Hotărârea nr. 177/2018

Hotărârea nr.177 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

CONSILIU! JLDOhAX RR vSOVROMANIA


Consiliul Juvețsân Brașov

Cod:F-16

HOTĂRÂREA NR. 177

din data de 30.05.2018


- privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. Ad. 7042 din data de 29.05.2018 întocmite de Direcția Economică, prin care se propune aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov nr. 3/18.04.2018, solicitarea societății nr. 7042/4.05.2018, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 163/27.10.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 82/2017, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 207/9.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 163/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV;

Ținând cont de precizările formulate în cadrul ședinței de către domnul consilier județean Donțu Mihai;

Având în vedere dispozițiile art. 111 alin.l, lit. „d” din Legea nr.31/1990 privind societățiile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.l, lit.”a” și alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau U.A.T. sunt acționari unici ori majoritari, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 1, lit. “a-g” din O.G.R. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățiile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, modificată prin O.U.G. nr. 26/2017;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2017 la data de 31.12.2017 ale S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă repartizarea profitului net realizat de SC. Carfil Industrial Parc S.A aferent exercițiului financiar 2017, după cum urmează:

 • •  50% dividende Consiliul Județean Brașov;

 • •  50% reinvestit pentru a asigura o mai bună întreținere a spațiilor și pentru

finalizarea lucrărilor începute.

Art.3. - Se aprobă raportul administratorilor privind activitatea economică și financiară desfășurată în anul 2017 de S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă raportul comisiei de cenzori ai S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, directorul general al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Adrian -Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


RAPORT DE GESTIUNE

al Administratorilor privind activitatea desfășurata in anul 2017

 • 1. Date generale

S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov a fost înființata prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 187/03.07.2003 pentru administrarea parcului industrial CARFIL. Activitatea s-a desfășurat in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale si O.G. nr. 65/2001 privind constituirea parcurilor industriale.

In anul 2017 societatea a fost administrata de un consiliu format din cinci membri si anume:

 • 1. Petre Petru -președinte ;

 • 2. Mitea Viorel -membru

 • 3. Hogea Calin -membru

 • 4. Oprica Adrian -membru

 • 5. Varga Nandor-membru

Activitatea financiar contabila si de gestiune a fost supravegheata si îndrumată de o comisie de cenzori formata din :

 • -  Idomir Cristina - președinte

 • -  Jianu Monica;

 • -  Vieriu Costel.

 • 2. Capital social

La data de 31.12.2017 capitalul social subscris si vărsat este de 1.164.900 lei, divizat in acțiuni in valoare de 10 lei, deci un număr de 116.490 acțiuni.

 • 3. Situația activelor imobilizate

La 31.12.2017 societatea deținea active imobilizate nete in valoare de 3,184,243 lei din care imobilizări corporale de 3,183,743 lei si financiare 500 lei.

Activele imobilizate in suma bruta au valoarea de 4.269.534 lei. Activele imobilizate cuprind:

- Terenuri in valoare de 234.083 lei;

 • -  Amenajări de terenuri 262,041 lei;

 • -  Construcții in valoare de 3,147,793 lei;

 • -  Instalații, utilaje in valoare de 468,273 lei;

 • -  Altele, mobilier in valoare de 153,736 lei;

 • -  Imobilizări financiare 500 lei.

 • 4. Situația activelor circulante

Acestea înregistrează la 31.12.2017 suma de 597.833 lei, ce se regăsește in principal:

 • - Creanțe nete - 280.582 lei fata de 420.631 lei sold la începutul anului;

 • - disponibilități - 185.080 lei fata de 188.142 lei sold la începutul anului. Se impune sa facem precizarea ca o parte din suma s-a încasat in cursul

anului in conformitate cu termenele de plata prevăzute in contract.

Sunt insa si societăți care au înregistrat datorii la sfârșitul anului 2017 aceste societăți au fost notificate in repetate rânduri, in prezent fiind in diferite stadii de judecata la instanțele din Brașov.

 • 5. Datoriile societății la 31.12.2017

La aceasta data societatea înregistrează datorii in suma de 334.650 lei, care provin in special din următoarele :

 • - furnizori -9.256 lei (in principal sunt datorii curente);

 • - salarii si cheltuieli aferente salariilor-45.489 lei;

 • - linie de credit -45.141 iei ;

-TVA de plata-15891 lei.

-6. Venituri in avans

La data de 31.12.2017 societatea înregistra venituri in avans in suma de 0 lei.

7. Contul c

e profit si pierdere

Indicator

Realizat la

30.12.2016

Realizat la

30.12.2017

%

1. Venituri totale din

care :

1.891.608

1.955.916

103,40

1 .Venituri din exploatare

1.891.593

1.955.908

103,40

2. Venituri financiare

15

8

53,33

II. Cheltuieli totale

1.882.554

1.838.100

97,64

III. Profit

9.054

139.070

1536,00

Impozit pe profit

1.494

21.254

1.422,

62

Profit net al exercițiului

7.560

117.816

1.558,41

Analizând aceste rezultate se constata o creștere a veniturilor cu 3,40 %, respectiv 64.308 lei.

De remarcat este faptul ca prin acțiunile proprii ale societății a fost realizata o mărire a veniturilor din chirii prin marirea gradului de ocupare a spatiilor si o mărire a veniturilor de la 1.891.608 lei la 1.955.916 lei.

Propunem ca profitul obținut sa fie repartizat astfel:

 • - 50 % dividende Consiliul Județean Brașov;

 • - 50 % reinvestit pentru a asigura o mai buna întreținere a spatiilor si pentru finalizarea lucrărilor începute.

 • 8. Modul de organizare si conducere a contabilității


Activitatea financiar-contabila a aplicat in totalitate prevederile si principiile prevăzute in Legea Contabilității, in Reglementările Contabile simplificate si armonizate cu Directivele Europene si prevederile Codului Fiscal.

Toate operațiunile au fost înregistrate la data producerii si in conturile corespunzătoare pe baza documentelor justificative.

Registrele contabile inclusiv cel de casa se completează la termenele prevăzute si corect întocmite (registrul jurnal, casa, cumpărări, vânzări si altele). Se respecta întocmirea documentelor privind aplicarea legislației TVA . Evidenta contabila reda o imagine fidela a veniturilor si cheltuielilor efectuate.

