Hotărârea nr. 180/2018

Hotărârea nr.180 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Olt DJ 103 G, Km 0+554”

w

Consiliul Județean Brașov


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


HOTĂRÂREA nr.180 din data de 30.05.2018

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt DJ 103 G, Km 0+554”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. 8574/30.05.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt DJ 103 G, Km 0+554”, pod ce face legătura între localitățile Măieruș și Arini, asigurând accesul dinspre județul Covasna;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții investiții „Pod peste râul Olt DJ 103 G, Km 0+554”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.


Contrasemnează, SECRETAR, “T“

Anexa 1

Președinte                                                      Secretar

Adrian Ioan Vestea           )                       Maria DumbrXvjkanu

Principaln-trtaicatori tehnico-economici ” Pod peste răul Olt DJ J03G, Km 0+554”

Lungimea podului

Suprastructura pod

63,75ml

Parte carosabila

Pod

3,5ml

Rampe

6,00ml

Trotuare

Pod

0,65 ml

Acostamente

1,00 ml

Valoare investiție -mii lei

Fara TVA

TVA

TOTAL

Valoarea totala

925,35

175,82

1.101,17

din care: C+M

705,60

134,06

839,66

Durata de execuție va fi de 6 luni calendaristice

Rampele de acces nu sunt afectate de lucrările la podul de peste Olt.

Director Executiv p^JSP Pascu IVJ/rfiai

/■'

//