult de 20 pct.

(punctajul maxim la acest criteriu se obține pentru o contribuție mai mare sau egală cu 30%)

Punctaj total =P.II.l + P.II.3 + P.II.4 sau                    maxim 100 puncte

=P.II.2 + P.II.3 + P.II.4

(*) Punctele 1 și 2 se anulează reciproc în funcție de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau sporturi pe echipe).

Acte doveditoare necesare pentru aplicarea criteriilor de evaluare

I. Proiectele care vizează activitatea de pregătire sportivă și participare la competiții sportive, naționale și internaționale oficiale pentru sporturi olimpice, cu încadrarea în prioritățile de finanțare:

Criteriu:

Acte neccesare /act doveditor:

P.I.l

Adresă din partea federației de specialitate și/sau din partea asociației pe ramură de sport județeană sau alt document prin care se atestă numărul de secții afiliate (original, copie lizibiă conform cu originalul, copie legalizată).

P.I.2

Declarație pe propria răspundere cuprinzând numele sportivilor legitimați la club și numărul de legitimație (carnet) vizat de federație. Includeți în dosar doar legitimațiile sportivilor din cadrul secției/ sportului olimpic pentru care se solicită finanțarea.

P.I.3

Adresă sau „convocator” din partea federației de specialitate prin care se atestă convocarea la lot. Includeți în dosar doar înscrisurile sportivilor din cadrul secției sportului olimpic pentru care se solicită finanțarea și care în anul competițional anterior au fost convocați la loturile naționale.

P.I.4

Raportul de competiție sau alt document specific atestat de forul superior competent care să ateste rezultatul și performanța obținută (sau diplomă).

P.I.5

Raportul de competiție, centralizatoare ale federațiilor, clasamente, înscrisuri eliberate

de federație/ asociație județeană pe ramură de sport sau alt document specific care să ateste participarea în anul competițional anterior.

II. Proiectele care vizează organizarea în județul Brașov a competițiilor sportive naționale si internaționale oficiale pentru sporturi olimpice/paralimpice. cu încadrarea în prioritățile de finanțare:

Criteriu:

Acte neccesare / act doveditor:

P.II.l

Raportul de competiție sau alt document specific care să ateste participarea (nr. participanți) în anul/ competiția precedentă - sporturi individuale

P.II.2

Raportul de competiție sau alt document specific care să ateste participarea în anul/ competiția precedentă (nr. participanți) - sporturi de echipă.

Ierarhizarea ofertelor sportive se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în cadrul priorităților/ subpriorităților de finanțare, alocarea sumelor facându-se în limita bugetului disponibil.

Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care, după publicarea rezultatelor de la etapa I a sesiunii de finanțare se consideră nedreptățit de modul de organizare și desfășurare a selecției de proiecte, poate formula o contestație care va fi transmisă autorității finanțatoare.

Contestațiile se pot depune la sediul autorității finanțatoare în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a rezultatelor de la etapa I a sesiunii și vor fi soluționate de comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov, în condițiile legii, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunere.

Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, alții decât cei care au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive.

Membrii comisiei vor analiza contestațiile și vor reevalua proiectele contestate conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării și punctării proiectului în cauză. Dacă soluția propusă în urma reevaluării elementelor contestate este diferită de cea a comisiei de evaluare și selecție, se va întocmi o nouă grilă de evaluare. în final, se va întocmi un raport privind rezultatul analizării contestațiilor și reevaluării proiectelor. Fiecărui contestatar i se va comunica decizia comisiei privind aspectele contestate.

în prima zi lucrătoare de la finalizarea lucrărilor comisia va publica rezultatele soluționării contestațiilor și lista proiectelor admise.

în componența acestor comisii pot intra și membri supleanți, desemnați a-i înlocui pe titulari, în cazul în care, din motive obiective, aceștia nu pot asigura activitatea de soliționare a contestațiilor.

Rezultatele privind soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.iudbrasov.ro.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

 • •  Datele de identificare ale contestatarului;

 • •  Numărul de referință al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • •  Obiectul contestației;

 • •  Motivele de fapt și de drept;

 • •  Dovezile pe care se întemeiază.

Contestația va fi semnată și ștampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia. Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii. în vederea formulării contestației pot fi solicitate grilele de evaluare.

Etapa a 2-a a procedurii de selecție

Solicitanții ale căror proiecte au fost selecționate în prima etapă de selecție vor completa documentația, conform prezentului ghid.

Comisia de selecție și evaluare verifică existența, conformitatea și legalitatea documentelor depuse.

Proiectele sunt considerate neeligibile în situația în care solicitantul nu respectă termenul de depunere, documentele sunt incomplete și/sau din conținutul lor rezultă faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile de participare anunțate prin Ghidul solicitantului.

Nu vor putea fi selectate ofertele solicitanților care au conturile bancare blocate, nu au respectat un contract de finanțare ori au prezentat declarații inexacte, de natură să influențeze acordarea finanțării.

Capitolul 5. Contractul de finanțare

5.1. încheierea contractului de finanțare

Solicitanții ale căror propuneri de proiect au fost selectate vor semna contractul de finanțare, în conformitate cu Anexa 4 Contract cadru.

Din partea solicitantului contractul va fi semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit al acestuia, în baza unei împuterniciri dată în condițiile legii. (Anexa 1.9. împuternicire).

Contractarea finanțărilor se va face în termen de maximum 7 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor finale ale evaluării. Dacă în termenul stabilit solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Județului Brașov nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare. Locurile acestora vor fi preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajelor. La semnarea contractului de finanțare beneficiarul este obligat să depună Anexa 2.3 Declarația de imparțialitate.

Contractele de finanțare nerambursabile prevăd, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

5.2. Modificarea contractului de finanțare

 • 5.2.1. Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile (criteriile de punctaj). Solicitările de acest tip pot conduce la rezilierea contractului de finanțare.

 • 5.2.2. în situația în care, din motive obiective, beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va adresa o solicitare în scris autorității finanțatoare. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente și de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată sau/și Anexa 1.2 Bugetul acțiunii/ activității din cadrul proiectului, după caz. Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • 5.2.3. Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de pregătire/participare/organizare -perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată.

Tipurile de solicitări menționate la acest subcapitol se depun la Registratura Consiliului Județean Brașov - camera 10, parter însoțite de un OPIS al documentelor depuse.

5.3. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul are obligația de a implementa proiectul sportiv în conformitate cu prevederile prezentului ghid și a anexelor la acesta.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul acceptă termenii și condițiile în care va primi finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul sportiv pentru care primește finanțare, cu respectarea legislației naționale.

Dacă beneficiarul nu reușește să pună în aplicare proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau autoritatea finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă beneficiarul nu respectă termenii contractuali, inclusiv cererea de finanțare. Autoritatea finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, autoritatea finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

Beneficiarul finanțării nerambursabile are obligația de a promova denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/ acțiunilor finanțate, astfel:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov”

Nerespectarea prevederilor privind promovarea denumirea autorității finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - în cadrul proiectelor/acțiunilor finanțate, se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

în cazul organizării unei competiții, în materialele publicitare va fi promovată și denumirea localității/ariei protejate în care aceasta se desfășoară.

Raportările vor fi întocmite în limba română și vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Brașov, la Registratură, cam. 10, însoțite de adresă de înaintare. Termenul limită pentru depunerea rapoartelor este cel stipulat în contractul de finanțare.

5.4. Decontarea cheltuielilor

Pentru a fi aprobată la decontare o cheltuială trebuie să fie eligibilă, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului și cu legislația în vigoare.

Stabilirea eligibilității unei cheltuieli se face luând în considerare următoarele aspecte:

 • •  cheltuiala a fost aprobată în buget;

 • •  cheltuiala a fost realizată pentru proiectul sportiv (este dovedită legătura directă cu proiectul sportiv);

 • •  cheltuiala a fost efectuată pe perioada de desfășurare a proiectului sportiv, pentru activități și plăți realizate după data semnării contractului de finanțare;

 • •  beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată (în original și copie), conform precizărilor de mai jos, pentru fiecare tip de cheltuială;

 • •  beneficiarul a dovedit realizarea activității pentru care a fost aprobată cheltuială în cauză.

 • •  Pentru a fi aceeptate la decont, documentele prezentate vor îndeplini următoarele condiții obligatorii:

 • •  Sunt emise pe numele beneficiarului finanțării sau pe numele partenerilor, după caz;

 • •  Sunt emise și plătite în perioada contractuală;

 • •  Sunt completate cu detalierea exactă a produselor sau serviciilor achiziționate în legătură cu activitățile proiectului sportiv;

 • •  Sunt completate cu toate datele necesare din punct de vedere al formei (numărul și data emiterii, emitentul documentului, beneficiarul, semnate și ștampilate);

 • •  Sunt însoțite de dovada plății (chitanță, ordin de plată vizat de bancă, ordin de plată electronic evidențiat în extrasul de cont);

 • •  Fiecare proiect va avea propriile facturi (pentru situația în care un beneficiar are mai multe contracte semnate în cadrul aceluiași an fiscal cu autoritatea finanțatoare);

 • •  Toate documentele justificative externe emise de un prestator din afara României către beneficiarului finanțării sau către participanții la proiectul sportiv se vor prezenta la decont însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată, semnată și ștampilată pe proprie răspundere de către beneficiar.

Modalitatea de efectuare a decontului:

 • 1. Rapoartele și documentele aferente decontului se depun la Consiliul Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5 Registratura - camera 10, cu adresă de înaintare și opis. Documentele depuse vor fi depuse în copie, cu mențiunea ”conform cu originalul”. Beneficiarii vor utiliza formatele puse la dispoziție prin prezentul ghid - anexe / părți integrante ale acestuia.

 • 2. Dosarul va fi remis serviciului de specialitate care va analiza documentele și, după caz, poate solicita clarificări iar beneficiarii vor trebui să transmită răspunsul la solicitări în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Nerespectarea acestor condiții poate duce la diminuarea finanțării cu sumele în cauză sau la luarea altor măsuri, în limitele contractului de finanțare.

 • 3.  în etapa finală a analizei decontului, beneficiarii contractelor vor fi informați asupra sumei rămase de plată (tranșa finală). Comunicarea poate fi făcută telefonic sau prin e-mail.

 • 4.  După comunicarea privind finalizarea analizei decontului, beneficiarii vor remite autorității finanțatoare factura pentru tranșa finală însoțită de adresa de înaintare (prin Registratură, în original).

 • 5.  Autoritatea finanțatoare, după înregistrarea facturii, va face demersurile în vederea efectuării plății.

înainte de finalizarea verificării decontului, autoritatea finanțatoare va solicita beneficiarului să prezinte documentele în original pentru verificarea conformității acestora.

Note:

 • •  Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului ghid (secțiunea rambursare), cu respectarea mențiunilor și instrucțiunilor incluse în acestea;

 • •  Regulile privind decontările și raportările se aplică întocmai și pentru raportarea intermediară;

 • •  Verificarea cheltuielilor se va face pentru valoarea totală a proiectului, nu doar pentru finanțarea nerambursabilă acordată.

în implementarea contractelor atribuite, beneficiarii vor acorda atenție conflictului de interese. în acest sens solicitanții vor depune în original Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului.

Se vor avea în vedere prevederile O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

5.5. Efectuarea plăților                                                                             1

Finanțările se acordă în trei tranșe, prin virament bancar în contul beneficiarului pe baza facturii emise de beneficiar, însoțită de adresa de înaintare.

Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc prin contractul de finanțare.

Prima tranșă se acordă la începutul proiectului, după semnarea contractului de finanțare și nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Beneficiarul contractului va întocmi un raport intermediar de activitate, financiar și decont pentru justificarea avansului acordat. După validarea rapoartelor beneficiarul poate solicita eliberarea tranșei a doua.

Ultima tranșă se acordă după validarea documentelor justificative și a rapoartelor finale prevăzute în contract. Ultima tranșă poate fi maximum de 15% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Anexe

Anexa 1.1. Cerere de finanțare

Anexa 1.2. Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului

Anexa 1.3. Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului

Anexa 1.4. Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Anexa 1.5. Experiența similară

Anexa 1.6. Declarație de eligibilitate

Anexa 1.7. CV (angajament participare inclus)

Anexa 1.8. împuternicire

(etapal)_Eticheta biblioraft - SPORT

(etapa 1) OPIS

Anexa 2.1. Angajament pe propria răspundere cofinanțare

Anexa 2.2. Formular de identificare financiară

Anexa 2.3. Declarația de imparțialitate a beneficiarului

(etapa2) _OPIS

Anexa 3. Cerințe decont

Anexa 4. Contract cadru

Anexa 5. Fișa de monitorizare

Anexa 6. Alerta de neregulă

Anexa 7. Bugetul general al competiției (proiecte organizare)

RC013_Adresa inaintare (notificări, informări, solicitări, raport, decont)

RC02_Adresa inaintare FACTURA SPORT

RC03_Formular de raportare Sport

RC04_Formular Decont

RC05_Opis dosar de Decont SPORT

Solicitanții / beneficiarii care utilizează alte tipuri de programe de editare de text / calcul tabelar (Ex.: versiuni mai vechi Office, Open-source software - OSS etc.), doar în situația în care au probleme în completarea formularelor puse la dispoziție, vor comunica în timp util pentru găsirea unor soluții particulare (dacă este cazul).

V----V----- V k' * ----


(parte integrantă a contractului de finanțare) Anexa 1.1.

ERERE DE FINANȚARE


&

Informați

și date de bază - OBLIGATORII:

Nr. de înregistrare al Cererii de Finanțare la solicitant:

Titlul proiectului: (folosiți diacritice)

încadrarea proiectului în funcție de PRIORITATE SUBPRIORITATE și SPORT OLIMPIC:

Categorie:

Ce vizează proiectul?

Prioritatea (*1)

SubPrioritatea (*2)

Sportul olimpic vizat (*3)

Grupa de vârstă (*4)


(*1) - notați PI,.....Pn - în Junctie de Prioritatea vizată de proiect; Prioritățile de finanțare se regăsesc în Ghidul

Solicitantului;

(*2) - notați Pl.l, ...., Pn.l - în funcție SubPrioritatea vizată de proiect (dacă este cazul); SubPrioritățile de finanțare se regăsesc în Ghidul Solicitantului;

(*3) - notați explicit sportul olimpic vizat folosind prezentarea sporturilor olimpice de pe pagina de internet a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), respectiv http://www.cosr.ro secțiunea "Sporturi"

(*4) - Notați grupa de vârstă așa cum este aceasta definită de forul tutelar superior pe ramura/ disciplina sportivă. Nu sunt eligibile proiectele care vizează grupe de vârstă mai mici de juniori, așa cum sunt acestea definite de forurile tutelare pe ramură sporivă/ disciplină olimpică.

A. Date privind structura sportivă/ solicitantul:

1. Denumirea completă a organizației:

2. Adresa poștală:

3. Certificat de identitate sportivă - CIS

(nr./data):

4. Cont bancar:

IBAN: ....

Deschis la:.....

5. Cod fiscal:

6. Alte date de contact ale organizației:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web:

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Poziția

Nume, prenume

Funcția in organizație

Telefon

E-mail

Coordonator

Responsabil financiar

Responsabil cu probleme tehnice

Alți membri, după caz

...

B. Date privind proiectul1:

Denumirea proiectului

Scopul

Obiectiv general

Obiective specifice

Denumirea activității/ acțiunii:

Loc desfășurare(*l)

Perioada de derulare (*2)

Participanți (*3)

(numărul fi calitatea)

Al - ...

An- ...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ luna calanedaristică sau perioada de la ... zz/11... - până la ... zz/11 ... (*3) - Participanții sunt definiți în Ghidul solicitantului la subcapitolul 3.1 Participanții la acțiunile sportive. Se va trece un număr minim estimat care se va regăsi și în Anexa 1.3. Acțiunile, activitatile din cadrul proiectului. Corelați numărul sportivilor cu datele soliictate mai jos - Tabel "Lista sportivilor implicați în proiec”

Denumirea activității/ acțiunii:

Descrierea pe scurt a activităților / rezultate urmărite4 5:

Al - ...

An-...

Denumirea competiției oficiale vizată în cadrul proiectului:

Forul tutelar pe ramură/ disciplină sportivă:

Denumirea completă:

Pagina de internet:

WWW.....

Lista sportivilor implicați în proiect (pentru proiectele care vizează participarea / pregătirea):

Nr. crt.

Numele și prenumele sportivului

An naștere

A

încadrarea pe grupă de vârstă (*):

1

2

x--------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------1---------------------------------------------------------

-încadrarea pe grupe de vârste din tabelul de mai sus a fost făcută conform Regulamentului federației ...(denumirea completă)...., regulament aprobat / adoptat în data de ...(zi/lună/an).

publice

sportive

1.

Al - Acțiunea/activitatea....................

2

A2 - Acțiunea/activitatea....................

n

An - Acțiunea/activitatea....................

TOTAL:

(*)Atenție: se va corela cu Anexa 1.2 - Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului.

 • C. Resurse umane și financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiunilor/ activităților din cadrul proiectului:

Pentru cluburile sportive de drept privat fără scop patrimonial

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

............, din care antrenori......

1.2. Număr de secții pe ramură de sport

1.3. Număr de sportivi legitimați în cadrul clubului, pe secții

(detaliați pe secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

....

Total secții:.....

5

Total sportivi: ....

Pentru asociațiile județene pe ramură de sport / federații / COSR / CNP;

1. Resurse umane

Categorie

Total

1.1. Număr de personal salariat

1.2. Număr de cluburi sportive afiliate la asociație pe ramură de sport județeană / afiliate la federație

1.3. Număr de asociații fără personalitate juridică afiliate la asociație pe ramură de sport județeană/ afiliate la federație

1.4. Număr de sportivi legitimați pe secții / număr de sportivi în evidența federației (cu legitimație vizată la zi)

(detaliați pe secții și număr sportivi)

Denumire secție:

Nr. sportivi:

' * *'

Total secții:.....

Total sportivi: ....

2. Resurse financiare

Categorie:

2.1.Venituri proprii realizate în anul precedent (lei):

2.2.Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent (lei):

-donații, sponsorizări

-venituri din activități economice (* 1)

-cotizații, taxe, penalități etc.

-alte venituri

TOTAL:

(*1) închirieri, prestări de servicii, reclamă/ publicitate, etc.

NOTE:

-A Este obligatoriu ca toate secțiunile cuprinse în Cererea de finanțare să fie completate cu informații.

A Nu se admit cereri de finanțare în care solicitantul a modificat prezentul format.

A La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu documentele solicitate prin Ghid - etapa 1.

Solicitant:

Numele și funcția reprezentant legal/ împuternicit

Semnătura și ștampila

Data întocmirii

Costurile estimate ale proiectului (se va detalia pe acțiuni/ac

Valoarea totală (lei)


Nr. crt.


Acțiunea/ activitatea(*):


ăți și surse de


are


Din care (lei):

Suma solicitată din fonduri

Venituri proprii ale structurii
; Organizația sportiva: _Asociatia Club Sportiv Viit
■—.——

I

A

B

c

D

^TotăTBuget (lei):

13.610,00

13.400,00

1.107,00

11.993,00

511,00

PUNCTAJ Ponderi eligibile (%):

100.00 |

90,77

CONTRACT Total & (%) eligibile:

13.100,00

100,00

8,45

91,55


Titlul proiectului:___Sport olimpic si performa

Nr. crt. (linia de buget)

Acțiunea/ activitatea:

Categorie de cheltuieli

Informații privind cheltuiala / componentele acesteia etc.

Unitatea de măsură -UM

Nr. UM

Valoarea UM lei

TOTAL (TVA inclus) lei (T):

ELIGIBILE - A. Valoare totala (TVA inclus) - lei

ELIGIBILE - B. Cofinanțare proprie a structurii sportive ~ Iei

ELIGIBILE - C. Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: (A-B)

5,00

100,00

100.00

7,00

93,00

transport intern, deplasare la federație cu auto personal, Bv-Buc-Bv, (300 km x 7,5% x 5,1 lei/litru)
0,00Activitatea 1


I .transport

cazare 25 sportivi pentru pregătire *

2.cazare

10 nopti/persoana = 25 camare single nopți cazare 250,00 x 10 nopți = 250 nopți cazare

30,00


7.500.00


1.000,00


6.500,00


0,00


0,00


7.500,00

3

Activitatea 7

S.materialesi echipament sportiv

echipament sportivi, 20 seturi, compuse din: tricou - 5 lei/buc, pantalon trening -15 iei/ buc, bluza trening - 20 lei/buc. Preț set = 40 lei

set

20,00

40,00

800,00

800,00

4

Activitatea 5

3.masa

partenri media - neimplicati in proiect, se asigura pentru fiecare

pers

21,00

10,00

210,00

0,00

5

Activitatea 4

4.închirieri baze sportive

partener media cafea, suc, gustare (pentru 21 pers, 10 lei pers, 1 zi)

inchrierea sala atletism multifuncționala 5 zile (1000 lei/zi)

serviciu

1,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

6

7

0,00

0,00

4.900
Exempluhfemaîsiis a fost feaiiiaK cuSCQP INFORMATIV S5DE ORIENTARE*- ;                       .

Scopul d'.estu' exemplu tistn *i»* a c/?n o iragi if d Lt-ta ce se asteapta de la j" pro t-st rfp solicitam., '^preturife (cost/buc.; închirieri;, etc.) induse *r» coloana specfflcâ fiu șu-legatura cu piața, Sunt doar Pxempte;' * *toto$ttl aceasta pagina pentrirexercttâ preliminar? si/sau atorab&re cu rnodiilliatea de introduce iede date


INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNTOCMIREA BUGETULUI:

 • 1. Toate câmpurile coloanelor de la A la L inclusiv se completează OBLIGATORIU pentru fiecare linie de buget (condiție de eligibilitate = conformitate administrativa).

 • 2. Completarea bugetului:

Reprezentant legal, Numele și prenumele.............................................

Data intocmirii:                                                                                     Funcția..............................................................

(parte integranta a contractului de finanțare)

Anexa 1.2 Bugetul acțiunii, activității din cadrul proiectului

Nr. crt (linia de buget)

Acțiunea/ activitatea:

Categorie de cheltuieli

Informații privind cheltuiala / componentele acesteia etc.

Unitatea de măsură -UM

Nr. UM

Valoarea UM lei

TOTAL (TVA inclus) lei (T):

ELIGIBILE - A. Valoare totala (TVA inclus) - lei

ELIGIBILE - B. Cofinanțare proprie a structurii sportive -lei

ELIGIBILE-C. Finanțare nerambursabilă solicitată - lei: (A-B)


 • 2.1. - Coloana cu denumirea Actiunea/activitatea se completează astfel:

 • a) se alege un câmp predefinit din lista (sau);

 • b) se alege un câmp predefinit din lista si se completează sau se oferă explicații suplimentare (sau)

 • c) se generează o activitate noua, formulata explicit

 • 2.2. - Pentru coloana Categorie de cheltuieli se alege unul din câmpurile predefinite;

 • 2.3. Pentru coloana Informații privind cheltuiala se completează astfel: se oferă explicații suplimentare (minimale) privind cheltuiala programata.


 • 3. Veri ficați calculul pe fiecare linie astfel: Finanțarea nerambursabilă solicitata = Valoare Totala Eligibila (TVA inclus) - Cofinantare propie a structurii sportive (urmăriți capul de tabel)

L_Deasupra capului de tabel, însumarea se face automat pentru pana la 400 linii de buget. De asemeni calculul ponderilor se face automat. NU modificați această insumare automată; NU insumați coloanele la sfârșit după ce ați introdus ultima linie de buget - acest lucru se face automat deasupra tabelului! Verificați calculele înainte de printare.

 • 5. Folosiți doua zecimale pentru sumele incluse in buget (setare implicita).

 • 6. Atenție la ponderile pentru cheltuieli eligibile (max. 90% din acestea pot fi solicitate de la UAT Județul Brașov)

Echipamentele prevăzute în buget vor include informații detaliate (nr. buc & preț/bucată, inclusiv în cazul seturilor de echipamente, imprimare/ personalizare echipamente)

Verificați Liniile De Buget După Finalizare. Printati Aceste Pagini Si, Sub Semnătură, Introduceți Paginile In Dosarul Cererii De Finanțare. Atasati Dosarului Si Varianta Editabila A Bugetului (Acest Fișier).

Pentru orice întrebări / nelămuriri privind construcția bugetului - utilizarea formatului curent - sunați la departamentul nostru: 0268 410 777 int. 142 (L-V / in intervalul orar 09.00 - 15.00) sau utilizați adresa: sport@judbrasov.ro

OPORTUNITATE!

i) Coloana "TOTAL (TVA inclus”) are formule incluse; daca veți completa Nr. UM si Valoarea UM se generează automat calculul Nr. UM x Valoarea UM

i) Ultima coloana - "Verificare" are formule incluse. Daca valorile sunt diferite de 0 celula se va inrosi = avertizare ca undeva ati greșit la distribuția sumelor pe linie

 • iii) Urmăriți instrucțiunile de orientare - casetele galbene - care apar in momentul in care va poziționați pe o celula a tabelului.

 • iv) Introducerea unei cifre in coloana "Nr. crt.(linia de buget)" sub ultimul rând completat generează automat o un nou rând al bugetului, cu formule incluse!

OtrecJ-oJ' GLx.<ec_tLj

Data intocmirii:


Reprezentant legal, Numele șl prenumele Funcția...................................

i” în anul 2018

runile/ activitățile din cadrul proiectului Hramul “Promovarea sportului de per

Nr. crt.

Denumirea acțiunii/activității și tipul acesteia (pregătire, participare, organizare)

Locul de desfășurare (*1)

Perioada acțiunii (*2)

Nr. de participanți

Costul acțiunii

- lei (RON) -

Alte mențiuni

1

2

3

...

(*1) - adresa exactă (localitate, str., nr., denumire complex / bază sportivă etc.)

(*2) - perioada acțiunii: explicit zi/ lună /oră și intervalul orar sau perioada (de la ziua .... până la ziua, inclusiv, între orele ....)

Structura sportivăNoi, structura sportivă, ne angajăm ca orice modificare a datelor/ perioadelor de desfășurare și a locațiilor activităților apărută pe parcursul derulării proiectului va fi comunicată Consiliului Județean Brașov astfel:

 • a) Pentru amânarea / schimbarea locației unei activități: înainte cu cel puțin 24 ore față de ora de debut a activității așa cum a fost planificată inițial. Notificarea pentru acțiunile de la sfârșit de săptămână sau/și sărbători legale se înaintează cel mai târziu în ziua lucrătoare dinaintea zilelor libere, până la ora 1200. Se aplică similar pentru schimbarea locației unei activități (orarului, după caz).

 • b) Pentru devansarea unei activități: cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea desfășurării activității (se menționează în notificare: zi/perioadă, locație, oră de începere).

Data întocmirii............................

Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................................

Funcția....................................................................................

Semnătura și stampila..............................................................................iAcy

an€xa este parte integrantă a contractului de finanțare) Aitfxțd 1.4.L obiectivele si indicatorii de evaluare

Programul |“ț/omovarea sportului de performanță” în anul 2018
A. Identificare proiect și beneficiar:

1

Denumirea completă a organizației:

2

Titlul proiectului:

B. Scop și obiective1:

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

C. Indicatori2:

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

I.-INDICATORI OBLIGATORII - vizează exclusiv proiectul sportiv și rezultatele acestuia!

1

Indicatori de eficiență: ......{min. 1 indicator)...........

2

Indicatori fizici:

......{min. 1 indicator)..............

3

Indicatori de rezultat: ......{min. 1 indicator)...........

Il.-Ind finanța

icatori OBLIGATORII de promovare - vizează promovarea denumirii autorității toare (conf. art. 4, lit. f. din Contract)

1

... {min. 1 indicator)...

...

IIL-Alț

d indicatori (la alegerea solicitantului):

, . •

Data întocmirii............................

Reprezentant legal/împutemicit,

Numele și prenumele.............................................................

Funcția....................................................................................

Semnătura și stampila..............................................................................

 • 1 Corelați informațiile din această secțiune cu cele din Cererea de finanțare

 • 2 Puteți consulta mențiunile din din pagina următoare "Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

"Explicații (orientative) privind alegerea indicatorilor”

NU tipăriți această pagină /

NU o includeți în dosarul cererii de finanțare

L-INDICATORI OBLIGATOTORII

 • V Indicatori de eficiență - min. 1 indicator

 • V Indicatori fizici - min. 1 indicator

 • V Indicatori de rezultat - min. 1 indicator

Definiți indicatorii de mai sus sau oferiți informații suplimentare privind relevanța acestora pentru proiectul sportiv.

Acești indicatori vor trebui să vizeaze exclusiv proiectul sportiv și rezultatele acestuia!

IL-Indicatori OBLIGATOTORII de promovare (min. 1 indicator):

Exemple:

o tip materiale de promovare și numărul acestora

o număr de articole de presă sau număr de articole / postări în media socială

o număr de articole postate pe pagina de internet a beneficiarului

în situația în care beneficiarul contractului întocmește un raport final de competiție / de participare cu o secțiune dedicată promovării / media sau întocmește separat un raport media / de promovare, raport în care sunt evidențiate și acțiunile de promovare a finanțatorului, poate nota la acest set de indicatori acest unic produs. Raportul definit anterior va fi atașat apoi la raportarea finala.

III.-Alti indicatori (la alegerea solicitantului):__________

Exemple de indicatori (orintativi) - fără a fi obligatorii: Indicatori care vizează eficiența economică: o lei/activitate o lei/beneficiar

-II-

Definirea indicatorilor (note orientative):

Puteți propune indicatori cu următoarele mențiuni (valabile și pentru indicatorii obligatorii):

 • 1.  Să fie realizabili6

 • 2.  Să fie ușor de monitorizat si raportat7

 • 3.  Unitatea de măsură să fie specifică acelui indicator (lei, nr. antrenamente, nr. medalii etc.)

 • 4. Valoarea de început să fie mai mică decât valoarea de sfârșit (exemplu: nr. medalii câștigate / diplome la începutul proiectului - 0; nr. medalii câștigate/ diplome la sfârșitul proiectului -2 / în acest exemplu unitatea de măsură este "medalia / diploma / locul ocupat”). Prin valori se înțelege: „Valoarea de început” - la data depunerii cererii de finanțare / „Valoarea de sfârșit” - la sfârșitul implementării proiectului.  Solicitant


  (denumirea/numele)
 • 1.  Titlul proiectului____________________________________________________________________________

 • 2.  Perioada de derulare a proiectului:______________________________________________________

 • 3.  Locația în care s-a derulat proiectul:____________________________________________________

 • 4.  Scopul și obiectivele proiectului:_______________________________________________________

 • 5.  Beneficiarii proiectului:____________________________________________________________________

 • 6.  Impactul proiectului:___________________________________________________________________

Multiplicați formatul de mai sus pentru fiecare dintre proiectele menționate de dvs.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

EQLARAȚIE DE ELIGIBILITATE..............,  reprezentant legal al , declar pe propria răspundere,


Subsemnatul structurii sportive .


cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect sau aceeași activitate nonprofit de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent, iar în cazul în care contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs, de finanțare nerambursabilă de la instituția

.........................., în sumă de..........................lei (RON).

 • k) în cazul în care, din motive obiective, participarea la competiție/ organizarea competiției are loc după încheierea perioadei contractuale, mă angajez să prezint dovada participării la respectiva competiție/ organizării competiției cel mai târziu la 30 aprilie anul următor. Am luat la cunoștință de faptul că neprezentarea dovezii atrage după sine recuperarea integrală a finanțării nerambursabile acordate.

Am luat la cunoștință de prevederile Anexei 4 - CONTRACT CADRU Privind Programul Județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor structurilor sportive pentru anul 2018 Sportul de Performanță și sunt de acord cu propunerea de contract fără obiecțiuni.

Data întocmirii............................

Reprezentant legal:

Numele și prenumele.............................................................

Funcția....................................................................................

Semnătura și stampila..............................................................................
Cum

I y Anexa 1.7.


Anexa 1.7.


Curriculum vitae Inserați fotografia (rubrică facultativă)

Europass

Informații personale

Nume / Prenume Nume, Prenume

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Telefon(oane)

Mobil:


Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate(-tăți)

Data nașterii

Sex

Rolul propus in cadrul proiectului

Experiența profesională

Perioada Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat Activități și responsabilități principale Numele și adresa angajatorului Tipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare


Perioada Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent


Calificarea / diploma obținută

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite


Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare


Nivelul în clasificarea națională sau internațională


Aptitudini și competențe personale


Limba(i) matemă(e)


Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă


Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*)


A

înțelegere

Ascultare        Citire


Vorbire          Scriere

Participare la Discurs oral Exprimai conversație                   e scrisă


Limba


Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi

Străine


Competențe și abilități sociale


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite


Competențe și aptitudini organizatorice


Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.


Competențe și aptitudini tehnice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Alte competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere

Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.

Informații suplimentare

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

Anexe

Enumerați documentele anexate CV-ului.

Declar că voi fi disponibil/ă pe perioada de implementare pentru poziția de (conform poziției menționate în Cererea de finanțare) .................. la realizarea proiectului (denumirea

proiectului)                      ..................................................................................................,

................................................................................. în cazul în care acest proiect va fi implementat de către (denumirea solicitantului)..........................................

Data.............................

Semnătura titularului............................Se      uScxkJ

H."ic            $


___________________________, împuternicim prin prezenta pe ________________________________, domiciliat în ________________________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____ nr.

____________, eliberat de _____________, CNP _______________________ având funcția de __________________________, să ne reprezinte la procedura de selecție și evaluare nr. 2 a proiectelor sportive organizată de autoritatea finanțatoare U.A.T. Județul Brașov în anul 2018.

în îndeplinirea mandatului său, împuternicitul este delegat să aducă la îndeplinire următoarele:

 • I. ETAPA SELECȚIEI DE PROIECTE:

 • a) Să semneze toate actele și documentele emise în legătură cu participarea la prezenta procedură de selecție;

 • b) Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii;

 • c)  Să răspundă solicitărilor de clarificări formulate de către comisia de selecție și evaluare în timpul desfășurării procedurii.

 • d) Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură;

 • e) Să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură;

 • II. ETAPA CONTRACTUALĂ / IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:

 • f)  Să semneze contractul de finanțare;

 • g) Se va îngriji de ducerea la îndeplinire a obligațiilor contractuale ce ne revin;

 • h) Va derula în totalitate procedurile, angajează răspunderea subscrisei în toate actele și faptele ce decurg din implementarea contractului de la semnare până la finalizarea acestuia.

Notă: împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................


Consiliul Județean Brașov

9                          9

500007 - Eroilor nr. 5, cam. 10 - Registratura Brașov, România

Denumirea solicitantului (complet, fără abrevieri):

Denumirea proiectului:

A nu se deschide înainte de data____________ora______

(conform anunțului publicat cu ocazia lansării selecției de proiecte ale structurilor sportive)

Pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a proiectelor sportive

Sport de performanță - sesiunea a II - a

anul 2018


(V cc_<s> l (d


Nr. crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Cererea de finanțare (Anexa 1.1.)

1 -n

2)

Bugetul acțiunii/activității din cadrul proiectului (Anexa 1.2.) însoțit de documentația privind fundamentarea bugetului proiectului (oferte de preț, etc.)

n+1 - ...

3)

Acțiunile/ activitățile din cadrul proiectului (Anexa 1.3.)

4)

Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului (Anexa 1.4.)

5)

Raportul de activitate pentru anul competițional anterior

6)

Experiența similară (în cazul organizării de competiții) (Anexa 1.5.)

7)

Declarație de eligibilitate (Anexa 1.6.)

8)

CV-uri (Anexa 1.7.)

9)

Certificatul de înscriere în Registrul Asociaților și Fundațiilor însoțit de extrasul din Registrul Special

SAU

Statutul și Actul Constitutiv actualizate, inclusiv ultima încheiere Judecătorească

10)

Certificat de înregistrare fiscală - CIF

11)

Certificatul de identitate sportivă

12)

Dovada invitației de participare/ înregistrării/ înscrierii la competițiile sportive naționale sau internaționale (sporturi olimpice) pentru care se solicită finanțarea - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

13)

Regulamentul competiției, avizat de federația de profil, conform art. 13, alin. 5 din Legea nr. 69/2000 - în cazul solicitării finanțării pentru organizarea de competiții

14)

Lista participanților la acțiunile sportive aprobată de conducerea organizațiilor sportive - în cazul solicitării finanțării pentru participarea la competiții

15)

Dovada faptului că acea competiție pe care o va organiza solicitantul este o competiție sportivă oficială națională sau internațională pentru o ramură sportivă olimpică - în cazul organizării de competiții sportive

16)

Acte doveditoare necesare aplicării criteriilor de evaluare (conform solicitărilor de la Grila de evaluare a proiectelor structurilor sportive locale/P.I.l......P.I.rî)'.

1 Vă rugăm organizați documentele doveditoare pentru criteriile de evaluare (P.I.l, P.I.2 ... sau P.II.2, P.II.2 ....) în ordinea crescătoare a acestora cu evidențierea / delimitarea clară a lor (separator).

Nr. crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

17)

împuternicire (Anexa 1.8) - (dacă este cazul)

18)

CD/DVD/stick8

Toate documentele depuse trebuie asumate prin semnătură!

Vă recomandăm ca, după finalizarea dosarului cererii de finanțare, să păstrați o copie la sediul organizației dvs. (varianta finală cu semnături, inclusiv opisul completat cu numerele de pagini). Acest lucru poate ajuta la o comunicare eficientă între autoritatea finanțatoare și solicitant / beneficiar de finanțare (în perioada de evaluare / în perioada contractuală și post-contractuală).

A Neasumarea prin semnătură a documentelor depuse (în parte sau în întreg) conduce automat la descalificarea proiectului.t~A I

Ad\nk5jY-4ooAAngajament pe propria răspundere privind cofinanțareaSubsemnatul__________________________________________, posesor al actului de identitate________

seria_________, nr.____________, eliberat de_____________________________, la data de_____________________

cod numeric personal ____________________________, eliberat de ____________________________, în

calitate de _____________________________ (reprezentant legal/împuternicit) al

____________________________________________________(denumire solicitant), cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, mă angajez să întocmesc și să implementez proiectul ______________________________________________________ {titlul proiectului) în condițiile descrise în Ghidul solicitantului și mă angajez la următoarele:

 • 1. să furnizez cofinanțarea în sumă de........................lei, reprezentând..............% din valoarea

finanțării nerambursabile acordate aferente proiectului propus spre finanțare;

 • 2.  să finanțez toate costurile neeligibile care ne revin, aferente proiectului, în valoare totală de 

în sensul demonstrării cofinanțării atașăm următoarele:

o Extras de cont în valoare de

o Contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, altele, în valoare de

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentantului legal/împuternicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................TITULARUL CONTULUI

Denumire

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Persoana de contact

Telefon/ Fax

E-mail

BANCA

Denumire*

Adresa

Localitatea/ Județul

Cod poștal

Țara

Cod IBAN

Data** și Semnătura reprezentantului băncii, Ștampila băncii***

Data și Semnătura titularului contului


*Se va preciza și denumirea sucursalei/ filialei/ agenției etc

** Identificarea financiară trebuie să fie emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data depunerii proiectului.

***Cont valid la data eliberării

Este de preferat să atașați o copie RECENTĂ a extrasului de cont. Vă atragem atenția asupra faptului că extrasul de cont trebuie să confirme toate informațiile enumerate la rubricile „DENUMIREA CONTULUI”, „CODUL IBAN” și „DENUMIREA BĂNCII”.

în cazul unui extras atașat, ștampila băncii și semnătura reprezentantului băncii nu sunt necesare. Semnătura titularului de cont și data sunt ÎNTOTDEAUNA obligatorii.


iz
Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele U.A.T. Județul Brașov, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca reprezentant legal/ împuternicit al reprezentantului legal al organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului ............................................................ mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum acesta este definit mai sus și de asemenea, mă oblig să informez U.A.T. Județul Brașov despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data:__________________________________________

Numele și prenumele:_________________________________________________

Funcția:____________________________________________________

Semnătura și ștampila:

Anexez prezentei declarații o copie a actului de identitate.lliia

Crt.

Tip document

De la pag.... la pag....

1)

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a exercițiului financiar precedent

2)

Certificat fiscal privind datoriile la bugetul consolidat general

3)

Certificat fiscal privind taxele și impozitele locale (datorii la bugetele locale)

4)

Angajament pe propria răspundere privind cofinanțarea - Anexa 2.1. însoțit de dovada existenței altor surse de finanțare proprii sau atrase, cum ar fi: extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, scrisori de intenție, alte forme de sprijin financiar din partea unor terți

5)

Formular de identificare financiară - Anexa 2.2.

0

Declarația de imparțialitate a beneficiarului (Anexa 2.3 )


Nr. înregistrare la soli
Nr._______din_______________________


(se bifează tipul de către beneficiarul contractului)                    ,

Notificare

Informare

Cerere act adițional

înaintare dosar DECONT + RAPORT

Justificare avans + Raport intermediar

Final + Raport final


Către Consiliul Județean Brașov,

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar, proiect și contract

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../...........

Prin prezenta vă înaintăm acest înscris având ca obiect și din următoarele motive:

Tip înscris1

Obiectul9 10

Motivația11

Anexe12/ Opis

Total file13

(acest înscris + anexe/opis)

Numele și funcția__________________________

(reprezentant legal/ împuternicit)

Semnătura și ștampila_______________________

Data întocmirii_____________________Nr.Ad r?o\fx IccxA V*


(se bifează tipul de către beneficiarui^ontractului)


Factura

Avans

Tranșa 2

Finală


din


Către Consiliul Județean Brașov

Subscrisa, cu datele de mai jos:

Identificare beneficiar,

proiect și contract

Beneficiar:

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr.....

...../........

Prin prezenta vă înaintăm factura cu datele de mai jos, in vederea efectuării plății:

FACTURA

Serie:

Nr.

Data:

Suma (lei):

- pe factură menționați:

numărul de contract, titlul proiectului și ”avans” sau ”tranșa finală” după caz;

- exemplu:

« Finanțare nerambursabila conform contract nr. 111 din data

11.01.2018, Proiectul "Sportivi de performanță”, avans »

Numele și funcția_________________

Calitate (reprezentant legal, împuternicit, responsabil financiar)_____________________

Semnătura și ștampila_______________________

Data întocmirii (zz-ll-aa)____________
IDENTIFICARE

CONTRACT și PERIOADA DE RAPORTARE:

Beneficiar:

(denumirea completă a organizației)

Titlul Proiectului:

Contract nr./data:

Nr...../.....

Tip raport

Intermediar:

De la ... (zi/luna/an)... până la........

Final

Toată perioada contractuală

Notificări / Informări / Cereri acte adiționale în perioada contractuală:

Tip înscris:

Nr. buc.

Numere de înregistrare la Consiliul Județean Brașov și data:

Notificare

Informare

Cerere act adițional


 • I. Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor

1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate în cadrul proiectului finanțat:

- Se completează la raportarea INTERMEDIARĂ și FINALĂ

(la raportarea finală se includ toate activitățile, pentru toată durata contractuală)

(Descrierea nu va depăși două pagini și va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării proiectului finanțat și verificării realității prestațiilor: beneficiari, participanți, nr. spectatori, dosar de presă, colaborarea cu alți parteneri etc. Se vor anexa: câte un exemplar din materialele realizate în cadrul proiectului, copii după articolele de presă, fotografii ale locației, fotografii ale evenimentelor organizate sau la care beneficiarul a participat etc.)

Denumirea activității/ acțiunii; Perioada de derulare14 15; Loc desfășurare:

Descriere/ rezultate obținute în urma derulării proiectului de finanțare:

Al/... perioada ... / Loc desfășurare -...

An/ ... perioada ... / Loc desfășurare - ...

2. îndeplinire SCOP, OBIECTIVE, INDICATORI:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ-

2.1. Scop si Obiective:

Categorie

Descrieți / demonstrați/ argumentați modalitatea de îndeplinire a SCOPULUI și OBIECTIVELOR (pentru fiecare în parte):

Scop:

Obiectiv general:

Obiective specifice:

1.

2.

2.2. Indicatori:

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ-

Datele din aceste coloane sunt cele menționate de beneficiarul contractului de finanțare în Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele și indicatorii de evaluare ai proiectului

Nr. crt.

Denumire indicator

Unitate de măsură

Valoare început

Valoare sfârșit

Valoare realizată

1

2

3

Z Valoare realizată = valoarea realizată efectiv la finalul proiectului2

3. Promovare si vizibilitate:

(demonstrați / argumentați cum a fost realizată publicitatea proiectului, inclusiv în ceea ce privește asigurarea publicității finanțatorului conform prevederilor art. 4, lit. f) - Contractul de finanțare16 17 / anexați fotografii din care să reiasă respectarea cerințelor de promovare a denumirii autorității finanțatoare, copii după publicații, diplome, clasamente, articole online etc.)

-NU SE COMPLETEAZĂ LA RAPORTAREA INTERMEDIARĂ-

4. Alte comentarii (după caz):

(notați orice alte elemente / argumente /fapte/ dovezi care să susțină și să întărească elementele raportate anterior sau altele apărute pe parcursul derulării proiectului)

5. Anexe (ale Raportului privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor)’. Anexe:

Nr. crt.

Denumire anexă

Nr. pag.

1

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele incluse în prezentul Raport privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor sunt reale.

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................

II. Raport financiar

Tip raport

Intermediar

Final

 • 1. Date despre beneficiar:

Cont bancar nr................................., deschis la Banca............................/ (denumirea și sediul)

Beneficiar:_____________________________________________

Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr.____________din__________________________

 • 2. Date despre finanțare:

  Lei

  Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu contractul încheiat:

  Suma primită în cadrul finanțării

  Suma justificată prin documentele atașate:

  Se anexează documentele justificative financiar-contabile (cu opis) și orice a

  tă dovadă considerată

a fi edificatoare.

Declar pe proprie răspundere următoarele18:

 • 1.  Toate datele incluse în prezentul raport financiar sunt reale și conforme;

 • 2.  Veniturile generate în cadrul activităților proiectului sunt în sumă totală de:___________lei,

după cum urmează:

Nr. crt.

Sursa venitului (* 1)

Valoarea (lei)

Documente doveditoare (*2)

1

...

(*1) - bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare etc, diverse/altele

(*2) - declarații, contracte, bonuri etc. (se anexează dacă este cazul)

Solicitant....................................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit....................................................................

Semnătura și ștampila............................................

Data întocmirii............................................

S         OtL 'vj


Instrucțiuni:

DECONTUL IN 3 PAȘI:

PASUL 1:

Salveaza acest fișier pe calculatorul tau cu următoarea denumire nNr.Contract_2013.x\s”, unde "Nr. Contract" - numărul contractului de finanțare pentru acest proiect

(ex.: daca aveți contractul nr. 17.251 / 2018 pentru proiectul dvs. fișierul va avea următoarea denumire după salvare: "17251_2018.xls")

PASUL 2:

Citește si urmeaza instrucțiunile de mai jos:

O - se completeza de către beneficiarul contractului cu datele cerute: denumirea sa / nr. de contract / titlul proiectului

Q - se completează de către beneficiarul contractului cu sumele din bugetul aprobat, pentru fiecare categorie in parte precum si Total General

Q - câmpuri care se calculează automat pe baza valorilor introduse de dumneavoastră (formule incluse)

INTRODUCEREA UNEI CIFRE IN COLOANA "Plata din linia de buget nr.:" SUB ULTIMUL RÂND COMPLETAT GENEREAZĂ AUTOMAT O NOUA LINIE A CERERII DE RAMBURSARE!


INTRODUCEȚI DATELE IN FORMULAR IN ORDINEA CRESCĂTOARE A LINIILOR DE BUGET!

Completarea câmpurilor din formular (urmăriți capul de tabel / denumirea coloanelor): 1 "Plata din linia dp hi iopt nr nntati din rp linip dp htiopt a fnct fariita nlata-

Data întocmirii:

Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................

Semnătura și stampilaPlata din linia de buget nr.:


Activitatea:


Categorie de cheltuieli


Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data


Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii


T - Valoarea

PLĂTITĂ (cu TVA

Inclus)- lei


A - ELIGIBILE -Cofinanțare proprie (lei)


B - ELIGIBILE -Finanțare nerambursabilă (lei)


C - NEELIGIBILE


Cheltuieli neeligibile (Iei)


D - Cheltuieli suplimentare -Iei2. "Acțiunea/ activitatea:"; "Categorie de cheltuieli" - se alege din lista (la fel ca la întocmirea bugetului)

: 3. "Emitentul, Tip doc. plata (factura, bon etc.), Serie si Nr., Data" si "Tip document plata (OP, bon etc.). Serie si Nr., Data plătii" - completat: datele solicitate in celula. Pentru decont urmăriți cerințele din "Anexa 3. Cerințe decont sport";

 • 4. "Valoarea PLĂTITĂ (cu TVA Indus)- lei" = valoarea menționata in factura, bon consum etc.

 • 5. "A - ELIGIBILE - Cofinanțare proprie (lei); B - ELIGIBILE - Finanțare nerambursabilâ (lei); C - NEELIGIBILE Cheltuieli neeligibile (lei)" - reprezintă valorile menționate in bugetul aprobat pentru acea linie bugetara;

 • 6. "D - Cheltuieli suplimentare - lei" - sume cheltuite in plus de beneficiarul contractului, neprevăzute in bugetul aprobat.

 • 7. "VERIFICARE: Valoarea PLĂTITĂ - (A+B+C+D) = O" - caseta de verificare pe linie. Pentru valori diferite de O (zero) celula va afișa culoarea roșie.


PASUL 3:

ATENTIE!

După finalizare tipariti si semnați. Prezentați pentru decont si varianta editabila (fișierul)

întocmirea acestui formular completeza dosarul cererii de rambursare (Opis, documente de plata in copie etc.) - asa cum sunt mențiunile din Ghidul • solicitantului.