La amortizarea s-a folosit metoda liniara in conformitate cu Legea 571/2003 si H.G. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Amortizarea s-a calculat pentru toate mijloacele fixe supuse amortizării care la 31.12.2016 aveau proces verbal de punere in funcțiune.

 • 9. Inventarierea anuala a patrimoniului

Prin decizie a fost stabilita comisia de inventariere anuala a patrimoniului societății.

In urma inventarierii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a posturilor bilantiere nu s-au constatat diferente.

Comisia de inventariere la mijloacele fixe si la obiectele de inventar a verificat pe teren stocurile faptice si scriptice precum si stadiul de execuție a investițiilor in curs de execuție verificând daca :

- stadiul fizic al lucrărilor in curs de execuție corespunde cu volumul valoric al lucrărilor.

 • 10. Investiții

In anul 2017 societatea a realizat investiții in valoare de 313.145,34 lei din

care construcții 296.044,39 lei si echipamente tehnologice 17.100,95 lei.

Principalele lucrări au fost:

 • - OB102-

 • -

 • -

 • -

 • -  OB 8 -

 • - OB10A-

 • - OB116-

 • - OB 105 -


 • - OB105A-

 • - OB10-


44.250 lei;

17.342 lei;

2.917 lei; 31.737 lei;

32.681 lei;

11.956 lei;

108.720 lei;

35.586 lei;

3.302 lei;

7.553 lei.


Fata de cele prezentate in raportul administratorilor si al comisiei de cenzori solicitam Consiliului de Administrație si AGA aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2017, a contului de profit si pierdere cu anexele respective si descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2017.

DIRECTOR GENERAL  Blejdea Elj^iss Liviu


Membrii CAPetre Petru -președinte ; Mitea Viorel -membru Hogea Calin -membru Oprica Adrian -membru Varga Nandor-membruRAPORT

al Comisiei de Cenzori

privind bilanțul contabil si contul de profit si pierdere întocmite de SC CARFIL IND PARC SA,

pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017

Comisia de cenzori a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA alcatuita din:

 • •  ec Jianu Monica

 • •  ec. Vieriu Costel

 • •  ec. Idomir Cristina Gabriela

numita legal de către AGA a SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA a verificat modul de administrare a societății, modul in care administratorii au respectat prevederile contractului si statului societății, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor si actele normative in vigoare, eficienta administrării întregului patrimoniu,s-a procedat la examinarea prin sondaj a documentelor contabile considerate semnificative pentru reflectarea corecta a realitatii patimoniului si rezultatului financiar al exercițiului precum si corectitudinea situațiilor financiare pentru 31.12.2017.

Capitalul social al societății este detinut in proporție de 100% de către asociatul unic, Consiliul Județean Brașov.Obiectul principal de activitate prevăzut in statutul societății constând in alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a., cod CAEN 8299.

Baza legala:

 • •  Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare; Republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454/2008 si actualizata prin Legea 187/2012 si prin Legea 255/2013

 • •  Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicata, publicata in Monitorul Oficial Al României, Partea I, nr. 955/2006.

 • •  Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 766 bis /2009, OMFP 2239/2011 si OMFP 1802/2014 publicat in Monitorul Oficial 963/30.12.2014 cu modificările si completările ulterioare.

 • •  Legea 31/1990 art. 159,185,237 .republicata cu modificările ulterioare.

 • •  Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882/2010.

 • •  Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889/2010.

 • •  Normele nr. 1/1995 de audit financiar si certificare a bilanțului contabil, elaborate de Corpul Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania, avizate de Ministerul Finanțelor si aprobate prin Hotararea nr. 3/1995 a Conferinței naționale a Corpului.

 • •  Standardul profesional nr.23 privind activitatea de cenzor in societățile comerciale.

 • •  Ordinul 166/2017 privind aspectele legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Activitatea de audit statutar-cenzorial s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societății. Rezultatele înregistrate de către societate au fost raportate de către administratori in situațiile financiare ale anului 2017 (bilanț contabil, cont de profit si pierdere,) si sunt anexate la prezentul raport.

Operațiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila, avand la baza documente justificative pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plata, evoluția veniturilor si stabilirea rezultatelor.

BILANȚUL CONTABIL - F10

Bilanțul contabil pentru anul 2017 s-a întocmit in baza balanței de verificare , respectiv prin preluarea soldurilor finale in posturile de activ si pasiv si gruparea acestora conform prevederilor OMF nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile simplificate si a altor reglementari legale specifice privind întocmirea situațiilor anuale a exercițiului financiar.

Activul bilanțului se compune din :

1. Active imobilizate total

3.184.243 lei din care:

- imobilizări corporale:


3.183.743 lei


- imobilizări financiare:


500 lei


- imobilizări necorporale:


Olei


Activele imobilizate totalizează 3.184.243 lei fata de anul precedent când au totalizat 3.025.527 lei, deci se inregistreaza o creștere de 158.716 lei.

Din situația activelor imobilizate - formular 40, reiese ca s-au operat la imobilizări corporale creșteri de 313.145 lei, corectate de amortizarea aferenta in suma de 154.426 lei.

Creșterile sunt înregistrate la construcții in valoare de 296.044 lei, datorita investițiilor din surse proprii, la amenajarea terenurilor nu s-au inregistrat creșteri , dar s-au înregistrat creșteri la echipamente tehnologice in valoare de 17.101 lei.

La imobilizările necorporale nu s-au inrgistrat creșteri ,s-a corectat valoarea cu 3 lei ,suma inregistrataala fiind de 3.105 lei.


2. Active circulante


597.833 lei, este compus din :


- creante(creante-provizioane):


280.582 lei


- casa si conturi in banei:


185.080 lei


- investiții pe termen scurt:


131.953 lei


218 lei

Activele circulante totalizează 597.833 lei fata de anul precedent când au totalizat 734.778 lei, deci au scăzut cu 136.945 lei. Aceasta scădere este datorat in principal încasării creanțelor după o perioada mai mare de 1 an.


-stocuri


Amortizarea înregistrata in anul 2017 este in suma de154.426 iar cumulata este de 1.398.433 lei.


Valoarea neta a imobilizărilor la data de 31.12.2017 este de 3.184.243 lei.


3. Conturi de regularizare - cheltuieli in avans nu sau inregistrat.


Pasivul bilanțului se compune din :


1.Capitaluri proprii total:


3.447.426 iei


-Capitalul social subscris si varsat in suma de :


1.164.900 lei


- Rezerve din reevaluare in suma de :


2.054.707 lei


- Rezerve legale in suma de :


5.878 lei


- Alte rezerve:


104.125 lei


- Profit


117.816 lei


Capitalurile proprii totalizează 3.447.426 lei fata de anul precedent când au totalizat 3.333.163 lei, rezultând o creștere de 114.263 lei. Fapt datorat in principal creșterii profitului.

Capitalul social nu a suportat nici o modificare, ramanand același ca in anii precedenți in valoare de 1.164.900 lei, care corespunde cu soldul contului 1012 din balanța de verificare si cu înregistrarea la Registrul Comerțului.

- Rezultatul exercițiului profit brut in valoare de 139,070 lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - F20

Din acest formular al situațiilor financiare care corespunde cu datele evidentei contabile si cu ultima balanța de verificare la 31.12.2017 reies următoarele aspecte:

Cifra de afaceri realizata in anul 2017 este in suma de 1.904.671 lei, cu 45.723 lei mai mare fata de anul precedent.

1.Structura veniturilor si cheltuielilor:

Total venituri

1.955.916 lei, din care :

• Venituri din exploatare :

1.955.908 lei

• Venituri financiare:

8 lei

Total cheltuieli

1.816.846 lei,

din care:

• Cheltuieli de exploatare :

1.816.681 lei

• Cheltuieli financiare:

165 lei

Fata de anul precedent se constata o scădere a cheltuielilor deasemenea se constata si o creștere a veniturilor fata de anul 2016 cu 64.308 lei

Structura veniturilor din exploatare se prezintă astfel:

• Venituri din chirii

1.328.946 lei

• Venituri din prestări servicii (refacturari utilitati)

575.725 lei

• Venituri din penalitati

51.236 lei

Total venituri din exploatare :

1.955.908 lei

Venituri financiare

8 lei

Total venituri

1.955.916lei

Se constata o creștere a veniturilor anului 2017 fata de anul 2016 cu 64.308 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare in valoare de 1.816.681 lei se prezintă astfel:

-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile :

28.644 lei

-Cheltuieli cu energia si apa / gaz :

555.301 lei

-Cheltuieli cu personalul:                                      632.851 lei din care:

-salarii

506.681 lei

- cheltuieli cu asigurările si protecția sociala :

126.170 lei

-Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorp.

154.426 lei

-Ajustarea valorii activelor circulante

100.000 lei

Alte cheltuieli de exploatare : 345.459 lei, din care :

Reparații clădiri:

107.319 lei

Asigurarea imobilizărilor corporale ( clădiri):

17.119 lei

Cheltuieli cu comisioane si onorarii:

4.991 lei

Cheltuieli de protocol:

4.036 lei

Cheltuieli poștale si telecomunicații:

10.508 lei

• Cheltuieli cu comisioane bancare :

6.559 lei

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale :

2.274 lei

- Cheltuieli de deplasari/delegații:

1.624 lei

- Alte lucrări executate de terti + colaboratori:

190.319 lei

- Alte cheltuieli:

710 lei

Total cheltuieli exploatare : 1.816.681 lei

Fata de anul precedent, se constata o scădere a cheltuielilor cu 45.948 lei.

2 Structura rezultatului financiar este următoarea :

-lei-

ACTIVITATEA

PROFIT

PIERDERE

Activitatea de exploatare

139.227 lei

Activitatea financiara

157 lei

Activitatea excepționala

Asa cum rezulta din datele de mai sus, rezultatul brut per total activitate este profit in suma 139.070 lei din care se scade impozitul aferent in valoare de 21.254 lei si rezulta un profit net de 117.816 lei.

DATE INFORMATIVE - F 30

Cu privire la Datele informative regăsite in formularul 30, societatea nu are plăți restante către furnizori si are același număr de acțiuni cotate emise de rezidenți ca in anul precedent.

Numărul mediu de salariați in anul 2017 este de 8, iar in anul 2016 a fost de 10. Aici se constata o scandere a numărului mediu de salariați.


Repartizarea profitului

6.954 lei


55.431lei


52.659 lei


2.772 lei


• Rezerva legala :

• Profit nerepartizat:

• Dividende nete ptr. Consiliul Județean:

• Impozit pe dividende aferent:

IV. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII SI MODUL DE EFECTUARE A INVENTARIERII PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Contabilitatea societății este organizata in compartiment distinct si evidenta contabila este organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare si OMFP nr. 3055/ 2009 modificata cu OMFP nr.1802 /2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind Situațiile financiare anuale individuale si Situațiile financiare consolidate, cu modificările si completările ulterioare. Operațiunile de înregistrare in evidenta contabila au fost efectuate in mod cronologic si sistematic pentru toate operațiunile economice privind bunurile mobile si imobile intrate si ieșite din patrimoniul societății, precum si operațiunile de incasari si plăți.

Bilanțul contabil a fost intocmit in baza balanței sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor conturilor din bilanțul întocmit la 31.12.2017 cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor înscrise in situațiile Contului de profit si pierdere întocmită pentru aceasta data.

In ceea ce privește inventarierea patrimoniului , potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, art. 9, a HG 704 /1993 , a OMF 3055/2009 modificat cu OMFP 1802/2014,OMFP 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii,OMFP 1752 /2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile cu Directivele Europene,OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile si OMF 2861/2009.

Verificările efectuate, prin sondaje, au evidențiat faptul ca datele din balanța de verificare sintetica, corespund cu cele înscrise in situațiile financiare, ceea ce da siguranța ca nu comporta anomalii ca metode si politici contabile folosite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății. Fata de cele prezentate ne exprimam opinia ca aceste conturi dau o imagine fidela bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la toate categoriile de bunuri aflate In stoc la data inventarierii ( materiale consumabile , obiecte de inventar, mijloace fixe , clădiri ) sub directa supraveghere a Comisiei de inventariere, fara participarea cenzorilor.

Bunurile inventariate au fost consemnate in lista de inventariere , separat pe categorii de bunuri iar rezultatele operațiunii au fost consemnate in Procesul verbal de valorificare a inventarului, rezultate ce au fost cuprinse in bilanțul contabil încheiat.

Registrul de inventariere a fost completat cu rezultatele operațiunii de inventariere , urmând ca după aprobarea bilanțului contabil de către A.G.A sa se înscrie si celelalte posturi (de activ si pasiv) inventariate.

Având in vedere rezultatele verificărilor noastre, comisia de cenzori certifica datele din prezentul bilanț si contul de profit si pierdere pentru anul 2017 si propune descărcarea de gestiune a administratorului societății.

