Hotărârea nr. 17/2018

Hotărârea nr.17 – aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2018

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 17

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Expunerea de motive, precum și referatul, înregistrate sub nr. 299/16.01.2018, întocmite de către Direcția Economică - Compartimentul Venituri, prin care se propune aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pentru anul 2018, în sumă de 2.520 lei/agent;

La fundamentarea tarifului lunar de pază / agent s-au avut în vedere cheltuielile lunare pe care Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov le efectuează în vederea desfășurării în condiții optime a activității, în concordanță cu modificările legislative, respectiv: cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri și servicii, rezultând astfel un total de cheltuieli lunare de 294.840 lei; tariful lunar de pază rezultat, în funcție de această fundamentare, este de de 2.520 lei /agent (294.840 lei: 117 agenți de pază);

Văzând adresa nr. 30/09.01.2018, prin care Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov a solicitat aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate, în sumă de 2.520 lei/agent, pentru anul 2018;

Ținând cont de dispozițiile art. 28, alin. (1), art. 31 și art. 34 din Regulamentul de de organizare și funcționare a Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/03.04.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 1 din H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, art. I, punctul 91 din O.U. G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, art. 220A3 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art, 125 și art. 126 din legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 91 alin.(l) lit."b” și alin.(3), lit. „c”, precum și art. 91 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a'\ pct. 7din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pentru anul 2018, în sumă de 2.520 lei/agent, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumhr


ăveanu


Anexă la Hotărârea

CJBv nr.________________SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

Tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2018

Nr. crt.

Elemente de calcul

Observații

1

Nr. total de posturi conform statului de funcții, din care: - agenți de pază

126

117

2

Total Venituri lunare

284.076 lei

2.428 lei/lună/agent x 117 agenți

3

Total Cheltuieli - media lunară (3.1 + 3.2)

294.840 lei

3.1

Cheltuieli de personal - media lunară (3.1.1 + 3.1.2)

287.820 lei

3.1.1 Cheltuieli cu salariile (a + b)

281.526 lei

a) Salariul de bază

257.658 lei

222.300 lei/lună/agenți + 35.358 lei/lună/pers. indirect productiv

b) Spor de noapte

23.868 lei

204 lei/lună/agent x 117 agenți

3.1.2 Contribuții angajator (contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%)

6.294 lei

5.499 lei + 795 lei

3.2

Cheltuieli cu bunuri și servicii - media lunară (uniformă și echipament)

7.020 lei

60 lei/lună/agent x 117 agenți

4

Tarif lunar pentru servicii de pază/agent (total cheltuieli lunare : nr. agenți de pază)

2.520 lei

294.840 lei/lună : 117 agenți =

2.520 lei/lună/agent

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


întocmit, coord. Comp. Venituri: Eniko Both