Hotărârea nr. 163/2018

Hotărârea nr.163 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

CONSILIUL JLDLȚEAN BRAȘOV B-dul EroHor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 163

din data de 30.05.2018


- privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 7555 din data de 17.05.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov; în referat se menționează că modificările statului de funcții solicitate de unitatea sanitară se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 569/22.12.2017 privind aprobarea statului de funcții și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 338/31.07.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” și “b”din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organigrama Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 569/22.12.2017 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 338/31.07.2017 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.5 - Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în calitate de ordonator de credite va respecta prevederile corespunzătoare din legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și cea care reglementează stabilirea numărului maxim de posturi.

Art.6 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea
Contrasemnează, SECRETAR Maria DumlJrăveanu


ROMÂNIA - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV Brașov, Aleea Dealul Spui. nr. 12, Cod 500.118 Tel.: 0268.477 011,0268477 263, Fax.: 0372 870.370

"™""""^perSrorae date cu caracter personSTr?" "TB'^r    *

.................din data de..................Secretar,

Maria Diflnbrăveanu

Z

Director executiv

Adeliița Văsioiu

STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/ grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

medic primar/II

sănătate publică și management

S

1

2

Director medical

sănătate publică și management

s

1

3

Director financiar contabil

II

economice

s

1

4

Șef secție

medic primar

pneumologie

s

3

5

Șef laborator

medic primar

medicină de laborator

s

1

6

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

s

1

7

Asistent șef

asistent medical principal

medicină generală

PL

2

8

Medic

primar

pneumologie

S

10

9

Medic

primar

medicină de laborator

S

2

10

Medic

primar

epidemiologie

S

1

11

Medic

primar

sănătate publică și management

S

1

12

Medic

primar

boli infecțioase cu studii complementare îngrijiri paliative

S

1

13

Medic

specialist

pediatrie

S

1

14

Medic

specialist

radiologie și imagistică medicală

S

1

15

Medic

specialist

cardiologie

S

1

16

Medic

specialist

boli infecțioase

S

1

17

Medic

specialist

recuperare, medicină fizică si balneologie

S

1

18

F iziokinetoterapeut

balneofizio kinetoterapie și recuperare

s

1

19

Farmacist

primar

farmacie

s

1

20

Asistent social

sociologie

s

1

21

Chimist

principal

chimie

s

1

22

Asistent medical

principal

medicină generală

s

4

23

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliatve

s

3

24

Asistent medical

medicină generală

s

1

25

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

26

26

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

27

Asistent medical

principal

igienă

PL

1

28

Asistent medical

principal

radiologie si imagistica medicala

PL

2

29

Asistent medical

principal

medicină de laborator

PL

5

30

Asistent medical

principal

medicină de laborator

M

1

31

Asistent medical

principal

dietetică

PL

1

32

Asistent medical

principal

medicină generală; studii aprofundate/ specializate în îngrijiri paliative

PL

1

33

Asistent medical

medicină generală

PL

6

34

Asistent medical

debutant

medicină generală

PL

1

35

Asistent medical

debutant

medicină generală; studii aprofundate/ specializate îngrijiri paliative

PL

2

36

Asistent medical

principal

farmacie

PL

2

37

Asistent medical

farmacie

PL

1

38

Registrator medical

M

1

39

Infirmieră

G

24

40

Infirmieră

debutantă

G

2

41

Ingrij itoare

G

15

42

Analist programator ajutor

I

M/PL

1

43

Consilier juridic

IA

juridice

S

1

44

Referent de specialitate

gradul I

economice

S

1

45

Referent de specialitate

gradul I

juridice

s

1

46

Referent de specialitate

gradul I

economice

s

1

47

Referent de specialitate

debutant

științele comunicării

s

2

48

Referent de specialitate

gradul II

s

1

49

Referent

debutant

M

1

50

Economist

IA

economice

S

3

51

Economist

gradul I

economice

S

3

52

Economist

gradul II

economice

s

1

53

Inginer

gradul I A

știinte inginerești

s

1

54

Contabil

gradul II

contabilitate

M

1

55

Casier

M

1

56

Magaziner

M

1

57

Șofer

gradul I

M

1

58

Muncitor calificat -șofer

gradul I

M

1

59

Muncitor calificat -electrician

gradul I

M

1

60

Muncitor calificat -lăcătuș

gradul I

M

1

61

Muncitor calificat -instalator

gradul I

G

1

62

Muncitor calificat -bucătar

gradul I

M

3

63

Muncitor calificat -bucătar

gradul II

1

64

Muncitor calificat -zugrav

gradul II

1

65

Muncitor necalificat

gradul I

1

66

Spălătoreasă

2

Total Venituri Proprii

167

B. Finanțare de la bugetul de stat

1

Medic

primar

pneumologie

S

2.5

2

Medic

primar

radiologie

S

1

3

Medic

specialist

pneumologie

S

3

4

Asistent medical

principal

medicină generală

S

2

5

Asistent medical

principal

medicină generală

PL

13

6

Asistent medical

principal

pediatrie

PL

1

7

Asistent medical

principal

radiologie

PL

3

8

Asistent medical

debutant

radiologie

PL

1

9

Statistician medical

principal

M

1

10

Registrator medical

principal

M

1

11

îngrijitoare

G

3

Total Buget de Stat

31.5

TOTAL GENERAL

198.5

Total posturi aprobate: 198,5

din care:

conducere

10

vacante: 48,5

execuție

188,5

ocupate: 150

venituri proprii

167

bugetul de stat

31,5

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.


COMP. RUNOS

Ref. Marta POPESCU

VIZAT - LIDER SINDICAT MEDISAN SANITAS BRAȘOV


APROBAT Manager Dr. Dan MORARUAnexa la HCJBV. nr._________

Președinte

Adrian-loan VESTEA


din data de________________

Secretar

Maria DUMBRĂV^ANJJ

Director executiv

Adelina VASIOIUORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV, 2018


CONSILIU DE ADMINISTRAȚIEMANAGER


FC=1


-------1--------

COMITET DIRECTORDIRECTOR MEDICAL

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

F

FC=1

FC=1SECȚIA PNEUMOLOGIE I

STEJĂRIȘ

SECȚIA CLINICĂ PNEUMOLOGIE II stejAriș

SECȚIA PNEUMOLOGIE

COPII

COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE SPITAL

COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONȘICÂ

SPITAL

SPITALIZARE DE ZI

£ £

FC=2

FE=25

CM $2 o uS

LU LL

III (J_

CM » LU LL


DISPENSAR TB Brașov


FE = 27,5


ar •< z a: LU i-z

D O ar

CD

FARMACIE

-

LD

iu

LU

ll

Ll


Q. IU Q


DISPENSAR TB Săcele


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE. CONTRACTARE

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE Șl TRANSPORT

FE=3

LU Ll


Manager:

 • - funcții de execuție 14 Director financiar-contabil:-functii de ex. 25

Director medical:

 • - funcții de conducere 7

 • - funcții de execuție 149,5


Director Executiv Adelina V^sioiu


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12 Tel.: 0268/477011, 0268/477263;

Fax.: 0372870370;

e-mail: manager@pneumologie.ro;

website:www.pneumologie.ro

CUPRINS

 • 1. DISPOZIȚII GENERALE

 • 2. CONDUCEREA

 • 3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • 4. FUNCȚII Șl ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE

 • 5. FUNCȚII Șl ATRIBUȚII ALE APARATULUI FUNCȚIONAL

 • 6. FINANȚAREA SPITALULUI

 • 7. NORME OBLIGATORII Șl DISPOZIȚII FINALE

ANEXE:

Anexa nr. 1 Codul de conduită al personalului

Anexa nr. 2 Codul de conduită al pacienților și vizitatorilor

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale. Ca spital de specialitate, asigură asistență medicală în specialitatea pneumologie, în conexiune cu alte specialități complementare.

Serviciile medicale spitalicești se acordă sub formă de :

 • -   servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, prin care se acordă asistență medicală preventivă și curativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv;

 • -   servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi, pentru pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore și pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile;

servicii medicale acordate în regim de ambulatoriu integrat al spitalului.

Art. 2. Activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate și supuse controlului Ministerului Sănătății.

Art. 3. Spitalul funcționează numai în condițiile autorizației de funcționare eliberată de Direcția de Sănătate Publică.

Art. 4.

 • a) în spital se desfășoară și activități de învățământ medical, postliceal, universitar și postuniversitar, precum și activități de cercetare științifică medicală. Aceste activități se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în dispensar și după caz, sub îndrumarea medicilor primari din spital. Activitățile de învățământ și cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical și să respecte drepturilor pacienților, etica și deontologia medicală.

 • b) Colaborarea dintre spital și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, se desfășoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

 • c) Cercetarea științifică medicală se efectuează pe bază de teme și de contracte de cercetare, încheiate între spital și finanțatorul cercetării.

 • d) Spitalul are obligația să desfășoare activitatea de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal. Costurile acestor activități sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri, în condițiile alocărilor bugetare. Personalul trebuie să-și perfecționeze continuu pregătirea profesională, aceasta fiind o îndatorire de serviciu, să cunoască și să aplice în practică actele normative specifice fiecărui loc de muncă.

 • e) Spitalul are obligația să elaboreze, de regulă la sfârșitul anului calendaristic, pentru anul următor, Planul de pregătire profesională continuă a personalului medical și a personalului nemedical angajat. Proiectul planului se întocmește de către Compartimentul RUNOS al spitalului pe baza propunerilor făcute de fiecare șef de secție/serviciu/compartiment și se supune aprobării Comitetului Director.

 • f) în spital se pot desfășura și activități de voluntariat, sub îndrumarea unui coordonator desemnat de manager și în baza unui contract de voluntariat și a unui angajament de confidențialitate, încheiate între spital și voluntar.

Art. 5.

 • a) Spitalul asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform normelor legale în vigoare și răspunde de respectarea acestora.

 • b) Spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, ce determină prejudicii cauzate pacienților, stabilite de către organele competente. Pentru prejudicii cauzate pacienților din culpă medicală, răspunderea este individuală.

 • c) Spitalul răspunde pentru păstrarea confidențialității tuturor informațiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraților față de terți.

 • d) Spitalul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraților în mod nediscriminatoriu, precum și pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

Art. 6.

 • a) Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

 • b) Spitalul va fi în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI

Art. 7.

 • (1) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov este condus de manager.

 • (2) în cadrul spitalului funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical și directorul financiar-contabil.

 • (3) în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

 • (4) în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1384/2010, managerul are următoarele obligații:

a) în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice:

 • 1. stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare și pe baza propunerilor șefilor de secții și de servicii;

 • 2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

 • 3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 • 4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 • 5. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director;

 • 6.  numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • 7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 8. prelungește, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • 10. stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;

 • 11. numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • 12. solicită consiliului de administrație constituirea comisiei de mediere, în condițiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condițiile menționate;

 • 13. deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 • 14. respectă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical ocupate în condițiile prevăzute la pct. 13;

 • 15. aprobă Regulamentul Intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • 16. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, comisia de selecționare a documentelor care urmează a fi înlăturate ca fiind nefolositoare, expirându-le termenul de păstrare, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului și/sau procedurile operaționale;

 • 17. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

 • 18. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, în confomitate cu reglementările specifice în domeniu ale autorității administrației publice județene;

 • 20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia ori de câte ori situația o impune;

 • 21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către autoritățile administrației publice județene, în condițiile legii;

 • 23. în situația în care în spitalul public personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 • 24. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;

 • 25. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de educație medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal, în condițiile legii;

 • 26. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.

b) în domeniul managementului serviciilor medicale

 • 1.  elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

 • 2.  aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4.  aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5.  elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical ale autorității administrației publice județene;

 • 6. îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • 7.  dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați prin contract;

 • 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 • 9. răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății;

 • 10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 12. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui științific;

 • 13. negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

 • 14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 15. negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • 16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 • 17. poate încheia contracte cu direcția de sănătate publică județene în vederea derulării programelor naționale de sănătate și desfășurării unor activități specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 • 18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum și a cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

 • 20. răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia;

 • 22. răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienților.

c)în domeniul managementului economico-financiar

 • 1.  răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;

 • 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • 3.  răspunde de repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe secțiile și compartimentele din structura acestuia și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • 4. răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 5.  răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli autorității administrației publice județene, precum și de publicarea acesteia pe site-ul autorității administrației publice județene;

 • 6.  răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului județean, dacă beneficiază de finanțare din bugetele locale;

 • 7. aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • 8.  aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • 9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;

 • 10. identifică, împreună cu consiliul de administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • 12. răspunde de respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

d)în domeniul managementului administrativ

 • 1. aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către autoritatea administrației publice județene;

 • 2.  reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 3. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 5. încheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

 • 6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8.  răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 9. pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite autorității administrației publice județene informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 11. răspunde de organizarea arhivei spitalului și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic, conform procedurii operaționale de arhivare a documentelor și înregistrărilor;

 • 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

 • 13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • 16. propune spre aprobare autorității administrației publice județene, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;

 • 17. informează autoritatea administrației publice județene cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

 • 18. răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 19. respectă măsurile dispuse de către președintele consiliului județean, în situația în care se constată disfuncționalități în activitatea spitalului public;

 • 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

 • 21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;

 • 22. respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 • 23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 24. răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 • 25. asigură și răspunde de organizarea activităților de învățământ și cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale;

 • 26. avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării la autoritatea administrației publice județene;

e) în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese

 • 1.  depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la autoritatea administrației publice județene;

 • 2.  actualizează declarația prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

 • 3.  răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 • 4.  depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. 1 și 2.

Art. 8.

 • a) în conformitate cu Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul M.S. nr. 921/2006, în spital funcționează un Comitet Director, iar ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

 • b) Comitetul director al spitalului are următoarele atribuții:

 • 1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2.  elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3. propune managerului, în vederea aprobării:

 • -  numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

 • -  organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii.

 • 4. elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 6.  elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către directorul financiar-contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7.  urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8.  analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9.  asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • 11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

 • 12. la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă Direcției de Sănătate Publică, precum și Ministerului Sănătății și Consiliului Județean Brașov, la solicitarea acestora;

 • 15. negociază, prin manager, contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului spitalului public, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului;

 • 19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • 20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 • c) în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, atribuțiile Comitetului Director în activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale în spital sunt următoarele:

 • -  organizează Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și elaborează regulamentul de funcționare al acestuia;

 • -  se asigură de organizarea și funcționarea serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și/sau realizarea contractelor de furnizare de prestări servicii specifice;

 • -  aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • -  asigură condițiile de implementare a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • -  efectuează analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate;

 • -  verifică și aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităților din planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • -  se asigură de îmbunătățirea continuă a condițiilor de desfășurare a activităților de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscurilor;

 • -  se asigură de derularea legală a achizițiilor și aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situația epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situațiilor de risc sau limitării infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • -  deliberează și decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România, în urma sesizării pacienților sau în urma autosesizării în privința responsabilității instituționale ori individuale a personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situații care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaților prin infecții asociate asistenței medicale;

 • -  asigură dotarea necesară organizării și funcționării sistemului informațional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor privind infecțiile asociate asistenței medicale în registrul de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale al unității;

 • -  asigură condițiile de îngrijire la pacienții cu infecții/colonizări cu germeni multiplurezistenți.

Art. 9

 • a) în baza ari. 186 alin.l din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalului funcționează Consiliul Medical. Directorul medical este președintele Consiliului medical, format din șefii de secție, șef de laborator, farmacistul șef și asistentul șef.

 • b) Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

 • 1. îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

 • 2.  monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

 • 3. monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță, aprobați prin decizie a managerului la propunerea Consiliului Medical, pentru medicii din secțiile cu paturi ale spitalului și pentru medicii din dispensar;

 • 4.  elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului în limita bugetului estimat;

 • 5. întărirea disciplinei economico-financiare.

Art. 10

a) în conformitate cu art. 187 din Legea nr. 95/2006 republicată, în cadrul spitalului funcționează un Consiliu de Administrație format din 5 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului, având următoarea componență:

 • -  un reprezentant numit de Președintele Consiliului Județean Brașov și un membru supleant;

 • -  un reprezentant al universității sau facultății de medicină;

 • -  2 reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov și 2 membri supleanți;

 • -  un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Brașov și un membru supleant;

 • -  un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • -  un reprezentart al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

  sindicatului Medisan Sanitas are statut de invitat permanent la ședințele


 • b) Reprezentantul

consiliului de admidistrație.

 • c) Managerul pârtie pă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • d) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă d n numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

 • e) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membri

  or săi, a președintelui de ședință sau a managerului și ia decizii cu


majoritatea simplă i membrilor prezenți.

ale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

Iul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare anuale;

ncurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat


 • f) Atribuțiile princip;

avizează buge trimestriale și

 • -  organizează cd>

prin act administrativ al președintelui consiliului județean;

 • -  aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medic; le ale populației;

 • -  avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

  dul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și ^agerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

  area din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director e constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și la art. 184


 • -  analizează mc activitatea ma

 • -  propune revoc în cazul în car alin. (1).

Art. 11

 • a) în cadrul spitale lui funcționează un Consiliu Etic, for de autoritate morală constituit în vederea garantării p unerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate, compu > din:

  aleși ai corpului medical al spitalului; aleși ai asistenților medicali din spital; : ales al asociațiilor de pacienți;


 • -  3 reprezentanți

 • -  2 reprezentanți

 • -  un reprezentant

 • -  consilierul juridi: și secretarul consiliului au obligația de a participa la ședințe fără drept de vot.

 • b) Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient sau aparținător al acest drepturile recunosc

  Jia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate ute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

  i ului etic sunt următoarele:

  :ă cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient-medic-i a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

  dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă Iu pacienților prevăzute de legislația în vigoare;

  organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale


 • c) Atribuțiile Consili

 • -  analizeaz

asistentă

 • -  verifică

drepturiî

 • -  sesizează

codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

 • -  analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase; propune, în funcție de caz, măsuri de intrare în legalitate;

- veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane și propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

Art. 12

 • a) în spital funcționează, în baza prevederilor Ordinului nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, Comitetul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale -C.P.I.A.A.M.

 • b) Atribuțiile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale sunt prevăzute în regulamentul de funcționare al acestuia, elaborat de Comitetul Director.

Art. 13

 • I. a) La nivelul spitalului s-a constituit în baza Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia, un Comitet de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților în elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii.

 • b) Atribuțiile principale ale Comitetului de securitate și sănătate în muncă sunt:

 • -  analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare;

 • -  urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • -  analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;

 • -  analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecție colectivă și individuală;

 • -  analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire și protecție, precum și menținerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

 • -  propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;

 • -  analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate și/sau serviciul extern;

 • -  urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;

 • -  analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

 • -  analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

 • -  efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și face un raport scris privind constatările făcute;

 • -  dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor.

II. a) La nivelul spitalului s-a constituit Comisia medicamentului, cu scopul de a urmări modul de prescriere și utilizare judicioasă a medicamentelor prescrise bolnavilor ținându-se cont de raportul cost/eficien

b) Atribuțiile principiale ale Comisiei Medicamentului sunt:

 • -  analizează consu

sau suplimentare,

 • -  centralizează fiș întocmite de medicii care semnalează astfel de evenimente;

 • -  controlează și asigură la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov prescrierea și justa utilizare a medicamentelor și evitarea polipragmaziei;

 • -  evaluarea și comunicarea raportului risc/beneficiu pentru toate produsele medicamentoase prescrise;

 • -  transmiterea informațiilor pe formular tipizat la Centrul Național de Farmacovigilența din cadrul Agenției N;

 • -  urmăresc folosirea la prescripții a DCI a medicamentelor;

 • -  urmăresc elibera

Brașov doar pe b


;ă și de bugetul alocat pe spital și pe secții.


mul de medicamente pe secții, pe Spital și propun măsuri pentru reducerea a consumului de anumite produse medicamentoase;

ilele pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente


aționale a Medicamentului în cazul observării reacțiilor adverse;


rea de medicamente din farmacia Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ază de condici de prescripții medicamente;


III. a) La nivelul spitalului, s-a constituit „Nucleul de calitate ", unitate de Control Intern, în vederea monitorizării permanente a calității serviciilor medicale furnizate pacienților.

b) Atribuțiile principale ale Nucleului de calitate sunt:

 • -  implementarea ci condițiilor de cazare, igienă și alimentație;

 • -  desfășoară activi desfășurate în sp

 • -  analizează sugesli spitalului;

 • -  analiza cazuisticii

 • -  analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de secții și pe întreg spitalul;

 • -  analiza ratei de morbiditate;

 • -  analiza duratei m

 • -  analiza numărulu

 • -  analiza corectitu

existența lor;

 • -  evaluarea gradului de satisfacție al pacienților;

 • -  analiza numărului de infecții asociate asistenței medicale și frecvența infecțiilor asociate asistenței medicale și evaluarea factorilor de risc;

 • -  implementarea ș

în raport cu indicatorii activității clinice și financiari;

 • -  identifică, clasific î și determină indicatorii de calitate;

 • -  dezvoltă sistemele care asigură furnizarea serviciilor în sensul satisfacerii cerințelor pacienților;

 • -  asigură calitatea pacienților;

 • -  desfășoară activitățile prevăzute în planul calității aprobat de către Comitetul Director și se încadrează în cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al calității;

 • -  coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului/ Comitetului Director, acțiunile corective.


e măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a


:ate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale tal;

tiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a


abordate;


ledii de spitalizare;

ii de urgențe din totalul pacienților prezentați;

dinii completării documentelor medicale justificative cerute de lege și


dezvoltarea mecanismului de monitorizare a calității îngrijirilor medicale


cu scopul ca serviciile să îndeplinească sau să depășească așteptările


IV. a) La nivelul spitalului, s-a constituit Comisia de etică care are obligația de a-și formula opinia înaintea începerii oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată, în condițiile legii.

