Hotărârea nr. 165/2018

Hotărârea nr.165 – aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


ROMÂNIA


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b ra sov. ro, www.j ud bra sov. ro

Consiliul Județean Brașov

>

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 165

din data de 30.05.2018


- privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 7839 din data de 17.05.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov; în referat se menționează că modificările statului de funcții solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 549/15.12.2017 privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 263/28.06.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei care face narte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 549/15.12.2017 privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, precum și art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 263/28.06.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.5 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr.I. A.Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumbrăveanuROU/QMS/JAS-C0010/0768

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA GINECOLOGIE

„ DR.IOAN AUREL SBARCEA “

BRAȘOV, 500025 G.Baritiu Nr.36

E-mail: secretariat@maternitatea.ro

Tel. 0368202012 / fax 0368202055

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.15158

Anexa la HCJBV nr. Din data de........
Director executiv, Adelina Vasioiu


STAT DE FUNCȚIINr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

MEDIC

PRIMAR / II

OG

S

1

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR/II

OG

S

1

3

DIRECTOR FINANCIAR COF

TAB1L

II

s

1

4

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR / II

OG

s

1

5

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

OG

s

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

PEDIATRIE

s

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

PED. / NEONAT.

s

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/I

ATI

s

1

9

SEF FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR /1

FARMACIE

s

1

10

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

LABORATOR

s

1

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR /1

1OLIINFECTIOASI

s

1

12

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

s

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

IA/II

s

1

16

SEF BIROU

ECONOMIST

IA/II

s

1

17

SEF SERVICIU TEHNIC

INGINER

IA/II

s

1

18

SEF SERVICIU ADMINISTRA

REFERENT

IA/II

M

1

19

MEDIC

PRIMAR

OG

s

20.5

20

MEDIC

SPECIALIST

OG

s

3.5

21

MEDIC

PRIMAR

PED.

s

2

22

MEDIC

PRIMAR

NEONAT

s

9

23

MEDIC

SPECIALIST

PED.

s

1

24

MEDIC

SPECIALIST

NEONAT

s

5

25

MEDIC

PRIMAR

ATI

s

5

26

MEDIC

SPECIALIST

ATI

s

1

27

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

s

1

28

MEDIC

PRIMAR

ANAT. PAT

s

2

29

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

s

1

30

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1

31

MEDIC

PRIMAR

EPIDEMIOLOGIE

s

1

32

MEDIC

SPECIALIST

LABORATOR

s

2

33

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

s

2

34

PSIHOLOG

PRIMAR

S

1

35

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

s

44

36

ASIST MED.

MG

s

16

37

MOAȘA

PRINCIPAL

OG

s

1

38

MOAȘA

PRINCIPAL

MG

s

1

39

ASIST MED.

PRINCIPAL

LABORATOR

s

2

40

ASIST MED.

LABORATOR

PL

2

41

ASIST.MED.

PRINCIPAL

SOCIAL

S

1

42

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

SSD

8

43

ASIST MED.

MG

SSD

6

44

ASIST MED.

PRINCIPAL

OG

PL

12

45

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

PL

84

46

ASIST MED.

PRINCIPAL

PED.

PL

6

47

ASIST MED.

MG

PL

63

48

ASIST MED.

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

49

ASIST MED.

PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

50

ASIST MED.

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

3

51

ASIST MED.

PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

52

ASIST MED.

PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

53

ASIST MED.

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

54

ASIST MED.

DIETETICA

PL

2

55

MOAȘA

PRINCIPALA

OG

M

1

56

KINETOTERAPEUT

PRINCIPALA

S

1

57

AUTOPSIER

M

0.5

58

INFIRMIERA

G

80

59

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

60

ȘOFER AUTOSANITAR;

G

2

61

AMBULANTIER

M

1

62

STATISTICIAN PR.

M

1

63

REGISTRATOR MED

M

4

64

REGISTRATOR MED

PRINCIPAL

M

1

65

OPERATOR DATE

M

2

66

ECONOMIST IA

S

4

67

ECONOMIST I

S

1

68

ECONOMIST II

S

2

69

CONSILIER JURIDIC IA

s

2

70

INGINER IA

s

2

71

INGINER SISTEM IA

s

1

72

REFERENT IA

M

1

73

CONTABIL IA

M

1

74

REF. DE SPEC. III

S

2

75

SEF DEPOZIT I

M

1

76

CASIER

M

1

77

MAGAZINER

M

1

78

TEHNICIAN II

M

1

79

ARHIVAR

M

1

80

SPALATOREASA

G

9

81

MUNC. CALIF I

G

14

82

MUNC. CALIF III

G

3

83

MUNC. CALIF IV

G

6

84

MUNC.NECALIFICAT

G

5

85

AGENT DDD

G

2

Total venituri proprii

587

1

MEDIC

REZID. I

)RINOFARINGOLC

S

1

2

MEDIC

REZID. I

OG

S

4

3

MEDIC

REZID. II

OG

S

3

4

MEDIC

REZID. III

OG

S

1

5

MEDIC

REZID. IV

NN

s

1

6

MEDIC

REZID. IV

LABORATOR

s

1

7

MEDIC

REZID. IV

OG

s

3

8

MEDIC

REZID. V

OG

s

7

Total Buget de stat

21

TOTAL GENERAL

608

venituri proprii : 587

bugetul de stat: 21

Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmise.

MANAGER, ; .

dr. Sadea valeriaBIROUL RUNOS,

EC. BELDEAN MARIA