In contextul aspectelor prezentate in raport, certificam Bilanțul Contabil si Contul de Profit si Pierdere cu observațiile făcute si le supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Raportul a fost întocmit in 5 exemplare originale .

EC. IDOMIR CRISTINA GABRIELA

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2017

Valoarea bruta

Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.)

Denumire imobilizare

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Sold la inceputul exercițiului financiar

Ajustări înregistrate in cursul exercițiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Clădire Producție Filtre OB 102

175 705.0C

o.oc

O.OC

175 705.0C

12 187.6C

6 093.8'

o.oc

18 281.52

Clădire Producție Filtre P1 OB 102

59 470.0C

o.oc

o.oc

59 470.0C

59 470.0C

O.OC

O.OC

59 470.00

Clădire Producție Galvanizare OB 9

229 089.7S

O.OC

o.oc

229 089.7S

15 611.76

7 955.7C

O.OC

23 567 52

Clădire Producție Filtre OB 6.28

347 620.95

o.oc

o.oc

347 620.95

23 459.04

12 080.52

O.OC

35 539.56

Clădire Producție ATT SP.Parc OB 5

93 036.15

0.00

0.00

93 036.15

93 036.15

0.00

0.00

93 036.15

Clădire Producție Mecanic Set OB 7

234 565.00

0.00

0.00

234 565.00

15 838.32

8 151.36

0.00

23 989.68

Clădire Administrativa P+2+M OB 5

261 824.18

0.00

0.00

261 824.18

17 189.16

9 116.88

0.00

26 306.04

Clădire Administrativa P + 3 OB 8

704 437.08

0.00

0.00

704 437.08

47 721.84

24 473.88

0.00

72 195 72

Clădire Administrativa ATTP + 2 OB 10 A

77 546.00

0.00

0.00

77 546.00

5 378.88

2 689.44

0.00

8 068.32

Caldire Producție Filtre P2 OB 116

208 749.86

0.00

0.00

208 749.86

12 723.00

7 305.36

0.00

20 028.36

Clădire Producție OB 105

278 683.51

0.00

0.00

278 683.51

15 920.40

9 792.36

0.00

25 712.76

Anexa Tehnica OB 105 A

119 802.00

0.00

0.00

119 802.00

8 310.00

4 155.00

0.00

12 465.00

Clădire Producție Autoutilitati OB 7

100 257.00

0.00

0.00

100 257.00

6 954.24

3 477.12

0.00

10 431.36

Clădire Producție ATT OB10

137 688.00

0.00

0.00

137 688.00

9 550.56

4 775.28

0.00

14 325.84

Panou Firma "CIP"

5 749.00

0.00

0.00

5 749.00

2 029.02

1 014.54

0.00

3 043.56

Depozit Deșeuri de Hârtie

5 582.00

0.00

0.00

5 582.00

5 582.00

0.00

0.00

5 582.00

Rețele Alimentare Energie Electrica

108 076.38

0.00

0.00

108 076.38

84 809.89

9 006.36

0.00

93 816.25

Microcentrale Murale

52 289.86

0.00

0.00

52 289.86

52 289.86

0.00

0.00

52 289.86

Instalație APA + Canal

90 240.82

0.00

0.00

90 240.82

20 220.31

2 005.32

0.00

22 225.63

Tablou de Distribuție PT

63 122.99

0.00

0.00

63 122.99

26 082.42

2 630.10

0.00

28 712.52

împrejmuire Gard

25 409.08

0.00

0.00

25 409.08

8 399.02

846.96

0.00

9 245.98

Trafo putere 1000 KVA

3888.65

0.00

0.00

3 888.65

3 888.65

0.00

0.00

3 888.65

Platforma Parcare

79 676.53

0.00

0.00

79 676.53

39 423.10

4 979.76

0.00

44 402.86

Platforma Betonata

14 881.58

0.00

0.00

14 881.58

6 433.33

930.12

0.00

7 363.45

Instalație Electrica de Forța

2041.00

0.00

0.00

2 041.00

2 041.00

0.00

0.00

2 041.00

Instalație Electrica de Forța 1971

1 743.16

0.00

0.00

1 743.16

1 743.16

0.00

0.00

1 743.16

Transformator Trifazic 1000 KVA

25 733.43

0.00

0.00

25 733.43

10 722.28

2 573.34

0.00

13 295.62

Transformator de Putere 630 KVA

12 762.92

0.00

0.00

12 762.92

12 762.92

0.00

0.00

12 762.92

Transformator de Putere 1000 KVA

16 758.87

0.00

0.00

16 758.87

8 379.57

1 675.86

0.00

10 055.43

Instalație termica OB 5

30 225:58

0.00

0.00

30 225.58

14 573.36

3130.44

0.00

17 703.80

Calculator Pentium 4 Celeron

3 551.63

0.00

0.00

3 551.63

3 551.63

0.00

0.00

3 551.63

Copiator Ricoh 1113

4 425.52

0.00

0.00

4 425.52

4 425.52

0.00

0.00

4 425.52

Calculator AMD XP 2500

3 094.02

0.00

0.00

3 094.02

3 094.02

0.00

0.00

3 094.02

Biblioteca Vitrina Director General

2 600.00

0.00

0.00

2 600.00

649.93

173.34

0.00

823.27

Sistem de Alarma

3 362.90

0.00

0.00

3 362.90

1 261.08

420.36

0.00

1 681.44

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

28 626.00

0.00

0.00

28 626.00

5 367.33

2 385.48

0.00

7 752.81

Pod rulant 8TF

4 010.00

0.00

0.00

4 010.00

501.24

501.24

0.00

1 002.48

Pod rulant 3,2 TF

3 386.00

0.00

0.00

3 386.00

423.24

423.24

0.00

846.48

Pod rulant 5 TF

2 673.00

0.00

0.00

2 673.00

334.08

334.08

0.00

668.16

AUTOTURISM DACIA LOGAN LAUREATE

1,5 90 C

39 429.73

0.00

0.00

39 429.73

6 571.60

7 885.92

0.00

14 457 52

Drum de accs tronson 2

108 607.43

0.00

0.00

108 607.43

1 810.12

5 430.36

0.00

7 240.48

Drum de acces tronson 1

153 433.12

0.00

0.00

153 433.12

1 278.60

7 671.60

0.00

8 950.20Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix . S-a folosit metoda de amortizare liniara.


întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

blejdea\lviss liviu          |

Calitatea: |                        I2-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organonul profesional :      |


SemnăturăSemnăturăNota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |

NEDELCU DUMITRU

BLEJDE\ELVISS LIVIU          |

Calitatea: |

12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organis]

mul profesional:     |


SemnăturaSemnăturaDenumire provizionului

Nr. rd.

Sold la inceputul exercițiului financiar

Transferuri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4= 1+2-3

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

1

0

0

0

0

Provizioane pentru litigii (ct.1511)

2

0

0

0

0

Provizioane pentru garanții acordate dientilor (ct.1512)

3

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct.1513)

4

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)

5

0

0

0

0

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)

6

0

0

0

0

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI iN CURS DE EXEC.

7

0

0

0

0

Materii prime (ct.391)

8

0

0

0

0

Materiale (ct.392)

9

0

0

0

0

Producție în curs de execuție (ct.393)

10

0

0

0

0

Produse (ct.394)

11

0

0

0

0

Stocuri aflate la terii (ct.395)

12

0

0

0

0

Animale (ct.396)

13

0

0

0

0

Mărfuri (ct.397)

14

0

0

0

0

Ambalaje (ct.398)

15

0

0

0

0

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

16

0

0

0

0

Clienti (ct.491)

17

729 432

100 000

0

829 432

Decontări in cadrul grupului si cu asociații (ct.495)

18

0

0

0

0

Debitori diverși (ct.496)

19

0

0

0

0

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

20

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)

21

0

0

0

0

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)

22

0

0

0

0

TOTAL GENERAL (rd.O1 +07+16+20)

23

0

0

0

0

întocmit, .

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Nr. rd.        Suma


Destinația profitului

Profit net de repartizat:

1

117.816

- rezerva legala

2

6.954

- acoperirea pierderii contabile

3

0

- dividende

4

55.431

- alte rezerve

5

Profit nerepartizat

6

55.431

Administrator,

Numele si prenumele :

BLEJDEA ELV1SS LIVIU


Semnăturaîntocmit,

Numele si prenumele: Calitatea :

;de inregistrare in organismul profesional :


NEDELCU DUMITRU


12-CONTABIL SEFNota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017


Denumirea indicatorului

Nr, rd.

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

1

1 858 948

1 904 671

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

2

1 280 170

1 371 222

3. Cheltuielile activitatii de baza

3

1 280 170

1 371 222

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

4

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

5

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

6

578 778

533 449

7. Cheltuielile de desfacere

7

0

0

8. Cheltuieli generale de administrație

8

596 586

445 459

9. Alte venituri din exploatare

9

32 646

51 237

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

10

14 838

139 227

întocmit,


Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA ELV(SS LIVIU          |

Calitatea: |                        12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :      |


Semnătura


Stampila unitatii
Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor


31.12.2017Creanțe / Datorii

N rd

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate / exigibilitate

Sub 1 ar

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

CREANȚE

0

0

0

0

0

Creanțe din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)

1

500

500

0

0

împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

0

0

Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3

0

0

0

0

Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4

0

0

0

0

I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)

5

500

500

0

0

Furnizori debitori (ct.4092)

6

0

0

0

0

Clienti (ct.411+413+418)

7

1 105 070

1 105 070

0

0

Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)

8

543

543

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

9

1 613

1 613

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

10

2 788

2 788

0

0

Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.444,445,446,447,4482)

11

0

0

0

0

Decontări cu grupul si alte creanțe (ct.451)

12

0

0

0

0

Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)

13

-829 432

-829 432

0

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )

14

280 582

280 582

0

0

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

15

0

0

0

0

TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

16

281 082

281 082

0

0

DATORII

0

0

0

0

0

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161)

17

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)

18

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)

19

0

0

0

0

Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)

20

0

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

45141

45 141

0

0

Dobânzi (ct.168+5186+5198)

22

0

0

0

0

Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)

23

158 725

158 725

0

0

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd, 17 la 23)

24

203 866

203 866

0

0

Furnizori (ct401+403+404+405+408)

25

9 256

9 256

0

0

Clienti creditori (cL419)

26

0

0

0

0

Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

27

20 458

20 458

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

28

0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)

29

93 634

93 634

0

0

Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)

30

7 436

7 436

0

0

Decontări cu grupul si alte conturi cuasociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

31

0

0

0

0

Creditori diverși (ct.462+473)

32

0

0

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

130 784

130 784

0

0

Venituri inregistrate in avans (ct.472)

34

0

0

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

35

334 650

334 650 |            0

0


Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente. Nu sunt depuse garanții sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societății.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri in avans


întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA E4.VISS LIVIU           |

Calitatea: |                        12-CONTAB1L SEF

Nr.de inregistrare in orgariisiijul profesional :      |


Semnătură


Stampila unitatiiSemnăturăNota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

 • 1. Principiul continuității aclivitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;

 • 2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleași regului, metode.norme. privind evaluarea. înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

 • 3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar; s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

 • 4. Principiul independentei exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;

 • 6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

 • 7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru Societate o obligație legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societăți afiliate: Nu este cazul Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele : J

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA B^VISS LIV1U          |

Calitatea: |                        12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional :      |


SemnăturăSemnăturaNota 7 - Participați! si surse de finanțare

31.12.2017

 • a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile

 • b) La 31 dec 2017,

capitalul social al societății era de: 1.164.900.lei

din care:

varsat 1.164.900

nevarsat 0

 • c) Numărul de acțiunilor emise 116.490

Valoarea totala a acțiunilor emise 10 lei


 • d) Acțiuni rascumparabile - Nu este cazul

 • e) Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar - Nu este cazul

 • f) Obligațiuni emise - Nu este cazul


Administrator,

Numele si prenumele :   |


BLEJDEA ELVISS L1V1U


Semnătură


Stampila unitatii
Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

31.12.2017

 • a) S-au acorda! indemnizațiile membrilor consiliului de administrație, conducere si de supraveghere.

 • b) Nu exista obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere.

 • c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului

 • d) salariali:

 • - număr mediu: 9

 • - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului: 525.586 lei (641+621)

 • - cheltuieli cu asigurările sociale 126.170 lei (645)

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii: 0 lei

întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA ELVISS LIVIU          |

Calitatea: |                        12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :      |


Semnătură


Stampila unitatii
Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Suma

1. Indicatori de lichiditate

0

0.00

a) Indicatorul lichidității curente

1

3.40

b) Indicatorul lichidității imediate

2

3.40

2. Indicatori de risc:

0

0.00

a) Indicatorul gradului de indatorare

3

8.85

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

4

843.85

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

0

0.00

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

5

0.00

b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)

6

0.00

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

7

211.77

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor

8

1.77

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

9

0.60

f) Viteza de rotatie a activelor totale

10

0.50

4. Indicatori de profitabilitate

0

0.00

a) Rentabilitatea capitalului angajat

11

0.04

b) Marja bruta din vanzari

12

0.00

I

întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA ELVISS LIVIU          |

Calitatea : |                         12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :      |


Semnătura


Stampila unitatiiSemnătura
Nota 10 - Alte informații

31.12.2017

Societatea a fost infiintata prin HG420/2003 si s-a inregistrat la ONRC Brașov sub

nr. J08/1923/2003 si la DGFPCFS sub nr.60026/12/01.2014.

 • - CUI 15786039 atribuit fiscal RO;

 • - Acționar unic C J Brașov;

 • - Domeniul de activitate - Alte activitati si servicii prestate in principal întreprinderilor 8299 - CAEN

 • - Este administrata de AGA , Consiliul de Administrație (5 membri). Comisia de cenzori (3 membri)

si un supleant;

 • - CA pentru 2017 este de 1.904.671 lei;

 • - Profit brut realizat         139.070 lei;

 • - In parc funcționează un număr de 45 societăți in care lucrează peste 380 de salariati;

 • - Aceste societăți au in principal următoarele domenii de activitate:

 • - confecții metalice;

 • - tratamente termice;

 • - tipografie;

 • - prelucrări mecanice;

 • - comerț cu pielărie;

 • - producție mobilier;

 • - servicii curățătorie;

 • - structuri si tâmplarii metalice;

 • - producție de piese si accesorii pentru autovehicole;

 • - școala conducători auto;

 • - producție textile;

 • - service auto;

 • - alte activitati sportive.

Societatea nu deține filiale.

Nu exista creanțe sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidențiate inițial într-o moneda străină.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Întocmit,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele : |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA ELVISS L1V1U          |

Calitatea: |                        12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :     |

Semnătură


Semnătură


Stampila unitatiiBifați numai dacă este cazul:

[“3 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București           |

f-] Sucursala                                                      |

|"J GIE- grupuri de interes economic                         |

Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris     |


S1003_A1.0.0 /Ol.02.2018 Tip situație financiară : BSAnul 2017


Entitatea S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.Suma de control


1.164.900


Județ_____________________________________________ Sector

Brașov


Localitate BRAȘOVNumăr din registrul comerțului


J08/1923/2003

Cod unic de inregistrare

1

5

7

8

6

0

3

9


Forma de proprietate


12—Societăți cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)rț.țțH țî u>lî|b> tl, i >t I' I UlîUU -I ■

uit"

• ■jMldWd.iihU.


Entități dă | [ interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii


3. subunitățile deschise în Romama de s< aparținând Spațiului Economic European


in state


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu


anul calendaristic


FIO - BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele Iblejdea ELVISS liviu


SemnăturaNumele si prenumele

NEDELCU DUMITRU


Calitatea


''Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU


Formular VALIDAT


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de auditCIF/CUI

m


FIO - pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                           la data de 31.12.2017                              -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

3

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231

+235+4093-281-291-2931 -2935)

02

3.025.024

3.183.743

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296* )

03

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

3.025.527

3.184.243

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI (ct.3O1 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341 +345 +346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-^1 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

159

218

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453**+456**+4582+461 +4662 +473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

420.631

280.582

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

07

125.846

131.953

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541 +542)

08

188.142

185.080

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

734.778

597.833

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

10

8.065

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

11

8.065

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

12

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN

AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +45 ] ***4.453*** +455+456***+457+4581 +462+4661 +473***+509+5186 |f19)

13

286.788

175.925

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11 -13-20-23-26)

14

456.055

421.908

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

15

3.481.582

3.606.151

G. DATORILSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

AN (ct.161 +162+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419+421 +423 +424+426+427+4281 +431 ***+43 7***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447***4-4481+451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

16

148.419

158.725

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

25

FIO - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

27

Fondul comercial negativ (ct.2O75)

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

29

1.164.900

1.164.900

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

30

1.164.900

1.164.900

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

35

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

36

2.054.707

2.054.707

IV. REZERVE (ct.106)

37

105.996

116.957

B Acțiuni proprii (ct. 109)

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

41

SOLD D (ct. 117)

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

43

7.560

117.816

SOLDD(ct. 121)

44

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

6.954

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

46

3.333.163

3.447.426

Patrimoniul public (ct. 1016)

47

Patrimoniul privat (ct. 1017)

48

h CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

49

3.333.163

3.447.426


Suma de control F10:   46521920. Z130392.H7


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

’”) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20                                                                                        - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

1.858.948

1.904.671

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

1.858.948

1.904.671

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

0

0

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

32.645

51.237

J -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11 +12 + 13)

16

1.891.593

1.955.908

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

1.591

2.561

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

12.618

26.083

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

576.946

555.301

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

543.591

632.851

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

434.470

506.681

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

109.121

126.170

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

145.424

154.426

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

145.424

154.426

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

390.000

100.000

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

414.905

100.000

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

24.905

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

206.58C

345.459

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

201.768

342.475

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586)

33

2.648

2.274

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

2.170

710

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

1.876.756

1.816.681

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

14.837

139.227

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

15

8

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

R 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

0

0

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

15

8

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

-Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

-Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

5.798

165

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

5.798

165

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

5.783

157

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

1.891.608

1.955.916

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

1.882.554

1.816.846

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

64

9.054

139.070

-Pierdere (rd.63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

1.494

21.254

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

0

0

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

7.560

117.816

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

0

Suma de control F20 :  29428790/130392117

^*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,r’Tf)          1

DATE INFORMATIVE                 P&g

_ ,                         la data de 31.12.2017

Cod 30                                                                                      - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

1

117.816

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

"mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

12

8

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

19

9

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariatilor

»

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

®fontravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

43.155

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

-din fonduri publice

40

-din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

-cheltuieli curente

43

-cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

Btlll. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

500

? 500

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

500

500

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

500

500

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

57

1.131.322

1.105.069

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

543

543

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

18.198

4.401

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 ^1424+4428+444+446)

63

18.198

4.401

- subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

(£73), (rd.72 la 74)

71

8.065

" - decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73

8.065

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

75

- de la nerezidenți

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

79

- părți sociale emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de nerezidenți

81

F30 - pag. 4

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

125.846

131.953

Casa în lei și în valută (rd.85+86 }

84

23.134

16.800

-în lei (ct. 5311)

85

23.134

16.800

- în valută (ct. 5314)

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

87

165.008

168.280

- în lei (ct. 5121), din care:

88

165.008

168.280

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

-în valută (ct. 5124), din care:

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

94

^btorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122+128)

95

293.535

289.509

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd .97+98)

96

-în lei

97

-în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625) (rd.100+101)

99

-în lei

100

- în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +

1686+ 1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

104

-în valută

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

148.419

158.725

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

18.426

9.256

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

25.104

25.011

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111

101.586

96.517

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

112

-6.753

-4.553

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.441 +4423+4428+444+446)

113

108.339

101.070

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate |(ct.447)

114

F30 - pag.5

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si ®^rsoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124

- subvenții nereluate la venituri*(din ct. 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

1.164.900

1.164.900

- acțiuni cotate 3)

131

-acțiuni necotate 4)

132

1.164.900

1.164.900

- părți sociale

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

134

Brevete si licențe (din ct.205)

135

3.108

3.105

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

62.060

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

F30 - pag.6

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

% 6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 +152)

141

1.164.900

X

1.164.900

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

1.164.900

100,00

1.164.900

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

1.164.900

100,00

1.164.900

100,00

^fcdeținut de societățile cu capital de stat, ain care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către "ompaniile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

153

3.376

52.569

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

3.376

52.569

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați) indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

157

2.111

3.376

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

158

2.111

3.376

- către instituții publice centrale

159

F30 - pag. 7

- către instituții publice locale

160

2.111

3.376

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- către instituții publice centrale

163

- către instituții publice locale

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

■keanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din ^re:

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170

ADMINISTRATOR,                          ÎNTOCMIT,


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care

adrează în m jajârii îndepli


:adrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data linesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

"•) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**”) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***••) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

•»»•»♦) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

^rice alte venituri sunt con: în sensul alineatului (1),


Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 -152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017

F40 - pag. 1

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

1              Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

3.108

-3

X

3.105

^vansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

3.108

-3

X

3.105

II.Imobilizări corporale

Terenuri

06

496.124

X

496.124

Construcții

07

3.147.793

296.044

3.443.837

Instalații tehnice si mașini

08

468.273

17.101

485.374

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

153.736

153.736

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

^nobilizari corporale in curs de execuție

13

313.145

313.145

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

4.265.926

626.290

313.145

4.579.071

III.Imobilizări financiare

17

500

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

4.269.534

626.287

313.145

4.582.676

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

3.105

3.105

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

jpTAL (rd.19+20+21)

22

3.105

3.105

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

3.089

13.102

16.191

Construcții

24

877.288

101.081

978.369

Instalații tehnice si mașini

25

51.006

51.006

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

309.519

40.243

349.762

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.240.902

154.426

1.395.328

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

1.244.007

154.426

1.398.433

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

^renuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

^DTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:  37764524/130392117

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

1 164 900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 164 900.00

105

REZERVE DIN REEVALUARE

. 0.00

2 054 706.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 054 706.51

1061

REZERVE LEGALE

0.00

5 425.00

0.00

6 953.50

0.00

7 406.50

0.00

12 831.50

1068

ALTE REZERVE

0.00

100 572.02

0.00

0.00

0.00

3 553.29

0.00

104 125.31

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

0.00

0.00

0.00

0.00

7 107.29

7 107.29

0.00

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

7 560.29

181 472.30

165 901.47

1 845 660.11

1 955 915.82

0.00

117 816.00

129

REPARTIZAREA PROFITULUI

0.00

0.00

6 953.50

0.00

7 406.50

453.00

6 953.50

0.00

167

ALTE ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

0.00

148 418.56

0.00

0.00

5 247.60

15 553.57

0.00

158 724.53

Total sume clasa 1

0.00      3 481 582.38

188 425.80

172 854.97

1 865 421.50     1 989 989.47


6 953.50     3 613 103.85

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MARC COMERCIALE

3 108.41

0.00

0.00

0.00

-3.41

0.00

3 105.00

0.00

211

TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI

234 083.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234 083.45

0.00

2112

AMENAJARI DE TERENURI

262 040.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

262 040.55

0.00

2121

CLĂDIRI

3 136 462.47

0.00

296 044.39

0.00

296 044.39

0.00

3 432 506.86

0.00

2122

CONSTRUCȚII METALICE

11 331.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11 331.00

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

428 843.48

0.00

17 100.95

0.00

17 100.95

0.00

445 944.43

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

108 076.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108 076.38

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

39 429.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39 429.73

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

45 660.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45 660.07

0.00

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

0.00

0.00

14 436.91

313 145.34

313 145.34

313 145.34

0.00

0.00

265

ALTE TITLURI IMOBILIZATE

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

2805

AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

3 105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 105.00

281

AMORT. PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

0.00

928 294.68

0.00

8 423.44

0.00

101 081.34

0.00

1 029 376.02

2811

AMORT. AMENAJĂRILOR DE TERENURI

0.00

3 088.72

0.00

1 091.83

0.00

13 101.96

0.00

16 190.68

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

309 519.53

0.00

3 353.60

0.00

40 243.14

0.00

349 762.67

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Total sume clasa 2

4 269 535.54

1 244 007.93

327 582.25

326 014.21

626 287.27

467 571.78

4 582 677.47

1 398 434.37

3022

COMBUSTIBILI

158.66

0.00

336.13

250.73

2 427.61

2 368.03

218.24

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0.00

0.00

2 588.22

2 588.22

12 047.50

12 047.50

0.00

0.00

Total sume clasa 3

158.66

0.00

2 924.35

2 838.95

14 475.11

14 415.53401

FURNIZORI

0.00

18 426.19

146 911.13

126 426.28

1 405 559.43

1 396 389.08

0.00

9 255.84

4111

CLIENTI

128 984.74

0.00

196 920.84

223 061.74

2 325 784.21

2 356 920.61

97 848.34

0.00

4118

CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU

1 002 337.45

0.00

0.00

0.00

17 664.92

12 781.32

1 007 221.05

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

24 652.23

71 505.91

53 412.00

526 474.14

525 586.00

0.00

23 764.09

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

51.77

2 714.09

2 729.00

13 883.86

14 219.00

0.00

386.91

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

13 500.00

13 500.00

27 250.00

27 250.00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

0.00

160.00

160.00

1 120.00

1 280.00

0.00

160.00

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

700.00

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

542.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

542.89

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

7 536.00

9 497.00

8 487.00

82 651.00

83 602.00

0.00

8 487.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

5 010.00

6 312.00

5 641.00

54 872.00

55 503.00

0.00

5 641.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

2 478.00

3 129.00

2 777.00

27 056.00

27 355.00

0.00

2 777.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

2 620.00

3 281.00

2 938.00

28 407.00

28 725.00

0.00

2 938.00

4315

BOU PROFESIONALE SI ACCID.DE MUNCA

0.00

76.00

98.00

86.00

824.00

834.00

0.00

86.00

4316

CONCEDII SI INDEMNIZAȚII 0.85%

24 969.00

0.00

708.00

410.00

9 432.00

9 370.00

25 031.00

0.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

195.00

263.00

214.00

2 142.00

2 161.00

0.00

214.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

195.00

262.00

215.00

2 139.00

2 159.00

0.00

215.00

4373

FOND GARANTARE 0.25%

0.00

106.00

137.00

120.00

1 145.00

1 159.00

0.00

120.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

14 978.00

0.00

0.00

-1 613.00

20 697.00

34 062.00

1 613.00

0.00

Pagina 2/5 SAGA C

01.12.2017 - 31.12.2017

5112

CECURI DE ÎNCASAT

0.00

0.00

0.00

0.00

3 356.13

3 356.13

0.00

0.00

5113

EFECTE DE ÎNCASAT

125 845.76

0.00

0.00

0.00

9 738.34

3 631.20

131 952.90

0.00

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

165 008.26

0.00

176 733.66

222 358.05

1 946 552.66

1 943 281.08

168 279.84

0.00

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5191

CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT

0.00

141 671.00

9 028.25

0.00

96 529.75

0.00

0.00

45 141.25

5311

CASA IN LEI

23 134.02

0.00

61 179.20

63 682.37

435 078.29

441 412.04

16 800.27

0.00

5328

ALTE VALORI

0.00

0.00

2 055.00

2 055.00

43 155.00

43 155.00

0.00

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

14 850.00

14 850.00

24 850.00

24 850.00

0.00

0.00

Total sume clasa 5


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4423

TVA DE PLATA

0.00

18 396.58

19 814.00

15 892.02

162 847.00

160 341.83

0.00

15 891.41

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

18 520.73

18 520.73

206 953.34

206 953.34

0.00

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

34 412.76

34 412.76

367 283.27

367 283.27

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

80 009.58

49 723.47

49 477.36

571 808.08

566 753.10

0.00

74 954.60

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

6 713.00

8 308.00

7 436.00

76 229.00

76 952.00

0.00

7 436.00

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

178.00

178.00

0.00

0.00

457

DIVIDENDE DE PLĂTIT

0.00

0.00

0.00

0.00

3 554.00

3 554.00

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

8 064.52

0.00

0.00

0.00

-8 064.52

0.00

0.00

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

5 495.92

5 495.92

0.00

0.00

491

AJUSTĂRI - DEPRECIEREA CREANȚELOR - CLIENTI

0.00

729 432.18

0.00

0.00

0.00

100 000.00

0.00

829 432.18

Total sume clasa 4

1 179 876.60

896 297.53

586 177.93

564 302.89

5 933 385.65     6 067 167.47     1 132 256.28      982 459.03

45 141.25

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

250.73

250.73

2 561.32

2 561.32

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

2 588.22

2 588.22

12 047.50

12 047.50

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

1 407.45

1 407.45

14 035.37

14 035.37

0.00

0.00

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

52 362.32

52 362.32

555 300.87

555 300.87

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

27 621.32

27 621.32

107 318.55

107 318.55

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

150.00

150.00

1 800.00

1 800.00

0.00

0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

1 976.25

1 976.25

17 119.47

17 119.47

0.00

0.00

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

5 220.00

5 220.00

62 060.00

62 060.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

3 670.00

3 670.00

4 991.26

4 991.26

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 926.82

2 926.82

0.00

0.00

6231

CHELTUIELI DE PROTOCOL

0.00

0.00

245.18

245.18

1 107.89

1 107.89

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

0.00

0.00

29.84

29.84

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

1 594.33

1 594.33

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

886.50

886.50

10 508.38

10 508.38

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

534.79

534.79

6 559.84

6 559.84

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTl

0.00

0.00

8 862.67

8 862.67

126 458.42

126 458.42

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 273.59

2 273.59

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

48 192.00

48 192.00

463 526.00

463 526.00

0.00

0.00

642

CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE

0.00

0.00

2 055.00

2 055.00

43 155.00

43 155.00

0.00

0.00

6451

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

8 983.00

8 983.00

89 345.00

89 345.00

0.00

0.00

6452

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

334.00

334.00

3 320.00

3 320.00

0.00

0.00

6453

CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

2 777.00

2 777.00

27 355.00

27 355.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

2 100.00

2 100.00

6 150.00

6 150.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

0.00

0.00

710.28

710.28

0.00

0.00

666

CHELT. PRIVIND DOBÂNZILE

0.00

0.00

0.00

0.00

164.65

164.65

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

12 868.87

12 868.87

154 426.44

154 426.44

0.00

0.00

6814

CHELT. CU AJUSTĂRILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

100 000.00

100 000.00

0.00

0.00

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

-1 613.00

-1 613.00

|          21 254.00

21 254.00

0.00

0.00

01.12.2017


31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Total sume clasa 6

0.00

0.00

181 472.30

181 472.30

1 838 099.82

1 838 099.82

0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

54 775.75

54 775.75

575 725.42

575 725.42

0.00

0.00

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

108 490.23

108 490.23

1 328 945.84

1 328 945.84

0.00

0.00

7581

VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

2 634.37

2 634.37

50 968.56

50 968.56

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

0.00

0.00

268.00

268.00

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

1.12

1.12

8.00

8.00

0.00

0.00

Total sume clasa 7Totaluri:


5 763 558.84     5 763 558.84     1 716 330.21     1 716 330.21      14 792 845.34    14 792 845.34    6 039 138.50    6 039 138.50Conducătorul compartimentului financiar-contabil,