Pentru informații suplimentare nu ezitati sa ne contactați, (sugestie: înainte de a ne contacta recitiți prezentele instrucțiuni si mențiunile din Anexa 3 Cerințe decont)Data întocmirii:


Reprezentanți legali:

Numele și prenumele.............................................

Funcția..............................................................

(XAoW>--'(oîdA Mq>''U®

Organizația:........

Titlul Proiectului:

Contract finanțare neranibursaTi)lă/hr


OPIS Dosar decont

Nr. Crt.

Documentul

Linia de BUGET nr.:

De la

pag.....

la... pag.

1.

Raportul privind realizarea activităților, scopului, obiectivelor și a indicatorilor (RC03_Formular de raportare Sport - partea I și partea Il-a) - în format PRINȚ asumat prin semnătură si stampilă si în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

2.

Formularul de decont (RC04_Formular Decont - calcul tabelar / excel) in format PRINȚ asumat prin semnătură si stampilă si în format editabil (poate fi adus pe stick/CD sau/si trimis pe email la sport@judbrasov.ro)

-

3.

Factură fiscală

1

4.

Notă de recepție

1

5.

Bon de consum

1

6.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

1

7.

Listă de prezență

1

8.

Contract

1

9.

Ordin plată

1

10.

Extrase de cont^

1

11.

. . .

12.

Factură fiscală

n

13.

Notă de recepție

n

14.

Bon de consum

n

15.

Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor

n

16.

Listă de prezență

n

17.

Contract

n

18.

Ordin plată

n

19.

Extrase de cont^

n

Note:

1 ATENTIE! Documentele se vor prezenta pentru fiecare linie de buget în parte, în ordinea din crescătoare a liniilor de buget (linia 1, linia 2...) cu marcarea distinctă a acestora (separator)

 • 2. Adăugați/ ștergeți rânduri din OPIS în funcție de nevoi;

 • 3. La întocmirea dosarului de plată/ rambursare vă rugăm să vă încadrați în prevederile:

 • a. Anexa 3 - Cerințe decont

 • b.  Ghidul solicitantului

OcnssJkof              O t^| P .

IVcoloe                         ^4^

 • 1 Extrasele trebuie să asigure evidențierea plății plăților efectuate de beneficiarul contractului/ organizație. Sugestie: pentru o bună evidențiere notați în dreptul plății din extras linia de rambursare aferentă (cifra)

 • 2 IDEM 1


Cerințe obligatorii pentru documentele solicitare

în vederea decontării cheltuielilor prevăzute în buget

ATENTIE!

A Beneficiarii vor utiliza fără excepție formatele puse la dispoziție în anexele prezentului ghid - anexe care la denumire încep cu "(Rambursare & Comunicare)”

A Beneficiarii vor raporta și îndosaria documentele care justifică utilizarea sumelor cheltuielile în ordinea crescătoae a liniilor de buget, cu marcarea distinctă a acestora (separator);

Categorie buget

Modalitate de decont

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Transport

Transportul rutier cu autoturismul / microbuzul sau alte autovehicule destinate transportului de persoane:

 • - foaia de parcurs (completată cu destinația deplasării, distanța în km, consumul normat, consumul efectiv)

 • - delegațiile

 • - bonurile de combustibil sau BCF-uri

 • - contract închiriere a autovehiculului, după caz.

Transport cu autoturismul sau autocarul propriu:

 • - bon de carburant,

 • - ordin de deplasare

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

 • - declarație din care să reiasă ruta, datele de călătorie (data intrării și ieșirii din țară) și persoanele care au efectuat deplasarea

 • - copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică);

Transport feroviar și / sau aerian:

 • - delegația;

 • - tichetele / biletele de transport.

Servicii de transport

 • 1. contract sau comandă

 • 2. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia, care să cuprindă numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului și ruta;

 • 3. factura internă sau externă;

 • 4. dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

 • 5. copie după pașaport cu viza de intrare și de ieșire din țară (unde se aplică) și / sau tichetele de îmbarcare;

 • 6. biletele de călătorie (sau copii ale biletelor de avion, tren, autocar de linie);

Categorie buget

Modalitate de decont

Cheltuieli conexe transportului internațional de persoane

 • - document intern al beneficiarului finanțării prin care se aprobă expres efectuarea acestor cheltuieli din finanțarea primită, cu nominalizarea persoanelor care vor efectua deplasarea;

 • - factură externă sau internă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - copie după pașaport cu viza (unde este cazul);

 • - asigurare medicală;

 • - bonuri taxe autostradă

 • - bonuri taxe parcare (cu excepția transportului intern).

2. Cazare

 • - ordin de deplasare (pentru angajați), referat al managerului de proiect pentru alte persoane implicate în proiect (echipă de proiect, invitați, participanți etc.).

 • - factură internă sau externă de cazare detaliată cu menționarea numelor persoanelor cazate, a duratei cazării și a tarifului perceput/noapte/persoană și/sau contract de prestări servicii de cazare;

 • - diagrama de cazare. Dacă în factura emisă de unitatea hotelieră se menționează numele și prenumele persoanelor care au beneficiat de serviciile de cazare, perioada și numărul de camere, nu mai este necesară diagrama de cazare.

 • - dovada plății: factura fiscală, bon fiscal, chitanță (pentru plata făcută cu numerar) sau ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont.

3. Masa

 • - contract de prestări servicii încheiat cu prestatorul sau comandă

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitări facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului

 • - lista nominală confirmată de persoanele beneficiare.

La acțiunile sportive organizate în străinătate, în cazul în care se acordă diurnă:

 • - invitație de participare primită din partea unei organizații sau altor parteneri externi

 • - lista de participanți aprobată de organizația beneficiară a deplasării

 • - pentru deplasări interne: ordin de deplasare intern semnat și ștampilat care să confirme durata deplasării, completat în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

 • - pentru deplasări externe:

tichete de îmbarcare - pentru deplasări cu avionul, trenul declarație pe propria răspundere din care să reiasă intervalul deplasării (pentru deplasări cu mijloace de      transport auto)

4. Servicii de închiriere de baze sportive

 • - contract de închiriere cu proprietarul acestora - în care se va preciza obligatoriu durata de închiriere raportată la durata evenimentului;

 • - proces verbal de predare-primire a spațiului sau aparaturii;

Categorie buget

Modalitate de decont

 • - factură internă sau externă detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

5. Materiale și echipament sportiv

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și / sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

 • - declarație a beneficiarului finanțării privind distribuirea materialelor și a echipamentului sportive către membrii echipei

6. Materiale promoționale (achiziționarea de panouri și materiale publicitare)

 • - contract (după caz)

 • - factură detaliată;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - proces verbal de recepție a serviciului/ produselor

 • - notă de recepție

 • - bon de consum

7. Asigurarea de accidente

 • - dovada participării la acțiunea/activitatea sportivă

 • - poliță de asigurare

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

8. Premii sportivi

 • a. în natură (obiecte):

 • - documente justificative de achiziție a obiectelor: contractul (după caz) și factura fiscală detaliată emisă de vânzător;

 • - dovada plății: chitanță, bon fiscal pentru plata făcută în numerar, ordin de plată vizat de bancă și/ sau altă dovadă a achitării facturii (pentru plățile electronice) și extras de cont;

 • - tabel cu premiați confirmat cu semnătură de beneficiari.

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să reiasă rezultatul/rezultatele obținute

 • b. în bani: stat de plată

 • - statul de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele premiate, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului) + dispoziția de plată (în cazul plății în numerar) sau ordinul de plată (în cazul plății prin bancă)

 • - regulamentul de concurs însoțit de raportul de competiție din care să reiasă rezultatul/rezultatele obținute

9. Plata arbitrilor

- contract, stat de plată, care să cuprindă numele și prenumele persoanele beneficiare, suma acordată, impozitul reținut, suma netă primită, act de identitate, CNP, semnătura beneficiarului, aprobarea de către beneficiarul

Categorie buget

Modalitate de decont

finanțării nerambursabile (persoana care răspunde de implementarea proiectului/acțiunii) sau ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă a plății (pentru plățile electronice) și extras de cont.

- contract, factură, ordin de plată beneficiar, inclusiv obligațiile de plată către bugete, vizate de bancă și / sau altă dovadă (pentru plățile electronice) și extras de cont (în cazul unor prestări de servicii)

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Alte cheltuieli (cheltuieli neeligibile -conform capitolul 3.4. din Ghidul solicitantului)

 • - document intern al beneficiarului prin care se justifică necesitatea acestor cheltuieli și se va anexa, dacă este cazul, lista nominală semnată de persoanele beneficiare

 • - documente justificative privind efectuarea acestor cheltuieli (vezi modalitate de decont cheltuieli eligibile)

CX retAcrJ tyjPcJL. fc/ OM P

S<o/ 5Pvce^(‘c >

N iQae le Ic (o^


ISv cc Io e       cvj tvuîn conformitate cu HCJ nr............, prin care se aprobă Ghidul solicitantului - Programul

județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Brașov a proiectelor sportive - Programul Sportul de performanță pe anul 2018,

Unitatea Administrațiv-Teritorială Județul Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, tel/fax 0268/410777/475576, având cod fiscal nr. 4384150 și cont bancar nr. RO08 TREZ 24A6 7500 0592 000X deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, reprezentată legal prin Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare AUTORITATE FINANȚATOARE,

Și

......................................................., cu sediul în localitatea ......................, str. ............................... nr........., județul......................,   telefon ..................,   cont bancar .................................., deschis la..........................................., Certificat de identitate sportivă - CIS nr.................., cod fiscal .................... reprezentată prin .................................................

denumită în continuare BENEFICIAR,

au încheiat prezentul Contract de finanțare a proiectului .................................. denumit în

continuare PROIECT.

CAP. I. OBIECTUL ȘI VALOAREA ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art.l. (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea din bugetul propriu al Județului Brașov, conform H.C.J. nr............, a acțiunilor/activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul

Proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare și cu anexele la aceasta (Anexele 1.1, 1.2, 1.3.,

 • 1.4.).

(2) Costul total al Proiectului este:

Costul total al proiectului - lei -

Cheltuieli eligibile - lei -

Cheltuieli neeligibile

- lei -

Total cheltuieli eligibile, din care:

- lei -

Contribuția proprie și/sau atrasă a Beneficiarului - lei -

Finanțarea nerambursabilă - lei -

1=2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

Art.2. (1) Valoarea contractului este de ...................,  reprezentând finanțarea

nerambursabilă alocată Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, adică ........% din totalul

cheltuielilor eligibile ale acestuia.

 • (2) Valoarea finanțării nerambursabile nu poate fi modificată în sensul majorării acesteia. în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului crește față de valoarea convenită prin contract, diferența rezultată este suportată în întregime de Beneficiar.

 • (3) în cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate în urma implementării proiectului scade față de valoarea convenită prin contract datorită unor economii realizate pe anumite categorii de cheltuieli din bugetul proiectului, fără a afecta însă realizarea tuturor activităților asumate de Beneficiar, precum și scopul, obiectivele și rezultatele proiectului, sumele vor fi decontate astfel:

 • a) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind numai din finanțarea nerambursabilă, valoarea finanțării nerambursabile va fi diminuată cu diferența rezultată.

 • b) pe o linie bugetară cu cheltuielile eligibile realizate provenind din finanțarea nerambursabilă și din cofinanțarea Beneficiarului, se va deconta cu prioritate valoarea cofinanțării până la epuizarea sumei, valoarea finanțării nerambursabile fiind diminuată cu diferența rezultată.

 • c) în situația în care, la finalul implementării proiectului, Beneficiarul nu realizează procentul de cofinanțare asumat prin contract, autoritatea finanțatoare va proceda la recalcularea finanțării nerambursabile în scopul respectării procentului prevăzut la alin.(l).

 • (4) Finanțarea nerambursabilă nu poate fi utilizată pentru activități generatoare de profit. în cazul veniturilor obținute din vânzarea de bilete sau din orice alte surse în perioada de implementare a proiectului, sumele încasate se utilizează exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de realizare a proiectului.

Art.3. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul contract, dar nu mai târziu de data de 31.12.2018.

 • (2) Data limită până la care trebuie finalizate activitățile proiectului, inclusiv plățile efectuate de Beneficiar este.................................., conform cererii de finațare depuse.

CAP. II. VIRAREA SUMELOR REPREZENTÂND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ

Art.4. Autoritatea Finanțatoare virează direct în contul Beneficiarului sumele reprezentând finanțarea nerambursabilă alocată Proiectului în trei tranșe, în baza facturilor emise de Beneficiar pentru fiecare tranșă și a solicitării scrise a acestuia, după următoarea procedură:

 • •  Prima tranșă se acordă în avans, în sumă de..................lei (dar nu mult de 30% din valoarea

totală a finanțării nerambursabile).

Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul intermediar, se va depune în termen de 10 zile de la cheltuirea sumei, dar cu cel puțin 45 de zile înainte de data la care se finalizează activitățile.

 • •  Tranșa a doua, în sumă de ................... (dar nu mai mult de 55% din valoarea totală a

finanțării nerambursabile), se acordă în termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la depunerea raportului intermediar, dacă acesta este validat de către Autoritatea Finanțatoare. Decontul pentru această tranșă, atașat la raportul final, va fi depus în maximum 10 zile de la încheierea activităților Proiectului (inclusiv a plăților din cadrul acestuia), dar cu cel puțin 20 de zile înainte de data la care se încheie contractul.

 • •  Tranșa finală se acordă după depunerea raportului final. Suma exactă, reprezentând diferența până la valoarea integrală a finanțării nerambursabile justificate, va fi stabilită de către Autoritatea Finanțatoare după verificarea decontului și raportului final, și va fi comunicată Beneficiarului pentru a fi facturată, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea acestor documente.

CAP. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:

 • (1) Să i se respecte dreptul la confidențialitate în ceea ce privește informațiile incluse în cererea de finanțare.

 • (2) Să i se vireze în cont sumele aferente celor trei tranșe, în termenii stipulați în contract.

 • (3)    Să implementeze Proiectul așa cum este prevăzut în prezentul contract și anexele acestuia, să utilizeze sumele primite exclusiv pentru finanțarea activităților, să asigure comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și financiare între Beneficiar și Autoritatea Finanțatoare.

 • (4)    Să notifice Autoritatea Finanțatoare cu privire la orice modificare pe care intenționează să o aducă informațiilor cuprinse în cererea de finanțare în cel mai scurt timp posibil, pentru aprobarea acesteia, în cazul în care Autoritatea o consideră acceptabilă, și pentru a oferi posibilitatea monitorizării activităților de către reprezentanții Autorității.

 • (5) în cazul unei modificări survenite din cauze independente de voința Beneficiarului, acesta va anunța Autoritatea Finanțatoare în cel mai scurt timp posibil, iar aceasta va decide continuarea sau rezilierea contractului.

 • (6) Să cofinanțeze în procent de................% cheltuielile eligibile din cadrul proiectului.

 • (7) Să emită facturi pentru fiecare tranșă pe care o solicită Autorității Finanțatoare.

 • (8) Să întocmească și să transmită Autorității Finanțatoare, în termenele stabilite la Capitolul II, raportul intermediar și cel final (anexe RC01, RC02, RC03, RC04 și RC05), însoțite de deconturi și documente justificative.

Documentele justificative se depun pentru finanțarea nerambursabilă, contribuția proprie și cheltuielile neeligibile.

Raportul final de activitate va cuprinde toate activitățile Proiectului, respectiv toate cheltuielile efectuate (înglobându-le și pe cele din raportul intermediar). în formularele de decont RC03 și RC04 depuse la raportarea intermediară se vor completa în continuare secțiunile pentru raportarea narativă a proiectului si cheltuielile efectuate până la finalizarea proiectului.

Beneficiarul va respecta prevederile din Ghidul solicitantului, subcapitolele 5.4. Decontarea cheltuielilor și 5.5. Efectuarea plăților.

 • (9) Să restituie Autorității Finanțatoare, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, sumele nejustificate sau justificate necorespunzător. în cazul neachitării obligației de plată se vor percepe majorări de întârziere conform art 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (10) Să documenteze foto/video/audio activitățile/evenimentele Proiectului într-un mod din care să rezulte data și locul desfășurării lor, participanții, publicul și orice alte elemente care au presupus cheltuieli ce urmează să fie propuse pentru decont și/sau ar putea contribui la validarea rapoartelor finale și să le atașeze la raportul final (ex: articole de presă, fotografii ale locațiile Proiectului, înregistrări video ale evenimentelor, liste de prezență etc.).

 • (11) Să atașeze la raportul de activitate câte un exemplar/o mostră/o fotografie pentru materialele publicitare și de promovare care au fost finanțate prin proiect.

 • (12) Să promoveze imaginea și denumirea Autorității Finanțatoare cu prilejul tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului. Orice material publicitar și de promovare realizat și difuzat în cadrul Proiectului va conține sintagma:

“Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Brașov” .

Pe echipamentele sportive care permit inscripționarea se va insera denumirea finanțatorului: "Consiliul Județean Brașov”.

 • (13) în cazul organizării de competiții, să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg în mod gratuit sau, după caz, pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

Dacă accesul se face pe bază de bilete, Beneficiarul este obligat să acorde înlesniri ale accesului la proiect pentru elevi, studenți, persoane cu dizabilități, veterani de război și văduvele de război conform legislației în vigoare.

 • (14) Să permită reprezentanților Autorității Finanțatoare accesul la activitățile, acțiunile și manifestările proiectului în scopul monitorizării acestuia.

 • (15) în cazul în care finanțarea se acordă pentru activități de organizare a unei competiții iar aceasta se desfășoară după finalizarea contractului, Beneficiarul va anunța Autoritatea în legătură cu data exactă a desfășurării competiției, va invita reprezentanții acesteia să ia parte și va furniza: raportul final al competiției, Anexa 7. Bugetul general al competiției și dovezi foto/video până cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor. Neprezentarea acestor documente atrage după sine recuperarea integrală a finanțării nerambursabile acordate.

 • (16) In cazul în care finanțarea se acordă pentru activități de pregătire și participare la competiții, iar competiția are loc după finalizarea contractului, Beneficiarul va anunța Autoritatea în legătură cu data exactă a desfășurării acesteia și va prezenta dovada participării sportivilor clubului (raport de competiție/clasament/altele) până cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor . Neprezentarea dovezii atrage după sine recuperarea integrală a finanțării nerambursabile acordate.

 • (17) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • (18) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate prin prezentul contract;

 • (19) în cazul organizării unor competiții sportive oficiale, organizatorul (Beneficiarul finanțării) are obligația să asigure serviciile medicale, ordinea publică și să respecte normele de pază și protecție contra incendiilor la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • (20) să furnizeze Județului Brașov, în maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare, orice informație cu privire la derularea proiectului sportiv pe care acesta o solicită.

Art.6. Autoritatea Finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • (1) Să verifice modul în care este utilizată suma acordată pentru realizarea obiectului contractului.

 • (2) Să i se restituie sumele neutilizate sau justificate necorespunzător, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii notificării către Beneficiar.

 • (3) Să monitorizeze derularea activităților proiectului.

 • (4) Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații a proiectului atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut pentru validare.

 • (5) Dacă Beneficiarul nu reușește să pună în aplicare Proiectul în condițiile asumate și stipulate în contractul de finanțare, Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (6) Finanțarea nerambursabilă poate fi redusă și/sau Autoritatea Finanțatoare poate cere restituirea, în totalitate sau parțial, a sumelor deja plătite, dacă Beneficiarul nu respectă termenii contractuali (inclusiv în cererea de finanțare). Autoritatea Finanțatoare are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel.

 • (7) Să vireze sumele alocate din bugetul județean pentru finanțarea Proiectului către Beneficiar, în condițiile prevederilor cap. II din prezentul contract.

 • (8) Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de Beneficiar la decont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă.

 • (9) Să întocmească rapoarte de specialitate, prin Serviciul Relații Externe, învățământ, Cultură, Turism, Sport, privind modul de îndeplinire a activităților proiectului și conformitatea cheltuielilor.

CAP. IV FORȚA MAJORĂ

Art.7. (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, iară ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

CAP. V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8. (1) Contractul de finanțare încetează prin:

-executare;

-ajungerea la termen

-acordul de voință al părților contractante.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

CAP. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.9. Părțile contractante răspund pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art.10. (1) Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015.

