Hotărârea nr. 167/2018

Hotărârea nr.167 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV' B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 167

din data de 30.05.2018


- privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 7855 din data de 21.05.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov; în referat se menționează că modificările statului de funcții solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 515/28.11.2017 privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/29.09.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit. ”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei care face oarte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 515/28.11.2017 privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, precum și art. 2 și art. 3 din și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 418/29.09.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.5 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.6 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

PRFSFnrVTF AdriaContrasemnează, SECRETAR Maria Dunîbrăveanu

Consiliul Județean Brașov


Anexa la HCJBV Din data de________________

nr.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

Adresa: Str. Nicopole nr. 45

Nr.paturi: 225+80 insotitori = 305 paturi

Categoria unitatii: IV Tipul unitatii: II M


SF


CLiNTC DE URGENȚĂ PENTRU COPII

- BRAȘOV -

STAT DE FUNCȚII

Nr.

Crt.

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Ni po

0

1

2

3

4

5

6

FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

1

2

Director Medical

Primar/II

Chir.ort.pediatrica

s

1

r

Director Financiar-Contabil

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

s

1

4

Asistent Sef Unitate

Asistent medical

Principal/II

Pediatrie

s

1

5

Sef Laborator

Medic

Primar/II

Medicina laborator

s

1

6

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

s

2

7

Sef Secție

Medic

Primar/I

Pediatrie

s

1

8

Sef Secție

Medic

Primar/I

ATI

s

1

9

Sef Secție

Medic

Primar/I

Chir.ort.pediatrica

s

1

10

Sef Secție

Medic

Primar/I

Neurologie pediatrica

s

1

11

Sef Laborator

Medic

Primar/I

Radiologie si imag.med.

s

1

12

Sef Secție

Farmacist

Primar/I

Farmacie generala

S

1

13

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

S

4

14

Sef Secție

Asistent medical

Principal

Pediatrie

PL

3

15

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

1

16

Sef Laborator

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

1

17

Sef Serviciu

Economist

Specialist IA/II

Stiinte economice

S

2

18

Sef Serviciu

Inginer

Specialist IA/II

Tehnic

S

2

19

Sef Birou

Economist

Specialist IA/I

Stiinte economice

s

1

20

Sef Formație Muncitori

Maistru

II

Tehnic

M

1

22

Medic

Primar

Anatomie patologica

S

1

23

Medic

Primar

Chir.ort.pediatrica

s

3

Medic

Primar

Chir.pediatrica

s

1

25

Medic

Primar

Chir.pl.rep.

s

2

26

Medic

Primar

Endocrinologie

s

1

27

Medic

Primar

Medicina laborator

s

1

28

Medic

Primar

Obst.-ginecologie

s

1

29

Medic

Primar

Oftalmologie

s

1

30

Medic

Primar

ORL

s

2

31

Medic

Primar

Pediatrie

s

16

32

Medic

Primar

Radiologie si imag.med.

s

1

33

Medic

Primar

Dermatovenerologie

s

1

34

Medic

Specialist

ATI

s

4

r

Medic

Specialist

Boli Infectioase

s

1

36

Medic

Specialist

Chir.pediatrica

s

1

37

Medic

Specialist

Epidemiologie

s

1

38

Medic

Specialist

ORL

s

1

39

Medic

Specialist

Pediatrie

s

3

40

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

41

Medic

Specialist

Radiologie si imag.med.

s

1

42

Medic

Specialist

Medicina de laborator

s

1

43

Medic

Specialist

RMFB

s

1

44

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

S

1

45

Asistent social

Principal

Asist.soc.

S

1

46

Biochimist

Principal

Biochimie medicala

S

1

47

Biolog

Principal

Biochimie medicala

S

1

48

Farmacist

Specialist

Farmacie clinica

S

1

49

Fiziokinetoterapeut

BFT

S

2

50

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

S

34

51

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

SSD

5

52

Asistent medical

Principal

Dietetica

PL

2

53

Asistent medical

Principal

Farmacie

PL

3

54

Asistent medical

Principal

Igiena

PL

2

Asistent medical

Principal

Laborator

PL

14

56

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

77

57

Asistent medical

Principal

Radiologie

PL

6

58

Asistent medical

MG

S

10

59

Asistent medical

MG

PL

22

60

Asistent medical

Farmacie

PL

1

61

Asistent medical

Radiologie

PL

3

62

Asistent medical

Debutant

MG

PL

1

63

Sora medicala

Principala

Laborator

M

1

64

Sora medicala

Principala

Pediatrie

M

1

65

Instructor educație

Principal

M

9

)•

Statistician medical

Principal

M

1

67

Registrator medical

Principal

M

7

68

Registrator medical

M

8

69

Infirmiera

G

77

70

Infirmiera

Debutanta

G

4

71

Brancardier

G

1

72

îngrijitoare

G

49

73

Spalatoreasa

G

6

74

Consilier juridic

LA

Stiinte juridice

S

2

75

Economist

Specialist IA

Stiinte economice

S

7

76

Economist

II

Stiinte economice

S

1

77

Inginer

Specialist IA

Tehnic

S

1

78

Inginer de sistem

IA

Matematica-Informatica

S

1

79

Inginer de sistem

IA

Informatica

S

1

80

Referent de specialitate

I

Drept

S

1

81

Referent de specialitate

III

Drept

S

1

82

Referent de specialitate

III

Stiinte economice

S

2

83

Contabil

IA

Contabilitate

M

1

84

Arhivar

M

1

85

Casier

M

1

8^

87

Funcționar

M

3

Magaziner

M

2

88

Servant pompier

M

4

89

Muncitor

I

Electrician

G

2

90

Muncitor

I

Zugrav-vopsitor

G

1

91

Muncitor

I

Șofer

G

1

92

Muncitor

I

Fochist

G

2

93

Muncitor

I

Lacatus

G

4

94

Muncitor

I

Tamplar

G

2

95

Muncitor

II

Bucatar

G

2

96

Muncitor

II

Electrician

G

1

!•

Muncitor

II

Fochist

G

3

98

Muncitor

II

Instalator gaze

G

2

99

Muncitor

III

Fochist

G

3

100

Muncitor

III

Lenjer-croitor

G

1

101

Muncitor

III

Lacatus

G

1

102

Muncitor

III

Telefonist

G

1

103

Muncitor

III

Liftier

G

2

104

Muncitor

IV

Bucatar

G

2

105

Muncitor

IV

Liftier

G

4

106

Muncitor

IV

Instalator gaze

G

1

107

Muncitor necalificat

G

6

108

îngrijitoare

G

1

496

FINANȚARE DE LA BUGETUL DE STAT

109

Sef Secție

Medic

Primar/II

Pediatrie

S

1

110

Sef Secție

Asistent medical

Principal

MG

S

1

111

Medic

Primar

NPI

s

1

112

Medic

Primar

Neurologie pediatrica

s

1

113

Medic

Primar

Pediatrie

s

4

114

Medic

Primar

Psihiatrie pediatrica

s

1

Medic

Specialist

Medicina de urgenta

s

3

116

Medic

Specialist

Pediatrie

s

5

117

Medic

Specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

118

Psiholog

Principal

Psihologie clinica

s

1

119

Psiholog

Practicant autonom

Psihologie clinica

s

1

120

Asistent social

Asistenta sociala

s

1

121

Asistent social pr.

Asistenta sociala

s

1

122

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

s

11

123

Asistent medical

Principal

MG

SSD

2

124

Asistent medical

Principal

MG/Pediatrie

PL

13

125

Asistent medical

MG

PL

3

r

Registrator medical

M

10

127

Infirmiera

G

7

128

Infirmiera

Debutanta

G

1

129

îngrijitoare

G

8

130

Brancardier

G

2

131

Medic rezident anul I

Pediatrie

S

6

132

Medic rezident anul I

Chir.pediatrica

S

2

133

Medic rezident anul II

Pediatrie

S

8

134

Medic rezident anul III

Pediatrie

S

8

135

Medic rezident anul III

Chir.pediatrica

S

1

136

Medic rezident anul IV

Pediatrie

S

6

137

Medic rezident anul IV

Ortopedie pediatrica

S

1

138

Medic rezident anul IV

Chir.pediatrica

s

1

139

Medic rezident anul V

Pediatrie

s

11

140

Medic rezident anul V

Ortopedie pediatrica

s

1

TOTAL BUGET DE STAT

124

TOTAL GENERAL

62(i

Total posturi aprobate: 614, din

care:                              - conducere: 30

- execuție : 590

 • - venituri proprii: 496

 • - buget de stat: 124

Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmise

Director Financiar Contabil,


Ec. Daniela Cimpean

F


Sef Serviciu RUONS, întocmit,

Ec. Maria-Magdalena Idor

Consiliul Județean Brașov

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV

Nivel de competenta: II M
Aprobat la HCJBV nr : Președinte

Adria an Vestea


Nr.paturi: 225 + 80 însoțitori


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOVdin data de:

Secretar

Maria DumtJf&veanu


SERVICIUL. R.U.O.N.S: F.C.=1, F.E.=5


|bIROU MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR^

--IcOMP.DE PREVENIRE AINFECTIIOLOR ASOCIATE ASISTENTEhlIEpiCALE FE = 3


COMP. CONTENCIOS: F.E.=1


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ---------------------------------------!------------------------------------------------------------------------------


COMP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: F.E.=6


MANAGER

F.C.=1 ]=


ICOMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL F.E- 1                            I

^COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILA - SITUAȚII DE URGENTA F.E.-1 |


I COMP. ASISTENT SOCIAL: F.E=1 t


----[SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ : F.C. = 1 , F.E. = 4


DIRECTOR MEDICAL: F.C.=1


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL: F.C.=1


STERILIZARE SI POSTURI FIXE

F.E.=4


SECȚIA CLINICA PED.I:

Comp, gastroenterologie Comp, neonatologie pat. Comp. Cardiologie ped.

F.C =2, F.E.=52

SECȚIA PEDIATRIE II:

Comp, alerg, si imun.clinica Comp, terapie acuta F.C.=2, F.E =60.5

SECȚIA PEDIATRIE III:

Comp, diabet zaharat, nutriție si boli metabolice,

Comp, hemato-oncoiogie ped., Comp, nefrologie F.C.=2, F.E =26.5

SECȚIA A.T.I.

F.C.=2, F.E =34

SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PED.: Comp, ortopedie ped.

Comp, oftalmologie

F.C.=2, F.E.=40

COMP. CHIR.PLASTICA, MICROCHIR. RECONST.

Comp, pentru arși

SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA: Comp, neurologie ped. F.C.=2, F.E.=23

COMPARTIMENT O.R.L.

F.E.=17

UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE

F.C .= 2

F.E.= 67


ASISTENT SEF

UNITATE F.C .=1


COMP. INTERNĂRI

EXTERNĂRI F.E.=2


FARMACIE

F.C.= 1,

F.E.= 6


LABORATOR ANALIZE MEDICALE F.C.= 2, F.E.= 20


LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA:

F.C.=2, F.E.=11


LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE:

F.E=3


Unitate de Transfuzii Sangvine


SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICA: Comp. Citologie Comp. Histopatologie Comp. Prosectura F.E.=3


BLOC OPERATOR

CENTRU DE SANATATE

F.C.=1, F.E.=17

MINTALA

F.E.= 10

I

Comp. R.M.F.B.

F.E.= O


Cab. diabet zaharat,nutriție si boli metabolice F.E.= O


Cabinet oncologie med.

F.E.= 0


Bucătărie dietetica

F.E.=15


Medici rezidenti

F.E.= 45


AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • Cabinete cu corespondent in secțiile cu paturi:

 • • pediatrie;

 • - alergologie si imunologie;

-O.R.L.;

 • - chir.ort.ped.;

 • - gastroenterologie;

 • - hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.


Cabinete fara corespondent in secțiile cu paturi:

 • - ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balneo.;

 • - dermatovenerologie;

 • - sala de tratament.

 • - cabinet de medicina dentara

F.E.= 29Consiliul Județean Brașov


Director Executiv,
Manager,

Ec. Monica Sab'ă^șj,


Funcții de conducere (F.C.) = 30

Funcții de execuție (F.E.) = 590

Total nr. de posturi existente in statul de funcții - 620


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII BRAȘOV Str. Nicopole, nr. 45 Tel. 0268/415130 Fax 0268/418988REGULAMENT DE ORGANIZARE

ȘI FUNCȚIONARE

SPITALUL CLINIC DE URGENTA

PENTRU COPII BRAȘOV

TpîTALUl'cTi’MC DE URGENTA PENTRU COPII

-URAȘOV-

CUPRINS

CAPITOLUL I - Dispoziții generale                                            Pag. 3-6

CAPITOLUL II - Organele de conducere                                       Pag. 6- 19

Consiliul de administrație.............................................................. Pag.7

Managerul................................................................................ Pag.

Comitetul director...................................................................... Pag.

Consiliul medical........................................................................ Pag.

Consiliul etic............................................................................. Pag.

CAPITOLUL III - Atribuțiile unității......................................................... Pag. 19 - 22

CAPITOLUL IV - Atribuțiile generale ale compartimentelor de muncă               Pag. 22 - 59

 • 1. Secțiile cu paturi....................................................................... Pag.

 • 2. Birou intemări-extemări................................................................................ Pag.

 • 3. Unitatea de Primire a Urgențelor................................................... Pag. 35 - 37

 • 4. Farmacia................................................................................ Pag. 37 - 38

 • 5. Blocul operator........................................................................ Pag. 38

 • 6. Laboratorul de Analize Medicale...................................................... Pag. 38 - 39

 • 7. Serviciul de Anatomie Patologică................................................. Pag. 40

 • 8. Laboratorul de Radiologie.......................................................... Pag. 40

 • 9. Laboratorul de Explorări Funcționale............................................. Pag. 41

 • 10. Compartiment de recuperare, medicina fizică, balneologie..................... Pag. 41

 • 11. Centrul de Sănătate Mintală....................................................... Pag. 41-42

 • 12. Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice................................. Pag. 42

 • 13. Cabinet oncologie medicală....................................................... Pag. 42

 • 14. Ambulatoriul integrat al spitalului................................................. Pag. 42 - 44

 • 15. Aparat funcțional................................................................... Pag. 44 - 55

 • a. Compartiment contencios.................................................... Pag. 44 - 45

 • b. Serviciul Resurse Umane, Organizare, Normare,

Salarizare................................................................................................ Pag. 45 - 46

 • c. Birou Financiar-Contabilitate- Buget                                 Pag. 46 - 47

 • d. Serviciul Administrativ - Aprovizionare                              Pag. 47 - 48

 • d. Compartiment Achiziții publice                                      Pag. 48

 • e. Serviciul Administrativ..................................................... Pag. 48 - 49

 • f. . Formația întreținere, reparații instalații sanitare..................... Pag. 49

 • g. Compartiment SSM, PSI, protecție civila, SU....................... Pag. 50 - 52

 • h. Compartiment relații cu publicul......................................... Pag. 52 - 53

 • i.  Compartimentul managementul calitatii serviciilor............... Pag. 53 - 55

 • 16. Activități auxiliare.................................................................... Pag. 55 - 59

 • a. Blocul alimentar.............................................................. Pag.

 • b. Bucataria dietetică........................................................... Pag.

 • c. Spalatoria..................................................................... Pag.

 • d. . Sterilizarea................................................................. Pag. 55 - 56

 • e. Compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistentei

medicale........................................................................... Pag.

 • f. Compartiment asistenta sociala............................................ Pag. 56 -

 • g. Compartiment evaluare, informatica si statistică medicala............... Pag. 57 -

 • 17. Nucleul de calitate....................................................................................... Pag. 58 -

 • 18. Serviciul privat pentru situații de urgență....................................... Pag. 59 -

CAPITOLUL V - Reglementari administrative........................................................... Pag. 60 - 90

CAPITOLUL VI - Dispoziții finale............................................................ Pag. 90-91

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov, unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, funcționând în baza Legii nr. 95/2006, asigură asistența medicală completă de specialitate (preventivă, curativă, de recuperare și de îngrijire) a copilului din județul Brașov.

Art.2. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov, constituie în același timp bază de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar și cerecetare științifică medicală, sub îndrumarea personalului didactic, care este integrat in spital și cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale. Colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical se desfășoară pe bază de contract.

Art 3. Această instituție publică este finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov și din alte surse, conform legii, cum ar fi: bugetul de stat, bugetul Consiliului Județean și venituri proprii.

Art. 4. Spitalul poate realiza venituri proprii suplimentare din:

 • a) donații și sponsorizări,

 • b) legate

 • c) asocieri investitionale in domenii medicale sau de cercetare medicala ori farmaceutica

 • d) închirierea unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala către alti furnizori de servicii medicale, in condițiile legii

 • e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate private sau agenți economici

 • f) editarea si difuzarea unor publicații cu caracter medical

 • g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea pacienților

 • h) servicii de asistenta medicala la domiciliu, acordate la cererea pacienților sau, după caz, in baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri la domiciliu, in condițiile stabilite prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate

 • i) contracte de cercetare

 • j) alte surse.

Art 5. Spitalul monitorizează lunar execuția bugetară, urmărind realizarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat.

Art. 6. Spitalul informează periodic Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov asupra principalelor probleme de sănătate din teritoriu, pentru rețeaua de care răspunde, propunând măsurile care se impun.

Art. 7. Spitalul răspunde de respectarea legilor, decretelor, Hotărârilor și Ordonanțelor Guvernului României, precum și de aducerea la îndeplinire a ordinelor și instrucțiunilor Ministerului Sănătății Publice, dispozițiilor Consiliului Județean Brașov si ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov și ale Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, dar și a altor acte normative elaborate de organele competente.

Art. 8. Spitalul este subordonat Consiliului Județean Brașov si colaborează cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov în ceea ce privește încheierea contractelor de furnizare a serviciilor medicale de specialitate.

Art. 9. Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov, este integrat într-un sistem funcțional unitar prin care se asigură:

 • a) accesul populației la toate formele de asistență medicală spitalicească și ambulatorie;

 • b) continuitatea acordării asistenței medicale în toate stadiile de evoluție a bolii, cooperare permanentă a medicilor din unitate sau cu medici din unități sanitare diferite,

 • c) utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigații și tratament;

 • d) dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale, corespunzător nivelului medicinii modeme

 • e) participarea la asigurarea stării de sănătate a populației

Art. 10. în raport cu atribuțiile ce îi revin în asistența medicală, spitalul asigură:

 • a) prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cronice și degenerative;

 • b) acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale și/sau chirurgicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă;

 • c) asigurarea condițiilor pentru investigații medicale, tratament, igiena alimentelor și de prevenire a infecțiilor nosocomiale (conform ordinelor ministrului sănătății);

 • d) răspunde de controlul medical și supravegherea unor categorii de bolnavi;

 • e) acordarea primului ajutor calificat și asistenței medicale de urgență, fără nicio discriminare indiferent de naționalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice și religioase, etnie, orientare sexuală, origine socială ori dacă pacientul are sau nu asigurare medicală;

 • f) respectarea protocolului de transfer interclinic elaborat prin ordin al ministrului sănătății;

 • g) respectarea criteriilor de internare de urgență a pacienților consultați/asistați la UPU și criteriile de transfer de urgență către alte spitale

 • h) acordarea primului ajutor și asistenței de urgență oricărei persoane aflate în stare critică, iar după stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altă unitate de profil;

 • i) asigurarea unui plan de acțiune pentru asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații critice;

 • j) stabilirea factorilor de risc din mediul de viață și a influenței acestora asupra stării de sănătate a populației;

 • k) informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii și obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;

 • l) prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • m) efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizați;

 • n) stabilirea corectă a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienții spitalizați;

 • o) aprovizionarea și distribuirea medicamentelor;

P) aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;

q) asigurarea unei alimentații corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, respectând alocația de hrană, conform legislației în vigoare;

r) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariția infecțiilor nosocomiale;

s) realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, precum și paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

t) în perioada de carantină, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în unele secții, conform prevederilor legislației, interzicerea vizitei.

Art. 11. Prin modul de organizare și funcționare, spitalul, respectiv personalul angajat, are obligația:

 • a) definirii manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare;

 • b) păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;

 • c) acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;

 • d) respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;

 • e) neutilizării materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • f) completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • g) asigurării condițiilor de investigații medicale, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății

 • h) respectării clauzelor contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, respectiv suportarea sancțiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;

 • i) aplicării planului existent de pregătire profesională continuă a personalului medical;

 • j) înregistrării, stocării, prelucrării și transmiterii infonnațiilor privind activitatea medicală, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății

Art. 12. Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov, aprobată prin Hotararea Consiliului Județean Brașov nr. 384 / 30.08.2017, cuprinde:

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE I din care:

50 paturi

 • - compartiment gastroenterologie: 3 paturi

 • - compartiment de neonatologie patologica: 15 paturi

 • - compartiment cardiologie pediatrica: 3 paturi

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE II

din care:

45 paturi

 • - compartiment alergologie si imunologie clinica: 3 paturi

 • - compartiment de medicină respiratorie pediatrică: 3 paturi

 • - compartiment terapie acuți: 10 paturi

SECȚIA CLINICA PEDIATRIE III

din care:

30 paturi

 • - compartiment diabet zaharat, nutriție si boli metabolice: 5 paturi

 • - compartiment hematologie-oncologie pediatrica: 10 paturi SECȚIA ATI

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PEDIATRICA

din care:

20 paturi

35 paturi

 • - compartiment ortopedie medicala: 15 paturi

 • - compartiment oftalmologie: 2 paturi

Compartiment chirurgie plastica, microchir. reconstructiva din care:

10 paturi

pentru arși : 3 paturi

SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA din care:

25 paturi

- compartiment neurologie pediatrica: 15 paturi

Compartiment ORL

TOTAL


10 paturi


225 paturi


80 paturi

25 paturi


UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE (UPU ) însoțitori Spitalizare de zi

FARMACIE

BLOC OPERATOR

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

SERVICIU DE ANATOMIE PATOLOGICA

 • - compartiment citologie

 • - compartiment histopatologie

 • - compartiment prosectura

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICA MEDICALA

LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

Compartiment de prevenire a infecțiilor asociciate asistentei medicale

Compartiment de Evaluare, Informatica si Statistica Medicala

Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ

Cabinet diabet zaharat, nutrițieșsi boli metabolice

Cabinet oncologie medicală

AMBULATORIUL INTEGRAT CU CABINETE ÎN SPECIALITĂȚILE:

 • - pediatrie

 • - alergologie și imunologie

-ORL

 • - ginecologie infantilă

 • - endocrinologie

 • - oftalmologie

 • - recuperare, medicină fizică și balneologie

 • - dermatovenerologie copii

 • - chirurgie si ortopedie pediatrică

 • - gastroenterologie

 • - hematologie

 • - chirurgie plastica, microchirurgie reconstructivă

 • - cabinet de medicina dentara

 • - sala de tratament

APARAT FUNCȚIONAL

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și ambulatoriul integrat.

La nivelul spitalului funcționează Centrul Regional de Mucoviscidoză, județe arondate: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.

Art. 13. Spitalul Clinic de de Urgenta pentru Copii Brașov, este organizat și funcționează conform organigramei.

CAPITOLUL II Organele de conducere

Art. 14. Conducerea spitalului este formată din:

 • a) Consiliul de administrație;

 • b) Manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;

 • c) Comitetul director, format din:

 • - manager;

 • - director medical;

 • - director financiar-contabil;

Consiliul de administrație

Art.15. în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație format din 7 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

Art. 16. Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

 • a) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Brașov;

 • b) 2 reprezentanți numiți de Consiliul Județean Brașov, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de președintele Consiliului Județean Brașov;

 • d) un reprezentant al Universității “Transilvania” Brașov - Facultatea de Medicină;

 • e) un reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov, cu statut de invitat;

 • f) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - filiala Brașov, cu statut de invitat.

Art 17. Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

Art. 18. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

Art. 19. Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Art. 20. Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

 • a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

 • b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății sau, după caz, prin act administrativ al președintelui consiliului județean, după caz;

 • c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

 • e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) și la art. 1833 alin. (1) din Legea nr. 95/2006.

Managerul

Art 21. Spitalul este condus de un manager.

Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sanatatii, reprezentat de ministrul sanatatii, pe o perioada de maximum 4 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie, efectuata pe baza criteriilor de performanta generale stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, precum si pe baza criteriilor specifice stabilite si aprobate prin act administrativ al președintelui consiliului județean. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada în care se organizează concursul de ocupare a postului. Ministrul sanatatii sau președintele consiliului județean, după caz, numesc prin act administrativ un manager interimar până la ocuparea prin concurs a postului de manager.

Art. 22. Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management și sunt următoarele:

 • a) în domeniul strategiei serviciilor medicale:

1 .elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona arondata, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreuna cu ceilalți membri ai comitetului director si pe baza propunerilor consiliului medical;

 • 2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director si a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează si pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului si participa la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si funcționare a spitalului;

 • 6. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director si a consiliului medical, privind structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii în vederea aprobării de către Ministerul Sanatatii Publice sau, după caz, de către ministerele care au spitale în subordine ori în administrare sau rețea sanitara proprie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 7. aplica strategiile si politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservita; în cazul ministerelor si instituțiilor cu rețea sanitara proprie, aplica strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 • b) în domeniul managementului economico-financiar:

 • 8. aproba si urmărește realizarea planului anual de achiziții publice;

 • 9. aproba lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea consiliului medical si a comitetului director, cu avizul consiliului județean;

 • 10. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

 • 11. aproba repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe secții, laboratoare si compartimente si alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale șefilor de secții, laboratoare si compartimente din structura spitalului;

 • 12. urmareste execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții, laboratoare si compartimente, conform contractului încheiat cu șefii acestor structuri ale spitalului;

 • 13. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor si compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;

 • 14. în cazul existentei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile si intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii;

 • 15. efectuează plăti, fiind ordonator tertiar de credite, conform legii;

 • 16. împreuna cu consiliul de administrație, identifica surse pentru creșterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;

 • 17. negociaza si încheie în numele si pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate județeană si, după caz, cu case de asigurări de sanatate private si alti operatori economici;

 • 18. raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii.

 • c) în domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor:

 • 19. întreprinde masurile necesare si urmărește realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public, prevazuti în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 922/2006. In situații excepționale, din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singura data în cursul anului;

 • 20. nominalizeaza coordonatorii si răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor si subprogramelor de sanatate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 21. răspunde de crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 22. urmareste implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 23. urmărește realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;

 • 24. negociaza si încheie în numele si pe seama spitalului protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuității si creșterii calitatii serviciilor medicale;

 • 25. răspunde, împreuna cu consiliul medical, de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igiena, alimentație si prevenirea infecțiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 26. raspunde de monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 27. analizeaza modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical si consiliului etic, dispunând masuri de îmbunătățire a activitatii;

 • 28. urmareste modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului si dispune masuri atunci când se constata încălcarea acestora;

 • d) în domeniul managementului resurselor umane:

 • 29. aproba regulamentul intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

 • 30. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale căror organizare si funcționare se precizează în regulamentul de organizare si funcționare a spitalului;

31 .stabilește si aproba numărul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza propunerilor șefilor de secții si servicii, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare;

32.organizeaza concurs pentru ocuparea funcțiilor din cadrul comitetului director. Numește membrii comitetului director;

 • 33. aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește si eliberează din funcție personalul spitalului, în condițiile legii;

 • 34. aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentm personalul aflat în subordine;

 • 35. realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directa, conform structurii organizatorice, si soluționează contestațiile în funcție de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

 • 36. aproba planul de formare si perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 37. negociaza contractul colectiv de munca la nivel de spital

 • 38. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu șefii de secții, laboratoare si servicii. în cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevazuti indicatorii de performanta, al căror nivel se aproba anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare sef de secție;

 • 39. urmareste încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;

 • 40. respecta prevederile legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese;

 • e) în domeniul managementului administrativ:

 • 41. aproba si urmărește respectarea regulamentului de organizare si funcționare;

 • 42. reprezinta spitalul în relațiile cu terte persoane fizice sau juridice;

 • 43. încheie acte juridice în numele si pe seama spitalului, conform legii;

 • 44. raspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 45. în cheie contracte si asigura condiții corespunzătoare pentru desfasurarea activitatilor de învățământ si cercetare științifica, în conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 46. raspunde de obținerea autorizației sanitare de funcționare si a certificatului de acreditare, în condițiile prevăzute de lege;

 • 47. asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidențialității datelor pacientilor internați, informațiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 48. pune la dispoziție organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, date privind activitatea spitalului;

 • 49. prezinta Consiliului Județean, direcție de sanatate publica sau Ministerului Sanatatii Publice, după caz, informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la execuția bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 50. raspunde de organizarea arhivei spitalului si asigurarea securitatea documentelor prevăzute de lege, în format scris si electronic;

 • 51. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, în condițiile legii;

 • 52. raspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 53. conduce activitatea curenta a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 54. împreuna cu comitetul director, elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si coordonează asistenta medicala în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 55. propune un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în spital;

 • 56. nu poate transmite altei persoane drepturile si obligațiile care rezulta din prezentul contract de management, cu excepția cazurilor de indisponibilitate.

 • f) în domeniul infecțiilor nosocomiale

 • 57. răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale, diferențiat în funcție de încadrarea unitatii în conformitate cu legea;

 • 58. participa la definitivarea propunerilor de activitate si achiziții cuprinse în planul anual al unitatii pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

 • 59. răspunde de asigurarea bugetara aferenta activitatilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

 • 60. controlează si răspunde pentru organizarea si derularea activitatilor proprii ale compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale, ca structura de activitate în directa subordine si coordonare;

 • 61. controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale de la nivelul secțiilor si serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activitatii specifice si cu medicii șefi de secție;

 • 62. analizeaza si propune soluții de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările compartimentului/serviciului/responsabilului de activitate specifica în situații de risc sau focar de infecție nosocomiala;

 • 63. verifica si aproba evidenta interna si informațiile transmise eșaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legala, aferente activitatii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologica, si masurile de control al focarului de infecție nosocomiala din unitate;

 • 64. solicita, la propunerea coordonatorului de activitate specializata sau din proprie inițiativa, expertize si investigații externe, consiliere profesionala de specialitate si intervenție în focarele de infecție nosocomiala;

 • 65. angajeaza unitatea pentru contractarea unor servicii si prestații de specialitate;

 • 66. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituției în ceea ce privește infecțiile nosocomiale, respectiv actioneaza în instanța persoanele fizice, în cazul stabilirii responsabilității individuale pentru infecție nosocomiala.

Art. 23. în realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, managerul emite decizii cu caracter obligatoriu.

Comitetul director

Art. 24. în cadrul spitalului se organizează și funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical și directorul financiar-contabil. Membrii comitetului director au încheiat un contract de administrare cu managerul spitalului pe o perioadă de 3 ani. Drepturile și obligațiile persoanelor care ocupă funcțiile specifice comitetului director sunt stabilite potrivit contractelor de administrare.

Art. 25. Atribuțiile comitetului director sunt următoarele:

1 .elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, în vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4. elaborează regulamentul de organizare si funcționare, regulamentul intern si organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind îmbunatatirea calitatii actului medical, a condițiilor hoteliere, cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • 6. elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții si compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8. analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizeaza, la propunerea consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si îmbunatatirea activitatii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza;

12.1a propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizeaza, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu consiliul medical;

 • 15. negociază, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor sai ori a managerului spitalului public, si ia decizii în prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • 18. negociaza cu șeful de sectie/laborator si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului;

 • 19. raspunde în fata managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 • 21. solicita si aproba planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

22.organizarea si funcționarea serviciului de supraveghere si control al infecțiilor nosocomiale si/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii si controlului infecțiilor nosocomiale;

 • 23. asigura condițiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale;

 • 24. asigura analiza anuala a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obținute, eficienta economica a masurilor si investițiilor finanțate;

 • 25. verifica si aproba alocarea bugetului aferent derulării activitatilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infecțiilor nosocomiale si îmbunatatirea continua a condițiilor de desfășurare a activitatilor si a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecție nosocomiala;

 • 26. derularea legala a achizițiilor si aprovizionarea tehnico-materiala, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologica din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau combaterii infecțiilor nosocomiale;

 • 27. comitetul director al spitalului va asigura condițiile de igiena, privind cazarea si alimentația pacientilor;

 • 28. deliberează si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistărilor în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin infecție nosocomiala depistata si declarata;

 • 29. asigura dotarea necesara organizării si funcționarii sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informațiilor privind infecțiile nosocomiale.

Art. 26. Directorul medical are următoarele atribuții specifice:

1 .în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

 • 2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacientilor, si elaborează, împreuna cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a activitatii medicale;

 • 3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul întregului spital;

 • 4. raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internați;

 • 5 .coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

 • 6 .întocmește planul de formare si perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții si laboratoare;

 • 7. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, în condițiile legii;

 • 8. asigura respectarea normelor de etică profesională si deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 10. analizează si ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

 • 11. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situații speciale;

 • 12. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezisțentei la medicamente;

 • 13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • 14. utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităților medicale de prevenție, diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor și tehnicilor prevăzute în protocoalele unității, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie si antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația si condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

Art. 27. Atribuțiile specifice Directorului financiar-contabil sunt:

 • l.asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a spitalului, în conformitate cu dispozițiile legale;

2.organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispozițiile legale, și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

 • 3. asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;

 • 4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 5. asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;

â.participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Iași;

 • 7. angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

 • 8. analizează din punct de vedere financiar planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;

 • 9. participă la organizarea sistemului informațional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar - contabile;

 • 10. evaluează, prin bilanțul contabil, eficiența indicatorilor specifici;

 • 11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului și terți;

 • H. asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în spital;

13.asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

14.organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;

15 .ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

 • 16. asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestiunii;

 • 17. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și la asigurarea integrității patrimoniului;

 • 18. îndeplinește formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale;

 • 19. împreună cu Serviciul administrativ - aprovizionare întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

20.organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a salariaților din subordine;

21.organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

Consiliul medical

Art. 28. Consiliul medical este alcătuit din șefii de secții, de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul sefal unității.

Art. 29. Consiliul medical al spitalului are următoarele atribuții:

 • I. îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților

 • 2. înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

 • 3. propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;"

 • 4. evalueaza necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea:

 • a) planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

 • b) planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • c) planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

 • 5. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

 • 6. participa la elaborarea regulamentului de organizare si funcționare si a regulamentului intern ale spitalului;

 • 7. desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale desfășurate în spital în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate, inclusiv:

 • a) evaluarea satisfacției pacientilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

 • b) monitorizarea principalilor indicatori de performanta în activitatea medicala;

 • c) prevenirea si controlul infecțiilor nozocomiale.

Aceste activitati sunt desfășurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si cu compartimentul de prevenire si control al infecțiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

 • 8. stabilește reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si răspunde de aplicarea si respectarea acestora;

 • 9. elaborează planul anual de îmbunătățire a calitatii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 10. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunatatirea activitatilor medicale desfășurate la nivelul spitalului;

 • 11. evalueaza necesarul de personal medical al flecarei sectii/laborator si face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • 12. evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri managerului cu privire la structura si numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • 13. participa la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;

 • 14. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare si perfecționare continua a personalului medico-sanitar;

 • 15. face propuneri si monitorizează desfasurarea activitatilor de educație si cercetare medicala desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate;

 • 16. reprezinta spitalul în relațiile cu organizații profesionale din tara si din străinătate si facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultima ora;

 • 17. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 18. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 19. analizeaza si ia decizii în situația existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);

 • 20. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situații speciale;

 • 21. stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • 22. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 • 23. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, în condițiile legii;

 • 24. analizeaza si soluționează sugestiile, sesizările si reclamatiile pacientilor tratati în spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului;

 • 25. elaborează raportul anual de activitate medicala a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 26. stabilește componența comisiilor multidisciplinare astfel încât să se asigure îngrijirea pacienților în echipe multidisciplinare; in acest sens, fiecare caz complex se discută in ședința consiliului medical din prima zi lucrătoare celei în care s-a internat pacientul, stabilindu-se medicii din diferite specialități care vor supraveghea pacientul și vor asigura îngrijirea medicală a acestuia; medicii din comisia de abordare multidisciplinară a cazului vor aduce la cunoștința consiliului medical evoluția pacientului și măsurile luate;

 • 27. încurajează implicarea aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de pacienți, în special a celor greu deplasabili sau imobilizați. Prezența aparținătorilor pentru acest tip de pacienți este permisă în spital.

Consiliul de etica

Art. 30. Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in sistemul sanitar si Ordinului nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atribuțiilor consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, in cadrul spitalului funcționează un consiliu de etica. Consiliul etic este format din 7 membri, pentru o perioada de 3 ani, având următoarea componență:

 • a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;

 • b) 3 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;

 • c) 2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali din spital;

 • d) consilierul juridic;

 • e) un reprezentant ales al asociațiilor de pacienți

Art 31. Consiliul de etica are următoarele atribuții:

ajpromovează valorile etice în rândul personalului medico - sanitar, auxiliar și administrativ al unității sanitare;

bjidentifică și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție la nivelul unității sanitare;

cjformulează și înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică; djanalizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

ejformulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unității sanitare; fjanalizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. în situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

gjprimește, din partea managerului unității sanitare, sesizările făcute în vederea soluționării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3 a Ordinului nr. 1502/2016

hjanalizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient-cadru medico-sanitar și personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația în vigoare;

ijverifică dacă personalul medico-sanitar și auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienților prevăzute în legislația specifică, pe baza sesizărilor primite;

jjanalizează sesizările personalului unității sanitare în legătură cu diferitele tipuri de abuzuri săvârșite de către pacienți sau superiori ierarhici. în măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete pentru apărarea bunei reputații a personalului;

kjanalizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de soluționare;

ljemite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin; mjemite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;

njasigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății și a petentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor propuse;

o) aprobă conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

 • p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu;

 • q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de către petent;

 • r) aprobă conținutul rapoartelor bianuale și anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

 • s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziția angajaților, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unității sanitare respective;

 • t) analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4 a Ordinului nr 1502/2016.

(2)Consiliul de etică poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

Art. 32. Atribuțiile președintelui consiliului de etică sunt următoarele:

 • 1. convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât și ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgență sau la solicitarea a cel puțin patru dintre membrii acestuia;

 • 2. prezidează ședințele consiliului de etică, cu drept de vot. în cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv;

 • 3. avizează, prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică și rapoartele periodice;

4.informează managerul unității sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea completării componenței acestuia.

Art. 33. Atribuțiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele:

1 .deține elementele de identificare - antetul și ștampila consiliului de etică - în vederea avizării și transmiterii documentelor;

 • 2.asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidența corespondenței, a sesizărilor, hotărârilor și avizelor de etică;

3 .introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică și a managerului unității sanitare, prin mijloace electronice, cu privire Ia acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului informatic;

 • 4. asigură realizarea și gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor pacienților de către cadrele medico-sanitare și pe cele referitoare la abuzurile pacienților față de cadrele medicosanitare;

5.informează președintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică;

 • 6. convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea președintelui, cu cel puțin o zi înaintea întrunirilor;

 • 7. asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă și imparțială soluționare a spețelor supuse atenției consiliului de etică;

 • 8. întocmește procesele-verbale ale ședințelor consiliului de etică;

9.introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al pacientului distribuite și colectate, de regulă, în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză prezentat în anexa nr. 5 din Ordinul nr. 145/2015. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică și a managerului unității sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora;

10.asigură postarea pe site-ul unității sanitare a informațiilor privind activitatea consiliului de etică; 11 .formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității consiliului sau a unității sanitare și le supune aprobării consiliului de etică;

 • 12. întocmește raportul semestrial al activității desfășurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului;

 • 13. întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului.

Art. 34. Consiliul de etică se întrunește lunar sau ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgență, la convocarea managerului, a președintelui consiliului sau a cel puțin 4 dintre membrii acestuia.

Art 35. Ședințele sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către persoana decisă prin votul secret al membrilor prezenți. Cvorumul ședințelor se asigură prin prezența a cel puțin 5 dintre membrii consiliului de etică, inclusiv președintele de ședință. Prezența membrilor la ședințele consiliului de etică se confirmă secretarului cu cel puțin o zi înainte de întmnire. In cazul absenței unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicită prezența membrului supleant respectiv. Deciziile se adoptă prin vot secret, cu majoritate simplă, în cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv. Exprimarea votului se poate face "pentru" sau "împotriva" variantelor de decizii propuse în cadrul ședinței consiliului de etică. In situația în care speța supusă analizei implică o problemă ce vizează structura de care aparține unul dintre membrii consiliului de etică, acesta se recuzează, locul său fiind preluat de către supleant. în cazul în care și supleantul se găsește în aceeași situație de incompatibilitate, acesta se recuzează, speța fiind soluționată fără participarea celor doi, cu respectarea cvorumului. La fiecare ședință a consiliului de etică se întocmește un proces-verbal care reflectă activitatea desfășurată și deciziile luate.

Art. 36. Consiliul de etică asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv după soluționarea sesizărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Membrii consiliului depun declarația prevăzută în anexa nr. 6 a Ordinului nr. 1502/2016. încălcarea confidențialității de către orice membru al consiliului de etică atrage răspunderea conform reglementărilor în vigoare.

Art. 37. Sesizarea unui incident de etică poate fi făcută de către: ajpacient, aparținător sau reprezentantul legal al acestuia; b/personalul angajat al spitalului; c/oricare altă persoană interesată.

Art. 38. Sesizările sunt adresate managerului unității sanitare și se depun la registratură sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unității sanitare. Fiecare sesizare primește un număr de înregistrare comunicat persoanei care o înaintează. Număr de înregistrare primește și sesizarea electronică.

Art. 39. Analiza sesizărilor și emiterea unei hotărâri sau a unui aviz etic, după caz, se face în cadrul ședinței consiliului de etică, urmând următoarele etape:

ajmanagerul înaintează președintelui toate sesizările ce revin în atribuțiile consiliului de etică și orice alte documente emise în legătură cu acestea;

bjsecretarul consiliului de etică pregătește documentația, asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor părților implicate;

cjsecretarul asigură convocarea membrilor consiliului de etică; djpreședintele prezintă membrilor consiliului de etică conținutul sesizărilor primite;

 • e) membrii consiliului de etică analizează conținutul acestora și propun modalități de soluționare a sesizărilor folosind informații de natură legislativă, morală sau deontologică;

 • f) în urma analizei, consiliul de etică, prin vot secret, adoptă hotărâri sau emite avize de etică, după caz. Membrii consiliului de etică aprobă includerea avizului și/sau hotărârii în Anuarul etic;

 • g) secretarul consiliului de etică redactează procesul-verbal al ședinței, care este semnat de către toți membrii prezenți;

 • h) secretarul asigură comunicarea hotărârii sau avizului etic către managerul unității sanitare, sub semnătura președintelui consiliului de etică, imediat după adoptare;

 • i) managerul unității sanitare dispune măsuri, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin;

 • j) managerul unității sanitare asigură comunicarea rezultatului către persoana care a formulat sesizarea.

Art. 40. Avizele de etică și hotărârile consiliului de etică pot fi incluse în anuarul etic ca un model de soluționare a unei spețe, urmând să fie utilizate la analize ulterioare și comunicate personalului unității sanitare în vederea preveniri apariției unor situații similare.

Șefii de secții, laboratoare, farmacist șef,

Art 41. Funcțiile de șef de secție, șef de laborator, farmacist-șef, sunt funcții de conducere si vor putea fi ocupate numai de medici farmaciști, biologi, chimiști si biochimiști.

La numirea în funcție, aceștia vor încheia cu spitalul, reprezentat de manager un contract de administrare, cu o durata de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii specifici de performanță. Contractul de administrare poate fi prelungit si poate înceta înainte de termen, in principal, in cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanță. Pe perioada existentei contractului de administrare, eventualul contract de muncă încheiat cu o alta instituție publică din domeniul sanitar se suspendă.

CAPITOLUL III

Atribuțiile unității

Art 42. Spitalul are următoarele obligații:

 • 1. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 2. să informeze asigurații cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 și normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2004;

 • 3. să păstreze anonimatul pacientilor internați si sa respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la aceștia, precum și intimitatea și demnitatea acestora;

 • 4. să factureze lunar, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate în mod distinct, conform prevederilor contractului-cadru și ale normelor de aplicare a acestuia, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate;

 • 5. să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • 6. să asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe țară - bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurări sociale de sănătate;

 • 7. să completeze corect și la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidențele obligatorii, cele cu regim special și cele tipizate;

 • 8. să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului; pentru asigurații incluși în Programul național cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizați prin actele normative în vigoare;

 • 9. să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, cu avizul conform al direcției de sănătate publică județene;

 • 10. să anunțe casa de asigurări de sănătate despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractelor;

 • 11. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

 • 12. să utilizeze formularul de prescripție medicală electronica pentru medicamente cu și fără contribuție personală din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, să furnizeze tratamentul adecvat și să prescrie medicamentele prevăzute în lista denumirilor comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu și fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, informând în prealabil asiguratul despre tipurile și efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmează să i le prescrie;

 • 13. să asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice, care este formular cu regim special unic pe țară și să recomande investigațiile paraclinice în concordanță cu diagnosticul;

 • 14. să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, la sediul furnizorului;

 • 15. să asigure acordarea serviciilor medicale asiguraților fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

 • 16. să acorde cu prioritate asistență medicală sugarilor;

 • 17. să afișeze într-un loc vizibil programul de lucm, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, precum și datele de contact ale acesteia: adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web;

 • 18. să asigure eliberarea actelor medicale;

 • 19. să respecte protocoalele de practică pentru prescrierea, monitorizarea și decontarea tratamentului în cazul unor afecțiuni, elaborate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, conform dispozițiilor legale;

 • 20. să asigure acordarea de asistență medicală necesară titularilor cârdului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European, în perioada de valabilitate a cârdului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise în baza Regulamentului (CEE) nr. E408/71, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România; să acorde asistență medicală pacienților din alte state cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale;

 • 21. să utilizeze Sistemul informatic unic integrat.

 • 22. să asigure acordarea serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale și pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

 • 23. să încaseze sumele reprezentând fie contribuția personală pentru unele serviciile medicale, fie copiata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asigurații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 24. să completeze formularele cu regim special utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate -bilet de trimitere către alte specialități sau în vederea internării, bilet de trimitere pentru investigațiile paraclinice, prescripție medicală, cu toate datele pe care acestea trebuie să le cuprindă conform prevederilor legale în vigoare. în cazul nerespectării acestei obligații, casele de asigurări de sănătate recuperează de la aceștia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/ medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de alți furnizori în baza acestor formulare și decontate de casele de asigurări de sănătate din fond;

 • 25. să recomande asiguraților tratamentul adecvat, cu respectarea condițiilor privind modalitățile de prescriere a medicamentelor, conform unui buget orientativ.

 • 26. să asigure semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă și semnalizarea interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat;

 • 27. să posede autorizație sanitară de funcționare și să aibă acreditare

 • 28. să asigure respectarea structurii organizatorice în ceea ce privește numărul de paturi pe secții și compartimente

 • 29. să asigure încadrarea cu personal medico-sanitar și cu alte categorii de personal conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcționarea spitalului în condiții de eficiență

 • 30. să asigure asistența medicală completă de specialitate, preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor internați și asistența medicală ambulatorie;

 • 31. să asigure aplicarea legislației în vigoare cu privire la programele naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății si din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv să gestioneze eficient mijloacele materiale și bănești și să organizeze evidenai contabilă a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificației bugetare, precum și să organizeze evidența nominală, pe baza codului numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului;

 • 32. să asigure aplicarea măsurilor privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, precum și a măsurilor de protecție sanitară;

 • 33. să asigure trimiterea la clinicile de specialitate a bolnavilor cu boli care depășesc competența de rezolvare a unității;

 • 34. să asigure repartizarea bolnavilor în secții, pe grupe de afecțiuni, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor nosocomiale;

 • 35. să aprobe internarea bolnavului cu însoțitor, fiind percepute taxe conform prevederilor legale;

 • 36. să asigure realizarea veniturilor și fundamentarea cheltuielile în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • 37. să aprobe, la cererea aparținătorilor, părăsirea spitalului de către bolnav, după ce în prealabil au fost încunoștințați de consecințele posibile asupra stării de sănătate a copilului, sub semnătura acestora și a medicului, consemnate în foaia de observație; posibilitatea părăsirii spitalului la cerere, nu se aplică în cazul bolilor infecțioase, transmisibile și în alte cazuri prevăzute de lege;

 • 38. să declare la organele de stare civilă decedații;

 • 39. să impună întregului personal medico-sanitar să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului, să aibă o atitudine activă față de nevoile de îngrijire a sănătății fiecărui bolnav, să ia măsuri pentru apărarea demnității acestora, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și fără condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale, astfel încât să se evite orice prejudicii cauzate pacienților;

 • 40. să acționeze pentru utilizarea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare, să lupte împotriva oricăror forme de risipă sau abateri de la disciplină,

 • 41. să acorde primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital în stare critică, prin liniile de gardă, în specialitățile pediatrie, chirurgie-ortopedie pediatrică,

 • A.T.I., U.P.U.;

 • 42. să asigure prevenirea și combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • 43. să asigure aprovizionarea și distribuirea medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor de laborator, a substanțelor și materialor de curățenie și dezinfecție, a alimentelor, respectând alocația de hrană prevăzută de legislația în vigoare;

-Ș3

 • 44. să asigure realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecția muncii și paza contra incendiilor conform normelor în vigoare.

 • 45. să limiteze, în perioada de carantină, accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secții, de ex. nou născuți, să interzică vizitarea pe secție (aceasta fiind permisă numai pe holuri);

 • 46. să fie în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, fiind obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 47. să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmitp informațiile legate de activitatea sa

 • 48. să îndeplinească alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 43. în cadrul spitalului funcționează următoarele comisii de specialitate, ce îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege:

 • a) comisii de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică de materiale sanitare, medicamente, reactivi de laborator etc.

 • b) comisii de recepții

 • c) colectivul de management medical al dezastrelor la nivelul spitalului

 • d) comisii pentru executarea și coordonarea lucrărilor de inventariere anuală a bunurilor și valorilor spitalului

 • e) comisia de scoatere din uz a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată

 • f)  comitetul de securitate și sănătate în muncă

 • g) centrul operativ pentru situații de urgență

 • h) serviciul de supraveghere și control a infecțiilor nozocomiale

 • i)  comisia de încadrare și promovare a personalului

 • j)  comisa de farmacovigilență și supraveghere a prescrierii medicamentelor

 • k) comisia medicamentului

 • l)  comisia de analiza DRG

 • m) comisia de analiză a deceselor intraspitalicesti

 • n) comisia de declarare a mortii cerebrale

 • o) comisia de transfuzie si hemovigilenta

 • p) comisia de monitorizare coordonare control intern managerial

 • q) comisia privind nucleul de calitate

 • r) comisia de implementare a calitatii serviciilor

 • s)  comisia de nutriție

 • t) comisia HACCP

Alte comisii se vor constitui potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL IV

Atribuțiile generale ale compartimentelor de muncă

 • 1. SECȚIILE CU PATURI

I. GENERALITĂȚI

Art 44. Secțiile sau compartimentele cu paturi sunt organizate pe profile de specialitate.

Secția cu paturi este condusă de un medic șef de secție sau, în absența lui, de unul dintre medicii primari desemnați, iar compartimentele sunt conduse de un medic coordonator, având aceleași atribuții ca și medicul șef de secție.

Art. 45. Secția/Compartimentul cu paturi are următoarele atribuții:

 • A. acordarea asistenței medicale;

 • B. îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală;

 • C. promovarea activității de învățământ, științifice și de cercetare.

A.Acordarea asistenței medicale:

 • 1) examinarea imediată, completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • 2) repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la combaterea infecțiilor nosocomiale; repartizarea bolnavilor în secții se face de către medicul șef de secție și de asistenta șefa, iar pentru pacienții internați de urgență, de către medicul de gardă în funcție de paturile libere, gravitatea și specificul afecțiunii conform procedurii de internare UPU;

 • 3) asigurarea examinării medicale complete și a investigațiilor minime a bolnavilor în ziua internării;

 • 4) efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • 5) declararea cazurilor de boli contagioase, a infecțiilor nosocomiale, conform reglementărilor în vigoare;

 • 6) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale și chirurgicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, instrumentarului și aparaturii medicale;

 • 7) asigurarea, ziua și noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

 • 8) asigurarea trusei de urgență, conform normelor Ministerului Sănătății;

 • 9) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului, pacienții fiind obligați să ia medicamentele in fața personalului mediu; prescrierea medicamentelor care implică costuri ridicate se poate face numai cu avizul medicului șef de secție și al profesorilor în specialități medicale și chirurgicale;

 • 10) completarea foii de observație clinică generală începând cu data internării pacientului, verificarea si contrasemnarea ei de către medicul șef al secției și prezentarea ei la Comp, de statistică medicală în termen de cel mult 48 de ore de la externarea pacientului

 • 11) asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale, precoce;

 • 12) asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • 13) desfașurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și de păstrare a legăturii cu familia;

 • 14) asigurarea securității copiilor contra accidentelor și împiedicarea părăsirii unității de către aceștia;

 • 15) transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii, medicilor de familie, prin scrisori medicale;

 • 16) educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor.

 • 17) finalizarea actului medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripției medicale pentru medicamente și, după caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale, atunci când se impune acest lucru;

 • 18) întocmirea biletul de ieșire la externarea bolnavului din spital;

 • 19) constatarea decesului pacienților, anunțarea aparținătorilor acestuia, transferul cadavrului la morga unității împreună cu biletul de însoțire, foaia de observație, actele pacientului și întocmirea epicrizei de deces

 • 20) trimiterea pentru diagnostic histopatologic în serviciile de anatomie patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienți în cursul intervențiilor chirurgicale și a materialului bioptic, împreună cu fișa de însoțire a materialului bioptic

 • 21) asigurarea internării prin U.P.U. a pacienților cu afecțiuni grave, preluării lor in secțiile de profil și transferului în Secția A.T.I., terapia facându-se în comun de medicul curant și medicul A.T.I.; la rezolvarea cazurilor din Secția A.T.I., asigurarea transferului pacienților în secția chirurgicală sau pediatrică ori în compartimentul terapie acuți;

 • 22) în cazul decesului unui pacient în Secția A.T.I., îndeplinirea formalităților legate de încheierea de către medicul de gardă sau de medicul curant de specialitate (chirurgie sau pediatrie) a foii de observație, a diagnosticului și a certificatului de deces și întocmirea epicrizei de deces, medicul din Secția A.T.I. consemnând ora și împrejurările decesului, măsurile terapeutice și epicriza de etapă.

 • 23) asigurarea contra cost a condițiilor hoteliere cu grad înalt de confort, a serviciilor medicale la cerere si a internării aparținătorilor copiilor peste 3 ani;

aajasigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoțirii pacientului, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigații paraclinice;

 • 24) respectarea drepturilor pacientului;

 • 25) acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu;

 • 26) respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare;

 • 27) respectarea clauzelor contractuale cu casa de asigurări de sănătate, cu stabilirea de sancțiuni disciplinare în caz de nerespectare;

 • 28) ținerea evidenței zilnice a mișcării bolnavilor și asigurarea comunicării locurilor libere către conducerea spitalului;

 • 29) asigurarea trusei de urgență conform instrucțiunilor Ministerului Sanatatii ;

 • 30) neutilizarea materialelor si intrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • 31) întocmirea de liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, după caz;

 • 32) păstrarea confidențialitățtii față de terți a tuturor informațiilor care decurg din serviciile medicale acordate ;

 • 33) raportarea către instituțiile abilitate a datelor statistice la termenele stabilite, codificate conform reglementărilor în vigoare;

 • 34) aplicarea și respectarea ghidurilor și protocoalelor medicale;

 • 35) respectarea procedurilor de transfer interclinic a pacientului aflat în stare critică.

 • B. îndrumarea tehnică a activității de asistență medicală:

 • 1) îndrumarea, sprijinirea și controlul concret al modului de acordare a asistenței medicale a populației în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului, cabinete;

 • 2) urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;

 • 3) asigurarea ridicării nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu și a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;

 • 4) analiza periodică a stării de sănătate a populației, a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului între ambulatoriul integrat al spitalului, respectarea tratamentului indicat), precum și a altor aspecte.

 • C. Promovarea activității de învățământ, științifice și de cercetare:

 • 1) asigurarea desfășurării practice a învățământului medical superior și mediu în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 2) asigurarea condițiilor de participare la cursuri postuniversitare și de perfecționare profesională a personalului;

 • 3) asigurarea condițiilor pentru întregul personal de a-și însuși noutățile din domeniul medical;

 • 4) efectuarea de studii și cercetări medicale în legătură cu aplicarea de metode noi de investigații și tratament.

Art. 46. Pentru transferul interclinic al pacientului critic se vor respecta prevederile Ordinului 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic și se vor avea în vedere următoarele:

 • 1. scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient.

 • 2. înainte de efectuarea transferului, medicii au obligația să evalueze pacientul si să-i asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului, examinările si manevrele efectuate fiind consemnate în fișa pacientului; o copie a acestei fise insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat.

 • 3. medicul are obligația să îl informeze pe pacient sau pe aparținătorii acestuia asupra riscurilor si a posibilelor beneficii ale transferului; acceptul pacientului sau al aparținătorilor se obține înaintea începerii transferului; în cazul în care acceptul nu poate fi obținut, acest lucru este documentat și motivele sunt explicate în fișa pacientului ; acceptul pentru transfer se obține de la spitalul care primește pacientul, înaintea începerii transferului cu excepția cazurilor in care pacientul necesita un transfer de urgență fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital eminent; documentația ce cuprinde starea pacientului, investigațiile efectuate, rezultatele, medicatia administrate etc sunt copiate si transmise spitalului care primește pacientul, investigații imagistice efectuate precum si alte teste vor fi trimise cu documentația medicală a pacientului.

 • 4. persoane responsabile de evaluarea pacientului și organizarea transferului sunt:

 • - medicul de garda din UPU

 • - medicul de gardă A.T.I.

 • - medicul chirurg de gardă

 • - medicul pediatru de gardă

 • 5. Responsabilitățile medicului care cere transferul:

 • a. identifica pacientul cu indicație pentru transfer

 • b. inițiază procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare

 • c. asigură stabilizarea maximă posibilă a pacientului

 • d. determină modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferul

 • e. evită întârzierile nejustificate din punct de vedere medical, asigură păstrarea unui nivel adecvat și constant de îngrijire pe durata transferului, până la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competențelor echipajului si a nivelului de dotare necesară pentru realizarea în cele mai bune condiții a transfemlui

 • f. transferă documentația și rezultatele investigațiilor către unitatea primitoare

 • g. se asigură că transferul se efectuează de personal calificat care deține echipamente și medicamente necesare pentru a face față eventualelor complicații; în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă pacientul asigură personal de însoțire

 • 6. Informații minime ce trebuie să însoțească pacientul:

 • a. numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon

 • b. istoricul afecțiunii

 • c. în caz de traumă, mecanismul leziunii, data si ora accidentului

 • d. afecțiuni / leziuni identificate

 • e. antecedente medicale

 • f. medicația administrată si medicația curentă

 • g. medicul curant al pacientului și date de contact

 • h. semne vitale la sosire in spital

 • i. măsuri terapeutice efectuate și rezultate obținute

 • j. rezultatele testelor, diagnostice și ale analizelor de laborator

 • k. soluții intravenoase administrate

 • l. semnele vitale, inclusiv GCS, măsurate si documentate periodic in spitalul care cere transferul

 • m. fișa medicală din prespital, dacă pacientul a ajuns cu ambulanța

 • n. fișa medicală de transfer interclinic al pacientului critic cu funcțiile vitale măsurate și documentate periodic pe durata transferului, inclusiv GCS, medicamente și soluțtii administrate pe durata transferului

 • o. numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul

 • p. numele si datele de contact ale medicului care a accepta transferul

 • q. numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul

 • 7. Criterii de transfer al pacientului netraumatizat

 • a. pacientul se afla in stare critica si necesita investigații, îngrijiri de specialitate intr-o altă unitate

 • b. spitalul in care se afla pacientul nu poate asigura tratamentul optim

 • 8. Afecțiuni care determină transferul:

 • a. traumatisme cranio-cerebrale sau leziuni majore ale coloanei si / sau leziuni medulare

 • b. leziuni grave ale peretelui toracic (volet costal, torace moale etc)

 • c. leziuni cardiace sau afecțiuni cardio-vasculare

Art. 47. în secțiile cu paturi, manevrele ce implică soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implică un instrument tăietor-înțepător, ce poate produce leziuni la nivelul tegumentelor: folosirea acelor la tratamente injectabile, recoltări, puncții, instalarea branulelor, efectuarea puncțiilor, tăierea fiolelor de medicamente sau soluții etc.

în blocul operator din cadrul Secției Clinice Chirurgie Pediatrică, Compartimentului de Chirurgie Plastică si Compartimentului ORL, manevrele ce implica soluții de continuitate pot fi realizate si prin acțiuni cu bisturie, alte instrumente si aparate de tăiat; în cadrul blocului alimentar, prin tăierea cu cuțite de bucătărie, folosirea altor ustensile de răzuit sau tocat; în cadrul serviciului tehnic, prin utilizarea diferitelor aparate (mașini de găurit, șlefuit, strung, circulare, etc.).

Sterilizarea materialelor și instrumentelor si producerea apei sterile se realizează în cadrul statiei de sterilizare din cadrul spitalului, ce asigură sterilizarea pentru toate secțiile, compartimentele, laboratoarele etc. din spital. In vederea sterilizării eficiente si rapide a materialelor, se efectuează sterilizarea separată prin etuve în cadrul blocurilor operatorii din Secția Clinică Chirurgie Pediatrica, Comp. Chirurgie Plastica, Comp. ORL, in cadrul Laboratorului de analize medicale pentru deseurile biologice, bucătăriei dietetice pentru biberoane, în ambulatoriul de specialitate, în cabinetele de chirurgie si ORL si prin pupinel in Secția A.T.I., pentru instrumentar. De asemenea, este folosită sterilizarea chimică la rece pentru endoscoape.

II. ASPECTE SPECIFICE

Art. 48. Secțiile cu profil medical pediatrice au în principal următoarele atribuții:

 • a) asigurarea aparatului de urgență, cu aprobarea conducerii spitalului;

 • b) îmbăierea, dezinfecția și deparazitarea bolnavilor;

 • c) asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • d) ținerea evidenței zilnice, a internării bolnavilor și asigurarea comunicării cu secțiile privind locurile libere;

 • e) repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare;

 • f) efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic și a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • g) declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare;

 • h) recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;

 • i) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale;

 • j) indicarea, folosirea și administrarea medicamentelor, a instrumentarului și aparaturii medicale;

 • k) asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

 • l) obținerea consimțământului informat în scris al reprezentanților pacientului privind tratamentul necesar;

 • m) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curentă a acestora;

 • n) asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

ojdesfașurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrare a legăturii acestora cu familia; p)educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor.

Art. 49. Secțiile cu profil chirurgical din cadrul spitalului au, în principal, următoarele atribuții:

 • a) examinarea imediată, completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • b) asigurarea primului ajutor și acordarea asistenței medicale calificate și specializate, până când bolnavul este stabilizat și ajunge în secție;

cjasigurarea aparatului de urgență, cu aprobarea conducerii spitalului;

djîmbăierea, dezinfecția și deparatizarea bolnavilor;

ejasigurarea transportului bolnavilor în secție;

fjținerea evidenței zilnice a internării bolnavilor și asigurarea comunicării cu secțiile privind locurile libere;

gjrepartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale;

hjexaminarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internați de urgență, precum și a celor cu stare biologică alterată;

ijstabilirea parcursului în vederea confirmării precizării sau nuanțării diagnosticului de internare; jjprecizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecțiunilor asociate patologiei chirurgicale;

kjîntocmirea foii de observație în primele 24 de ore pentru pacienții cronici și la prezentare pentru pacienții internați de urgență;

Ijstabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;

mjstabilirea indicației operatorii, justificarea acesteia, precum și alegerea procedurii tehnice și tactice la propunerea medicului curant și cu acordul șefului de secție;

njobținerea consimțământului informat în scris al reprezentantului pacientului în tratamentul chirurgical propus;

ojpregătirea preoperatorie generală, locală, precum și asigurarea consultului preanestezic; pjasigurarea și verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- și postoperatorii; qjsupravegherea evoluției pre- și postoperatorii generale și locale;

rjprecizarea recomandărilor de urmat la externare, precum și stabilirea contactelor postoperatorii.

Art 50 Secția anestezie și terapie intensivă funcționează în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 1500/24.11.2009, cu modificări și completări.

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă asigură condițiile necesare pentru:

 • - desfășurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie și terapia durerii, alte proceduri diagnostice și/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice și tehnice specifice.

 • - suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea și tratamentul disfuncțiilor și/sau leziunilor acute de organ care amenință viața.

Art 51. Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea și tratamentul tuturor insuficiențelor acute ale funcțiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacienților cărora le este amenințată imediat viața.

Art 52. Activitatea de anestezie și terapie intensivă este desfășurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar și alte categorii de personal pregătit și autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 53. Secția ATI este condusă de către un medic șef de secție, care are în principal următoarele atribuții:

 • a) coordonează întreaga activitate a secției din punct de vedere medical, administrativ și educațional;

 • b) se implică direct în îngrijirea pacienților din secție (în sala de operație și în compartimentul cu paturi);

cjrăspunde de elaborarea, adoptarea și actualizarea protocoalelor și procedurilor terapeutice specifice;

djcoordonează activitatea de educație medicală continuă a personalului medical; ejrăspunde de asigurarea calității actului medical;

fjasigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii secției, 24 de ore pe zi 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale și/sau administrative;

gjrepartizează medicii secției pe sectoare de activitate: săli de operație, săli de investigații, componenta cu paturi(TI, TIIP, SPA), circulație extracorporeală etc.;

hjdesemnează medici responsabili de un anumit sector de activitate al secției (anestezie, terapie intensivă, terapie intermediară etc.), după caz;

 • i) întocmește referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesară secției, precum și cu privire la întreținerea și repararea acestora;

j) în secțiile clinice, răspunde și coordonează activitatea medicală din cadrul procesului de învățământ care se desfășoară la nivelul secției;

k) propune calificativele anuale, premiile și salariile de merit pentru personalul din subordine;

 • l) propune conducerii spitalului sancționarea administrativă a personalului din subordine;

m) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din secție;

n) participă activ la activitatea din cadrul societății academice de profil: Societatea Româna de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) la nivel național sau local și, eventual, în societățile academice de profil internaționale;

 • o) participă la programele de educație medicală continuă în domeniul ATI (la nivel național și/sau internațional);

 • p) participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor secției ATI în spital.

Art 54. Asistenta-șefă a secției ATI se subordonează direct medicului șef de secție, coordonează întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacienților și are în principal următoarele atribuții:

 • a) răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienților de către personalul din subordine;

 • b) răspunde de educația medicală continuă a personalului din subordine;

 • c) participă la programele de educație medicală continuă;

 • d) organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, fiziokinetoterapeuți/kinetoterapeuți etc.) și întocmește graficul pe ture, în vederea asigurării continuității asistenței medicale;

 • e) verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine și întocmește lunar foaia colectivă de prezență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • f) supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul subordonat direct;

 • g) coordonează activitatea de întreținere a aparaturii medicale și a echipamentelor informatice din dotare;

 • h) coordonează și răspunde de activitatea de menținere a curățeniei, asepsiei și antisepsiei, precum și a dezinfecției și dezinsecției;

 • i) propune medicului șef de secție sancționarea administrativă a personalului din subordine;

 • j) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, infirmiere, brancardieri etc. din secție;

 • k) răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • l)verifică și completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente și materiale necesare desfășurării activității specifice secției.

Art. 55. Medicii specialiști/primari din secția/compartimentul ATI au în principal următoarele atribuții:

 • a)asigură îngrijirea perioperatorie a pacienților chirurgicali (examen preanestezic și pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei și terapia intensivă intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de SRATI și adoptate de secție;

bjcompletează fișa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, inclusiv consumul de medicamente și materiale;

cjverifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcționarea aparaturii trebuie semnalat în scris administrației spitalului;

djexaminează pacienții din secția cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin de două ori pe zi;

 • e) la internarea sau transferul pacienților în secțiile ATI, medicul ATI de salon sau de gardă completează toate evidențele primare necesare, care conțin obligatoriu cel puțin: datele personale esențiale ale pacientului, diagnosticul principal și bolile asociate, motivul internării sau transferului în secția ATI și consemnează starea prezentă. Foaia de observație clinică întocmită de secția care transferă pacientul în secția ATI va rămâne în secția ATI până la retransferul pacientului în secția de origine;

 • f) consemnează în foaia de observație toate recomandările terapeutice necesare pacienților internați în secție;

gjconsemnează zilnic în foaia de observație: evoluția, medicația administrată, manevrele diagnostice și terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum și materialele consumabile folosite;

hjsolicită și consemnează în foaia de observație clinică efectuarea consulturilor interdisciplinare, ori de câte ori evoluția cazului o impune;

i)au obligația să efectueze gărzi conform programării și normelor în vigoare; jjparticipă la formele de educație medicală continuă (la nivel local, național, internațional); kjparticipă activ la activitatea din cadrul societății academice de profil (SRATI).

Medicii rezidenți ATI au competențe limitate, desfașurându-și activitatea în limita nivelului lor de pregătire.

Art. 56. Asistenții medicali din secțiile ATI au în principal următoarele atribuții:

 • a)asigură asistența medicală specifică, în limita competențelor;

bjverifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcționarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;

 • c) respectă programul de ture aprobat al secției;

 • d) consemnează zilnic în foaia de observație clinică, în limita competențelor, evoluția, medicația administrată, manevrele diagnostice și terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum și materialele consumabile folosite;

 • e) înregistrează și raportează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care reflectă activitatea desfășurată la nivelul secției;

 • f) participă la formele de educație medicală continuă specifică asistenților (local, național, internațional);

 • g) participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare extrarenală, urmărirea balonului de contrapulsație, monitorizarea presiunii intracraniene, precum și altele asemenea.

Art. 57. Medicii de alte specialități care au transferat pacienți în secția ATI sunt obligați să răspundă ori de câte ori este nevoie solicitărilor medicului curant ATI de a vizita pacienții respectivi.

Medicii de specialitate solicitați pentru consulturi interdisciplinare sunt obligați să răspundă solicitării în cel mai scurt timp posibil și să consemneze consultul și recomandările în foaia de observație clinică. în cazul unor divergențe de opinii, se efectuează un consult la care participă medicul șef de secție ATI și medicul șef al secției din care provine medicul solicitat, care vor hotărî de comun acord conduita terapeutică adecvată.

Art. 58. In cadrul secției clinice ATI este organizată Unitatea de Transfuzie Sanguină care funcționează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1224/2006.

în unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfășoară următoarele activități:

 • a) aprovizionarea cu sânge total și componente de sânge pe baza solicitărilor scrise din secțiile spitalului;

 • b) recepția, evidența, stocarea și livrarea sângelui total și a componentelor sanguine către secțiile spitalului;

 • c) distribuția de sânge și componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar se face în baza unui contract de furnizare, care stabilește condițiile de distribuție și documentația aferentă obligatorie;

 • d) efectuarea testelor pretransfuzionale;

 • e) pregătirea unităților de sânge total și a componentelor sanguine în vederea administrării;

 • f) consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total și a componentelor sanguine;

 • g) prezervarea probelor biologice pretransfuzionale și a unităților de sânge sau componente sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spațiile frigorifice cu această destinație;

 • h) întocmirea documentației corespunzătoare tuturor activităților desfășurate;

j) păstrarea eșantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienților transfuzați, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spații frigorifice (-15-18°C) cu această destinație.

Art. 59. în unitatea de transfuzie sanguină din spital este obligatorie respectarea protocolului de teste pretransfuzionale, care cuprinde următoarele testări:

 • a) determinarea grupului sanguin ABO și Rh(D) la pacient;

 • b) în situații speciale (nou-născuți, sugari, copii, politransfuzați, femei de vârstă fertilă, transplant, imunodeprimați, imunizați) se impune efectuarea determinărilor de grup sanguin și în alte sisteme antigenice eritrocitare;

 • c) depistarea de anticorpi iregulari antieritrocitări, în cazul pacienților imunizați și politransfuzați;

 • d) verificarea aspectului macroscopic, a integrității, grupului sanguin ABO și Rh(D) la unitatea de sânge sau componenta sanguină selectată în vederea efectuării probei de compatibilitate;

 • e) proba de compatibilitate pacient-unitate de sânge total sau componentă sanguină ce conține eritrocite vizibile cu ochiul liber. Se vor efectua toate cele 3 tehnici complementare: test salin, test enzimatic cu papaină la temperatura de 37°C și test Coombs indirect;

 • f) în cazul nou-născuților și sugarilor de până la 6 luni, proba de compatibilitate se va efectua atât cu serul pacientului, cât și cu serul mamei.

Art. 60. Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) asigură spitalizarea bolnavilor în funcție de gravitatea diagnosticului în secție, în funcție de indicațiile medicilor din secțiile cu paturi;

 • b) supravegherea evoluției pre- și postoperatorii generale și locale;

 • c) precizarea recomandărilor de urmat la externare, precum și stabilirea contactelor postoperatorii;

 • d) asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare) individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale;

 • e) supravegherea intraterapeutică a pacienților;

 • f) supravegherea pacienților imobilizați;

 • g) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor Ia patul bolnavului;

 • h) consulturi interdisciplinare în cazurile simplificate;

 • i) asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce.

Art.61. Responsabilitățile si competentele manageriale ale șefului de sectie/laborator/compartiment sunt următoarele :

 • 1.îndruma si realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției respective si răspunde de calitatea actului medical;

2.organizează si coordonează activitatea medicala din cadrul secției, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanta ai secției, prevazuti în anexa la prezentul contract de administrare;

 • 3. răspunde de crearea condițiilor necesare acordării de asistenta medicala de calitate de către personalul din secție;

 • 4. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secției si răspunde de realizarea planului aprobat;

 • 5. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secției;

â.evalueaza necesarul anual de medicamente si materiale sanitare al secției, investițiile si lucrările de reparații curente si capitale necesare pentru desfasurarea activitatii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

 • 7. angajeaza cheltuieli în limita bugetului repartizat;

 • 8. aplica strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției;

 • 9. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al secției, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;

 • 10. înaintează comitetului director propuneri de creștere a veniturilor proprii ale secției, conform reglementarilor legale, inclusiv din donații, fonduri ale comunității locale ori alte surse;

11 .întreprinde masurile necesare si urmărește realizarea indicatorilor specifici de performanta ai secției, prevazuti în anexa la prezentul contract de administrare;

 • 12. elaborează fisa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului;

 • 13. răspunde de respectarea la nivelul secției a regulamentului de organizare si funcționare, a regulamentului intern al spitalului;

14.Stabilește atribuțiile care vor fi prevăzute în fisa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

15.face propuneri comitetului director privind necesaml de personal, pe categorii si locuri de munca, în funcție de volumul de activitati, conform reglementarilor legale în vigoare;

lâ.propune programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;

 • 17. propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare si funcționare, a regulamentului intern al spitalului;

 • 18. supervizează conduita terapeutica, avizeaza tratamentul, prescrierea investigațiilor paraclinice, a indicațiilor operatorii si programului operator pentru pacientii internați în cadrul secției;

 • 19. aproba internarea pacienților în secție, pe baza criteriilor de internare, cu excepția internărilor de urgenta;

 • 20. hotaraste oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;

21 .avizeaza si răspunde de modul de completare si de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secției;

 • 22. evalueaza performantele profesionale ale personalului aflat în subordinea directa, conform structurii organizatorice si fisei postului;

 • 23. propune planul de formare si perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 24. coordonează activitatile de control al calitatii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secției;

 • 25. răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul secției, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;

 • 26. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, fînanciar-economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control din cadrul secției, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 27. raspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine si ia masuri imediate când se constata încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • 28. asigura respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidențialității datelor pacientilor internați, informațiilor si documentelor referitoare la activitatea secției;

 • 29. urmareste încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;

 • 30. în domeniul financiar îndeplinește atribuțiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor si procedurilor legale, si face propuneri de angajare, lichidare si ordonantare a cheltuielilor, care se aproba de conducătorul spitalului;

 • 31. propune protocoale specifice de practica medicala, care urmeaza sa fie implementate la nivelul secției, cu aprobarea consiliului medical;

 • 32. raspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea secției;

 • 33. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipsește din spital; această persoană preia atribuțiile șefului de secție, laborator, compartiment pe perioada absenței acestuia din unitate si își asumă în scris, prin semnătură, responsabilitățile pe care le primește din partea șefului de secție, laborator, compartiment; In caz contrar responsabilitatea se împarte în mod egal între cei 2 medici; pentru rezolvarea oricăror probleme deosebite înlocuitorul șefului de secție, laborator, compartiment are obligația să se consulte cu acesta și să informeze cat mai rapid persoana ierarhic superioară sau medicul de garda; pentru toate deciiile luate în afara mandatului expres și fără consultanța personalul mai sus menționat, responsabilitatea îi revine de drept înlocuitorului șefului de secție, laborator, compartiment; - șefii de secție, laborator, compartiment au obligația de a lua toate măsurile pentru a putea fi contactați la orice oră de către subordonați, înlocuitori sau superiori. Numerele de telefon (fix, mobil) vor fi prezentate conducerii unității, care le va stoca într-un registru special depus la centrala telefonică. Aceste date nu vor fi comunicate public în scopul de a proteja titularii de excese sau de apeluri nefondate ; în caz de necesitate persoanele îndreptățite să controleze șefii de secție, laborator, compartiment vor solicita legătura prin centrala telefonică; șefii de secție, laborator, compartiment au libertatea de a comunica aceste date oricărei persoane considerate în drept să le cunoască.

 • 34. cunoaște si respecta documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • 35. participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

Art. 62. Atribuțiile asistentului șef al unei secții cu paturi sunt următoarele:

 • 1. Organizează activitățile de îngrijire, explorări funcționale și tratament din secție și răspunde de calitatea acestora.

 • 2. Stabilește sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, pe care le poate modifica, informând medicul șef și asistentul sef de unitate

 • 3. Coordonează și controlează activitatea desfășurată de personalul din subordine în cele trei ture.

 • 4. Evaluează și apreciază ori de câte ori este necesar, individual, global activitatea personalului din secție.

 • 5. întocmește fișa de apreciere anuală a personalului din subordine pe baza calității activității realizate pe secție in timpul anului.

 • 6. Participă la selecționarea asistenților medicali și a personalului auxiliar prin concurs.

 • 7. Supraveghează și asigură acomodarea, integrarea prsonalului nou încadrat, în vederea respectării sarcinilor din fișa postului.

 • 8. Răspunde de aprovizionarea secției cu instrumentar, lenjerie, materiale sanitare de întreținerea și înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitatea sanitară.

 • 9. Organizează și controleză activitatea de educație pentru sănătate desfășurată de asistenții medicali.

 • 10. Informează medicul șef și după caz asistentul sef pe unitate despre evenimentele deosebite petrecute pe parcursul programului de activitate (ture).

 • 11. Aduce la cunoștință medicului sef de secție si asistentului sef pe unitate absența temporară a personalului în vederea suplinirii acestuia.

 • 12. Coordonează și răspunde de aplicarea și respectarea normelor de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale, conform legislației in vigoare și Ghidului practic de management al expunerii accidentale la produse biologice.

 • - răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către aceștia,

 • - răspunde de starea de curățenie din secție, de respectarea normelor de igienă și antiepidemice,

 • - propune medicului șef de secție planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecțiilor nosocomiale și menținerea stării de curățenie,

 • - controlează respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie,

 • - controlează permanent curățenia saloanelor, grupurilor sanitare și dezinfecția în secție, controlează igiena pacienților,

 • - efectuează examenul organoleptic al alimentelor servite pacienților și le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situație pe care o aduce la cunoștință medicului șef de secție,

 • - supraveghează modul de distribuire al alimentelor și întocmește necesarul de regimuri alimentare pentru pacienții din secție,

 • - aplică măsurile privind sterilizarea, dezinfecția, curățenia, izolarea pacienților, carantinarea secției, precum și alte măsuri de prevenire a infecțiilor ce cad în competența sa sau a personalului din subordine,

 • - organizează și supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecțiilor periodice (cilice),

 • - participă conform indicațiilor laboratorului de bacteriologic la recoltarea probelor de mediu și testarea eficacității dezinfecției și sterilizării,

 • - urmărește în permanență respectarea de către personal și însoțitori a măsurilor de izolare și controlează prelucrarea sanitară a pacienților la internare,

 • - instruește personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor și urmărește aceste măsuri,

 • - semnalează medicului șef de secție cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului,

 • - instruește și supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori și personalul spitalului care nu lucrează la patul pacientului.

 • - instruește personalul privind schimbarea lenjeriei pacienților la timp, colectarea și păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecția lenjeriei pacienților infecțioși, transportul rufelor, recepționarea, transportul și păstrarea lenjeriei curate.

 • - urmărește ca personalul care transportă și distribuie alimente să poarte echipment de protecție a alimentelor

 • - controlează și instruește permanent personalul din subordine asupra ținutei și comportamentului igienic cât și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune medicului șef de secție măsuri disciplinare in cazurile de abateri.

 • - aplică prevederile Ord.1226/2012 privind gestionarea deșeurilor .

 • 13. Asigură procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgență al secței, controlează modul de decontare și administrare a acestora de către asistentele medicale din secție.

 • 14. Realizază autoinventarierea periodică a dotării secției conform normelor stabilite.

 • 15. Controleză zilnic condica de prezență a personalului și contrasemnează.

 • 16. Răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării bolnavilor și asigură predarea acestora la Comp, de Evaluare, Informatica si de Statistica Medicala.

 • 17. Analizează și propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din subordine și le comunică asistentului sef pe unitate.

 • 18. Organizează și participă zilnic la începutul programului la raportul de gardă al asistenților medicali din secție, ocazie cu care se analizează evenimentele din secție din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare și la raportul de gardă cu medicii.

 • 19. Participă la vizita efectuată de medicul șef de secție.

 • 20. Se preocupă de asigurarea unui climat etic față de pacienți și între partenerii echipei de îngrijire.

 • 21. în cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul secției, decide împreună cu șeful secției asupra modului de rezolvare și/sau sancționare a personalului vinovat și informează asistentul sef pe unitate și conducerea unitățții.

 • 22. întocmește graficul de lucru lunar, ține evidența zilelor libere și acordă zilele libere personalului conform planificării.

 • 23. întocmește graficul concediilor de odihnă, informează aistentul sef pe unitate, răspunde de respectarea acestuia și asigură înlocuirea personalului pe durata concediului.

 • 24. Coordonează organizarea și realizarea instruirii clinice a elevilor școlilor postliceale sanitare, facultății de asistență medicală, însoțiți de instructorul de practică, conform stagiilor stabilite de comun acord între școală, facultate și spital.

 • 25. își desfășoară activitatea sub coordonarea medicului șef de secție și a asistentului sef pe unitate.

 • 26. Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al unitatii.

 • 27. înainte de a efectua transferul pacientului, verifică codificarea procedurilor efectuate de asistente, care țin de episodul de boală petrecut în secție.

 • 28. Se sigură că FO transferate au ajuns la asistenta șefă a secției de destinație.

 • 29. Ține evidența materialelor sanitare, verifică modul în care asistentele medicale decontează aceste materiale sanitare în F.O., registru secție sau foile de decont.

 • 30. Se preocupă și urmărește modul de respectare a normelor de sănătate în muncă (Legea 319/2006);

 • 31. Se conformează Legii 307/2006, privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 • 32. Ține evidența mișcării pacienților în registrul de intrarea și ieșire al secției și transmite situația locurilor libere.

 • 33. Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare.

 • 34. Organizează și controlează folosirea integrală a timpului de lucru al personalului din subordine, controlează predarea serviciului pe ture și folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii.

 • 35. în lipsă, delegă o altă asistentă care va răspunde de sarcinile asistentei șefe.

 • 36. Se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine.

 • 37. Oferă pacientilor si aparținătorilor relații despre serviciile oferite și despre modul în care vor fi furnizate.

 • 38. Răspunde de utilizarea în condiții de eficiența a materialelor sanitare.

 • 39. Respectă confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și demnitatea și intimitate acestora.

 • 40. întocmește pontajele penrtru personalul secției în conformitate cu condica de prezență.

 • 41. Se procupă de actualizarea cunoștințelor profesionale și de management, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor și exigențelor postului.

 • 42. Organizează și coordonează activitatea de îngrijire a pacientului;

 • 43. Desfasoara o funcție autonomă;

45. Pastreaza confidențialitatea

Responsabilități privind sistemul de management al calității:

 • - să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • - să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă. Tehnologii speciale care trebuie cunoscute:

 • - utilizarea aparatelor din secție, cunoașterea tehnicilor impuse de specificul secției

 • - utilizarea calculatorului

 • - tehnici modeme de conducere, comunicare.

2. BIROUL DE INTERNĂRI - EXTERNĂRI

Art. 63. Biroul de internări are următoarele atribuții :

 • a) întocmirea Foii de Observație Clinica Generala, a Foii de Observație pentru Spitalizarea de Zi, a Foii U.P.U. si introducetea datelor în Registrul de internări - externări și Repertoarul existent la nivelul biroului, a tuturor pacientilor in momentul internării si externării.

bjcompletarea bazei de date cu pacienții la zi în timp real, în momentul sosirii acestora, cjverificarea calității de asigurat a pacientilor în momentul internării.

 • d) urmărirea concordanței foilor de observație ale pacientilor extenați cu mișcarea zilnică a bolnavilor.

ejprezentarea către medicul sef si/ sau asistenta șefa de secție, a eventualelor probleme legate de corectitudinea înscrisurilor din Foaia de Observație Clinică Generală la externare.

 • f) îndeplinirea rolului de birou de informații.

 • g) păstrează confidențialitatea datelor pacienților internați și externați.

3. UNITATEA DE PRIMIRE URGENȚE

Art.64. Unitatea de Primire Urgente funcționează în baza Ordinului nr. 1706/2007 și este organizată astfel încât să permită primirea, trierea, investigarea, stabilizarea și aplicarea tratamentului de urgență pacientilor cu afecțiuni acute sosiți cu ambulanțele sau cu mijloacele proprii de transport.

Art. 65. Atribuțiile U.P.U. sunt următoarele :

 • a) asigura primirea, trierea, investigarea, stabilizarea și aplicarea tratamentului de urgență pacienților sosiți cu ambulanțele sau cu mijloacele proprii de transport.

 • b) evaluează starea de sănătate a fiecărui pacient care se prezintă la UPU, indiferent că se stabilește lipsa unei afecțiuni, tratament ambulatoriu sau internarea pacientului, fiind interzis refuzul acordării asistenței medicale de urgență.

 • c) asigură întocmirea pentru fiecare pacient a fișei individuale de urgență

 • d) face investigații clinice și paraclinice necesare stabilirii diagnosticului și începerii tratamentului inițial

 • e) asigură întocmirea unui raport de tură care se semnează de către medicul și asistentul responsabili de tură din echipa care pleacă și de medicul și asistentul responsabili de tură din tura următoare.

 • f) asigură realizarea unui raport de morbiditate și mortalitate în cadrul unității

 • g) recomandă în zona de triaj unele investigații pacienților aflați în așteptare, în urma unei examinări clinice sumare efectuate de un medic, astfel încât rezultatele investigațiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spațiul de examinare din cadrul UPU

 • h) asigură chemarea medicilor de specialitate în diferite profile din spital la consult după ce în cadrul UPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor și a investigațiilor efectuate, cu excepția pacienților aflați în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialiști din diferite secții poate fi necesară încă din primul moment de la sosirea pacientului în UPU ; medicii din cadrul UPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de investigare și evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialități ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară; medicii de gardă din spital sunt obligați să răspundă prompt chemării la UPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU consideră acest lucru necesar.

 • i) asigură, in cazul pacienților aflați în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate imediat, chemarea medicilor de gardă din spital, care sunt obligați să se prezinte în UPU în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepție fac situațiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenței medicale unui pacient aflat în stare critică în secție sau în sala de operații. în astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din UPU despre situația respectivă și va primi telefonic date despre cazul aflat în UPU sau, în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenței situației și modului de acțiune. în cazul pacienților stabili care se află în UPU, medicii specialiști chemați din spital au obligația să răspundă chemării în cel mult 60 de minute. Personalul de gardă în UPU este obligat să consemneze în fișa individuală a pacientului ora la care a fost chemat un medic din spital și ora la care s-a prezentat.

 • j) asigură internarea pacienților cărora li s-au acordat servicii medicale in U.P.U. numai pe baza următoarelor criteriile de internare:

 • - pacientul este în stare critică;

 • - există posibilitatea apariției unor complicații care pot pune în pericol viața pacientului;

 • - afecțiunea pacientului necesită monitorizare, investigații suplimentare și tratament de urgență la nivel spitalicesc;

 • - pacientul trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale de urgență;

 • - simptomatologia și starea clinică a pacientului corelată cu alți factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afecțiune gravă chiar dacă testele și investigațiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor;

 • - elucidarea cazului necesită investigații suplimentare ce nu pot fi efectuate Ia momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;

 • - afecțiunea de care suferă pacientul nu permite autosusținerea, iar pacientul locuiește singur și este fără aparținători;

 • - alte situații bine justificate în care medicul din UPU sau medicul de gardă dintr-o secție consideră necesară internarea pacientului.

 • k) asigură organizarea de echipe ale personalului pentru acordarea asistenței medicale concomitent mai multor pacienți;

 • l) stabilește conduita terapeutică pentru pacientul aflat sub observație, de comun acord cu medicii de gardă din spital

 • m) comunică permanent cu bolnavul și aparținătorii acestuia, anunțându-i despre manevrele ce se efectuează, precum și despre starea acestuia,

 • n) în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU - SMURD) coordonează împreună cu alte servicii de specialitate operațiunile de salvare și de tratament;

 • o) colaborează cu inspectoratul pentru situații de urgență și cu serviciul de ambulanță județean în vederea îmbunătățirii activității de asistență de urgență prespitalicească;

 • p) propune protocoale de colaborare cu alte secții și laboratoare și asigură respectarea acestora;

 • q) asigură și respectă confidențialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacienților, dând dovadă de un comportament etic față de bolnav.

4. FARMACIA

Art. 66. Farmacia cu circuit închis a unității asigură asistența cu medicamente de uz uman pentru bolnavii internați în spital, precum și pentru ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate.

Farmacia spitalului este de circuit închis.

Art. 67. Farmacia are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) păstrează, prepară și difuzează medicamente de orice natură și sub orice formă, potrivit prevederilor legale în vigoare, specialități farmaceutice autorizate și alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătății

 • b) deține și eliberează numai medicamente cu autorizație de punere pe piață, eliberată conform legii;

 • c) depozitează produsele conform normelor în vigoare, ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice;

 • d) organizează și efectuează controlul calității medicamentelor și urmărește valabilitatea acestora;

 • e) asigură controlul prin:

controlul preventiv

verificarea organoleptică și fizică

verificarea operațiunilor finale analiza calitativă a medicamentelor la masa de analiză

 • f)  asigură în permanență stocul de medicamente de rezervă și livrează medicamentele necesare din acest stoc în caz de necesitate;

 • g) deține literatura de specialitate care să asigure informarea personalului medico-farmaceutic în legătură cu orice aspect legat de acțiunea și de administrarea medicamentului, respectiv farmacopeea română în vigoare, nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman în vigoare și legislația farmaceutică;

 • h) deține următoarele documente:

documente care să ateste proveniența și calitatea medicamentelor și substanțelor farmaceutice, precum și a celorlalte produse pe care le dețin

documente de evidență a formulelor magistrale și oficinale: registru de copiere a rețetelor și registru de formule oficinale

documente care să ateste, în conformitate cu reglementările în vigoare, evidența medicamentelor stupefiante și psihotrope

 • i)  asigură respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 • j)  deține o evidență cantitativ valorică pentru medicamentele existente în farmacie

 • k) păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate

 • l)  acordă servicii farmaceutice în mod nediscriminatoriu pacienților internați

 • m) informează pacienții referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea medicamentelor

 • n) informează asigurații asupra modului de administrare a medicamentelor și a potențialelor riscuri sau efecte adverse

 • o) asigură achiziția de medicamente care nu se mai află în stocul farmaciei în momentul solicitării, in intervalul de timp legiferat

 • p) asigură pregătirea profesională continuă a personalului

 • q) asigură recepția produselor farmaceutice și a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;

 • r)  asigură aprovizionarea, depozitarea și păstrarea medicamentelor în condiții corespunzătoare;

 • s) asigură verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor și substanțelor farmaceutice;

 • t)  efectuează operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;

 • u) participă, pe baza consumurilor și a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice și citostatice.

5. BLOCUL OPERATOR

Art. 68. Blocul operator este o structură de sine-stătătoare, care este nominalizat în structura organizatorică a unității.

Blocul operator grupează sălile de operații de la toate specialitățile chirurgicale din clădirea spitalului si este coordonat de medicul șef al Secției Clinice de Chirurgie Pediatrica si de asistenta șefa a blocului operator.

Art. 69. Blocul operator are următoarele atribuții:

 • a) asigură desfășurarea intervențiilor chirurgicale ale pacientilor internați in spital

 • b) asigură utilizarea sălilor de operații care compun blocul operator în program continuu, 24 de ore din 24.

 • c) asigură accesul personalului, care trebuie să poarte un echipament adecvat fiecărei zone definite pentru blocul operator, respectiv zona neutră, zona curată și zona aseptică.

 • d) asigură respectarea normelor de asepsie si antisepsie de către personalul încadrat în blocul operator

 • e) asigură o temperatură optimă si constantă pe timpul desfășurării intervenției chirurgicale, pentru confortul pacienților și a operatorilor;

 • f)  asigură întreținerea si sterilizarea corectă a instrumentelor ;

 • g) asigură necesarul de aparate, obiecte de inventar, reparațiile necesare acestora ;

 • h) asigură aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infecțiilor nosocomiale ;

 • i)  asigură respectarea unui climat etic fata de bolnavi de către personalul din bloc ;

 • j)  asigură păstrarea secretului profesional ;

 • k) ținerea evidenței zilnice a pacienților care se operează și asigurarea comunicării cu Secția anestezie și terapie intensivă privind locurile libere;

 • l)  asigură împreună cu personalul Secției anestezie și terapie intensivă transportul bolnavilor din blocul operator;

 • m) urmărirea consumului de materiale și raportarea lui în sistemul informatic integrat;

 • n) asigură manipularea, depozitarea și transportul la Laboratorul de analize medicale și Serviciul de anatomie patologică a produselor biologice recoltate în actul operator.

6. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

Art.70. Laboratorul de analize medicale asigură efectuarea analizelor, investigațiilor, probelor funcționale, control sanitar în unitate și alte prestații specifice profilului de activitate.

în funcție de numărul de paturi, existența bazei materiale și personal, laboratorul se poate organiza diferențiat:

biochimie medicală;

hematologie ;

imuno lo gie ; microbiologic.

Art.71. Laboratorul de analize medicale are următoarele atribuții:

 • a) efectuarea analizelor de biochimie medicală, hematologice, imunologie, microbiologic -bacteriologic, virusologie, micologie, parazitologice, necesare stabilirii diagnosticului, urmăririi evoluției bolii și prevenirii infecțiilor intraspitalicești ;

 • b) acordarea de consultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate și ale eventualelor investigații necesare ;

 • c) întocmirea, menținerea actualizată și afișarea listei serviciilor medicale pe care le efectuează, precum și a serviciilor medicale subcontractate ;

 • d) prevenirea riscurilor de contaminare accidentală și organizarea în mod fluent a activității, în sens unidirecțional sau organizarea separată a activităților în timp ;

 • e) organizarea separata a sectorului de lucru cu pacienți;

 • f) realizarea secvențială a procedurilor, cu luarea măsurilor de precauție adecvate pentru integritatea probelor și protecția personalului;

 • g) utilizarea în mod obligatoriu a materialor și recipientor de unică utilizare sterile, închise ermetic

 • h) evacuarea deșeurilor rezultate în urma activităților medicale din laboratorul de analize medicale trebuie să se facă în recipiente închise ermetic, care să împiedice contaminarea accidentală a probelor, personalului și mediului

 • i) primirea materialului de analizat, corect recoltat;

 • j) sterilizarea recipientelor si ustensilelor de recoltări și lucru ;

 • k) eliberarea rezultatelor exacte în cel mai scurt timp;

 • l) rezultatele se distribuie după înregistrarea datelor, în registrul tip de laborator, în aceeași zi, cu excepția unor analize ce necesită timp de lucru prelungit

 • m) transportul produselor patologice se asigură în mod corespunzător de cadrele medii din spital

 • n) buletinele cu rezultatele analizelor medicale efectuate vor fi semnate de cadre medicale superioare - medici, chimiști, biologi;

 • o) organizarea controlului intern al calității, precum și participarea la programe de evaluare externă a calității.

 • p) păstrarea confidențialității datelor și informațiilor decurse din serviciile medicale acordate

 • q) acordarea serverilor medicale în mod nediscriminatoriu

 • r) respectarea dreptului pacientului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situații de trimitere la consulturi interdisciplinare

 • s) neutilizarea materialelor și instrumentelor a căror condiții de sterilizare nu sunt sigure

 • t) asigură pregătirea profesională continuă a personalului

 • u) deținerea Manualului calității

 • v) luarea măsurilor necesare pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale

Art 72. Manevrele ce implică soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implică un instrument tăietor-înțepător, ce poate produce leziuni la nivelul tegumentelor: folosirea acelor pentru recoltări, instalarea branulelor etc.

Sterilizarea materialelor și instrumentelor si producerea apei sterile se realizează în cadrul statiei de sterilizare din cadrul spitalului, ce asigură sterilizarea pentru toate secțiile, compartimentele, laboratoarele etc. din spital. în vederea sterilizării eficiente si rapide a materialelor, se efectuează sterilizarea separată prin etuve în cadrul in cadrul Laboratorului de analize medicale pentru deseurile biologice. De asemenea, monovetele, acele, fluturașii, seringile sunt de unică folosință, sterilizate de producător.

7. SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Art. 73. Serviciul de anatomie patologica are următoarele atribuții:

 • a) efectuarea de autopsii în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale și unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului; managerul spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului șef de secție, al medicului curant și al medicului anatomo - patolog;

 • b) efectuarea de examene macroscopice și microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viață, fie la autopsie cadavrelor, și anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronșice, hepatice, pancreatice, renale, puncții medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare și altele asemenea

 • c) activități de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea și cosmetizarea cadavrelor

 • d) eliberarea certificatului constatator de deces, completat și semnat de medicul curant și de medicul anatomo - patolog;

 • e) eliberarea cadavrelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • f) colaborarea cu serviciul de medicină legală, în cazurile prevăzute de lege.

 • g) în toate cazurile în care există suspiciunea unor implicații medico-legale prevăzute de lege, anunțarea în scris, în termen de 24 de ore, a organelor de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către instituția de medicină legală

8. LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

Art. 74. Laboratorul de radiologie are în principal următoarele atribuții:

 • a) efectuarea examenelor radiologice în laborator (radioscopii și radiografii)

 • b) colaborarea cu ceilalți medici în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar

 • c) organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii

 • d) aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor și personalului din laborator

 • e) ținerea evidenței serviciilor medicale furnizate

 • f)  utilizarea aparatelor conform manualelor și instrucțiunilor existente

 • g) verificarea periodică a aparatelor radiologice și a dozimetrelor

 • h) respectarea tehnicilor și protocoalelor pentru procedurile de diagnostic și intervenționale, astfel încât să se asigure calitatea în practica de radiologie

 • i)  raportarea incidentelor sau accidentelor radiologice

 • j)  păstrarea confidențialității datelor și informațiilor decurse din serviciile medicale acordate

 • k) acordarea serverilor medicale în mod nediscriminatoriu

 • l)  respectarea dreptului pacientului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situații de trimitere la consulturi interdisciplinare

 • m) neutilizarea materialelor și instrumentelor a căror condiții de sterilizare nu sunt sigure

 • n) completarea prescripțiilor medicale conexe serviciului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice

 • o) asigurarea pregătirii profesionale continue a personalului

 • p) asigurarea măsurilor de protecție împotriva radiațiilor și dotarea cu echipament de protecție adecvat

9. LABORATORUL DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE

Art. 75. Laboratorul de explorări funcționale are în principal următoarele atribuții:

 • a) asigură efectuarea investigațiilor medicale (EKG, EEG etc.) la recomandarea medicilor de specialitate atât pacienților internați, cât si celor care se prezintă în ambulatoriu

 • b) asigură înmânarea către pacienți a rezultatelor testelor efectuate;

 • c) ține evidența serviciilor medicale furnizate

 • d) colaborează cu medicii de specialitate pentru stabilirea diagnosticelor pacienților investigați

10. COMPARTIMENTUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Art. 76. Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie are în principal următoarele atribuții:

 • a) asigură tratamentul recuperator al bolnavilor spitalizați și ambulatorii

 • b) acordă consultații și servicii medicale de recuperare în mod nediscriminatoriu, asigurând confidențialitatea datelor și informațiilor care decurg din serviciile acordate

 • c) ține evidenta bolnavilor incluși în acțiunea recuperatorie,

 • d) întocmește planurile de recuperare,

 • e) transmite medicilor curanti concluziile asupra eficienței măsurilor recuperatorii

11. CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ

Art. 77. Centrul de sănătate mintală este organizat potrivit Ordinului nr. 375/2006 și are următoarele atribuții:

 • a) evaluarea persoanelor care se adresează direct centrelor de sănătate mintală;

 • b) depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea tratării lor și prevenirii unor evoluții nefavorabile;

 • c) furnizarea intervențiilor în criză pentru prevenirea dezvoltării episoadelor acute de boală și deteriorarea celor preexistente;

 • d) asigurarea asistenței medicale curative

 • e) asigurarea serviciilor de reabilitare psihosocială;

 • f)  asigurarea serviciilor de psihoterapie;

 • g) asigurarea asistenței la domiciliu, atunci când este necesar;

 • h) evaluarea pacienților cu tulburări mintale în vederea orientării către locuințe temporare sau protejate, unități de ajutor social, învățământ și alte unități sanitare;

 • i)  îndrumarea metodologică a medicilor de familie din sectorul psihiatric în acordarea de îngrijiri de sănătate mintală în baza unor protocoale de colaborare

 • j)  întocmirea evidenței pacienților cu tulburări mintale în vederea elaborării Registrului național de sănătate mintală;

 • k) evaluarea mediului de viață al pacientului;

 • l)  depistarea precoce a tulburărilor specifice de dezvoltare și a disfuncționalităților psihopatologice la copil și adolescent;

 • m) monitorizarea în teritoriu a tulburărilor psihice în perioada copilăriei și adolescenței;

 • n) monitorizarea familiilor la risc;

 • o) asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferențiată

 • p) monitorizarea populației școlare prin servicii de legătură cu școala (medicul școlar și psihologul școlar);

 • q) asigurarea serviciilor specializate pentru copii.

Art. 78. Centrele de sănătate mintală asigură următoarele servicii:

 • a)  servicii psihiatrice ambulatorii;

 • b)  servicii de asistență mobilă, pentru pacienții dificil de tratat sau care refuză să frecventeze structurile medicale, dar care acceptă tratamentul sau pentru acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care necesită deplasarea unor membri ai echipei terapeutice;

 • c)  servicii psihiatrice de zi: terapie ocupațională, psihoterapie individuală și de grup, precum și programe specializate de reabilitare.

 • d)  servicii de reabilitare: programe de terapie ocupațională, programe de reabilitare vocațională, programe de petrecere a timpului liber, programe de psihoeducație, după caz, în funcție de specificitățile locale;

 • e)   servicii de intervenție în criză;

 • f)   servicii de îngrijiri la domiciliu.

12. CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE

Art. 79. Cabinetul de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice are următoarele atribuții:

 • a) acordă asistență medicală pacienților înscriși în programul național de diabet

 • a)  asigură prevenția primară și secundară a diabetului zaharat, inclusiv prin dozarea hemoglobinei glicozilate

 • b)  asigură prescrierea tratamentului medicamentos al pacienților cu diabet zaharat

 • c)  asigură informarea, educarea, consilierea psihologică a copiilor cu diabet zaharat și a aparținătorilor acestora în primul an de la depistarea acestuia

 • d)  asigură evaluarea periodică a pacienților înscriși în programul național de diabet

 • e)  recomandă un program de alimentație adecvat

13. CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

Art. 80. Cabinetul de oncologie medicala are in principal următoarele atribuții:

 • a)  prevenirea si depistarea incipienta a afecțiunilor oncologice

 • b)  tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creștere si inhibitori de osteoclaste in spital si ambulatoriu

 • c)  informarea, educarea si comunicarea cu privire la mijloacele de prevenire a cancerului

14. AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI

Art. 81. Ambulatoriul de specialitate al spitalului se reorganizează conform Ordinului nr. 39/2008 in Ambulatoriu integrat spitalului, asigură asistență medicală ambulatorie și are în structura cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialitățile secțiilor și compartimentelor cu paturi, precum și cabinete medicale în alte specialități, după caz, pentru a asigura o asistență medicală complexă.

Art. 82. Medicii de specialitate încadrați în spital vor desfășura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriu integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistență medicală continuă după un program stabilit de comun acord cu șefii de secții, program ce va fi comunicat Casei de Asigurări de Sănătate cu care spitalul are contract. In vederea creșterii accesibilității populației la serviciile medicale ambulatorii de specialitate activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfășura de regulă în două ture de către toți medicii prin rotație.

Art. 83. Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către Directorul Medical care răspunde pentru activitatea medicală desfășurată în cadrul acestuia. De asemenea, Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de un medic coordonator și de un asistent medical coordonator, care asigură funcționarea administrativă a acestuia în timp util.

Art. 84. Asistența medicală ambulatorie se asigură de către medicii de specialitate, împreună cu alt personal mediu sanitar.

Consultația medicală efectuată în cadrul ambulatoriului integrat cuprinde:

anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialității respective, stabilirea protocolului de explorări și/sau interpretarea integrativă a explorărilor și a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie și/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare, stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic, precum și instruirea în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice.

Art. 85. Ambulatoriul integrat al spitalului are în principal următoarele atribuții:

 • a) să acorde servicii de asistență medicală ambulatorie de specialitate asiguraților numai pe baza biletului de trimitere, cu excepția urgențelor și afecțiunilor confirmate care permit prezența direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cârdului european de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu excepția serviciilor medicale de recuperare - reabilitare si a investigațiilor medicale paraclinice;

 • b) să acorde asistență medicală numai în baza programărilor telefonice sau prin alte mijloace efectuate cu cel puțin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale

 • c) să furnizeze tratament adecvat și să respecte condițiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;

 • d) să nu refuze acordarea asistenței medicale în caz de urgență medicală, ori de câte ori se solicită servicii medicale în aceste situații;

 • e) să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate și întreaga activitate desfășurată în cabinetele medicale;

 • f)  să ofere relații asiguraților despre drepturile pe care le au și care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite și să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și al păstrării sănătății;

 • g) să păstreze confidențialitatea față de terți asupra datelor de identificare și serviciile medicale acordate asiguraților

 • h) să asigure acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;

 • i)  să respecte dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;

 • j)  să nu utilizeze materiale și instrumente a căror condiții de sterilizare nu este sigură;

 • k) să completeze prescripțiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • l)  să actualizeze lista asiguraților cronici pentru pentru afecțiunile cronice conform regulamentului în vigoare;

 • m) să asigure existența unui plan de pregătire continuă a personalului medical;

 • n) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

 • o) să informeze medicul de familie asupra diagnosticului și tratamentului recomandat prin scrisoare medicală;

 • p) să își stabilească programul de activitate conform legii, să îl afișeze într-un loc vizibil la cabinetul medical și să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate medicală efectuată de titular, sub incidența sancțiunilor administrative;

 • q) să înscrie în registrul de consultații, pe lângă data efectuării consultației, examinării, serviciului prestat și ora exactă a prezentării pacientului la cabinet și ora de început a consultației;

 • r)  să nu încaseze de la asigurați contribuție personală pentru serviciile medicale prestate care se suportă integral de la C.A.S. conform listelor și condițiilor prevăzute de Contractul-cadru, cu excepția serviciilor medicale efectuate la solicitarea pacienților, în baza tarifelor stabilite de conducerea unității

 • s)  să raporteze corect și complet activitatea depusă, conform cu cerințele contractuale în vigoare;

 • t)  să desfășoare și activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie;

 • u) să se preocupe permanent de acoperirea financiară maximă a cheltuielilor cabinetului prin prestarea de servicii medicale pe tot parcursul programului de lucru;

 • v) să nu promoveze și să nu practice concurența neloială prin îndrumarea pacienților sau trimiterea de documente generatoare de finanțare în alte cabinete similare din afara structurii spitalului;

 • w) să participe la acțiunile de instruire organizate de autoritățile locale privind aplicarea unitară a actelor normative privind asistența medicală;

Art. 86. Manevrele ce implică soluții de continuitate sunt orice acțiuni care implică un instrument tăietor-înțepător, ce poate produce leziuni la nivelul tegumentelor: folosirea acelor la tratamente injectabile, recoltări, puncții, instalarea branulelor, tăierea fiolelor de medicamente sau soluții etc.

Sterilizarea materialelor și instrumentelor și producerea apei sterile se realizează în cadrul statiei de sterilizare din cadrul spitalului, ce asigură sterilizarea pentru toate secțiile, compartimentele, laboratoarele etc. din spital și ambulatoriu. în vederea sterilizării eficiente si rapide a materialelor, se efectuează sterilizarea separată prin etuve, existente și în cadrul în ambulatoriul integrat. De asemenea, se folosesc ace, branule, seringi etc. sigilate și sterilizate de producător.

 • 15. APARAT FUNCȚIONAL

Art. 87. Aparatul funcțional este compus din:

 • a. Compartiment Contencios

 • b. Serviciul Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare

 • c.  Birou Financiar-Contabilitate

 • d. Serviciul Administrativ - Aprovizionare - Achiziții Publice

 • e.  Serviciul Tehnic - Formația de întreținere, reparații, instalații sanitare

 • f.  Compartiment securitatea muncii, PSI,Protecție civila -S..U

 • g. Compartiment relații cu publicul

 • h. Biroul managementul calitatii serviciilor

a. Compartiment Contencios

Art. 88. Compartimentul Contencios are in principal următoarele atribuții:

apără interesele instituției în fața instanțelor de judecată, autorităților de control și în relațiile cu terți persoane fizice sau juridice;

- verifică și avizează din punct de vedere al legalității, dispozițiile cu caracter normativ; asigură legalitatea măsurilor și actelor ce urmează să se încheie de către conducerea unității; asigură consultanță de specialitate conducătorului instituției și șefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative specifice;

răspunde de primirea citațiilor, a titlurilor executorii;

consiliază la cererea Comitetului Director și/sau Consiliului de administrație al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse spre soluționare;

avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor;

consiliază, la cerere, pe șefii de secții, servicii, compartimente privind actele nomative care au legătură cu activitatea desfășurată în unitate;

colaborează cu serviciile Tehnic, Aprovizionare și Administrativ la întocmirea proiectelor de contracte inițiate de aceste servicii cu terțe persoane fizice și juridice și la negocierea conținutului clauzelor;

se ocupă cu investirea cu fomulă executorie și punerea în executare a sentințelor definitive obținute în urma acțiunilor în justiție depuse;

se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală;

participă la elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern;

b. Serviciul Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare

Art. 89. Serviciu Resurse Umane, Organizare, Normare, Salarizare are în principal următoarele atribuții:

întocmirea statului de funcții conform legislației în vigoare;

intocmirea indicatorilor de performanta ai managementului resurselor umane;

întocmirea contractelor de administrare ale comitetului director si ale șefilor de secție; întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;

ținerea evidenței salariaților in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic; păstrarea in siguranța a dosarelor de personal ale angajatilor pe durata desfășurării contractului de munca al acestora;

întocmirea dosarelor cerute de legislația în vigoare în vederea pensionării;

întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaților (promovat, schimbat funcție, desfacerea contractului,etc.);

verificarea primirii planifîcariii concediilor de odihna, a fiselor de apreciere, anuala de către fiecare loc de munca ;

verificarea evidentei concediilor de odihna, a concediilor fara plata, a concediilor de studii, a concediilor pentru evenimente familiale deosebite, a cursurilor de perfecționare, conform legislației in vigoare;

eliberarea legitimațiilor persoanelor nou încadrate în muncă și vizarea anuală a legitimațiilor persoanelor angajate;

intocmirea ecusoanelor pentru toti salariatii;

intocmirea tichetelor de masa pentru salariatii unitarii pe baza pontajelor întocmite de către conducerea secției;

primirea, verificarea si evidențierea in registrul special cu caracter public, a declarațiilor de avere si de interese pentru personalul de conducere din cadrul unitarii, si le transmite la Agenția Naționala de Integritate in termenul prevăzut de lege;

afișarea pe pagina de internet a instituției, a declarațiilor de avere si de interese ale personalului de conducere din cadrul unitatii;

întocmirea după criterii obiective a fișelor de evaluare a posturilor;

încadrarea medicilor rezidenți pe bază de repartiție;

organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din unitate, conform legislației în vigoare;

evaluarea permanentă a performanțelor profesionale individuale ale fiecărui angajat în conformitate cu legislația în vigoare;

- întocmirea și aducerea la cunoștință a fișei postului pentru personalul din subordine și verificarea existenței fișelor postului pentru fiecare angajat în parte;

eliberarea adeverințelor salariaților în funcție de necesități;

furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli;

participarea la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate;

întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind personalul încadrat conform cerințelor;

transmiterea la C.A.S.J. a documentelor de asigurare de răspundere civilă a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor pentru medici, iar pentru cadrele medii, certificatele de membru al OAMMR, în vederea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale.

asigurarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu legislația în vigoare;

întocmirea fișelor fiscale și depunerea lor la Administrația financiară în termenul prevăzut de lege conform Codului Fiscal.

întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale potrivit Legii nr. 19/2000 (Legea pensiilor);

întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului pentru ajutorul de șomaj;

întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către FNUASS conform Legii nr. 95/2006;

întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților care au beneficiat de concedii și indemnizații și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații conform legislației in vigoare;

completarea certificatelor de concediu medical potrivit legislației in vigoare;

întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind fondul de salarii;

verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat; aplicarea legislației privind protecția maternității la locurile de muncă;

c. Biroul Financiar-Contabilitate

Art. 90. Biroul Financiar-Contabilitate are in principal următoarele atribuții:

organizarea contabilității conform Legii 82/1991 și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri și servicii din unitate, în ceea ce privește evitarea apariției sau anularea stocurilor supranormative, pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri conform Normei nr. 1520/1973;

asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a tuturor raportărilor contabile (Legea nr. 82/1991 republicată, Hotărârea nr. 831/1997);

asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;

urmărirea contractelor încheiate cu C.J.A.S. Brașov în vederea decontării serviciilor medicale (spitalicești, ambulatoriu, paraclinice);

întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale (spitalicești, ambulatoriu, paraclinice);

întocmirea și raportarea la C.J.A.S. a situațiilor financiare ;

întocmirea lunară a indicatorilor financiari și economici pentru CJAS privind programele de sănătate, finanțate din fondurile de asigurări sociale ;

repartizarea cheltuielilor administrativ-gospodărești ale unității pe secțiile cu paturi; determinarea atât a indicatorilor cost/zi spitalizare și repartizarea lor pe secții cât și a indicatorilor privind consumul de medicamente pe secții, pe bolnav și zi spitalizare;

centralizarea situației sumelor contractate și realizate, lunar, trimestrial, anual;

întocmirea bilanțului;

întocmirea situațiilor privind stocurile, în cazul inventarelor sau la cerere;

întocmirea situațiilor de închidere de lună, până în data de 03 a lunii următoare; urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competența serviciului; efectuarea inventarierii patrimoniului conform Ordinulului nr. 2861/2009,

verificarea lunară, anuală sau ori de cate ori este nevoie a corectitudinii evidenței contabile cu evidența tehnico-operativă a gestionarilor;

asigurarea ținereii la zi a evidenței tehnico - operative, pentru toate gestiunile, operând ieșirile din gestiuni în baza bonurilor de consum pentru inventarul moale, gospodăresc, instrumentar și intrările în baza documentelor legale;

operarea în gestiuni a casărilor de mijloace fixe și obiector de inventar, ținerea la zi a situațiilor privind amortizarea mijloacelor fixe, comunicarea către cei care au gestiuni a rezultatelor inventarierii, precum și a casărilor, întocmirea bonurilor de predare-primire-restituire a inventarului pentru întregul patrimoniu al spitalului;

înregistrarea în evidența tehnico-operativă a mijloacelor fixe, pe analitice, după proveniența lor, respectiv din achiziții proprii, donații și sponsorizări și credite externe;

asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special; analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor bănești puse la dispoziția unității,

asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasare și plăți în numerar;

înregistrarea cheltuielilor cu salariile și a altor cheltuieli materiale;

verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conținutului și legalității operațiunilor;

întocmirea balanțelor de verificare-analitică și sintetică-lunară; încasarea veniturilor proprii și urmărirea situației mișcării acestora; facturarea serviciilor prestate terților;

verificarea tuturor operațiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor și contractelor emise, în limita creditelor aprobate;

urmărirea încasării contravalorii facturilor emise.

Art. 91. Alte atribuții ale Biroul Financiar-Contabilitate :

raportează lunar indicatorii de management prin programul,, Exbuget” conform OMSP nr. 1137/2007 ;

utilizează obligatoriu sistemul informatic al CNAS de calcul și de raportare a indicatorilor de management ai spitalului, denumit „ Exbuget” ;

lunar transferă electronic datele către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pana la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata;

trimestrial transferă electronic datele către autoritățile de sănătate publică și consiliul județean, până la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul expirat;

întocmește proiectului bugetului de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare;

d. Serviciul Administerativ-Aprovizionare

Art. 92. Serviciul Aprovizionare are următoarele atribuții:

întocmirea și executarea planului anual de achiziții pentru materiale sanitare, medicamente, imprimate, dezinfectanți, alimente, materiale de curățenie și materiale și servicii necesare reparațiilor curente și întreținere, pe baza referatelor de necesitate;

încheierea contractelor de achiziții cu furnizorii și întocmirea și urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unității asigurarea aprovizionării unității cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc. în cele mai bune condiții, cu respectarea disciplinei privind achizițiile publice

recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizori și asigurarea transportului acestora în condiții igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare

întocmirea, urmărirea și executarea planului de transport

Șoferul are următoarele atribuții:

folosește autoturismul unității în vederea deplasării atât în oraș cât și în județe, în vederea aprovizionării cu materiale sanitare și alte materiale necesare unității.

execută lucrări de întreținere a autoturismului dat în folosință, remediază defecțiunile apărute, o aprovizionează cu combustibil;

anunță conducerea unității asupra evenimentelor de pe traseu și ia măsuri de rezolvare a lor; aprovizionează cu alimente spitalul conform solicitărilor zilnice;

 • -  încarcă și descarcă materialele de consum, precum și tuburile de oxigen atât la stația de

încărcare, cât și la unitate;

 • -  respectă planul de transport și asigură justificarea curselor efectuate prin aplicarea ștampilelor

unităților cu care a colaborat

 • -  asigură un consum eficient al combustibilului

Art. 93 Comp.Achiziții publice are următoarele atribuții:

cunoașterea și respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice, asigurând instruirea directă sau indirectă a personalului din subordine;

întocmirea conform prevedirilor legale a documentației aferente fiecărui mod de achiziție și răspunderea pentru daunele sau prejudiciile produse unității prin întocmirea greșită a acestora; întocmirea listelor cu membrii comisiilor de recepție și ai comisiilor de evaluare a ofertelor; cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare in domeniul achizițiilor publice

încheierea contractelor de achiziții de furnizare, de servicii și de lucrări și urmărirea graficului de livrări/prestări/executări;

asigurarea aprovizionării unității cu materiale, instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiții;

efectuarea în permanență a studiului de piață cu solicitarea ofertelor de preț;

stabilirea necesarului de produse pentru funcționarea normală a spitalului, asigurând realizarea părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții;

efectuarea licitațiilor electronice;

recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor primite de la furnizori și asigurarea depozitării acestora în condiții conform cu normele în vigoare;

întocmirea dărilor de seamă specifice activității de aprovizionare;

Serviciul Administrativ

Art. 94. Serviciul Administrativ are următoarele atribuții:

asigurarea recepționării, manipulării și a depozitării corespunzătoare a bunurilor urmărirea verificării la timp și în bune condiții a aparaturii și utilajelor din dotare asigurarea funcționalității în bune condiții a atelierului de reparații, a spălătoriei, a blocului alimentar

asigurarea întreținerii clădirilor și instalațiilor

efectuarea inventarului unității

asigurarea întreținerii curățeniei în unitate păstrarea arhivei unității conform normelor legale, realizarea măsurilor de protecție a muncii și prevenirea incendiilor

Art. 95. Lenjerul-croitor are următoarele atribuții:

participă la eliberarea materialelor de confecționat din magazia unității si răspunde de folosirea lor eficientă;

procedează la croirea și confecționarea pe bază de referate de necesitate a următoatrelor: halate, cearceafuri, câmpuri mari și mici, fețe de pernă, fețe de masă, perdele, măști din tifon, saci pentru rufe si pâine, prosoape pentru bucătărie, șorturi, batiste din tifon pentru farmacie și secții, cămășuțe pentru copii, papuci pentru bloc operator, A.T.I., secția I, scutece, etc.; urmărește procesul de transformare a materialului în produs finit și stabilește consumul pe bucată și centralizat;

gestionează materialele primite spre confecționare;

execută lucrări de reparații la halate, costume, pantaloni, bluze, capoate, cămăși de noapte, pijamale, etc.;

execută lucrări de întreținere a mașinilor, ștergere, ungere, reglare, etc.;

stabilește necesarul de materiale necesare executării comenzilor: ață, nasturi, ace, șnur, ulei de mașină, etc.;

Art 96. Telefonistul are următoarele atribuții:

 • -  primește la orice oră din zi comenzi pentru convorbiri telefonice;

 • -  procedează de îndată ce apare un deranjament telefonic, la anunțarea lui în vederea remedierii,

evitând îngreunarea rezolvării situațiilor urgente

 • -  înregistrează convorbirile telefonice particulare în vederea stabilirii tarifului de către

contabilitate

 • -  răspunde cu promtitudine la convorbirile telefonice atât interioare, cât si exterioare

Art. 97. îngrijitorul de curățenie și muncitorul necalificat au următoarele atribuții:

 • -   efectuează lucrări de curățenie în sectorul administrativ al unității;

periodic efectuează ștergerea geamurilor și a ușilor,

spălarea holurilor și a grupurilor sanitare în sectorul administrativ;

efectuează curățenia în curtea interioară a spitalului și încarcă și descarcă materialele primite de la furnizori (muncitor necalificat)

 • e. Serviciul Tehnic-Formatia întreținere, reparații, instalații sanitare

Art. 98. Formația întreținere, reparații, instalații sanitare are următoarele atribuții:

 • -  asigură activitatea de înteținere și reparații a aparaturii medicale, instalațiilor, utilajelor, clădirilor și mijloacelor de transport din unitatea sanitară.

asigură supravegherea permanentă a funcționării cazanelor de încălzire centrală conform normelor ISCIR

asigură buna funcționare a ascensoarelor în regim continuu, conform normelor ISCIR efectuează lucrări de reparații curente

urmărește efectuarea de reparații capitale și de investiții, conform graficului, verificând cantitativ și calitativ lucrările executate de constructor

asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor asigură întreținerea, repararea mijloacelor de transport din dotarea unității stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și propune măsuri corespunzătoare

asigură funcționarea continuă a stației de oxigen și a instalațiilor din cadrul unității (bloc operator, ATI etc.)

stabilește necesarul de materiale de întreținere, construcții etc.

f. Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă, Situații de Urgență

Art. 99. Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, Protecție Civilă, Situații de Urgență are următoarele atribuții:

 • I. în domeniul securității muncii

asigura obținerea autorizației de funcționare din punctul de vedere al SSM inainte de inceperea oricărei activitati;

propune pentru lucratori, prin fisa postului, atribuțiile si răspunderile ce le revin in domeniul SSM corespunzător funcțiilor exercitate;

elaborează, indeplineste, monitorizează si actualizeaza planul de prevenire si protecție compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor;

elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, ținând seama de particularitățile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzează aceste instruciuni in intreprindere si/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

verifica insusirea si aplicarea de către toți lucratorii a masurilor prevăzute in planul de prevenire si protecție, a instrucțiunilor proprii, precum si a atribuțiilor si responsabilităților ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului;

elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilete, in scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instrucțiunile proprii, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securității si sanatatii in munca si verifica insusirea si aplicarea de către lucratori a informațiilor primite;

intocmeste programul anual de PM, organizează si amenajeaza punctele de prim-ajutor din interiorul intregii societăți;

asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protecția Mediului de către toti angajatii, conform Legii nr. 319/2006;

asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca, ținând seama de natura activitatilor din firma;

asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protecția grupurilor sensibile la riscuri (femei gravide, lehuze sau care alapteaza, tineri, persoane cu dizabilitati).

asigura intocmirea planului de acțiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor lucratorilor pentru aplicarea lui;

tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;

stabilește zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale;

tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevăzute de legislația specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitării lor;

tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;

monitorizează funcționarea sistemelor si dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură si control, precum si a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor in mediul de munca;

verifica starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranța;

efectuează controalele interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

Ia masurile corespunzătoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instrucțiunile adecvate;

asigura condiții pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM in special sub forma de informații si instrucțiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau;

intocmeste necesarul de documentații cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul SSM;

elaborează programul de instruire-testare la nivelul unitatii;

acorda consultanta coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul unitatii cu privire la reglementările legislative in vigoare si la normele privitoare la SSM PSI si Protecția Mediului, asigura efectuarea instruirii si informării personalului in probleme de PM, PSI si Protecția Mediului;

participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale;

controlează continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate si sanatate in munca;

propune sancțiuni pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligațiilor si atribuțiilor in domeniul securității si sanatatii in munca;

identifica echipamentele individuale de protecție necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protecție;

analizeaza frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si intocmeste documente de raportare;

alte activitati necesare/specifice asigurării securității si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

II. în domeniul PSI

intocmeste planul de intervenție in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din unitate;

coordonează activitatile de intervenție si evacuare in situații de pericol iminent, dezastre, situații de accident si efectuează primele cercetări privind cauzele si imprejurarile producerii acestora; alerteaza factorii de intervenție, oferind informațiile necesare intr-un mod clar, precis si la obiect; intocmeste intreaga documentație cu privire la obținerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor de mediu precum si a documentației de mediu necesare obținerii formelor de punere in practica a diferitelor activitati ale unitatii;

asigura evidenta echipamentelor, zonarea corespunzătoare, efectuarea la timp si de către persoane competente a verificărilor si/sau încercărilor periodice ale echipamentelor de munca, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru imbunatatirea securității si protecția sanatatii lucratorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

răspunde de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de aparare impotriva incendiilor si situațiilor de urgenta, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucțiunilor si ordinelor in vigoare;

elaborează actele de autoritate impotriva incendiilor ( dispoziții scrise privind fumatul, lucrul cu foc deschis, perioade caniculare);

elaborează instrucțiuni de aparare impotriva incendiilor;

elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicitatea adecvata pentru fiecare loc de munca, informează si instruiește lucratorii in domeniul situațiilor de urgenta, verifica cunoașterea si aplicarea de către lucratori a informațiilor primate;

elaborează programul de instruire- testare la nivelul unității;

intocmeste planul de intervenție in vederea prevenirii si stingerii incendiilor pentru toate punctele de lucru;

elaborează planurile de evacuare a tuturor încăperilor unității in caz de incendiu; intocmeste registrul de evidenta a stingatoarelor din clădiri, hidrantilor, documentarea verificării periodice;

efectuează exerciții de evacuare, verifică scenariul de securitate in caz de incendiu, propune actualizarea acestuia;

analizeaza periodic capacitatea de aparare impotriva incendiilor;

prezintă propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru realizarea masurilor pe linie de S.S.M. si S.U.

efectuează controlul medical periodic conform programării și normelor în vigoare;

executa alte dispoziții solicitate de superiorul ierarhic direct sau de supraordonații acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale unității în limitele respectării temeiului legal.

 • III. In domeniul protecției civile - situații de urgență

 • - asigură identificarea, monitorizarea și evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

 • - stabilesc și urmăresc îndeplinirea măsurilor și a acțiunilor de prevenire și de pregătire a intervenției, în funcție de încadrarea în clasificarea de protecție civilă;

 • - organizează și dotează, pe baza criteriilor de performanță elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, servicii de urgență private și stabilesc regulamentul de organizare și funcționare a acestora ori încheie convenții sau contracte cu alte servicii de urgență voluntare ori private, care dispun de forțe și mijloace capabile să intervină operativ și eficace în cazul situațiilor de protecție civilă;

 • - participă la exerciții și aplicații de protecție civilă și conduc nemijlocit acțiunile de alarmare, evacuare, intervenție, limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență desfășurate de unitățile proprii;

 • - asigură gratuit forțelor de intervenție chemate în sprijin în situații de urgență echipamentele, substanțele, mijloacele și antidoturile adecvate riscurilor specifice;

 • - organizează instruirea și pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecția civilă;

 • - asigură alarmarea populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfășurate;

 • - prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfășurării activităților de protecție civilă;

 • - înștiințează persoanele și organismele competente asupra factorilor de risc și ie semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecție civilă la nivelul instituției sau operatorului economic;

 • - stabilesc și transmit către transportatorii, distribuitorii și utilizatorii produselor regulile și măsurile de protecție specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport și depozitare;

 • - încheie contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste sau voluntare;

 • - mențin în stare de funcționare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spațiile de adăpostire și mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenției, țin evidența acestora și le verifică periodic;

 • - îndeplinesc alte obligații și măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele și organele abilitate.

g. Compartiment relații cu publicul

Art. 100. Compartimentul relații cu publicul au următoarele atribuții:

organizarea și desfășurarea activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce sunt adresate unitatii, precum și legalitatea soluțiilor si comunicarea acestora in termenul legal; analizarea cererilor de furnizare a informațiilor publice și luarea de măsuri pentru rezolvarea solicitărilor conform normelor în vigoare și transmiterea răspunsului către solicitant, în termenul legal;

îndeplinirea obligației legale de furnizare din oficiu a informațiilor prevăzute de lege, prin afișare în locuri vizibile la sediul unității, prin crearea de înscrisuri care să cuprindă aceste informații;

identificarea știrilor difuzate de mass-media locală și națională, care au un impact negativ asupra activității medicale și imaginii spitalului, verificarea veridicității informațiilor și informarea corecta a opiniei publice sau exprimarea poziției spitalului față de problemele semnalate.

redactarea, la nevoie, de declarații de presă, furnizând informațiile supuse liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte și complete a opiniei publice;

Dreptul la acces la informații privind activitatea medicală poate fi restrâns, în condițiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralității, al ordinii publice sau încalcă caracterul personal privind starea de sănătate a pacienților.

h. Biroul managementul calității serviciilor

Art. 101. Compartimentul managementul calității serviciilor are următoarele atribuții:

 • a) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;

 • b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

 • 1. bl) manualul calității;

 • 2. b2) procedurile;

 • c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. si a standardelor de calitate;

 • d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

 • e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

 • f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;

 • g) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;

 • h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;

 • i) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

 • j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;

 • k) asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;

 • l) asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

Art. 102. în cadrul Compartimentului de managementul calității își desfășoară activitatea un medic, un consilier juridic și un economist.

Art. 103. Medicul are următoarele atribuții specifice:

 • a) coordonează activitatea de elaborare a documentelor sistemului de management al calității

 • b) analizează modul de îndeplinire a activităților zilnice de către personalul medical și face propuneri de modificare a procedurilor si protocoalelor medicale în cazul în care constată existența unor neconcordanțe

 • c) analizează indicatorii cantitativi și calitativi ai activității medicale a unității și face propuneri de îmbunătățire a acestora

Art. 104. Consilierul juridic are următoarele atribuții specifice:

 • a) asigură respectarea prevederilor legale la întocmirea procedurilor și protocoalelor medicale

 • b) redactează răspunsul la solicitări interne / externe

 • c) redacteză răspunsul la reclamații și sesizările

 • d) ține evidența reclamațiilor și sesizărilor și face propuneri de îmbunătățire a activității secțiilor/compartimentelor daca este cazul

 • e) ține evidența legislației aplicabile în domeniul calității serviciilor medicale acordate de spital și o aduce la cunoștința conducerii spitalului

 • f) reprezintă spitalul la instațele judecătorești în privința cererilor de chemare în judecată care au ca obiect cazuri de malpraxis

Art. 105. Economistul are următoarele atribuții specifice:

 • a) analizează lunar indicatorii economici ai activității spitalului și face propuneri de îmbunătățire a acestora

 • b) ține evidența veniturilor și cheltuielilor din bugetele secțiilor spitalului

 • c) analizeaza indicatorii cantitativi și calitativi ai activității spitalului și face propuneri conducerii spitalului și conducerii secțiilor pentru îmbunătățirea acestora

Art.106. Coordonatorul Compartimentului de Management al Calității, numit prin decizia managerului spitalului, are următoarele atribuții:

 • a) coordonează activitățile privind calitatea serviciilor spitalului;

 • b) asigură că procesele necesare Sistemului de Management al Calitatii sunt stabilite, implementate si menținute;

 • c) asigură generarea și colectarea informațiilor și datelor, care formează baza de cunoștiințe pentru ședințele de analiză ale managementului, incluzînd nevoile de îmbunătățire;

 • d) asigură existența conștiinței privind calitatea în diferite arii funcționale ale organizației;

 • e) rezolvă diferite probleme legate de calitatea serviciilor și a sistemului de management;

 • f) raportează conducerii unitatii la cel mai înalt nivel funcționarea, performanța sistemului de management de calitate, pentru analizare și ca bază pentru îmbunătățirea acestui sistem

 • g) asigură că este promovată în cadrul organizației conștientizarea cerințelor pacientilor, însoțitorilor.

 • h) menține relația cu părți externe în chestiuni legate de sistemul de management.

Art.107. Scopul implementării Sistem de Management al Calității in cadrul spitalului este:

 • a) Descrierea sistemului de management al calității cu privire la modul de aplicare a cerințelor SR EN ISO 9001:2008 referitoare la sistemul de management al calității în cadrul spitalului;

 • b) Asigurarea continuității sistemului de management al calității și a cerințelor referitoare la acesta în cazul modificării circumstanțelor actuale;

 • c) Demonstrarea capacității de a furniza în mod consecvent servicii medicale ce întrunesc cerințele pacientului și cerințele legale si de reglementare aplicabile;

 • d) Demonstrarea orientării spre îmbunătățirea continuă a eficacității Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008.

 • e) Crearea unei baze documentate pentru evaluarea Sistemului de Management al Calității de către pacienti și de către organismele de certificare.

Art. 108. Domeniul de aplicare a Sistemului de Management al Calității in cadrul spitalului este:

 • a) servicii medicale spitalicești si in ambulatoriu;

 • b) servicii medicale de urgenta;

 • c) servicii medicale paraclinice;

 • d) explorări funcționale și analize de laborator;

 • e) servicii de imagistică medicală;

 • f) servicii farmaceutice;

 • g) servicii conexe actului medical.

Spitalul are elaborat și implementat Manualul Calității, prevederile manualului se aplică la toate procesele, secțiile, compartimentele și funcțiile spitalului, pentru serviciile medicale realizate.

 • 16. ACTIVITĂȚI AUXILIARE

a. Blocul alimentar

Art. 109. Blocul alimentar are următoarele atribuții:

primirea zilnică de alimente din magazie

prepararea hranei zilnice pentru copiii internați și pentru mamele însoțitoare, conform listei de meniuri;

respectarea alocațiilor de hrană zilnice, conform normelor în vigoare;

distribuirea hranei pe secții, respectând orarul stabilit;

prepararea conservelor pentru iarnă;

asigurarea respectării cerințelor igienice în bucătărie.

b. Bucătăria dietetică

Art. 110. Bucătăria dietetică are următoarele atribuții:

asigură întocmirea caietului de preparate;

asigură spălarea corectă a biberoanelor, sterilizarea biberoanelor și a tetinelor;

asigură prepararea hranei pentru sugari și a regimurilor speciale, conform listelor de alimentație și repartizarea acestora pe secții;

asigură verificarea calității și valabilității alimentelor cu care se aprovizionează instituția, modul de păstrare în magazie și calitatea și valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;

asigură realizarea planurilor de diete și meniuri;

asigură modul de respectare a normelor de igienă privind transportul și circuitele pentru alimente, reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, conform reglementărilor în vigoare;

asigură controlul distribuirii alimentației pe secții și la bolnavi, controlul regimurilor alimentare și respectarea principiilor alimentare;

asigură recoltarea si păstarea probelor de alimente.

c. Spalatoria

Art. 111. Spalatoria are următoarele atribuții:

respecta circuitele funcționale stabilite la transportul rufelor;

spală si calcă echipamentul de protecție (halate, costume) ale personalului din spital; separă lenjeria pe sortimente, o prelucrează (scutecele), o dezinfectezâ conform instrucțiunilor; spală lenjeria, calcă si o depoziteză în locurile stabilite;

centrifugheazâ, întinde rufele la uscat, apoi le împachetează si le aranjează în rafturi până la predare;

triază rufele uzate ;

calcă lenjeria la calandru si cu fierul de călcat; efectuează curățenia si dezinfectia localului si a suprafețelor la terminare lucrului; este strict interzis spălarea rufelor din afara unității;

d. Sterilizarea

Art. 112. Sterilizarea are următoarele atribuții:

 • -  asigură efectuarea sterilizării umede și uscate pentru toate secțiile clinice

 • -  asigură preluarea în sala de primire a tuturor materialelor și instrumentelor pregătite în secții pentru sterilizare

 • -  asigură verificarea integrității cutiilor, modul de închidere, calitatea sterilizării, prelucrării mecanice, a instrumentelor premergătoare sterilizării

 • -  asigură efectuarea ciclului complet de sterilizare la sterilizatorul cu abur sub presiune și la sterilizatorul cu aer cald, verificarea martorilor de eficiență ai sterilizării, virarea culorii benzilor adezive cu indicatori fizico-chimici lipite pe cutii, casolete etc., virarea culorii la indicatorii integratori plasați în interiorul cutiilor, modificarea indicatorilor biologici plasați în interiorul unei cutii test

 • -  asigură verificarea tehnică a aparatelor,

 • -  asigură păstrarea evidenței stricte a procesului de sterilizare (cazan, șarja, timp de sterilizare, ora și persoana care efectuează sterilizarea).

e. Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale

Art. 113. Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale este organizat în baza legislației in vigoare și are următoarele atribuții:

 • -  supraveghează modul în care atât personalul medico-sanitar, cât si personalul auxiliar sanitar respectă atribuțiile de serviciu cu privire la reducerea numărului de infecții nosocomiale efectuează controlul microbiologic al suprafețelor, aeromicroflorei, sterilităților si a apei sterile, după un plan întocmit și aprobat de conducerea unității

supraveghează personalul prin controale microbiologice periodice ale tegumentelor, mucoaselor și a echipamentului de protecție specific pentru fiecare secție

verifică registrul de analize microbiologice din laboratorul clinic, depistând cazurile de infecție apărute și înștiințează conducerea la fiecare caz nou apărut, întocmind fișa de infecții nosocomiale

verifică prin sondaj carnetele de sănătate ale personalului, triajul epidemiologie efectuat personalului și pacienților.

verifică alimentele în momentul recepționării lor, termenul de valabilitate, verifică blocul alimentar, condițiile în care sunt păstrate alimentele și condițiile igienico-sanitare în care se prepară hrana pentru bolnavi, modul de recoltare și păstrare a probelor de alimente, cât și modul de servire al hranei pe secții.

 • -  verifică bucătăria dietetică în care se prepară laptele pentru nou-născuți din punct de vedere microbiologic al suprafețelor, aeromicroflorei, sterilităților și a apei sterile din care se prepară laptele pentru nou-născuți.

întocmește si deține registrul de cazuri de infecții nosocomiale, întocmește statistica cu situația autocontrolului pe fiecare luna înregistrează fiecare caz de infecție nosocomială

efectuează statistica gestionării deșeurilor rezultate din procesul medical, cât și a deșeurilor menajere,

întocmește diverse planuri de supraveghere în masă a pacienților și a personalului în cazuri de epidemii, pandemii, etc, ori de câte ori este solicitat

întocmește ancheta epidemiologică în perioada apariției unei boli infecto- contagioase

f. Compartiment asistenta sociala

Art 114. Compartimentul asistent social are următoarele atribuții: asigură întocmirea de proiecte de intervenție pentru fiecare caz social;

 • -  întreprinde acțiuni pentru reducerea numărului de abandonuri și a abuzurilor asupra copiilor, etc.; depistează, în colaborare cu personalul medical, cazurile sociale (familii numeroase, gravide, mame singure, copii abandonați, persoane din alte grupuri de risc, etc.);

identifică mamele / familiile care prezintă potențiale riscuri de abandon în instituții spitalicești a nou născuților, copiilor;

verifică imediat declarațiile date de mame în cazul în care aceasta nu posedă act de identitate la internare sau există suspiciuni privind autenticitatea celui prezentat;

ajută mamele care nu au acte de identitate să intre în legalitate; informează mamele / familiile asupra drepturilor și obligațiilor pe care le au față de copii; participă la investigațiile efectuate în teren pentru identificarea mamelor / familiilor care și-au abandonat copiii în instituțiile spitalicești sau în alte instituții;

colaborează cu instituțiile pentru obținerea actelor de identitate pentru copiii abandonați / părăsiți;

colaborează cu autoritățile pentru declararea deceselor în cazul copiilor abandonați / părăsiți; facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire matemale;

facilitează internarea, în centre pentru minori sau centre de ocrotire, a copiilor abandonați, copiilor străzii sau a celor abandonați în unități sanitare;

colaborează cu familiile pentru realizarea activităților ce se impun în vederea acțiunilor de încredițare sau plasament;

păstrează și actualizează în permanență, evidența copiilor abandonați în secțiile de nou născuți, copii abandonați în spitale sau alte instituții, femei gravide cu probleme deosebite, sugari internați în secțiile de distrofici, de prematuri și de pediatrie, persoane cu handicap, etc.; colaborează cu comisiile de ocrotire a minorilor, alte servicii guvernamentale sau neguvernamentale, în vederea transferării copiilor cu spitalizări prelungite;

inițiază și participă activ la programele privind protecția socială a bătrânilor și copiilor străzii; întocmește documentația necesară, anchete sociale, etc., pentru internarea copiilor abandonați, a gravidelor, a mamelor tinere, a familiilor cu probleme sociale deosebite, etc., în instituții de ocrotire, cămine spital, etc.;

sprijină indivizii sau familiile cu probleme sociale deosebite, pentru obținerea unor ajutoare bănești, materiale, sociale, etc.;

efectuează investigațiile necesare în cazuri de abandon, pentru identificarea apărținătorilor persoanelor abandonate și pregătește reintegrarea acestora în propria familie sau în instituții de ocrotire;

participă la luarea deciziilor privind încadrarea pe grupe de probleme personale care necesită protecție socială și la stabilirea modului de soluționare a problemelor identificate;

informează pe cei în cauză sau aparținătorii acestora, asupra drepturilor de care beneficiază, conform legislației în vigoare, precum și asupra unităților de ocrotire socială existente;

g. Compartiment de evaluare, informatica si statistică medicală

Art. 115. Compartimentul statistică și informatică medicală are următoarele atribuții: sprijinirea procesului de generare sub forma electronică a setului minim de date la nivel de pacient și de transmitere a acestuia către instituțiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare organizarea codificării și documentării foii de observație clinică generală (FOCG) în conformitate cu regulile stabilite de Centrul de Calcul, Statistică Sanitară și Documentare Medicala București, participarea personalului responsabil cu codificarea și documentarea FOCG la instruirea asigurată de autoritățile în domeniu, organizarea colectării Setului minim de date la nivel de pacient de la toți pacienti externați, plecând de la informațiile existente în FOCG, prin utilizarea aplicației de colectare a datelor “DRG Național” sau a altor aplicații dezvoltate în acest scop, transmiterea lunară a datelor colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicația “DRG National”, însoțite de un fișier centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare secție, la Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Sănătate București, transmiterea prin e-mail, până la data de 5 a lunii în curs a datelor sus menționate, colectate în luna precedentă,

asigurarea corectitudinii datelor colectate și transmise,

păstrarea confidențialității datelor colectate și transmise în conformitate cu legile în vigoare, înregistrarea statistică în formularul “ Fișa pentru spitalizare de zi” în conformitate cu instrucțiunile Centrului de Calcul, Statistică Sanitară și Documentare Medicală București, obligativitatea răspunderii chestionarelor statistice incluse în sistemul electronic prin utilizarea acestuia în scopul raportării datelor statistice, ținerea evidenței la zi a registrului de internare- ieșire pe spital,

- gestionarea colectării datelor statistice din secții și ambulatoriul integrat al spitalului, întocmirea centralizatoarelor și dărilor de seamă statistice, conform reglementărilor în vigoare, colectarea datelor, prelucrarea acestora, întocmirea rapoartelor statistice și înaintarea acestora în periodicitatea cerută, colectarea indicatorilor de eficiență, a celor de calitate la termenele cerute, gestionarea și arhivarea tuturor datelor colectate pe spital,

întocmirea statisticii cu privire la dinamica diferiților indicatori de activitate, comparativ cu alte unității sau pe țară

întocmirea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului

 • 17. NUCLEUL DE CALITATE

Art. 116. Nucleul de calitate

Nucleul de calitate al Spitalului este înființat în baza Ordinului nr. 559/ 874/4017/2001 al CNAS/ MSF/ Colegiul Medicilor din România și asigură constant și permanent monitorizarea internă a calității.

Nucleul de calitate are în componență 4 medici desemnați de conducerea unității, conform deciziei managerului.

Art. 117. Atribuții și responsabilități ale nucleului de calitate al spitalului:

 • I. Asigurarea monitorizării interne a calității serviciilor medicale furnizate asiguraților la acest nivel, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate (anexa nr. 1 din Metodologia de lucru a acestui ordin nr. ET/604/1109/487/2002). Pentru monitorizarea criteriilor de calitate referitoare la:

 • a)    oportunitatea continuării spitalizării la 24 ore;

 • b)    înregistrarea datelor despre evoluția stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 ore în foile de observație;

 • c)   indicarea medicației în foaia de observație, concordanta medicației prescrise în foaia de observație cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente;

 • d)   vor fi efectuate, prin sondaj, un număr de minim două evaluări lunare, pentru fiecare secție în parte. Data efectuării sondajelor și constatărilor vor fi înregistrate în registrul de activitate al nucleului de calitate cu semnătura persoanei care a efectuat sondajul.

 • II. întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate si urmărirea lunara pentru reactualizarea acestuia. Punctajele vor fi calculate conform indicațiilor din grila (anexa nr. 2 din Metodologia de lucru a acestui ordin nr. ET/604/1109/487/ 2002).

Pentru calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate referitoare la :

 • 1. decizia de internare a bolnavilor ;

 • 2. internarea pacientilor pe secție in funcție de concordanta cu diagnosticul principal la internare ;

 • 3. igienizarea pacientilor ;

 • 4. transportarea/ însoțirea pacientului internat pe secție ;

 • 5. externarea pacientului (inmanarea scrisorii medicale si după caz a retetei gratuite/ compensate);

 • 6. poate fi consultata fisa circuitului pacientului (anexa nr. 3 din Metodologia de lucru

a acestui ordin nr. ET/604/1109/487/ 2002)

 • III. Raportarea trimestrială către Serviciul Medical din Casele de Asigurări de Sănătate, Direcțiile de Sănătate Publică, precum și Colegiile medicilor, a indicatorilor de calitate stabiliți de comun acord de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România.

 • IV. Prezentarea propunerilor de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate asiguraților, pe fiecare secție în parte și global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse și la cunoștința medicilor șefi de secție. Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri corective și/ sau preventive, după caz.

 • V. Se vor întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie cu reprezentanții desemnați pentru monitorizarea externă a calității. Decizia în vederea organizării unor astfel de întruniri va putea fi luată de cel puțin doi din cei trei reprezentanți ai instituțiilor implicate în monitorizarea externă a calității, în vederea discutării : punctajului obținut la evaluarea criteriilor de calitate, deficiențelor constatate și a măsurilor ce pot fi propuse spre aplicare pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • VI. Elaborarea unor materiale cu informații utile pacientului și aparținătorilor, date generale despre spital, programul de vizită pentru aparținători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia, etc.

18. SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Art. 118 Serviciul privat pentru situații de urgență are următoarele atribuții:

apărarea vieții, avutului public și/sau privat în situații de urgență acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice

 • -  efectuarea controlului asupra modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor; informarea operativă a conducerii spitalului despre situațiile care prezintă pericol de incendii sau explozii;

participarea la aplicațiile pe linie de SU, precum exercițiile de stingere și evacuare cu toți angajații, cu participarea echipei de prim ajutor si a echipei SPSU

efectuarea periodică de controale de prevenire la toate locurile de muncă din cadrul spitalului cu privire la respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor și luarea măsurilor pentru înlăturarea neregulilor constate;

menținerea contactului cu autoritățile legale și participarea la controalele realizate de către acestea;

salvarea oamenilor si proprietăților din incendii, scurgeri de substanțe periculoase si alte evenimente neașteptate;

utilizarea costumelor de protecție, a aparatelor de respirat, de resuscitat si dispozitivelor de masurat;

supravegherea respectării regulilor de sănătate și de protecție și solicitarea unui comportament adecvat în timpul operațiunilor de salvare și al altor intervenții adoptarea tacticii de stingere a incendiilor pe durata intervențiilor;

 • -  asigurarea unui mecanism adecvat pentru primirea și transmiterea mesajelor specifice desfășurării unei intervenții eficiente

efectuarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparare a mijloacelor de intervenție din dotare

 • -   organizarea activității de prevenire;

 • -  întocmirea rapoartelor de intervenție și a documentelor necesare organizării și funcționării serviciului

asigurarea legăturii cu cadrele responsabile de înregistrarea incendiilor documentarea cu privire la modalitatea de stingere a incendiilor;

efectuarea de pregătiri pentru antrenamentul de specialitate, organizarea stagiilor practice si a câmpului de exercițiu;

CAPITOLUL V REGLEMENTARI ADMINISTRATIVE

Art. 119. Libertatea de circulație a pacientului nerestricționată.

Cu excepția perioadelor in care este necesara prezenta pacientului in salon (recoltare de probe biologice, vizita zilnica a medicului) nu va fi restricționată libertatea de deplasare a pacientului/apartinatorului. Pe perioada internării pacientul respectă regulile formulate de spital, iar deplasarea acestuia în interiorul spitalului pentru diverse explorări sau investigații se face însoțit de personal medical (asistent medical/medic rezident/infirmieră/brancardier, după caz).

Obligațiile pacienților:

 • 1. Să respecte regulile ce se aplică în spital;

 • 2. Să păstreze ordinea, liniștea și curățenia în spital;

 • 3. Să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital;

 • 4. Să nu deterioreze bunurile din spital;

 • 5. Să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;

 • 6. Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor șefi de secție;

 • 7. Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depășească timpul care i-a fost acordat;

 • 8. Să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat primite pentru șederea în spital.

 • 9. Sa nu paraseasca secția in momentul vizitei medicale.

Art. 120. Zone cu acces restricționat:

Zonele de securitate și zonele administrative în cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov unde

este interzis accesul pacienților sunt următoarele:

- Serviciu Resurse Umane,                         clădirea administrativa, et. II

- Comp.Evaluare, Informatică si Statistica Medicala,Comp, prev.inf asoc.as med.- spital parter.

- Birou manager,

spital, holul central, parter;

- Sală de curs, festiva

ambulatoriu, parter;

- Comp. Contencios (cu excepția pacienților vatamati)

clădirea administrativa, et. I

- Serviciu Administrativ- Aprovizionare,

clădirea administrativa, et. II

- Birou Director financiar- contabil,

clădirea administrativa, et. I

- Biroul financiar

clădirea administrativa, et. I

- Casierie (cu excepția aparținătorilor)

clădirea administrativa, et. I

- Laborator analize medicale (cu excepția

camerelor de recolta)

spital, parter

- Farmacie

spital, parter

- Spălătorie

spital, subsol

- Bloc alimentar

spital, subsol

- Sterilizare

spital, parter

- Spațiul de depozitare deșeuri rezultate

din activitatea medicala

curte spital

- Magazii

spital, subsol

- Vestiare

spital, subsol

- Spatii tehnice, subsol tehnic

spital

 • - Centrala termica

  curte spital


 • - Lifturi, cu excepția celui de transport targi spital

Art. 121. Harta sectoarelor în funcție de riscul epidemiologie al Spitalului Clinic de Copii

Brașov:_______________________________________________________________________________________

Zone după caracteristicile de risc epidemiologie

Zona A (cu grad minim de risc)

 • 1) Administrativ;

 • 2) Farmacie;

 • 3) Bloc alimentar

 • 4) Magaziile de materiale si alimente

Zona B (cu grad mediu de risc)

 • 1) Pediatrie I;

! 2) Pediatrie II

 • 3) Pediatrie III

 • 4) Psihiatrie si neurologie pediatrica

 • 5) Terapie acuti

 • 6) Radiologie și imagistică medicală;

 • 7) Bloc alimentar

 • 8) Ambulatoriu de specialitate

Zona C (cu grad crescut de risc)

 • 1) A.T.I.

 • 2) Chirurgie si ortopedie pediatrica;

 • 3) Chirurgie plastica;

 • 4) ORL

 • 5) Nou-nascuti

 • 6) Laborator analize medicale - hematologie, microbiologic, biochimie

 • 7) UPU

 • 8) Spălătorie

 • 9) Laborator anatomie patologica

 • 10) Sălile de tratament din spital

 • 11) Unitatea de transfuzii sânge

 • 12) Spațiul de depozitare temporara a deșeurilor rezultate din activitatea medicala

Art 122. în funcție de zona de risc, controalele privind starea igienico-sanitară și respectarea protocoalelor specifice vor fi făcute, prin selecție, astfel:

 • a) Zone cu grad minim de risc - verificări trimestriale

 • b) Zone cu grad mediu de risc - verificări lunare

 • c) Zone cu grad crescut de risc - verificări săptămânale

Personalul va purta echipamentul de protecție corespunzător.

Graficul de curățenie, dezinfecție curentă se va efectua conform încadrării în zona de risc după cum urmează:

 • a) Zonă cu risc minim si mediu: zilnic si ori de cate ori este nevoie

 • b) Zonă cu grad ridicat de risc: minim de 2 ori pe zi și ori de câte ori este nevoie.

Art. 123. Pentru prevenirea si tinerea sub control a sectoarelor cu risc infectios se vor aplica următoarele masuri:

 • -  Precautiunile Universale (echipament de protecție complet si corect, spălatul pe mâini, prevenirea intepaturilor/taieturilor, management corect al deșeurilor medicale);

 • -  monitorizarea si sterilizarea colonizărilor cu microorganisme posibil patogene la personalul expus;

 • -  ingrijirrea pacientului conform protocoalelor de asepsie si antisepsie;

 • -  instruirea personalului;

 • -  autocontroale (recoltare probe), verificarea condițiilor igienico-sanitare

Art. 124. Regulile pe care vizitatorii trebuie sa le respecte sunt următoarele: Respectarea programului de vizită;

- Acceptarea echipamentului de protecție și purtarea acestuia;

Respectarea circuitelor funcționale;

Nu se vor consuma alimente în spital;

Se interzice așezarea pe patul pacientului;

Nu vor fi atinse recipientele galbene pentru deșeuri infecțioase;

Vizitatorii vor avea un comportament igienic pe toată durata vizitei

Nu vor pătrunde in spatiile in care le este limitat accesul

Art. 125. îmbunătățirea serviciilor hoteliere și medicale

Responsabilitățile privind îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere și medicale revin comitetului director si medicilor șefi de secție. Personalul medical angajat al spitalului are obligația de a-si indeplini atribuțiile de serviciu cu profesionalism, in vederea îmbunătățirii calitatii actului medical.

Activități specifice privind îmbunătățirea serviciilor hoteliere:

Nr. crt.

Activitatea

Termen de execuție

Responsabil

Obs.

1

Lucrări de hidro izolație

31.12.2017

Manager, comitet director, Sef Serv. Adm-Aprovizionare, Sef Serv.tehnic

2

Lucrări de reparații Secția clinica chirurgie pediatrica si Comp. Chirurgie Plastica si

Microchir.Reconstructiva

31.12.2017

Manager,

Comitet director, Sef Serv. Adm-Aprovizionare, Sef Serv.tehnic

3

Reparații zugrăveli interioare

Permanent

Manager, Comitet director Sef Serv. Adm-Aprovizionare, Sef Serv.tehnic

4

înlocuit feronerie ferestre și uși;

Permanent

Manager,

Comitet director,Sef Serv.

Adm-Aprovizionare

5

înlocuit materialele tehnico-sanitare, corpuri de iluminat

Permanent

Asistente șefe/maistru șefi instalator/ electrician

Este necesara monitorizarea permanentă a serviciilor medicale în vederea creșterii calității actului medical.

Art. 126. Reguli pentru însoțitori

însoțitorul este persoana majora care se internează impreuna cu pacientul in cadrul Spitalului Clinic de Copii Brașov.

In cazul internării insotitorului, impreuna cu pacientul, se efectuează următoarele operațiuni:

 • -  triaj epidemiologie la internare, efectuat de către medicul care realizează internarea, in vederea depistării oricărei boli infectioase transmisibile; in cazul identificării unor boli infecto-contagioase sau care pun in pericol sanatatea celorlalți pacienti, se poate refuza internarea si se va indruma persoana către un serviciu medical de specialitate

 • -  prelucrarea sanitara la internare, realizata de medicul care a efectuat internarea, medicul curant din secție sau de asistentele șefe de secție

 • -  triajul zilnic epidemiologie al insotitorilor in scopul depistării precoce a oricărei infecții cu potențial de transmisibilitate, efectuat de asistenta de serviciu

 • -  asigurarea condițiilor pentru igiena individuala zilnica

Art. 127. Reguli de instruire și comunicare a carantinei

In cazul apariției unor situații care impun carantina, comunicate de către Ministerul Sănătății, Direcția de Sanatate Publica a Județului Brașov sau Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala a Consiliului Județean Brașov, alte foruri sau in cazul unor situații speciale întâlnite la nivelul spitalului sau a anumitor secții, întreg personalul va fi anunțat imediat prin circulară și telefonic și se vor respecta măsurile comunicate de către conducerea SSCIN, personalizate în funcție de modul de transmitere al bolii pentru care este declarată starea de carantină.

Se vor lua măsurile de izolare conform protocolului "Izolarea sursei”. Operațiunile recomandate vor fi duse la îndeplinire de personalul medico sanitar, tehnic și administrativ, au o aplicabilitate limitată temporal și spațial și un conținut special. De asemenea vor fi afișate la loc vizibil postere care anunță starea de carantină și masurile ce se impun.

La încetarea stării de carantină întreg spitalul va fi anunțat prin circulară.

Circuitul vizitatorilor

Art. 128.Accesul vizitatorilor se va efectua într-un interval care să nu perturbe activitățile medicale și să prevină apariția sau propagarea infecțiilor nosocomiale. Intervalul orar este stabilit de comitetul director și este afișat la intrarea în spital, pe pagina de internet a spitalului și în alte materiale de prezentare, acesta fiind între orele 1230-1700 de luni pana vineri si intre orele 1O00-2O00 in zilele de sambata si duminica.

Art. 129. Aparținătorii care vin in vizită la pacienții internați vor fi identificați la punctul de control al spitalului în baza unui act de identitate. De la punctul de control vor fi dirijați către secțiile în care doresc să ajungă, vizitatorii fiind obligați să respecte traseele marcate prin panouri aflate în holul central al spitalului si la intrările pe sectie/compartiment.

Art. 130. La intrarea în secție vizitatorul va aștepta si va putea sa intre in contact cu pacientul in spatiile de relații. Pentru pacienții nedeplasabili, vizitatorii vor avea acces restrâns la patul pacientului, cu acordul medicului curant.

Art. 131. Ca regulă generală accesul vizitatorilor nu este permis in secțiile cu risc crescut, respectiv ATI, Nou-nascuti, secții chirurgicale. Totuși medicul de gardă din secție poate aproba, pe bază de criterii obiective care țin seama de distribuția pacienților, gravitatea cazurilor și riscul epidemiologie, intrarea a câte unui aparținător pentru un interval limitat de timp, după ce a fost echipat corespunzător (mască, papuci și halat de unică folosință, boneta, după caz).

Art. 132. Vizitatorii sunt obligați să respecte următoarele reguli:

-sunt obligați să îmbrace echipamentul de protecție existent la intrarea în secție (mască, papuci și halat de unică folosință, boneta, după caz) și să îl poarte pe toată durata vizitei;

-vor fi informați asupra normelor minime de igienă prezentate de către un angajat al spitalului, se vor spala/dezinfecta pe mâini înainte si după ieșirea din salon, in cazul in care au acces in salon;

-nu vor aduce pacientilor internați alimente/ băuturi incompatibile cu dieta prescrisa de către medicul curant;

-nu vor fuma sau consuma băuturi alcoolice in incinta spitalului;

-vor purta discuțiile pe un ton scăzut pentru a nu deranja restul pacientilor;

-in timpul vizitei in salon nu se vor așeza pe patul pacientului internat; -accesul vizitatorilor minori în sector postoperator ATI nu este permis;

-nu este permis accesul in secțiile spitalului cu cărucioare pentru copii sau cu animale de companie;

- este interzisă filmarea și fotografierea, fara acordul conducerii unitatii;

-de regulă nu va fi depășit un număr de doi vizitatori în același timp in salonul pacientului; -vizitatorii vor urma in orice moment dispozițiile personalului medical al spitalului;

Art 133. în situația unei epidemii declarate nu mai este permis accesul vizitatorilor și însoțitorilor în spital. Această restricție temporară va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la intrarea în spital, pe pagina de internet a spitalului și în alte materiale de prezentare.

Art. 134. La finalul intervalului aprobat vizitatorii vor părăsi secțiile depunând echipamentul de protecție în recipientele prestabilite și vor unna întocmai indicațiile personalului de serviciu, urmând traseele indicate prin panouri către poarta spitalului.

Circuitul pacientului în internarea continuă

Art. 135. Aparținătorul pacientului care urmează a fi internat se prezintă la UPU/Receptie cu documentele necesare, pentru întocmirea formalităților de internare. De aici, insotitorul si pacientul vor fi îndrumați la garderoba de la parterul spitalului, unde, la nevoie, vor fi igienizati. Aici se vor imbrăca în echipamentul de spital.

Art. 136. Echipamentul bolnavului/insotitorului va fi introdus în huse de protecție, preluate de personalul garderobei spitalului și depozitate în magazia dedicată acestora.

Art. 137. însoțitorului pacientului i se înmânează un bon pentru articolele predate la garderobă, care se întocmește în baza FOCG, după care este preluat de persoana desemnată de asistenta șefa a secției și repartizat la salon. Din acest moment FOCG va însoți permanent bolnavul, în secție, la consulturile interdisciplinare și explorări paraclinice.

Art. 138. Organizarea saloanelor respecta normele sanitaro-antiepidemice de spațiu, între momentul eliberării unui pat și alocarea acestuia unui pacient nou fiind obligatorii manevrele de curățenie, dezinfecție și pregătire. Programarea internărilor la pat va evita depășirea capacității secției, aglomerarea bolnavilor în condițiile unui deficit de personal medico-sanitar, pentru a nu favoriza contaminarea mediului din salon și condiții improprii de acordare a îngrijirilor medicale.

Art. 139. Asistenta de salon recoltează analizele pacientului, efectuează teste suplimentare indicate de medicul curant (teste de toleranță la unele substanțe etc.) pacientului și planifică alte investigații recomandate de medicul curant (E.K.G., EEG, examen radiologie, C.T., ecografic, endoscopic etc.). Când este necesară deplasarea în afara secției cu paturi, in vederea investigațiilor și consulturilor suplimentare, pacientul este însoțit permanent in cadml spitalului de către o persoana din secție, desemnata de asistenta șefa conform procedurii, care va duce și FOCG. De asemenea, pacientului cu dizabilități locomotorii, permanente sau temporar induse de suferința actuală sau în unna unei intervenții chirurgicale, îi va fi oferit sprijinul necesar deplasării, prin transport cu cărucior sau targă și prin susținere în deplasarea pe propriile picioare.

Pentru orice situație de urgență sau pentru a solicita sprijin sau servicii suplimentare, pacienții internați în spital vor apela la personalul medical de pe secție.

Circuitul pacientului programat pentru intervenție chirurgicală (bloc operator)

Art. 140. Aparținătorul pacientului care urmează a fi internat se prezintă la UPU/Receptie cu documentele necesare, pentru întocmirea formalităților de internare. De aici, însoțitorul si pacientul vor fi îndrumați la garderoba de la parterul spitalului, unde, la nevoie, vor fi igienizati. Aici se vor imbrăca în echipamentul de spital.

Art. 141. Echipamentul bolnavului/insotitorului va fi introdus în huse de protecție, preluate de personalul garderobei spitalului și depozitate în magazia dedicată acestora.

Art. 142. însoțitorului pacientului i se înmânează un bon pentru articolele predate la garderobă, care se întocmește în baza FOCG, după care este preluat de persoana desemnată de asistenta șefă a secției și repartizat la salon.

Art. 143. Blocul operator, constituie o unitate complet separată de restul spațiului de spitalizare, pentru a se evita riscul unei contaminări în interiorul acestuia. Activitatea blocului operator este reglementată prin proceduri speciale care urmăresc realizarea și respectarea de circuite funcționale corespunzătoare.

Art. 144. Pacientul este condus de asistenta medicala de serviciu la sala de operație unde este preluat de către asistenta din ATI, care efectuează pregătirea preanestezica a pacientului, la îndrumarea medicului specialist ATI si apoi duce pacientul in blocul operator.

Art. 145. După intervenția chirurgicală pacientul este transportat înapoi în salonul post-operator din secția ATI. Ulterior, din secția ATI, pacientul este transportat înapoi la salon insoțit de asistenta de serviciu.

Circuitul pacientului - internarea de zi

Art. 146. Aparținătorul pacientului care urmează a fi internat se prezintă la Recepție cu documentele necesare, pentru întocmirea formalităților de internare. De aici, pacientul va fi îndrumat la garderoba de la parterul spitalului, unde, la nevoie, va fi igienizat. Aici se vor imbrăca în echipamentul de spital.

Art. 147. Asistentul de serviciu recoltează analizele pacientului și planifică investigații recomandate de medicul curant (E.K.G., EEG, examen radiologie, ecografic, etc.). și administrează tratamentul indicat de medicul curant.

Art. 148. Medicul curant poate proveni din oricare secție sau compartiment cu paturi precum și din ambulatoriul integrat al spitalului, conform contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări și planului anual de servicii medicale. îngrijirile medicale sunt acordate atât în mod ambulatoriu, cât și prin tratamente administrate în paturile compartimentului de spitalizare de zi sau secției, iar pentru cele care presupun intervenții specializate acestea pot fi acordate în secția respectiva, cu respectarea circuitelor funcționale.

Art. 149. în situația în care pacientul este progarmat pe parcursul spitalizării de zi la o intervenție chirurgicala, pacientul va urma în ziua intervenției chirurgicale circuitul pacientului aflat in internare continuă (garderoba - salon - sala operație - salon).

Art. 150. In cadrul internării de zi pacientul beneficiază de îngrijiri medicale in spital timp de maxim 12 ore zilnic, după care pacientul părăsește spitalul, respectând indicațiile primite de la medicul curant privind vizitele ulterioare până la rezolvarea cazului. La expirarea celor 12 ore de îngrijiri medicale pacientul părăsește spitalul cu avizul medicului curant. El poate reveni la solictarea medicului curant.

Art. 151. în situația în care evoluția stării de sănătate nu permite plecarea pacientului din spital sau diagnosticul de certitudine este altul decât cele din lista aprobată de ministrul sănătății, pacientul este reținut în spital și internat în sectoarele cu paturi în regim de spitalizare continuă. Cu acestă ocazie Fișa de spitalizare de zi este închisă si anulata și este întocmită FOCG aferentă spitalizării continue, pacientul fiind introdus în circuitul stabilit pentru acest tip de îngrijire.

Art. 152. Programarea externării: In cazul spitalizărilor de zi, medicul curant redactează documentele in vederea externării pacientului (bilet de externare și scrisoare medicala către medicul trimițător, rețeta electronică, decontul per pacient, formularul de concediu medical pentru însoțitori, etc.). Aparținătorul pacientului se prezintă în momentul externării pentru a primi documentele enumerate mai sus.

Art. 153. In situația spitalizărilor continue, medicul curant redactează documentele in vederea externării pacientului (bilet de externare și scrisoare medicala către medicul trimițător, rețeta electronică, decontul per pacient, formularul de concediu medical a însoțitorului etc.). De regulă, pacientul și aparținătorii acestuia sunt anunțați cu 24 de ore înainte în privința externării, de către medicul curant și/sau asistenta șefa.

Art. 154. Schema circuitului pacientului in internarea de zi

UPU/ Recepție - Compartiment Internare de Zi - Ambulatoriu/Laboratoare/ Explorări /Bloc Operator - Compartiment Internare de Zi — Externare

Circuitul personalului în spital

Art. 155. Personalul sanitar în ținuta de stradă, coboara pe scări la vestiare, unde se echipează in ținuta de spital, ajunge in secție, conform programului de lucru.

Art. 156. Este interzis accesul personalului străin sectorului respectiv in Laboratorul de analize medicale, Farmacie, Bloc operator, Secția ATI, sterilizare.

Art. 157. In Blocul aliemntar este permis accesul personalului spitalului la Sala de mese si al personalului din oficiile alimentare de pe secție pentru preluarea alimentelor.

Art. 158. Este obligatorie respectarea elementelor fundamentale de igienă individuală și colectivă, a Precautiunilor universale: starea de sănătate, portul corect al echipamentului de protecție, igiena personală (igiena mâinilor).

Art. 159. Supravegherea stării de sanatate a personalului este obligatorie și permanentă:

 • •  efectuarea examenelor medicale la angajare și periodice;

 • •  declararea imediată a oricărei boli infectioase; triajul epidemiologie zilnic, la intrarea in serviciu pentru depistarea la timp a oricărei afecțiuni infectioase transmisibile; izolarea in spitalul de boli infecțioase/la domiciliu a oricărui suspect/bolnav/purtător de boala transmisibilă;

 • •  examinarea clinică și de laborator a personalui (inclusiv medicii),in cazul in care sunt considerați ca sursa de infecție intr-un focar de infecții nosocomiale;

 • •  portul echipamentelui de protecție este obligatorie, pe tot timpul prezentei în unitate a personalului angajat;

 • •  igiena mâinilor personalului - factorul „mana murdara”- calea cea mai frecventă de transmitere a infecțiilor nosocomiale;

Art. 160. Circuitul lenjeriei în spital

 • 1. Reguli generale:

 • - fiecare pacient primește la internare o lenjerie de corp curata si este cazat intr-un pat cu lenjerie curata

 • - lenjeria se schimba de doua ori pe saptamana sau ori de cate ori este nevoie

 • - cearceafurile se aseaza numai peste saltele curate si dezinfectate

 • - în timpul spălării, lenjeria trebuie supusa unui proces de dezinfectie

 • - în salon, infirmiera / îngrijitoarea poarta mânuși de protecție la colectarea lenjeriei murdare sau contaminate, spalarea saltelelor, si se spala pe mâini cu săpun înainte si după punerea mânușilor.

 • - este interzis sa se poarte halate murdare / contaminate in momentul manevrării lenjeriei curate.

 • - In salon infirmierea / ingrijitoarea se spala pe mâini înaintea aranjarii patului, montării lenjeriei curate.

 • 2. Colectarea lenjeriei murdare:

-lenjeria murdara se colectează in saci textili impermeabili sau saci de polietilena de unica folosința.

 • - se strânge lenjeria cu mișcări blânde si se introduce direct in sac, se evita scuturarea lenjeriei colectate.

 • - sunt interzise sortarea lenjeriei, numărarea, depunerea pe paviment, scuturarea, etc. in salon, blocul operator, holuri, etc.

 • - manevrările suplimentare reprezintă risc de infecție

 • - se evita contaminarea pacientilor, a personalului, a aparaturii, echipamentului, a suprafețelor cu lenjeria murdara sau contaminata

 • - infirmierele / ingrijitoaarele se spala pe mâini cu săpun , poarta boneta, masca, mânuși nesterile, halat protector.

3. Lenjeria contaminata

 • - colectarea lenjeriei contaminate sau unede se realizează separat in saci de polietilena , care vor fi inscripționați “ lenjerie contaminata”

 • - se evita manevrele inutile care pot duce la contaminarea altor pacienti, a personalului si a mediului inconjurator ( sortare, depunere pe pavimente, scuturare, etc.)

 • - se evita ruperea sacilor si imprastierea lenjeriei

 • - personalul medical: se spala pe mâini cu săpun inainte si după orice manevra făcută, evita contaminarea mâinilor, poarta mânuși curate, poarta oun halat de protecție suplimentar in timpul manipulării lenjeriei murdare/contaminate.

4. Transportul lenjeriei murdare:

 • - în saci bine inchisi, plasați pe cărucioare sau pubele transportoare

 • - se transporta cu grija pentru a evita ruperea sacilor si imprastierea lenjeriei

 • - în interiorul spitalului transportul se face cu un cărucior rezervat exclusiv acestei operațiuni

 • - căruciorul se curata si se dezinfectează ( spalare, clatire, dezinfectie) zilnic după predarea lenjeriei contaminate/murdare la spalatoria spitalului.

 • - este obligatorie curatarea si dezinfectia căruciorului in cazul in care se folosește si pentru a transporta lenjeria curata ( de evitat)

 • - lenjeria colectata in saci bine inchisi se indeparteaza după programul stabilit

 • - daca se depozitează pentru o scurta durata de timp in spatii special amenajate, după îndepărtarea sacilor aceste spatii sunt imediat spalate si dezinfectate

 • 5. Procesul de spalare se efectuează de către societatea comerciala cu care unitatea are contract pentru lenjeria de pat si echipamentul de protecție al personalului. Spalatoria spitalului spala si dezinfectează prosoape, scutece, halate de protecție suplimentara, pijamale, hcapoate, camasi de noapte, câmpuri, prosoape de bucătărie, sorturi si halate de bucătărie, salopete muncitori.

6. Depozitarea lenjeriei curate:

 • - depozitarea lenjeriei curate se face in spatiile special amenajate

 • - personalul se spala pe mâini cu săpun , poarta halate curate, boneta, pliaza si ambaleaza individual sau mai multe bucăți numai lenjeria uscata, evitând contaminarea acesteia

 • •  se evita manevrele inutile

 • •  lenjeria procesata de către firma contractata furnizează lenjeria curata ambalata in saci de polietilena transparenti.

7. Transportul lenjeriei curate

 • - in saci bine inchisi transparenti (lenjeria închiriata de la firma contractata) sau aaci textili curați destinați special acestei activitati

 • - se transporta cu grija pentru a evita ruperea sacilor si imprastierea lenjeriei

Curățenia și dezinfecția în spital

Art. 161. Curățenia este metoda de decontaminare a suprafețelor, obiectelor și tegumentelor prin care se îndepărtează odată cu praful și substanțele organice și o parte din microorganisme (95%-98%), utilizând detergenți, produse de întreținere și curățenie

Art. 162. Dezinfecția este metoda de distrugere a majorității microorganismelor patogene de pe suprafețe, obiecte și tegumente utilizând dezinfectantul și antisepticul(99,99%)

Art. 163. Tipuri de curățenie

Curățenia este:

 • -  zilnica

 • -  periodica (după dezinfecția ciclica sau 1/luna) - curățenie generala

Art. 164. Curățenia

Aplicarea raționala a metodelor de curățenie a încăperilor, suprafețelor și obiectelor poate realiza o decontaminare de 95 - 98%, foarte apropiata de cea obținută dintr-o dezinfecție eficace. Curățenia completează dezinfectia dar nu o suplinește.

Metodele folosite pentru curățenie sunt: spălarea, ștergerea, aspirarea, perierea etc.

Art. 165. Spălarea

Spălarea consta în antrenarea prin udare și îndepărtarea pulberilor și substanțelor organice. Puterea de spălare depinde de capacitatea de udare. Spălarea se realizează prin folosirea de apa calda și substanțe tensioactive. Spălarea trebuie urmata de clătire abundenta.

Art. 166. Ștergerea

Ștergerea umeda a suprafețelor (lambriuri, mobilier, etc.) realizează îndepărtarea grosiera a microorganismelor.

Condiții de eficacitate a ștergerii:

utilizare de cârpe (ștergătoare) curate umezirea lor cu soluție cu detergent proaspăt schimbarea frecventa a cârpelor și apei de ștergere dezinfecția și uscarea cârpelor și a recipientelor după folosire

Art. 167. Alte metode de curățenie: se poate efectua maturatul sau periatul umed dar sunt metode cu eficacitate redusa. Nu se recomanda maturatul uscat sau scuturatul în încăperi.

Art. 168. Curățenia în încăperi trebuie întotdeauna asociata cu aerisirea. Ustensilele și materialele de curățenie se curata, se dezinfectează si se depozitează uscate în condiții igienice.

Curățenia este utilizata în mod obișnuit ca metoda de decontaminare profilactica.

Art. 169. Dezinfecția

Este metoda de decontaminare prin care se urmărește distingerea în proporție de 99,99% în mediul înconjurător a formelor vegetative a microorganismelor în scopul prevenirii infecțiilor.

Art. 170. Dezinfecția se aplica întotdeauna după curățenia în prealabil a tuturor suprafețelor. In orice activitate de dezinfecție trebuie sa se aplice masurile de protecție a muncii pentru a preveni accidentele și intoxicațiile.

Art. 171. Dezinfecția în spital utilizează în principal agenți chimici, substanțe cu efect antimicrobian nespecific (dezinfectant - substanța aplicata numai pe suprafețe inerte - este toxica și iritanta; antiseptic - poate fi aplicat pe tegument, mucoase, plăgi). Uneori aceeași substanța în soluție diluata este antiseptic, iar în soluție mai concentrata este dezinfectant.

Art. 172. Decontaminarea echipamentelor medicale și a suprafețelor de lucru intra în responsabilitatea personalului autorizat pentru exploatarea echipamentelor și a asistenților responsabili cu faza preanalitica.

Art. 173. Personalul care utilizează în mod curent dezinfectantele este instruit cu privire la utilizarea și gestionarea substanțelor dezinfectante, precum și în ceea ce privește masurile de protecție a muncii și de prim ajutor.

Art. 174. Efectuarea curățeniei și dezinfecției

In spital, curățenia se efectuează zilnic la începutul și la sfârșitul activității și ori de cate ori este nevoie, astfel:

 • -      in saloane: 8,00 - 10,00; 12,30 - 14,00; 16,00 - 18,00

 • -      in holuri si anexe, grupuri sanitare: 6,30- 7,30; 17,30- 18,00; 23,00 -23,30

 • -      in cabinete medicale si de tratament: 7,30 - 8,00; 12,00 - 12,30;

 • -     in Lab. De Anatomie Patologica: 7,00 - 8,00

 • -      in Sterilizare: 8,00 - 9,00

 • -      in vestiare personal: 10,00 - 11,00

 • -      in camere de garda: 11,00 - 12,00

Art. 175. Personalul care realizează curățenia poarta halat și mănuși de unica folosința, deoarece vine în contact cu produse biologice potențial infecțioase și toxice. După curățenie se va efectua dezinfectarea suprafețelor de lucru, a pavimentelor și a pereților cu substanțe dezinfectante.

Art. 176. Regula de zi cu zi este ca în spital sa existe în mod permanent infirmiera / îngrijitoare de curățenie (femeie de serviciu). Infirmiera / i ngrijitoarea poate interveni intr-un sector de lucru în timpul activității, dar numai la cererea și sub supravegherea responsabilului de analiza care decide întinderea și regulile intervenției de curățenie. De exemplu, externarea unui pacient dintr-un salon când trebuie făcuta curățenie la patul pacientului externat, schimbata lenjeria, dezinfectată toaleta, etc. Pentru alte situații de urgenta este important ca infirmiera / ingrijitoarea sa nu facă decât ceea ce i se cere în mod expres.

Art. 177. Igienizarea, curățenia și dezinfecția în cadrul spitalului se realizează în baza unui grafic de curățenie (săptămânal și lunar) elaborat de asistenta șefa de secție, aprobat de Directorul medical și SSCIN în conformitate cu cerințele normelor sanitare și antiepidemice în vigoare. Graficul include operațiunile cu frecventa zilnica, saptamanala și lunara, precum și responsabilitățile pentru execuție și control.

Zilnic se va efectua :

 • 1) saloane, coridoare, sala de masa, club, cabinete medicale, farmacie, etc.

 • 2) paviment: maturare umeda, spălare cu detergent, dezinfecție

 • 3) pereți verticali (zona de contact cu mâinile) : spălare cu detergent, dezinfecție

 • 4) holuri : maturare umeda, spălare cu detergent, dezinfecție

 • 5) grupuri sanitare : spălare cu detergent, dezinfecție

Săptămânal se va efectua'.

spălarea cu detergent și dezinfecția ușilor, pereților, geamurilor.

Lunar se va efectua curatarea sau spălarea cu detergent și dezinfecția plafoanelor și corpurilor de iluminat.

Art. 178. In funcție de tipul dezinfectanților folosiți se iau masuri specifice de precauție pentru evitarea accidentelor astfel:

 • •  substanțele dezinfectante se folosesc numai pentru suprafețele pentru care sunt indicate

 • •  in funcție de natura substanței dezinfectante se va evita contactul cu pielea, mucoasele, ochii; în caz de accident se aplica recomandările de prim ajutor specificate in fisa tehnica de securitate a substanței

 • •  produșii pe baza de diclorizocianurat de sodiu (substanța pe baza de clor activ) sunt utilizați pentru dezinfecția generala a suprafețelor, a instrumentarului, pipete, ustensile de laborator, dezinfecție HIV, dezinfecția suprafețelor ce vin în contact cu alimentele.

 • •  diclorizocianurat este un oxidant puternic, nu este combustibil, dar mărește combustia altor substanțe reacționând violent cu acestea și favorizând producerea focului și a exploziei; substanța se descompune la căldura, iar în contact cu apa provoacă vapori de monoxid de carbon și emisie de clor; produșii sunt iritanți pentru piele și ochi, cai respiratorii, iar ingestia produce efecte caustice asupra tubului digestiv. Soluția este „instabila” (trebuie obligatoriu preparata extemporaneu) acționează în condiții de curățenie (este inactivată de materia organica)

 • •  in timpul manipulării sunt interzise: consumul de alimente, băuturi, focul deschis

 • •  in timpul lucrului se folosește obligatoriu echipament de protecție: halat, mănuși, masca. Pentru verificarea eficientei curățeniei și dezinfecției se executa control bacteriologic

pentru aer, suprafețe și podele, conform protocoalelor de curățenie.

Curățenia și dezinfecția în blocul alimentar și depozitul de alimente Curățenia si dezinfecția zilnica

Art. 179. Clădirea si echipamentele sunt menținute intr-o stare care sa permită: facilitarea procedurilor de curatare, funcționarea controlului in puncte critice de control, prevenirea contaminării alimentelor.

Art. 180. Pentru a preveni contaminarea materiilor prime, produselor intermediare si a celor finite in timpul prelucrării, manipulării, depozitarii si deservirii acestora se asigura efectuarea permanenta a curățeniei si respectarea unor regului stricte de igiena.

Art. 181. Operațiunile de curatare si igienizare se efectuează cu o intensitate mai mare in spatiile cu risc ridicat de contaminare microbiana si / sau chimica. Aceste operații sunt realizate de către personal instruit. Responsabilul cu activitatea de curatare va coordona, supraveghea si controla intreaga activitate de efectuare a curățeniei si igienizării, va stabili metodele, substanțele si ustensilele folosite precum si analizarea rezultatelor si monitorizarea eficacității.

Art. 182. Operațiunile de curățenie se efectuează întotdeauna dinspre locurile mai curate către cele mai murdare, dinspre tavan spre podea, dinspre încăperile de lucru către anexele sanitare.

Se folosesc următoarele ustensile pentru efectuerea curățeniei:

 • -  maturi, care se folosesc in mod deosebit pentru îndepărtarea depunerilor sub forma de pulberi; se va efectua strict maturatul umed

 • -  perii,

 • -  mopuri;

 • -  lavete;

 • -  farase;

 • -  raclete;

 • -  bureți etc.

Materialele de curățenie se vor ridica de la magazia spitalului cu aprobarea serviciului administrativ-aprovizionare.

Art. 183. Acțiunile de curățenie se vor desfasura separat in :

-Bloc Alimentar

 • - Bucataria dietetica

 • - Depozite.

 • - Grupuri Sanitare

 • - Vestiare

 • - Oficii si Săli de mese

Art. 184. Pentru efectuarea eficienta a curățeniei exista patru seturi de ustensile: un set este utilizat numai pentru efectuarea curățeniei in vestiare, dusuri si holuri, un alt set se utilizează numai pentru efectuarea curățeniei la toaleta, iar cel de-al treilea si al patrulea set sunt folosite la efectuarea curățeniei in spatiile productive (Bloc Alimentar, respectiv Bucătărie dietetica). Oficiile si sălile de mese vor avea ustensile de curățenie, special destinate, pentru fiecare secție in parte.

Art. 185. Metodele pentru efectuarea curățeniei sunt:

 • •  zugrăvirea;

 • •  vopsirea;

 • •  maturarea umeda;

 • •  ștergerea umeda;

 • •  spalarea cu soluții de detergenti urmata de dezinfectie si clatire

Art. 186. Activitățile de igienizare se efectuează in următoarea ordine:

 • 1. curatare mecanica;

2 . spalarea cu detergenti;

3. clatirea;

 • 4 . dezinfectarea;

 • 5 . clatirea;

6. uscarea;

7 . controlul activitatii de curățenie si igienizare.

Art. 187. Curatarea mecanica consta in eliminarea de-a lungul procesului tehnologic a depunerilor de murdărie constituite din reziduuri organice de provinienta alimentara, in care pot fi inglobate microorganisme, sau resturi de ambalaje, etc. Prin curatarea mecanica trebuie sa se realizeze îndepărtarea tuturor depunerilor vizibile si a mucusului (mazga) de pe suprafețe, eliminarea tuturor urmelor de substanțe chimice provenite de la soluțiile de spalare sau dezinfectie si reducerea la maxim a florei existente.

Dintre metodele utilizate pentru efectuarea operației de curatare mecanica ar fi :

 • •  perierea prafului si a altor impurități de pe suprafața ustensilelor si a echipamentelor indepartarea manuala a depunerilor de murdărie;

 • •  detașarea si razuirea depozitelor de murdărie;

 • •  ștergerea umeda a suprafețelor cu lavete si detergenti sau alte soluții de spalare, etc.

Art. 188. Spalarea cu agenti chimici se face după curatarea mecanica (care nu este suficienta pentru indepartarea depunerilor de murdărie care adera la suprafețe). Depunerile de murdărie care adera la suprafețe sunt constituite de obicei din resturi organice care adera prin intermediul grăsimilor sau din săruri minerale de calciu si de magneziu insolubile, formate in urma folosirii apei cu duritate mare in cursul operațiilor de spalare.

Activitatea de spalare consta in : umezire, spalare propriu - zisa si clatire.

Substanțele de spalare care se pot folosi pentru acest domeniu sunt:

 • - substanțe alcaline :soda caustica, soda calcinata, polifpsfati;

 • - substanțe acide : soluții slab acide de acid clorhidric sau azotic;

 • - substanțe tensioactive: detergenti in concentrație de 2 - 20%.

Temperatura soluțiilor de spalare este de 35 - 40°C pentru apa de spalare si 60 - 65°C pentru apa de clatire.

Art. 189. Dezinfectia se efectuează numai după spalare si are ca scop indepartarea in proporție ridicata a incarcaturii microbiene a suprafețelor. Dezinfectia prin utilizarea agentilor chimici, cum ar fi clorul si compușii lui sau dezinfectând tensioactivi, este cea mai des folosita. Dezinfectia mai poate fi realizata si folosind agenti fizici care consta in folosirea căldurii ca agent de dezinfectie . Tratarea termica in scopul dezinfectării suprafețelor de lucru, utilajelor, recipientilor, ustensilelor se realizează prin oparire sau fierbere, utilizând apa fierbinte cu temperaturi intre 83 ^85°C, timp de 10 min. Pentru ca tratarea termica sa dea rezultate trebuie ca obiectele supuse acestui mod de dezinfectie sa fie bine curatate si spalate in prealabil. Operațiile de monitorizare a dezinfectiei cuțitelor sunt inregistrate in Fisa igienizare bloc alimentar, cod PO 02/F2.

Art. 190. Clatirea are ca scop indepartarea substanțelor utilizate in operația de dezinfectie a suprafețelor. Pentru efectuarea acestei operații se utilizează numai apa potabila si se poate realiza sub jet de apa. Temperatura apei folosita la clatirea suprafețelor trebuie sa fie cuprinsa intr 60 + 65°C.

Art. 191. Uscarea se recomanda in scopul indepartarii umidității ramase pe suprafețele spalate pentru a nu favoriza dezvoltarea microorganismelor. Timpul de uscare este determinat in funcție de cantitatea de apa ramasa pe suprafețe după spalare.

Curățenia in spatiile Blocului Alimentar, Bucataria Dietetica si Depozite

Art. 192. In spatiile de producție si depozite se realizează curatarea:

-tavanelor;

-pereților;

-ușilor si ferestrelor;

-pardoselilor;

-dotărilor din spatiile curatate.

Art. 193. Curățenia se face dinspre tavan către podea, dinspre zonele cu operații salubre către zonele cu operații insalubre, numai cu ustensile si materiale adecvate.

Art. 194. Curățenia efectuata in spatiile de depozitare si de producție este de doua tipuri : curățenie generala care se efectuează prin spalare cu apa calda si agenti chimici , lunar sau ori de cate ori este cazul, si consta in curățenia tuturor suprafețelor tavane, pereți, ferestre si usi, mese de lucru, utilaje, ustensile, pardoseli, guri de ventilare, obiecte sanitare etc. curățenia curenta se efectuaza in permanenta pe timpul desfășurării proceselor tehnologice si de depozitare prin indepartarea reziduurilor solide si a prafului , prin ștergerea umeda si aerisire.

Art. 195. Operațiile de igienizare se inregistreaza in Fisele de igienizare anexate.

Art. 196. Pentru a menține starea de curățenie si igienizare in spatiile de producție si de depozitare șeful de schimb intocmeste planuri in care vor fi precizate: activitatiile efectuate, locul, frecventa, materialele utilizate, cine efectuează , cine verifica efectuarea activitatii , precum si eficacitatea acesteia.

Igiena echipamentelor

Art. 197. La proiectarea si instalarea echipamentelor tehnologice s-a tinut cont de următoarele :

 • - Sa aiba in jurul lor un spațiu corespunzător pentru funcționarea tehnologica, intretinere, reparații, curatare si control;

 • - Sa fie ușor demontabile ;

 • - Sa fie rezistente la acțiuni mecanice si chimice;

 • - Sa nu aiba suprafețele care vin in contact cu produsul vopsite, oxidabile, casante, cu constituenti ce pot migra ;

 • - Sa se poata curata ușor, adica sa aiba suprafețe netede, fara adâncituri si locuri de retentie, sa aiba suduri continue si uniforme, sa fie impermeabile si sa nu aiba șuruburi sau nituri proeminente.

Art. 198. Pentru a menține starea de igiena a utilajelor si echipamentelor tehnologice aceasta se realizează permanent in timpul lucrului, iar la terminarea schimbului se efectuaza o curățenie generala. Pentru efectuarea curățării echipamentelor se vor indeparta părțile demontabile ale acestora si se vor curata separat, iar părțile fixe vor fi curatate pe locul de amplasare, prin metode adecvate conform instrucțiunilor de lucru specifice pentru fiecare echipament.

Art. 199. Igiena echipamentelor este efectuata de personalul operator care indeparteaza rezidurile si deseurile de pe utilaje care nu comporta oprirea procesului, indeparteza corpurile străine si le șterg umed, curata părțile fixe ale utilajelor prin aspirare, periere, ștergere umeda sau alte operații specifice, indicate in cărțile tehnice ale acestora.

Art. 200. Toate piesele care se pot demonta se curata-igienizeaza umed , separat , operație urmata de dezinfectie periodica prin imersare totala in soluție dezinfectanta.

Art. 201. Toate echipamentele care nu se utilizează sunt tinute intr-o perfecta stare de igiena in spatii acoperite situate in afara zonelor de producție.

Art. 202. Metodele utilizate , precum si materialele si ustensilele necesare pentru curatarea utilajelor si echipamentelor sunt specifice fiecărui tip de utilaj si echipament tehnologic.

Art. 203. Toate activitatile de igienizare a echipamentelor sunt planificate in programul de igienizare.

Curățenia in spatiile social - sanitare

Art. 204. Spatiile social-sanitare sunt inscripționate corespunzător scopului destinat si conțin afișe referitoare la respectarea normelor de igiena si utilizare a instalațiilor sanitare.

Art. 205. Pentru asigurarea unor condiții de igiena cat mai ridicate in spatiile social- sanitare sunt efectuate următoarele activitati:

curatare;

spalare cu detergenti;

dezinfectare;

c lățire;

verificarea stării de igiena.

Art. 206. Curatarea spatiilor social-sanitare se efectuează zilnic si ori de cate ori este nevoie, prin: maturare, ștergerea prafului, indepartarea paienjenilor, evacuarea gunoiului si spalarea cu apa fierbinte sub presiune , folosind detergenti si apoi dezinfectare cu substanțe chimice.

Art. 207. Vestiarele si dulapurile individuale trebuiesc sa fie permanent curate, uscate,si bine aerisite pentm ca imbracamintea si incaltamintea care se pastreaza in interiorul acestora pe timpul programului de lucru sa nu se murdărească sau sa imprumute mirosuri neplăcute.

Art. 208. Se efectuează zilnic curățenia la vestiare si pe holuri prin spalarea pardoselilor, a gurilor de canal si dezinfectarea acestora cu soluții dezinfectante. Se spala zilnic chiuvetele si wc-urile cu apa calda si detergenti si apoi vor fi dezinfectate.

Art. 209. Nu este permisa intrarea angajatiilor in cabina wc-urilor cu echipamentul de protecție folosit in activitatea din secție.

Art. 210. Pentru folosirea corecta a spatiilor social - sanitare si respectarea regurilor de igiena in scopul evitării pericolului de infestare a spatiilor de producție acestea sunt dotate cu :

sistem de alimentare curenta cu apa calda si rece;

materiale pentru spalarea, dezinfectarea, si uscarea igienica a mâinilor (săpun lichid, dezinfectant, hârtie igienica, prosoape etc.);

cuiere pentru echipamentul de protecție sanitara;

perii pentru curatarea si spalarea mâinilor;

ventilare naturala / mijloace de ventilație mecanica;

Art. 211. In exteriorul clădirii, la limita vecinătății blocului alimentar si depozitului central se va efectua intretinerea si igiena spațiului astfel incat acesta sa nu genereze pericole (maturare si spalare asfalt, desprafuire pereți, eliminare surse de contaminare - gunoi menajer, resturi de la animale, etc)

Art. 212. In curtea unitatii sunt amenajate puncte speciale pentru colectarea gunoiului menajer. Pubelele pentru colectarea gunoiului menajer si a altor deșeuri sunt acoperite cu capace si protejate împotriva accesului dăunătorilor. Toata zona va fi igienizata corespunzător (spalat asfalt, igienizare gard, igienizare pubele colectoare . De asemenea, acestea sunt inscripționate in funcție de tipul si natura deșeului colectat.

Curățenia in depozite

Art. 213. In depozite se realizează curatarea:

-tavanelor;

-pereților;

-pardoselelor

-paletilor de depozitare

Art. 214. Curățenia efectuata in spatiile de depozitare este de doua tipuri:

 • 1. curățenie generala care se efectuează prin spalare cu apa calda si agenti chimici, lunar sau ori de cate ori este cazul, si consta in curățenia tuturor suprafețelor tavane, pereți, ferestre si usi, mese de lucru, utilaje, ustensile, pardoseli, guri de ventilare, obiecte sanitare etc.

 • 2. curățenia curenta se efectuaza in timpul programului de lucru, la sfârșitul programului de lucru si ori de cate ori este nevoie prin îndepărtarea reziduurilor solide, prin ștergerea umeda si aerisire.

Art. 215. Personalul care efectuează si menține curățenia trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

sa cunoască tehnica efectuării curățeniei si igienizării;

sa faca dovada efectuării examenului medical periodic;

sa respecte regurile de igiena personala;

sa fie dotat cu echipament de protecție de culoare diferita fata de echipamentul celorlalți angajați.

sa utilizeze doar materialele de curățenie puse la dispoziție si aprobate de către unitate;

Art. 216. Substanțele chimice de spalare trebuie sa fie utilizate cu precauție si dozate corect pentru a indeplini următoarele caracteristici:

sa nu fie toxice si periculoase la manipulare;

sa nu fie corozive;

sa se poata îndepărtă ușor prin clatire;

sa se dizolve ușor si complet in apa;

sa emulsioneze si sa saponifice grăsimile;

sa solubilizeze si sa desprindă particulele solide organice sau anorganice;

sa fie active si in apele dure;

sa nu aiba mirosuri puternice si persistente pe care sa le transmită produselor;

sa fie avizate de Ministerul Sanatatii pentru folosirea in unitățile de industrie alimentara.

Art. 217. Controlul eficientei igienizării se face prin teste de sanitatie si de determinare a alcalinitatii.

Art. 218. Pericole ce pot aparea in cazul nerespectarii unei curățenii si igienizări corecte, precum si masurile de control si acțiunile corective in caz de abatere.

Precauții:

se vor depozita chimicalele separat si cat mai departe de produsele alimentare sau echipamentele de lucru;

nu se vor amesteca ai decanta materialele de curățenie concentrate in spațiul de producție;

se vor cunoaște instrucțiunile de lucru de pe etichetele materialelor de curățenie pentru a sublinia riscurile potențiale (de ex. folosirea obligatorie a mânușilor sau a ochelarilor de protecție);

nu se vor utiliza niciodată substanțele chimice in alta concentrație decât cea recomandata de producător;

nu se vor amesteca niciodată doua substanțe chimice despre care nu s-a spus clar si neechivoc, sau nu scrie pe eticheta, ca pot fi amestecate si in alte proporții;

nu se vor depozita niciodată substanțe chimice in altceva decât ambalajul lor original;

daca se folosesc dozatoare de substanțe de curățenie si/sau dezinfectie, se va urmări, impreuna cu furnizorul, daca funcționează in parametrii de dozare pentru care au fost reglate.

Art 219. Pericolele controlate prin aplicarea procedurii de curățenie in Blocul

alimentar

Pericolul identificat

Masuri de control

Acțiuni corective

Contaminarea produselor cu microorganisme       datorita

insuficientei    curățenii    a

spatiilor de lucru, suprafețelor de lucru si echipamentelor.

Respectarea programelor de curățenie.

Verificarea          efectuării

curățeniei corecte folosind teste de sanitatie.

Reluarea activitatii de curățenie in zonele    in    care    a    fost

nesatisfacatoare.

Repetarea testului de sanitatie. Instruirea personalului.

Contaminarea produselor cu urme de detergenti sau dezinfectanti     folosiți     la

curățenia         pardoselelor,

echipamentelor si a meselor de lucru.

Respectarea          fazelor

curățeniei.

Verificarea clatirii corecte.

Verificarea        inexistentei

urmelor de dezinfectanti pe mesele de lucru.

Apelarea la echipa de service pentru verificarea dilutiei folosite. Instruirea personalului.

Art. 220. Eficacitatea programului

 • - Lipsa reclamatiilor pacientilor/ aparținătorilor referitoare la starea de igiena a spatiilor si echipamentelor.

 • - Reducerea numărului rezultatelor pozitive la verificarea stării de igiena prin teste de sanitatie.

Art 221. Programul de control al dăunătorilor este următorul:

DĂUNĂTORI

OPERAȚII ERADICARE

ZONA

FRECVENTA

INSECTE

Dezinsectie chimica (Substanța: K-Otrine, Concentrație 1.00%, remanenta conform Fisei tehnice 90 zile)

Bloc Alimentar

Depozite

Curtea din vecinătatea Blocului Alimentar Secții, Compartimente

Trimestrial La nevoie

Plase de insecte la ferestre

Bloc Alimentar

Depozite

Oficii alimentare, Săli de

mese,

Bloc operator

Permanent

ROZĂTOARE

Capcane lipicioase

Capcane otrăvitoare (Substanța: Varat pasta)

Bloc Alimentar

Depozite

Curtea din vecinătatea Blocului Alimentar Subsol tehnic

Curte interioara

Radiologie

Permanent Capcanele se schimba trimestrial si la nevoie

Permanent Capcanele se schimba trimestrial si la nevoie

PĂSĂRI

Plase impotriva păsărilor si insectelor la ferestre

Bloc Alimentar Depozite

Permanent

Completarea și circuitul F.O.C.G.

Art. 222. FOCG se completează într-un singur exemplar, pentru fiecare pacient pe întreaga perioadă a spitalizării sale, inclusiv în cazul transferurilor pe mai multe secții.

Art. 223. Completarea FOCG se face pe baza următoarelor acte oficiale:

 • -  biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist;

 • -  certificatul de naștere

Art. 224. FOCG reprezintă documentul medical care atestă prezenta pacientului în spital, pe o anumită perioadă de timp, pentru stabilirea unui diagnostic și tratamentului corespunzător, în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a pacientului.

Art. 225. Fiind un document medical (privit și analizat din perspectiva ghidurilor terapeutice, a ghidurilor de practică medicală, a statisticii medicale și a deciziilor medical-administrative la nivelul institutului), conține un conglomerat de informații și date medicale, compus atât din relatările pacientului, cât și din constatările obiective ale medicului și din rezultatele investigațiilor paraclinice.

Art. 226. Inițierea completării FOCG se face la momentul internării, de către registratorul din UPU/Rexceptie sau medicul din camera de gardă, urmând ca ea să fie preluată de medicul curant din secție care va introduce și va completa documentul cu informațiile și datele medicale obținute pe timpul internării pacientului.

Art 227. Rezultatele investigațiilor paraclinice sunt completate de medicii specialiști din aceste compartimente.

Art. 228. La momentul externării, odată cu finalizarea epicrizei, FOCG este parafată de medicul curant și șeful secției și predată compartimentului de statistica medicală în vederea verificării datelor cuprinse în document și introducerea Setului minim de date la nivel de pacient (SPMD) în baza de date medicale, conform cerințelor legislației în vigoare.

Art. 229. După introducerea datelor medicale în evidentă, FOCG se depozitează și se arhivează conform regulilor prestabilite în acest sens.

Art. 230. în momentul internării pacientului se completează datele de pe prima filă a FOCG.

Art. 231. Pentru pacientii internați până la orele 22.00, FOCG se întocmește de către registratorul UPU/Receptie, iar pentru pacientii internați de urgentă, după orele 22.00, FOCG se întocmește de către medicul din linia de gardă care decide sau avizează internarea.

Art. 232. Completarea următoarelor rubrici se face cu litere majuscule: județul, localitatea, spitalul, secția, numele, prenumele și toate diagnosticele de pe prima pagină.

Rubricile se completează și se codifica astfel:

 • •   Județul și localitatea se referă la spital;

 • •  denumirea spitalului se va trece în clar iar a secției se va trece conform structurii organizatorice;

 • •  numărul de înregistrare al FOCG se face după codul unic al spitalului din Registrul de internări; numerotarea începe cu 00001 la 1 ianuarie al fiecărui an;

“întocmit de” se trece numele medicului care a întocmit FOCG și se aplică parafa acestuia;

 • 1. CNP se completează pe baza buletinului de identitate sau a certificatului de naștere pentru cei ce nu au buletin de identitate;

 • 2. sexul se subliniază litera M (masculin) sau F (feminin);

 • 3. data nașterii se codifică în căsuțele respective cu 01-31 (zi), 01-12 (lună), 2012 și în continuare pentru anul calendaristic respectiv;

 • 4. domiciliul legal (județul, localitatea, Urban/Rural, strada și numărul etc. se completează pe baza buletinului de identitate al aparținătorului);

 • 5. reședința corespunde cu județul, localitatea, sectorul etc. unde locuiește în prezent persoana spitalizată și se completează, de asemenea, pe baza buletinului de identitate;

 • 6. ocupația și locul de muncă se completează după dovada eliberată de unitatea unde este angajată persoana respectivă;

 • 7. statut asigurat - se completează pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat, după cum urmează:

- asigurare voluntară - pentru cei care au o asigurare privată;

 • - neasigurat - pentru pacientii care nu au asigurare CNAS, nici asigurare voluntară;

 • - asigurat CNAS - pentru categoriile de persoane care beneficiază de asigurare obligatorie sau

facultativă;

 • •  Tipul internării: se trece în căsuța alăturată codul felului de trimitere, după cum urmează: 1 -urgentă, 2 - trimitere medicul de familie, 3 - trimitere medic specialist ambulatoriu, 4 -transfer intraspitalicesc, 5 - la cerere, 9 - alte situații.

 • •  Grupul sangvin, Rh și alergic la se completează pe baza actelor medicale ale pacientului, fie pe baza investigațiilor ce se efectuează la internarea în spital.

 • •  Data și ora internării și data și ora externării și numărul zilelor de spitalizare și ale concediilor medicale acordate la externare se completează fiecare în căsuțele corespunzătoare.

 • •  Diagnosticul de trimitere este cel al medicului care a trimis pacientul pentru a fi spitalizat. Se completează de medicul camerei de gardă pe baza Biletului de trimitere (internare); nu se codifică.

 • •  Diagnosticul de internare este cel al medicului de gardă, al spitalului și e semnat și parafat de dânsul, se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere.

 • •  Diagnosticul la 72 ore este cel al medicului curant, nu se codifică.

 • •  Diagnosticul la externare se completează și codifică conform CIM-10 cu 4 caractere de medicul curant.

 • •  Diagnosticul principal are două rânduri, al doilea pentru situațiile de codificare duală:

 • 1.  în caz de traumatisme și otrăviri:

 • a) în primul rând se trece natura acestora (capitolele S,T din CIM-10 cu 4 caractere)

 • b) în rândul al doilea se trece cauza externă (capitolele V, W, X,Y din CIM-10 cu patru caractere)

 • 2.  în cazul afecțiunilor notate cu dagger (+) și asterix (*):

 • a) în primul rând se trece diagnosticul cu (+)

 • b) în rândul al doilea se trece cel cu (*).

 • •  Diagnosticele secundare (complicații/comorbidități) există loc pentru maximum 8 afecțiuni, concomitente cu diagnosticul principal, trecându-se exclusiv complicațiile/ comorbiditățile pentru care pacientul a fost investigat și tratat in timpul episodului respective de boala; se codifică conform CIM-10 cu 4 caractere.

La codificare se va ține seama de Reglementările OMS de clasificare și codificare.

 • •  Intervenția chirurgicală principală și cele concomitente (secundare), data intervenției se completează pe baza Registrului protocol operator, trecându-se și echipa operatorie și data intervenției, precum și codurile respective din “Nomenclatorul intervențiilor chirurgicale".

 • •  Examen citologic, extemporaneu, histopatologic - se trec elementele mai importante ale examenelor respective efectuate în spital.

 • •  Transfer între secțiile spitalului - se completează de fiecare secție în care a fost internat și transferat pacientul.

 • •  Starea la externare, tipul externării și decesul intraoperator se completează și codifică de medicul curant în căsuțele respective.

 • •  Diagnosticul în caz de deces se completează și se codifică tot de medicul curant, concomitent cu Certificatul constatator de deces, în conformitate cu regulile de codificare, cuprinse în Reglementările CIM-10.

 • •  Diagnosticul anatomo-patologic se completează pe baza buletinului de examinări histopatologice ale anatomo-patologului care, în caz de tumori maligne, trece și codul morfologic după regulile de codificare cuprinse în broșura de clasificație a tumorilor.

 • •  Explorări funcționale și investigații radiologice se completează de medicul specialist pe baza buletinelor respective ale compartimentelor de explorări funcționale și radiologie, preluând codurile puse de aceste compartimente și separat numărul de explorări și investigații.

 • •  Motivele internării - se trec rezumativ agravările, complicațiile bolilor care au motivat spitalizarea pacientului.

 • •  Anamneză și istoricul bolii va cuprinde pe subcapitole (a, b, c, d, e) tot ce cunoaște pacientul despre antecedentele familiale, personale și boala care a necesitat spitalizarea.

 • •  Examenul clinic general, și după caz, examenul oncologic, alte examene speciale, cele radiologice, anatomo-patologice, ecografice etc. Examenul clinic general este cel al medicului curant, iar celelalte sunt ale medicilor altor secții sau laboratoare și trecut în buletinele de investigații, din care medicul curant va trece în FOCG ceea ce este mai important pentru cazul tratat, anexând și buletinele.

 • •  Evoluția stării de sănătate a bolnavului, consemnată de către medicul curant, medicul șef de secției sau medicul de gardă după caz.

 • •  Susținerea diagnosticului și tratamentului, epicriza și recomandările la externare sunt obligatoriu de completat de medicul curant și revăzut de șeful secției respective. Cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizării și ale tratamentului acordat pe parcurs, recomandările date celui externat, medicamentele prescrise, comportamentul indicat acestuia în perioada următoare externării.

 • •  Semnătura și parafa medicului - se completează de medicul care a avut în îngrijire pacientul.

Art. 233. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:

 • a) registratorii medicali din UPU/Receptie: introduc corect datele de identificare ale pacientului din documentul de identitate precum și celelalte informații cuprinse pe prima pagină;

 • b) medicul curant, împreună cu medicul rezident aflat in coordonarea pregătirii de specialitate:

 • 1. răspunde de corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor medicale completate pe formularul FOCG, începând cu momentul prezentării pacientului în secție și până la plecarea lui din secție (externare);

 • 2. verifică și asigură, după caz, existenta în FOCG a consimtămintelor semnate de pacient (inclusiv cele pentru introducerea pacientului în activități de cercetare sau învățământ) stabilite de conducerea medicală a spitalului, precum și a documentelor care atestă efectuarea diferitelor investigații.

 • c) statisticienii medicali din Serviciul de Statistică și Evaluare Medicală: verifică integralitatea datelor înscrise în câmpurile FOCG după care introduc datele pacientului (Setul Minim de Date la Nivel de Pacient - SMDP) în baza de date a unitatii;

 • d) medicul șef de secție:

 • 1. face recomandări privind efectuarea investigațiilor

 • 2. verifică modul de completare a FOCG;

 • 3. face observații sau recomandări privind modul de completare a acesteia;

 • 4. parafează FOCG la externarea pacientului;

 • e) directorul medical:

1. verifică periodic modul de completare a FOCG de către medicii curanti și ia măsurile necesare pentru asigurarea completării acestora în concordantă cu prevederile legislației în vigoare;

2 . aduce la cunoștința medicilor curanti modificările legislative în legătură cu completarea FOCG și gestionarea acesteia, precum și dispozițiile conducerii medicale cu privire la gestionarea acestui document medical sau a consimtămintelor semnate de pacient pe timpul internării sale.

Accesul pacienților la F.O.C.G.

Art. 234. Pe perioada internării, gestionarea FOCG se efectuează in cadrul secției, prin monitorizarea acesteia de către medicul curant si asistenta șefa a secției

Art. 235. FOCG se afla la indemana profesioniștilor, intr-un loc special amenajat, securizat.

Persoanele străine de secție nu au acces la FOCG, cu excepția medicului de garda si a medicilor care efectuează consulturi interdisciplinare.

Art. 236. Pe durata spitalizării aparținătorul pacientului minor are acces permanent la datele medicale ale pacientului din FOCG, date care vor fi solicitate medicului curant si oferite de acesta ori de cate ori este nevoie. Acesta poate solicita medicului sau asistentei medicale informații din FOCG, informații despre analize si rezultate, despre boala, tratamente si despre evoluție. Accesul la date medicale in si după momentul externării se face prin scrisoarea medicala.

Art. 237. Medicul curant si asistenta de salon sunt obligați sa dea toate explicațiile reprezentantului legal al pacientului

Art. 238. Accesul la datele din FOGC poate fi primi si prin intermediul medicilor nominalizați de pacient sau de aparținătorii sai legali.

Aparținătorul sau medicul desemnat de pacient pentru a obține informații despre datele din FOCG, va depune o cerere la managerul spitalului pentru a i se aproba accesul la FOCG;

In situația in care pacientul e decedat, aparținătorii vor depune o cerere de acces la FOCG.

In situația in care pacientul nu are discernământ, accesarea dosarului personal (FOCG) se va face de către aparținători sau organe abilitate prin cerere către manager.

Pentru solicitările din partea organelor abilitate (politie etc.) se va depune o cerere de accesare a dosarului la manager.

Art. 239.Managerul spitalului, analizeaza cererea si documentele anexate si va aproba cerea sau va explica solicitantilor cauza refuzului,urmând a elabora si adresa de refuz scrisa.

Art. 240. In cazul aprobării, medicul curant este obligat sa dea toate explicațiile privind cele consemnate in FOCG a pacientului in cauza, aparținătorului sau medicul desemnat de pacient.

Art. 241. La solicitarea scrisa, pacientul poate primi o copie după FOCG, cu acordul managerului spitalului.

Copie după FOCG se mai poate elibera:

 • - familiei sau aparținătorilor sau daca pacientul a decedat

 • - organelor de control abilitate (politie, parchet etc.)

Art. 242. Reclamatii privitoare la imposibilitatea accesării dosarului medical personal sau referitoare la încălcarea dreptului de confidențialitate a datelor personale, se depun la secretariatul spitalului sau la CAS. Brașov

Art. 243.Au se eliberează copie după FOCG firmelor de asigurări.

Art. 244. Pe parcursul internării, personalul medical implicat din spital si curant din secție, (medici, asistenți, laboranti) si după externare, prin personalul Comp, de Statistica medicala,va asigura permanent condiții de securitate pentru arhivarea fizică a FOCG împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Art. 245. înregistrările de date se fac pe pacient, in asa fel incit, la accesarea CNP Pacient, sa apara toate datele in care acesta s-a prezentat la consult si numărul fiselor FOGC ce-i aparțin.

Art. 246.1n cazul in care pacientul este transferat in alta unitate sanitara, acesta va pleca cu o copie completa a FOGC sau a DOSARULUI PACIENTULUI.

Gestionarea F.O.C.G.

Art. 247.Pe perioada internării gestionarea FOCG se efectuează in cadrul secției, prin monitorizarea acesteia de către medicul curant, medicul sef de secție si asistenta de serviciu din secție. Au acces la dosarul medical al pacientului următoarele persoane: medicul curant, șeful secției, registratorul medical, directorul medical al spitalului, managerul spitalului. Solicitările de accesare ale dosarului medical din partea unor terțe persoane vor fi aprobate de șeful secției, directorul medical al spitalului sau manager. La predarea FOCG către persoanele împuternicite de șeful secției, directorul medical, manager, persoana care ridică FOCG va completa Formularul de eliberare a FOCG. Formularul este pastrat intr-un dosar special. La retumarea FOCG medicul curant/asistenta de serviciu verifica foile primite dateaza si semnează in Formularul de eliberare.In situația in care nu se retumeaza toate FOCG predate, medicul curant/asistenta de serviciu va aduce acest fapt la cunoștința șefului de secție.

Art. 248. Persoanele străine de secție nu au acces la FOCG, fara aprobarea conducerii spitalului.

Art. 249. Gestionarea FOCG după externarea pacientului, este efectuata la Comp. Statistica Medicala, prin înregistrarea datelor in format electronic, transmiterea către SNSPMS si monitorizarea rapoartelor de validare.

Arhivarea F.O.C.G.

Art. 250.Toate documentele primite sau redactate in secții /laboratoare /compartimente/ departamente se supun arhivarii.

De exemplu :

Foi de obsevatie atat in internarea continua cat si de zi

Registre de consultații

Raportul de garda

Adrese primite de la conducerea spitalului, alte secții, alte departamente,

Adrese trimise de secții /laboratoare /compartimente/ departamente (copia)

Referate

Acte de control

Borderouri

Grafice de tura

Foi de alimentație

Cotoarele formularelor de concedii medicale, retete, etc.

State de plata

Adrese

Dosare de achiziții

Dosare de concurs etc.

’SS'

Art. 251. Arhivarea se efectuează la începutul anului următor, pentru anul care s-a incheiat. Daca un registru se poate folosi mai multi ani consecutiv se va arhiva după aceasta perioada.

De asemenea, nu este obligatoriu sa se arhiveze anual un dosar cu adrese; el poate fi arhivat si la 3 ani o data.

Art. 252.1n vederea depunerii la arhiva spitalului a documentelor se parcurg următorii pași:

 • a) Crearea dosarului: fiecare dosar va conține același tip de acte (foi de observație, adrese, etc) Fiecare dosar va fi confecționat prin utilizarea a doua coperti de carton, legat cu sfoara prin 3 găuri speciale. Nu se vor lașa in dosar obiecte metalice (agrafe, bolduri, etc.)

Dosarul se aranjeaza foaie cu foaie, pentru a evita existenta foilor neprinse in dosar si care se pot pierde.

Pe prima coperta se vor nota urmatorele date:

 • 1. Anul care este arhivat

 • 2. Luna din an

 • 3. Codurile de boala

 • 4. Perioada de arhivare: 15 ani / 30 de ani (in funcție de documentele arhivate)

 • b) Predarea dosarului la arhiva spitalului se va face utilizând 2 tipuri de formulare:

 • -  Inventar cu dosarele predate la arhiva

 • -  Proces verbal de predare la arhiva spitalului a dosarelor

Art. 253.FOCG se arhiveaza conform legislației, lunar, alcătuind cele doua coperti obligatorii. Se vor alcatui volume pentru fiecare an si se vor preda la arhiva cu Lista de inventar si Proces verbal de predare.

Se va avea grija ca fiecare document anexat la FOCG sa fie prins in dosar; se va urmări pastrarea accesibilității la documentele din dosarul personal al pacientului.

Păstrarea și utilizarea F.O.C.G. ale pacienților internați

Art. 254. FOCG se întocmesc si se completează zilnic cu datele de evoluție a stării pacienților de către medicul curant sau de medicul de garda.

Art. 255. FOCG insoteste pacientul pe tot parcursul spitalizării la vizita zilnica, la cosulturile interdisciplinare, la investigații paraclinice.

Art. 256. FOCG se afla asupra personalului medical calificat in a mânui FOCG: medici, asistenți medicali, infirmiere.

Art. 257. La sfârșitul programului de lucru FOCG sunt verificate de către asistenta șefa si depozitate intr-un loc special destinat unde se pastreaza

Art. 258. In afara programului de lucru au acces la FOCG medicul de garda, medicul curant la ora de contravizita, asistenta de serviciu.

Gestiunea datelor și informațiior medicale

Art. 259. Funcția de gestiune a datelor și informațiilor medicale se referă la centralizarea, administrarea, protejarea și asigurarea back-up-ului atât cu caracter general, cât și cu caracter confidențial. Acest lucru se realizează prin metode specifice, având ca suport atât partea structurală organizatorică -infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de securizarea confidențialității datelor, cât și partea de management -organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele solicitate.

Art. 260. Păstrarea integrității sistemului de evidență și gestionare a datelor este realizată prin gestionarea și întreținerea conturilor utilizator și a permisiunilor acestora. Această gestionare permite participarea și controlul accesului fiecărui utilizator în parte.

Art. 261. Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:

 • - prelucrate cu bună-credința și în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare;

 • - colectate în scopuri determinate, explicite și legitime; prelucrarea ulterioara a

datelor cu caracter personal in scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifica nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectării daca se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum si cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea Statistică ori cercetarea istorică sau științifică;

Art. 262. Utilizatorii trebuie să acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu. Pentru aceasta operatorii trebuie sa stabilească tipurile de acces după funcționalitate (cum ar fi: administrație, introducere, prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, ștergere), precum si procedurile privind aceste tipuri de acces.

Art. 263. Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția situației în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul atâta timp cât acest consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.

Art. 264. Personalul medical poate prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizația autorității de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate. Când scopurile menționate se referă la alte persoane sau la public în general și persoana vizată nu și-a dat consimțământul în scris și în mod neechivoc, trebuie cerută și obținută în prealabil autorizația autorității de supraveghere. Din Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizație este interzisă.

Art. 265. Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată sau aparținătorul acesteia. Prin excepție, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.

Art. 266. înregistrarea datelor se realizează astfel:

 • -  La camera de garda, pentru inregistrarea de urgenta, datele de identificare ale pacientilor se introduc in format electronic

 • -  La internare datele de identificare ale pacientilor si aparținătorilor internați se introduc in format electronic

 • -  Pentru internarea continua setul minim de date din FOCG se introduce in format electronic

 • -  Pentru internarea de zi, setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi se introduce in format electronic

- In Ambulatoriul de specialitate, in Registrele de consultații se colectează datele in scris si se preiau in format electronic.

Art. 267. Prin inregistrarea in format electronic/scris a datelor personale din FOCG, se colectează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), format din datele clinice la nivel de pacient si setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), format din datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din Fisa de spitalizare zi (FSZ).

Art. 268. Computerele operatorilor / asistenților medicali/medicilor in care se introduc datele pacientilor si aparținătorilor internări sunt parolate si nu are nimeni acces la acestea, fiind securizate după incetarea programului. Registrele au un circuit securizat, la acestea avand acces doar personalul unitarii.

Art. 269. Baza de date pacienți

Completarea bazei de date si actualizarea acesteia este necesară în vederea acumulării progresive si constante a datelor despre pacienți.

Baza de date este securizata (parola de utilizare) si utilizata doar de Comp. Statistica si Informatica Medicala si de către medicii curanti si asistentele din secțiile respective.

Art. 270. Protocol informare pacienți/apartinatorilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării sunt prelucrate cu bună-credintă si în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Prelucrările de date cu caracter personal se efectuateaza după informarea pacientului/apartinatorului si obținerea consimțământul în mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

Art. 271. Pacientii si aparținătorii sunt informați de către operatorul care colectează datele (registrator, medic, asistent medical, etc.) cu privire la:

 • a) identitatea operatorului sau a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

 • b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

 • c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor de acces, de intervenție asupra datelor si de opoziție, precum si condițiile în care pot fi exercitate;

 • d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autoritarii de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Art. 272. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Clinic de Copii Brașov are obligația de a administra în condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de pacienți, aparținători ori o alta persoana.

Art. 273. Pacientul/apartinatorii acestuia sunt obligați sa furnizați datele personale, refuzul de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordării serviciilor medicale.

Art. 274. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul spitalului si nu sunt comunicate altor destinatari.

Art. 275. Conform Legii nr. 677/2001, pacientii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiției.

Art. 276. Datele nu vor fi transferate în străinătate.

Art. 277. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Art. 278. Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului (Legea 46/2003)

 • •  Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

 • •  Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

 • •  în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Art. 279. Responsabilitățile privind înregistrarea și soluționarea sugestiilor și reclamațiilor conform cerințelor legale și de reglementare internă și îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

 • 1. O reclamație este considerată acceptată de unitate dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-prezintă aspecte referitoare exclusiv la serviciile acordate sau comportamentul angajaților unității,

 • - prezintă datele de identificare ale persoanei reclamante,

 • - prezintă detalii referitoare la evenimentul reclamat.

 • 2. Reclamațiile care nu prezintă elementele solicitate sunt considerate drept sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de spital.

 • 3. Reclamațiile si sugestiile reprezintă un indicator de calitate al spitalului, ce este cuprins în anexa la contractul de management al managerului si se analizează periodic.

 • 4. Reclamațiile, plângerile si sesizările se analizeaza in comitetul director.

 • 5. In holul central al spitalului există o cutie poștala închisa pentru depunerea reclamațiilor, plângerilor si sesizărilor.

 • 6. In holul central al spitalului există un Registru de reclamații si sesizări, care va fi numerotat, sigilat, stampilat si va purta viza casei de asigurări de sănătate și la care au acces neîngrădit pacienții, aparținătorii, vizitatorii si personalul spitalului.

 • 7. Asistenta șefa, stabilita prin decizia managerului, periodic va colecta saptamanal eventualele plângeri/sesizări din cutia poștala pentru depunerea reclamațiilor, plângerilor si sesizărilor, si le va supune analizei comitetului director.

 • 8. Comitetul director se întrunește, analizează si formulează răspuns, la fiecare reclamație primita, in termen de 30 de zile de la data sesizării.

Declarația de avere / interese / incompatibilități

Art. 280. Persoanele din conducerea Spitalului, respectiv managerul, membrii Comitetului Director, șefii de secții, de laboratoare sau de servicii au obligația de a depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilități prevăzute la art. 180 din Legea 95/2006.

Art 281. Declarația se actualizează ori de cate ori intervin modificări în situația personalului în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

Art. 282. Persoanele din conducerea Spitalului au obligația de a depune și o declarație de avere, model aprobat prin Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007.

Controlul calității hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ).

Art. 283. Pentru asigurarea controlului hranei din blocul alimentar medicul coordonator HCCP, respectiv medicul de garda de pe linia I pediatrie este numit responsabil pentru verificarea alimentației oferite de spital pacienților și consemnează în registru / raport de garda.

Art. 284.Medicul coordonator HCCP / medicul de garda linia I pediatrie va efectua controlul calității hranei preparate prin orice metodă si oferită pacienților, din punct de vedere cantitativ, calitativ și organoleptic, inclusiv prin degustare în blocul alimentar. Medicul coordonator HCCP sau medicul de garda linia I pediatrie va semna zilnic registrul cu confirmarea verificării.

Art. 285.Asistenta dietetician are obligația zilnică de a controla calitatea hranei privind aspectul organoleptic și asistenta șefa din secție / asistenta de serviciu de a controla cantitatea și calitatea alimentetelor care fac parte din meniul zilnic.

Art. 286. Orarul Blocului alimentar si al depozitului de alimente: A) Orar Bloc Alimentar

Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sambata, Duminica

O630 - O700

Primire materii prime din depozitul de alimente

O700 - 0715

Curățenie, dezinfecție, bloc alimentar, hol, sala de mese

0715-08

Distribuție mic dejun către secții

08-0815

Curățenie, dezinfecție, bloc alimentar, hol, sala de mese

0815- O830

Primire materii prime din depozitul de alimente pentru pacienții internați până la ora 7

O830- Îl45

Pregătirea preliminară si termica a alimentelor pe regimuri pentru masa de prânz

Îl15- Îl45

Curățenie, dezinfecție, bloc alimentar, holuri, grupuri sanitare

12°° -1300

Distribuție masa de prânz către secții

1300- 1315

Evacuare deșeuri menajere

1315-1345

Curățenie, dezinfecție, bloc alimentar, holuri, grupuri sanitare

1345- 14°°

Primire materii prime din depozitul de alimente pentru pacienții internați până la ora 13

1400 1430

Servirea mesei pentru medicii de garda

143o _ 15oo

Curățenie, dezinfecție, bloc alimentar, holuri, grupuri sanitare

15»» _ 17»»

(Doar in zilele de vineri) Primire materii prime din depozitul de alimente pentru zilele de sambata si duminica

1500- 1545

Pregătire gustări ora 16

1600- 1615

Distrbuirea gustării de Ia ora 16

161S-1715

Pregătirea mesei de seara - cina

173° _ 1800

Distribuție cină către secții

1800 - 1830

Curățenie, dezinfecție, bloc alimentar, holuri, sala de mese, grupuri sanitare

b) Orar Depozitul de alimente Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri

O600 - O720

Distribuție materii prime din depozitul de alimente la Blocul alimentar

O720 0?30

Curățenie, dezinfecție, depozitul de alimente, hol

O73O-1O00

Primire de marfa si scădere din gestiune a mărfurilor eliberate conform listei

IO00 - IO40

Efectuarea de comenzi, impreuna cu asistenta dieteticiana

IO40 - Îl00

Curățenie si ordonarea mărfurilor de pe rafturi in ordinea termenului de valabilitate

Îl00-Îl20

Curățenie in spațiul de depozit

Îl20-Îl45

Evacuare deșeuri si verificare stocuri, pentru a fi transmise asistentei dieteticiene

1145- 1230

Alte activitati (ex. aranjarea mărfii pe rafturi)

1230 - 1330

Activitati diferite, primire marfă (legume si fructe)

1330 - 1400

Eliberare produse necesare pentru copiii nou internați

Frecvența schimbării echipamentului pentru personalul care lucrează în secțiile medicale

Art. 287.Echipamentul de protecție se schimbă după fiecare pacient în Blocul Operator si zilnic pe secții sau ori de câte ori este nevoie.

întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces

Art. 288. întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces atât în sezonul cald, cât și în cel rece se face zilnic prin grija personalului angajat în acest scop din cadrul Formației I.R.I.S., conform precizărilor din fișa postului. Programul zilnic al muncitorilor care au ca atribuții întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces este de 8 ore în intervalul orar 7-15.

Iarna, pentru degajarea căilor de acces, acesta va fi sprijinit de întregul personalul tehnico-administrativ și de personalul auxiliar.

Anunțarea aparținătorilor în legătură cu decesul pacientului

Art. 289. Decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data și ora decesului în foaia de observație FOCG cu semnătură și parafă; medicul curant sau, în lipsa acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicriza de deces, menționând data completării acesteia, semnează și parafează;

Art. 290. Anunțarea aparținătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face telefonic după două ore de la constatarea acestuia de către un reprezentant al spitalului, special desemnat, acesta putând fi medicul curant sau medicul de gardă.

Art. 291. Persoana care anunță aparținătorul sau reprezentantul legal despre survenirea decesului are următoarele obligații:

 • - Pregătește un memoriu asupra cazului și cererea familiei de efectuare/neefectuare a autopsiei;

 • - înaintează memoriu Comisiei de analiză a decesului;

 • - Asigură identificarea decedatului prin aplicarea unei brățări de identificare, consemnează epicriza decesului în FOCG.

Eliberarea și livrarea în regim de urgență a medicamentelor

Art. 292.Aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, materiale, bunuri și servicii este o componentă importantă în desfășurarea activității secțiilor și compartimentelor. De organizarea și desfășurarea activității de aprovizionare depinde nemijlocit și calitatea serviciului medical final.

Art. 293.Aprovizionarea secției cu medicamente și materiale sanitare se face pe baza Condicii de prescripții medicamente și materiale sanitare care se întocmește de către asistentă, la recomandarea medicului curant și semnat de acesta.

Art 294.Condica de prescripții medicamente se completează pentru fiecare pacient cu nr. FOCG si cod numeric personal după schema de tratament consemnată în FOCG.

Art. 295.Pentru asigurarea urgențelor fiecare șef de secție are obligația întocmirii unui Barem minim de urgenta care constituie Aparatul de urgenta al secției.

Art. 296.Baremul de medicamente se înaintează Consiliului medical pentru avizare și managerului pentru aprobare.

Art. 297.Pentru eliberarea medicamentelor pentru Aparatul de urgență se întocmesc Condici de prescriere medicamente și materiale sanitare distincte.

Art. 298.Pentru aprovizionarea in regim de urgenta a secției cu medicamente, șeful de secție întocmește un Referat de necesitate care se depune Ia secretariatul unității.

Art. 299.Referatul de necesitate este analizat de conducerea unității care stabilește oportunitatea, eficacitatea, legalitatea si daca respecta acestea, îl aprobă. După aprobarea Referatului de necesitate acesta este trimis la Comp. Achiziții in vederea efectuării achiziției publice si aprovizionării secției.

Art. 300.Periodic șefii de secție si compartimente analizează consumul de medicamente, materiale sanitare si alte produse si stabilesc masuri de eficientizare si de încadrare a cheltuielilor in indicatorii secției.

Art. 301.Șefii de secție si compartimente răspund de aprovizionarea ritmică a secției, în concordanță cu planul de servicii medicale și cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli al secției. în afara orelor de program ale farmaciei, eliberarea condicilor de urgență se face prin chemarea farmacistului de la domiciliu.

Implicarea aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi

Art. 302. Aparținătorii vor fi incurajati (daca doresc) sa participe la îngrijirea pacientilor sub supravegherea personalului medical si in limitele impuse de complexitatea procedurilor de îngrijire si de gravitatea cazului. Aparținătorii nu vor efectua nici un fel de manopere medicale (inclusiv administrarea de tratamente) acestea ramanand in sarcina personalului medical al spitalului.

Art. 303. In cazul pacientilor cu varsta sub 3 ani si a pacientilor incadrati in grad de handicap, este posibila internarea unui insotitor, care sa sprijine ingrijirea acestora.

Art 304. în cazul pacienților în stare critică sau terminală, indiferent de secția în care aceștia sunt internați, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic sau poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant dacă condițiile permit acest lucru. In caz contrar se va asigura accesul familiei periodic la pacient asigurându-se un spațiu adecvat de așteptare în apropierea secției respective.

Art. 305. în cazul pacienților internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate pe oricare dintre secțiile din unitatea sanitară, accesul unei persoane poate fi permanent.

Art. 306. In cazul copiilor peste 3 ani, accesul insotitorilor care solicita internarea impreuna cu pacientii, este permis cu condiția plătii cheltuielilor aferente de spitalizare.

CAPITOLUL VI

DIPOZIȚII FINALE

Art. 307. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toți angajații spitalului.

Prevederile prezentului Regulament se aplică și pentru :

 • a) cadrele didactice care desfășoară activitate integrată în spital, care pe lângă obligațiile pe care le au pe linie de învățământ sunt obligate să respecte regulile din prezentul regulament și să participe la solicitările conducerii spitalului, în vederea desfășurării activităților medicale la standarde superioare;

 • b) persoanele care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecționare, specializare.

 • c) firmele care asigură diverse servicii în incinta unității au obligația de a respecta Regulamentul în afara atribuțiilor și clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părți (curățenia spitalului, păstrarea liniștii și păstrarea integrității bunurilor cu care intră în contact).

Art. 308. Regulamentul de Organizare si Funcționare poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitățile legale de organizare, funcționare și disciplina muncii în unitate le cer.

Art. 309. Fișele de atribuții ale personalului din cadrul unității fac parte, ca anexă, din prezentul regulament.


Manager Interimar:

Director Medical Interimar :

Director Financiar- Contabil Interimar :