Hotărârea nr. 174/2018

Hotărârea nr.174 – repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov, pentru finanţarea unor lucrări pe drumuri judeţene şi comunale

w

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.174

din data de 30.05.2018

- privind privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, pentru finanțarea unor lucrări pe drumuri județene și comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.8361/24.05.2018 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice prin care se propune aprobarea repartizării pe unități administrativ -teritoriale din județul Brașov, a sumei de 4.000 mii lei din cote defalcate din TVA, pentru reparații drumuri județene și comunale;

Ținând cont de propunerea Comisiei de specialitate nr.l precum și de propunerile și discuțiile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.5 pct.12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.24, art.59 din OG. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1997 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Brașov, a sumei de 4.500 mii lei din cote defalcate din TVA, pentru reparații drumuri județene și comunale, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică .


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Președinte

Secretar


Maria Dumbrăveanu

/ /1: Repartizarea sumei de 4.500 mii lei din cote defalcate TVA pentru reparații drumuri județene și comunale către unele UAT-uri din județul Brașov

Nr. Crt

UAT

Suma (mii lei)

1

Zărnești

500

2

Predeal

500

3

Părău

500

4

Vama Buzăului

500

5

Cața

500

6

Lisa

500

7

Racoș

500

8

Holbav

250

9

Teliu

250

10

Fundata

500

TOTAL

4500

Director executiv DDJSP


Mihai Pascu /