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute la art.10 (1).

 • (3) Nerespectarea prevederilor de la art. 5 (12) privind promovarea imaginii și denumirii Autorității Finanțatoare - Consiliul Județean Brașov - se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate.

 • (4) Nedepunerea raportului final în termen, din vina exclusivă a Beneficiarului, duce la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea finanțării nerambursabile acordate.

Art.ll. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului Autorității Finanțatoare, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.12. în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Autoritatea Finanțatoare va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

CAP. VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.13. (1) Modificările contractului de finanțare nerambursabilă prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract și nici factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile.

 • (2) în situația în care, din motive obiective, Beneficiarul contractului apreciază că se impune o modificare a contractului de finanțare, acesta va solicita în scris încheiarea unui act adițional. Solicitarea va include obligatoriu motivarea, însoțită de documente justificative și de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată respectiv Anexa 1.2. Bugetul acțiunii activității din cadrul proiectului, cu evidențierea clară a liniilor bugetare afectate.

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți.

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul si obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute prin contract sau factorii de evaluare care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile conduc la rezilierea contractului de finanțare.

 • (5) Prin excepție, pentru modificările care vizează modul de organizare - perioada și locul de desfășurare a activităților - fără a modifica data finală de implementare a proiectului, se notifică autoritatea finanțatoare, nefiind necesară încheierea unui act adițional. Notificarea va fi însoțită de Anexa 1.3 Acțiunile, activitățile din cadrul proiectului modificată, cu evidențierea clară a acestora.

CAP. VIII. LITIGII

Art.14. (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art.16. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art.17. Prezentul contract se încheie în 3 (trei) exemplare, dintre care 2 (două) exemplare pentru Autoritatea Finanțatare și 1 (unul) exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea Finanțatoare,

Beneficiar,
OHSecțiunea A - Informații despre beneficiar și contract:

Al.Beneficiar:

A2.Titlul Proiectului

A3.Contract nr./data:

Nr.        /

A4.Data monitorizării:

(zi/luna/an)


fiarta                  Fișă monit^areSecțiunea B - Activitatea monitorizată:

Nr. / denumirea activității din cadrul proiectului:

Reprezentați:

Autoritatea finanțatoare, prin (nume, prenume, semnătura)


Beneficiar contract, prin (nume, prenume, semnătura)


Ci i /1                u Li ț'-ț

vACotnfoc   ȘșsTQ2j z


1 Se pot completa și pagini separate/ suplimentare, sub semnăturăSecțiunea C - Observații / Rezultatele monitorizării:

CI. Participanți:

C2. Derularea activității:

C3. Publicitate asigurată autorității finanțatoare:

C4. Fotografii

•=> Pentru DA, notați locația pe server unde au fost descărcate fotografiile:

DA  NU

C5. Anexe

DA  NU

Pentru DA enumerați anexele sau notați locația pe server unde au fost salvate (daca sunt în format electronic):

Observații1:

Al. Identificarea programului anual de finanțare

A2.Beneficiar':

Denumire

Adresa

Reprezentant legal

A3.Titlul Proiectului2

A4.Contract nr./ data:

Nr.           / Data:

A5 .Natura cheltuilii afectate de suspiciune de neregulă:

B. Fundamentare, descriere, informații complementare:

B.l. Sursa/ data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă

AFCJBV/Beneficiarul Final/ Audit / Curtea de Conturi / altă instituție abilitată prin lege/ persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data

B.2. Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude

Verificări la fața locului

Monitorizare / control

Audit:

Curtea de conturi

Alta instituție/ autoritate:...........................

0

jservații: ...

B.3. Tipul neregulii suspectate

Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune)

Individuală/ Cu caracter sistemic

Intenționată

(se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/ identificării neregulii)

B.4. Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)

Plată în exces/ necuvenită

Plata unei cheltuieli neeligibile

încălcare normative legale în materie de achiziții/ plăți

încălcare proceduri de lucru, financiar - contabile (referință + scurtă prezentare)

Din neglijență/ datorită definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale

(se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli)

 • 1 Așa cum este trecut în contract

 • 2 IDEM 1

B.5. Natura cheltuielii

Se notează capitolul bugetar / (sub)categoria de cheltuială, linia de buget afectată dacă este cazul

(se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile)

B.6. Suma suspectată a fi plătită necuvenit

(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei neregulii, dacă este specificată/ în caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document)

Anexe:______________________

(Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă / se indică nr/data/emitent)

Reprezentant AFCJBV:

(nume, prenume, semnătura)Anexa 7 - Bugetul general al competiției

TES<TC kETAk

&q/vt

Bugetul general al competiției                       i/

-exclusiv pentru proiectele care vizează organizarea de competiții- |

(se înregistrează la Consiliul Județean Brașov după finalizarea competiției)

1. Date despre beneficiar: Cont bancar nr.....

Beneficiar:


., deschis la Banca


Denumirea proiectului___________________________________

Contract nr.____________din__________________________

2. Bugetul general al competiției se prezintă după cum urmează:

Nr. crt

Capitol Bugetar

Valoarea (lei)

I. Venituri

1

Valoarea finanțării din bugetul Județului Brașov, în conformitate cu plățile efectuate (decont efectiv)

...

Total venituri

II.C1

îeltuieli

Total cheltuieli

Veniturilor aferente competițitiei pot proveni din bilete, contracte publicitate, drepturi TV etc., vânzări de produse/ obiecte promoționale, taxe închirieri/ participare, diverse/altele.

V Cheltuielile se vor detalia în funcție de natura lor.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că în urma finalizării competiției nu a fost generat/ a fost generat un profit în sumă totală de..........................lei și că datele incluse în prezentul raport sunt conforme

și reale.

Solicitant........................................................

Numele și funcția reprezentant legal/împutemicit.............................................................

Semnătura și ștampila.....................................................

Data întocmirii..............................

1

Sporturi olimpice sunt cele definite de CIO/ COSR, de iarnă sau de vară (sursa: www.cosr.ro). Prioritățile sunt aplicabile tuturor grupelor de vârstă așa cum sunt definite de federațiile de profil, începând de la grupa de vârsta juniori, feminin sau masculin.

Pentru echipele de juniori ale cluburilor de fotbal, ele vor urma regulamentele federației naționale și se vor înscrie în prioritățile de mai sus în funcție de liga în care joacă echipa de seniori. Dacă clubul nu are echipă de seniori dar se înscrie cu echipele de juniori în campionate naționale pe grupe de vârstă, proiectul pentru pregătire și participare va fi depus la prioritatea P6.

Prin organizare, în sensul prezentului ghid, se înțelege "organizare în județul Brașov".

2

în situația în care la depunerea cererii de finanțare solicitantul nu poate prezenta dovada înscrierii sau/ și calendarul competițional din motive obiective care nu țin de voința sa, va explica acest lucru în cererea de finanțare (Anexai. 1 la Secțiunea B - Date privind proiectul) și va indica un interval de timp în care se face înscrierea (sau intervalul de timp pentru obținerea/ publicarea oficiala a calendarului competițional). în cazul atribuirii contractului beneficiarul are obligația prezentării acestor documente către autoritatea finanțatoare în cel mai scurt timp posibil de la obținerea lor (adresă de înaintare la care se anexează înscrierea/ calendarul competițional).

3

Secțiunea ”Rambursare&Comunicare”, anexe - Ghidul Solicitantului

4

Atenție! Datele din această secțiune a cererii de finanțare se vor corela cu datele integrate în anexele următoare: Anexa 1.2. - Bugetul (...), Anexa 1.3. - Acțiunile, activitățile (...), Anexa 1.4. - Scopul, obiectivele (...). Aceste anexe împreună cu Cererea de finanțare (Anexa 1.1.) sunt părți integrante ale contractului.

5

în această secțiune se notează informații relevante, sintetice, privind: derularea/implementarea activității, eventuale riscuri în implementare, rezultate urmărite / aștepate precum și orice alt fel de date considerate importante de solicitant (tehnice, economice, conjuncturale, procedurale etc.)

6

Nerealizarea indicatorilor atrage după sine diminuarea sumelor alocate de autoritatea finanțatoare

7

Exemplu de indicatori greu de monitorizat și raportat: nr. de flotări realizate de un sportiv/ antrenament, nr. de ture de stadion/ nr km alegați la un antrenament etc.

8

Cu fișierele format editabil solicitate conf. Ghidului, etapa 1.

9

Se notează una din variantele: Notificare, Informare, Cerere act adițional, Raport Final, Dosar Decont - ceea ce a fost bifat in caseta din drepta sus a paginii. In situația în care înaintați în același dosar atat Raportul Final cât și Dosarul pentru Decont se bifează ambele opțiuni în caseta de sus și se notează ambele la "Tip înscris"

10

Se noteaza solicitarea ca atare, respectiv notificarea, informarea de comunicat sau obiectul cererii de act adițional. Va recomandam sa exprimați acest lucru scurt si concis. Nu se notează nimic în această secțiune pentu Raport Final și Dosar Decont

11

Se menționează motivul pentru care înaintat notificarea, cererea de act adițional etc. Oferiți toate detaliile considerate oportune. Nu se notează nimic în această secțiune pentu Raport Final și Dosar Decont

12

Se noteaza anexele care insotesc prezentul inscris, inclusiv opisul. în cazul existenței opisului nu se notează și documentele incluse în acesta (ele fiind implicite, menționate în opis)

13

Se noteaza numărul de file al solicitării / dosarului înaintat, inclusiv cererea/ această adresă de înaintare. Recomandare: pentru evitarea oricăror situații în viitor păstrați la sediul organizației un exemplar integral al solicitării (inclusiv anexe)

14

 • 1 De la ... zi/luna/an ... până la ... zi/luna/an ... - conform Cererii de finanțare / Anexa 1.3

15

16

Poate fi diferită de Valoarea de sfârșit prognozată inițial (la depunerea solicitării de finanțare)

17

Conform contractului: “Nerespectarea prevederilor privind promovarea autorității finanțatoare se sancționează prin diminuarea cu 10% a finanțării nerambursabile acordate"

18

în condițiile prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații