Hotărârea nr. 171/2018

Hotărârea nr.171 – punerea în aplicare a dispoziţiilor H.G.R. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.171

din data de 30.05.2018

- privind punerea în aplicare a dispozițiilor H.G.R. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr. 7979/18.05.2018, precum și expunerea de motive înregistrată cu nr.ad.7979/18.05.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare privind punerea în aplicare a dispozițiilor H.G.R. nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;

Ținând cont de prevederile art.16, alin.(l), (2), (7), (8) și (11) din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art.6 din H.G.R. nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;

Având în vedere faptul că în prezent Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Brașov are calitatea de beneficiar în 2 proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile FEDR în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 - în valoare de 35.137.677,86 lei, 2 proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 6 -în valoare de 257.758.850,49 lei și 1 proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cod SIPOCA 125 și cod My SIMIS în valoare de 118.856,96 lei.

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se majorează cu 25% indemnizația lunară a președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean Brașov pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile aflate în implementare, al căror beneficiar este Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu