Hotărârea nr. 170/2018

Hotărârea nr.170 – aprobarea încheierii Acordului - Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”

Consiliul Județean Brașov

$


l .1 n.L r Ți; AN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


I913-201S : SĂRBĂTORIM iMPKE-UNÂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 170

din data de 30.05.2018

privind aprobarea încheierii Acordului - Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 7948 din data de 17.05.2018 și referatul nr. 7948 din data de 17.05.2018, întocmite de Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea încheierii Acordului - Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 344/2017 privind aprobarea încheierii unei înțelegeri de cooperare între U.A.T. Județul Brașov și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 48/2018 privind aprobarea bugetului general al Județului Brașov pe anul 2018;

Având în vedere dispozițiile art. 3 5A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.030/2014 pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând cont de dispozițiile art. 91, alin. (1) lit. „e” și alin. (6), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă încheierea Acordului - Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală și contribuțiile celor două instituții pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară ”Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă”, conform Cererii de Finanțare, după cum urmează:

Lei MD

Lei RON

Euro

Contribuție Raionul Ștefan Vodă

2.484.111,68

570.352,04

122.432

Contribuție Județul Brașov

1.740.000,00

399.504,00

85.758

Valoarea totală a Proiectului

4.224.111,68

969.856,04

208.190

Cuantumul cofinanțării

Raionul Ștefan Vodă

58,81%

Județul Brașov

41,19%

* cursul de schimb la data de 03.04.2018 1 leu (RON)=0,2296 MDL și 1 euro=20,29 MDL

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dum

f-


brăveanu


ANEXA 1

încheiat între:

 • 1. Consiliul Raional Ștefan Vodă, Republica Moldova, cu sediul în orașul Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1, tel./fax 00373-242-23410, cod de înregistrare fiscală 1007601010932, reprezentat legal de domnul Molozea Nicolae, Președintele Raionului Ștefan Vodă, în calitate de Beneficiar,

șj

 • 2. Consiliul Județean Brașov, România, cu sediul în municipiul Brașov, bd. Eroilor, nr. 5, tel./fax 0268.410.777/0268.475.576, cod de înregistrare fiscală 4384150, reprezentat legal de domnul Veștea Adrian-Ioan, Președintele Consiliului Județean Brașov, în calitate de Cofinanțator,

în baza înțelegerii de Cooperare nr. CJBV344/31.07.2017/ și nr. CRSV 4/6/03.11.2016, părțile au convenit la încheierea prezentului Acord de finanțare, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ștefan Vodă, din Republica Moldova nr.......din data de....... și a Elotărârii Consiliului Județean

Brașov, din România, nr..............din data de...................pentru finanțarea proiectului Lucrări de

reparație la Școala Primară "Grigore Vieru ” din or. Ștefan Vodă, denumit în continuare PROIECT.

Art. 1. Obiectul acordului de finanțare

Implementarea proiectului Lucrări de reparație la Școala Primară "Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, conform Cererii de Finanțare.

Art. 2. Durata acordului de finanțare

 • (1) Durata acordului de finanțare este de 9 (nouă) luni, începând cu data semnării acestuia și încetează odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în prezentul acord de finanțare nu mai târziu de 19.02.2019.

Art. 3. Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării este de 208.190 EUR (la cursul Euro la data de 03.04.2018, 1 Euro = 20,2896 MDL), din care 85.758 EUR finanțat de către Județul Brașov (România) și 122.432 EUR finanțat de către Raionul Ștefan-Vodă, (Republica Moldova), respectiv 4.224.111,68 MDL (1.740.000,00 MDL contribuție Județul Brașov și 2.484.111,68 MDL contribuție Raionul Ștefan Vodă).

Art. 4. Responsabilitățile părților

 • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. Să respecte înțelegerea de cooperare aprobată de către Beneficiar prin Decizia nr.

4/6/03.11.2016 și de către Finanțator prin Hotărârea nr. 344/31.07.2017;

 • 2.  Să respecte destinația sumelor acordate în baza Acordului de finanțare;

 • 3. Să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru implementarea proiectului, care face obiectul prezentului Acord de finanțare;

 • 4.  Să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele și activitățile convenite prin acordul de finanțare;

 • 5.  Să prezinte finanțatorului un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în Acordul de finanțare;

 • 6.  Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 7.  Să restituie finanțatorului toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului Acord de finanțare, care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

 • 8.  Să constituie o Comisie de verificare a calității și cantității lucrărilor executate;

 • 9.  Să se asigure că Cererile de Plată (Anexa 1) vor fi însoțite de documentele de certificare a Comisiei de verificare a calității și cantității lucrărilor executate și de alte documente justificative întocmite exact și corect, însoțite de rapoarte de activitate privind derularea proiectului;

 • 10. Să transmită completările solicitate de Finanțator, privind documentele prezentate spre decontare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, în caz contrar decontarea se va efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate inițial la decont;

 • 11. Să răspundă, prin Ordonatorul principal de credite, de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale și Acordul de finanțare, a sumelor alocate de către Finanțator potrivit art. 3 alin. (2) a Ordinului nr. 1030/2014 privind aprobarea procedurii de finanțare prevăzute de art. 35A1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și față de terți, inclusiv în cazul prejudiciilor materiale sau morale de orice natură, produse ca urmare a implementării prezentului Acord de finanțare;

 • 12. Să transmită Finanțatorului, în termen de 10 zile de la finalizarea tuturor acțiunilor din proiect, un raport de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în Acordul de finanțare;

 • 13. Să transmită Finanțatorului, până la 30 noiembrie 2018, un raport intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul financiar 2018;

 • 14. Rapoartele prevăzute la alin. (12) și (13) vor fi însoțite de un raport al ordonatorului principal de credite;

 • 15. Rapoartele prevăzute la alin. (12) și (13) vor cuprinde cel puțin: descrierea activităților desfășurate pentru implementarea proiectului și detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente proiectului;

 • 16. Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului Acordului de Finanțare, cu respectarea prevederilor legale în materie, cu modificările și completările ulterioare;

 • 17. Să accepte controlul și verificările Finanțatorului și al altor autorități cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită;

 • 18. Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Finanțator în temeiul prezentului Acord de Finanțare, să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la orice alte instituții publice/organizații.

 • (2) Responsabilitățile Finanțatorului sunt următoarele:

 • 1.  Să respecte înțelegerea de cooperare aprobată de către Beneficiar prin Decizia nr. 4/6/03.11.2016 și de către Finanțator prin Hotărârea nr. 344/31.07.2017;

 • 2.  Să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectului/activităților prevăzute în Acordul de Finanțare;

 • 3.  Cheltuielile efectuate de către Finanțator pentru finanțarea acțiunilor prevăzute în acorduri se reflectă în bugetul local la titlul VII "Alte transferuri", cod indicator 55.02.04 "Alte transferuri curente în străinătate";

 • 4.  Să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 5.  Să informeze Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului;

 • 6.  Să răspundă în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului;

 • 7.  Să proceseze cererile de plată în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă și a prevederilor din prezentul Acord de Finanțare. Finanțatorul va efectua plăți în contul indicat de Beneficiar, respectiv MD02AGPKAR144224A02508AE.

 • 8.  Să efectueze transferul finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul Acord de Finanțare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării Cererii de plată la finanțator, Beneficiarului, care are acest drept conform legii;

 • 9.  Să monitorizeze din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor;

 • 10. Să verifice legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Acord de Finanțare, inclusiv a raportului de activitate și decontului depuse de Beneficiar;

 • 11. Să procedeze la verificări parțiale sau ale întregii documentații ale proiectului, atât pe perioada acestuia, cât și pe o durată de șase luni de la data validării raportului final și a decontului depuse de Beneficiar;

 • 12. Să urmărească și să verifice conformitatea documentelor depuse de beneficiar la decont, atât pentru finanțarea nerambursabilă, cât și pentru contribuția proprie sau atrasă;

 • 13. Să efectueze verificarea la fața locului a activităților aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Acordului de Finanțare, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului;

 • 14. Să modifice cuantumul finanțării alocate sau să rezilieze prezentul Acord de Finanțare dacă Beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în Acordul de Finanțare, asumate de către Beneficiar;

 • 15. Să reducă finanțarea și/sau să solicite restiruirea, totală sau parțială, a sumelor plătite deja, dacă beneficiarul nu respectă termenii Acordului de Finanțare, inclusiv Cererea de Finanțare. Finanțatotul are dreptul de a întrerupe plățile, notificând Beneficiarul în acest sens. Dacă în termen de 15 zile de la notificare, Beneficiarul nu remediază situația, contractul se poate rezilia de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, Autoritatea Finanțatoare fiind exonerată de plata oricărei despăgubiri de orice fel;

 • 16. în cazul în care Beneficiarul nu transmite documentele justificative în termenul prevăzut la art. 4, contractul se consideră reziliat de drept și finanțarea nu se mai acordă.

Art. 5. Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • (1) Suma prevăzută la art. 3 se acordă în 2 tranșe, prin virament bancar, în conturile indicate de Beneficiar, pe baza cererilor de plată înaintate de către Beneficiar pentru fiecare tranșă;

 • (2) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se vor face în baza graficului de finanțare prevăzut în Anexa 2 - Cererea de Finanțare la prezentul Acord de Finanțare, în funcție de etapele de realizare și/sau durata și evoluția în timp a activităților cuprinse în Cererea de finanțare.

 • (3) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoțită de copii după următoarele documente

justificative, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil:

• Pentru contractele de lucrări:

o Contractele încheiate de beneficiar;

o Facturile;

o Situațiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;

o Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;

o Garanția de bună execuție pentru lucrări;

o Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de certificatul de audit energetic aferent, după caz.

 • (4) Vor fi acceptate spre decontare numai cheltuielile efectuate de către beneficiar în perioada executării Acordului de Finanțare, conform Anexei nr. 2 Cererea de Finanțare;

 • (5) Pentru fiecare cheltuială efectuată, conform Acordului de Finanțare, se vor prezenta documente justificative întocmite potrivit legislației în vigoare. Documentele justificative vor fi depuse în copie xerox lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate de către Beneficiar, pe fiecare pagină;

Art. 6. Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

 • (1) Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite Finanțatorului în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului;

 • (2) Documentele justificative, raportul financiar și de activitate și raportul narativ se vor transmite prin poștă sau se vor depune la sediul Finanțatorului;

 • (3) Pentru justificarea cheltuielilor cu executarea lucrărilor Beneficiarul va transmite, după caz, situații, lucrări care să respecte structura devizului de lucrări.

Art. 7. Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

Art. 8. Forța majoră

 • (1) Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul Acord de Finanțare.

 • (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea forței majore și de a lua orice măsură care îi stă la dispoziție în vederea încetării acesteia.

 • (3) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de trei luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Acord de Finanțare, fără ca nici o parte să poată pretinde daune - interese.

Art. 9. încetarea Acordului de Finanțare

 • (1) Acordul de Finanțare încetează prin:

-executare;

-ajungerea la termen;

-acordul de voință al părților contractante.

 • (2) în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin acordul de finanțare, partea lezată va notifica părții în culpă să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

 • (3) Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării, acordul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

Art. 10. Răspunderea părților

Fiecare parte a acordului de finanțare răspunde pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul acord;

 • (1) Nerespectarea de către beneficiar a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage obligarea acestuia la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă majorările de întârziere conform art. 183, alin 2 din Legea 207/2015;

 • (2) Pentru nerestituirea sumelor nejustificate sau justificate necorespunzător în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării notificării, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute la art.lO(l);

Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile din fonduri publice este supus controlului Finanțatorului, a Curții de Conturi și a oricărei instituții cu atribuții în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

în cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligația să restituie debitul constatat, precum și majorările de întârziere aferente. în cazul nerespectării obligației de restituire a debitului, Finanțatorul va sesiza organele competente în vederea declanșării executării.

Art 11. Modificarea Acordului de Finanțare

 • (1) Modificările acordului de finanțare prin act adițional nu pot afecta scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea maximă a finanțării nerambursabile prevăzute în acord;

 • (2) în situația în care Beneficiarul apreciază că se impune o modificare a acordului de finanțare, acesta va solicita în scris încheierea unui act adițional. Solicitarea va fi motivată de existența unor cauze obiective care au generat această nevoie și se depune la Registratură, însoțită de documente justificative și opis al acestora;

 • (3) Prevederile actului adițional devin operabile de drept după semnarea acestuia de către părți;

 • (4) Solicitările de acte adiționale care modifică scopul și obiectivele proiectului, rezultatele, valoarea finanțării nerambursabile prevăzute prin acord conduc la încetarea acordului de finanțare;

 • (5) Prin excepție de la alin. (2), modificările care vizează modul de organizare, perioada și locul de desfășurare a activităților, înlocuirea membrilor echipei de implementare a proiectului și a persoanelor plătite cu onorarii se notifică finanțatorului, nefiind necesară încheierea unui act adițional;

 • (6) Modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli se poate face în baza unei solicitări din partea Beneficiarului, care să conțină justificarea acesteia și să fie însoțită de Bugetul de venituri și cheltuieli modificat. în situația în care solicitarea va fi aprobată de către Finanțator, modificarea va intra în vigoare de la data încheierii actului adițional. Răspunsul va fi comunicat beneficiarului în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.

Art. 12. Litigii

 • (1) Litigiile izvorâte între părți în legătură cu interpretarea sau derularea prezentului acord de finanțare se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • (2) în cazul în care soluționarea pe această cale nu va fi posibilă, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor de judecată competente.

Art. 13. Prevederi finale

(1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din finanțatorul va recupera aceste sume, putând cere diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

(2) Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului acord de finanțare va fi transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Prezentul acord de finanțare s-a semnat astăzi................în 3 (trei) exemplare, 2 (două) pentru

Finanțator și 1 (unul) pentru Beneficiar.

Semnătură

Reprezentant legal al Raionului Ștefan Vodă

Nicolae Molozea,

Președintele Raionului Ștefan Vodă

Semnătură

Reprezentantul legal al Județului Brașov

Adrian-Ioan Veștea,

Președintele Consiliului Județean Brașov