Hotărârea nr. 176/2018

Hotărârea nr.176 – stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov

i


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @jud b rasov. ro, www.j ud brasov. ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 176

din data de 30.05.2018

privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 8304 din data de 24.05.2018, întocmite de Direcția Economică, prin care se propune stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se stabilește consumul lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Nu se consideră depășire la consumul de carburanți normat pe mijloacele de transport consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita consumului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pe instituție.

Art. 3 - Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 78/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburanți pentru autoturismele care deservesc: Centrul Militar Zonal, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a Județului Brașov, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 129/2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


Președinte Veștea Ad^an-loanSecretar ijloacele de transport din dotarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județului Brașov

Nr.

Crt.

Denumire instituție

Tip mijloc de transport

Nr. mijloc transport

Normă/litri/lu nă/mijloc de transport

1

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Brașov

autoutilitara

1

100

2

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Faqaras

autoturism

1

100

3

Școala Profesională Speciala Codlea

microbuz

1

100

4

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria

autoturism

1

100

5

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bradet Săcele

autoturism

1

100

7

Muzeul de Arta Brașov

autoturism

2

100

8

Muzeul Județean de Istorie Brașov

autoturism

3

100

9

Muzeul de Etnografie Brașov

microbuz

1

200

10

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

autoturism

1

150

11

Centrul Cultural Reduta

autoturism

2

100

12

Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov

autoturism

2

100

autoutilitara

1

150

microbuz

1

100

13

Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor

autoturism

1

100

autoutilitara

1

150

14

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

autoturism

3

100

15

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

microbuz

4

300

autoturism

24

200

16

Direcția de Paza si Ordine a Județului Brașov

autoturism

4

200

17

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftizioloqie Sanpetru

autoturism

2

100

19

Spitalul Clinic de Pneumoftiologie Brașov

autospeciala

1

150

autoturism

3

100

20

Spitalul Clinic de Copii Brașov

autosanitara

1

100

autoturism

1

100

21

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

autoutilitara

1

120

22

Spitalul Clinic Județean Brașov

autoturism

2

100

autoturism

1

150

autosanitara

1

100

autoutilitara

2

150

autoutilitara

1

250

autoutilitara

1

100

autospeciala

1

100

23

Spitalul Clinic de Obstretică- Ginecologie „DR.I.A.SBARCEA,,-BRAȘOV

autoutilitara

1

150

24

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

autoturism

2

100

autoutilitara

1

150

microbuz

1

200

ambulanta A1

1

350

TOTAL


Șef Serviciu /) Olteanu Viorica