Hotărârea nr. 179/2018

Hotărârea nr.179 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Olt DJ 104 K, Km 1+350”

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov

J


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbra5ov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA nr. 179 din data de30.05.2018

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt DJ 104 K, Km 1+350”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018

Analizând referatul si expunerea de motive înregistrate cu nr. 8573/30.05.2018, întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt DJ 104 K, Km 1+350”, pod ce face legătura între localitățile Comăna și Crihalma, asigurând accesul spre comuna Ticuș;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.b și alin.3 lit f din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții investiții „Pod peste râul Olt DJ 104 K, Km 1+350”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan Vest


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Anexa 1Secretar

” Pod peste râul Olt DJ104K, Km 1-350

Lungime

Pod

86.60m

Suprastructura pod

77.60m

Rampe (inel. Pod)

640m

Parte carosabila

Pod

7.80m

Rampe

6.00m

Lățime

Trotuare pod

l.OOm

acostamente

l.OOm

Viteza de proiectare

60km/ora

Clasa incarcare

SREN 1991-2/2005

LM1, LM2

Valoare investiție -mii lei

Fara TVA

TVA

TOTAL

Valoarea totala

18.955,2

3.565,5

22.520,8

din care: C+M

16.747.0

3.181.9

19.928,9

Durata de implementare a investiției va fi de 15 luni

Durata de execuție va fi de 12 luni calendaristice

Eșalonarea investiției (Mii lei fără TVA) : - anul 1:   11.500 mii lei

- anul 2: 7.455 mii lei

Director Executiv^DJSP Pascu Mihai