Hotărârea nr. 172/2018

Hotărârea nr.172 – stabilirea produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov

>


B-duî Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 2.68 475 576

Office @jud brașov, ro, www.jud brașov, roROMÂNIA


ISO 3-20! 8 ! SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 172

din data de 30.05.2018

- privind stabilirea produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 8102 din data de 22.05.2018, întocmite de către Direcția Achiziții și Contractare, prin care se propune stabilirea produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021;

Luând în considerare prevederile O.G.R. nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, completată prin Legea nr. 55/2018, precum și de art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

Ținând cont de dispozițiile art. 7, alin. (2) și art. 18 alin. (3) lit.”a”din H.G.R. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc produsele ce vor fi acordate gratuit în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021, pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație, după cum urmează:

  • 1. Produse de panificație: corn și biscuiți uscați;

  • 2. Produse lactate: lapte UHTși iaurt;

  • 3. Fructe: mere.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Achiziții și contractare și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu