Hotărârea nr. 18/2018

Hotărârea nr.18 – stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului SFREJA NICOLAE, director, nivelul studiilor S, gradul II, al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, începând cu data de 01.01.2018


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.18

din data de 30.01.2018

- privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului SFREJA NICOLAE, director, nivelul studiilor S, gradul II, al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.01.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.402/10.01.2018 întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului SFREJA NICOLAE, director, nivelul studiilor S, gradul II, al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.01.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 38 (3), lit „a” din Legea -cadru nr.l 53/2017-Anexa nr.VII, Capitolul I și II, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precum și prevederile art.41 lit “e” - Cap III din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. 1. începând cu data de 01.01.2018 se stabilește cuantumul brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului SFREJA NICOLAE, director, nivelul studiilor S, gradul II, al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov.

  • 2. Domnul Sfreja Nicolae va beneficia de un salariu de bază de 7.773 lei.

  • 3. Cu aceeași data se modifică și Contractul individual de muncă

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian -Ioan Veștea

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu