Hotărârea nr. 173/2018

Hotărârea nr.173 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenta leu/euro 6.500.000 euro – la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 173 din data de 30.05.2018

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenta leu/euro 6.500.000 euro - la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Luând act de:

  • a) expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Brașov, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. ad. 8299/24.05.2018;

  • b) raportul de specialitate al Direcției Economice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 8299/24.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. b), alin. (3), lit. b), ale art. 45, alin. (2) coroborat cu art. 98, art. 104, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. d), precum și ale art. 115, alin. (1), lit. c), alin. (4),(5),(6) și art. 97, alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) si g) si art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit prevederilor art. 29, lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/ 30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenta leu/euro 6.500.000 euro - la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014) precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 135/23.03.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de creditare de la 120 luni la 144 luni de la data acordării creditului, a prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de grație respectiv până la data de 2.04.2019, aferent finanțării rambursabile contractate de la CEC Bank, în baza cărora a fost semnat cu CEC Bank S.A .contractul de împrumut nr. RQ15045274749450/ 03.04.2015 cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a aduce modificări HCJ nr. 60/30.01.2014, referitoare la obiectivul de investiții ce va fi finanțat din împrumutul intern precum și la perioada de tragere și grație aplicabile împrumutului intern,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea prevederilor Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014, astfel:

„Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenta leu/euro 6.500.000 euro - la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014), cu o maturitate de 144 luni de la data acordării creditului, incluzând o perioadă de tragere și grație de până la 57 luni, respectiv până la 31.12.2019.”

Art,2. Se aprobă modificarea prevederilor Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014, astfel:

„Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.l se face pentru realizarea obiectivului de investiție publică de interes județean „Aeroportul Internațional Brașov — Ghimbav - Etapa III’’. ”

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 60/30.01.2014 rămân nemodificate.

Art.4. începând cu data adoptării prezentei Hotărâri a Consiliului Județean Brașov, încetează valabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 135/23.03.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de creditare de la 120 luni la 144 luni de la data acordării creditului, a prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de grație respectiv până la data de 2.04.2019, aferent finanțării rambursabile contractate de la CEC Bank.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Brașov și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Consiliului Județean Brașov, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean Brașov și Prefectului Județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.judbrasov.ro.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR Maria Dupibrăveanu