 • b) Atribuțiile principale ale Comisiei de etică sunt formularea opiniei asupra următoarelor elemente:

 • -  relevanța studiului clinic și proiectul acestuia;

 • -  o evaluare satisfăcătoare atât a beneficiilor anticipate, cat și a riscurilor, asa cum este prevăzut în art. 23 lit. a) din Ordinul nr.904/2006 precum și justificarea concluziilor;

 • -  protocolul;

 • -  calificarea adecvată a investigatorului și a personalului ajutător;

 • -  broșura investigatorului;

 • -  calitatea facilităților;

 • -  caracterul adecvat și complet al informațiilor care trebuie furnizate, precum și procedura de urmat pentru obținerea consimțământului exprimat în cunoștință de cauza; este necesară, de asemenea, justificarea cercetării la persoane incapabile să își exprime consimțământul în cunoștință de cauză;

 • -  prevederea de indemnizații sau compensații cu caracter reparatoriu în caz de prejudicii sau deces, imputabile studiului clinic;

 • -  orice asigurare sau indemnizație care acoperă responsabilitatea investigatorului și a sponsorului;

 • -  sumele și, atunci când este cazul, modalitățile de retribuire sau compensare a investigatorilor și subiecților studiului clinic și elementele relevante ale oricărui contract prevăzut între sponsor și locul studiului;

 • -  modalitățile de recrutare a subiecților.

Regulile de bună practică în studiul clinic - "Good Clinical Practice (GCP)" reprezintă standardele etice, științifice și de calitate pentru proiectarea, conducerea, înregistrarea și raportarea studiilor în care sunt implicați subiecți umani pentru a asigura :

 • 1.  Protecția drepturilor, siguranța și bunăstarea subiecților în studiu.

 • 2.  Obținerea de date credibile în studiile clinice.

 • 3. îmbunătățirea calității globale a cercetării clinice.

 • 4. Acceptarea mutuală a datelor.

Principii de bază :

 • -  studiile clinice trebuie să fie conduse în conformitate cu principiile etice care își au originea în "Declarația pentru drepturile omului" de la Helsinki

 • -  studiul trebuie inițiat și continuat numai dacă beneficiul anticipat justifică riscul

 • -  drepturile, siguranța și confortul subiecților trebuie să prevaleze față de interesele științifice și ale societății

 • -  informațiile non-clinice și clinice disponibile constituie suportul studiului clinic propus

 • -  studiul clinic trebuie să fie corect din punct de vedere științific si sa fie descris intr-un protocol clar si detaliat

 • -  studiul clinic trebuie condus in conformitate cu protocolul care a fost aprobat/ a obtinut o opinie favorabila de la Comisia naționala de etica

 • -  supravegherea medicala si deciziile medicale luate in numele subiecților trebuie sa fie intotdeauna in responsabilitatea unui medic calificat

 • -  fiecare persoana implicata in desfasurarea unui studiu clinic trebuie sa fie calificata prin studii, instruire si experiența

  consimțământul exprimat in cunoștința de cauza trebuie sa fie obtinut in mod liber c toate in asa trebui respectând reglementările legale in vigoare referitoare la confidențialitate si pastre medic: pastr;

  folosii e numai in conformitate cu protocolul aprobat trebui aspec: al studiului clinic


  e la fiecare subiect inainte de participarea acestuia la studiul clinic informațiile privind studiul clinic trebuie inregistrate, manevrate si păstrate fel incat sa se asigure exactitatea raportării, interpretării si verificării lor ie protejata confidențialitatea înregistrărilor care pot identifica subiecții,


  rea secretului amentele pentru investigație clinica trebuie fabricate, manevrate si te conform regulilor de buna practica de fabricație; ele trebuie sa fie


  e folosite sisteme de lucru cu proceduri care sa asigure calitatea fiecărui


  V. Comisia de analiză a decesului constituită la nivelul spitalului are ca principale atribuții următoarele:

  • -  analizează datele medicale obținute din foaia de observație, investigațiile paraclinice, diagnosticul anat

  • -  evidențiază gradul de concordanță diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare și concordanță diagnostică;

  • -  realizează o static

  numărul de internări din spital, evidențiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor;

  • -  dezbaterea cazurilor, aduce în atenție cele mai noi și corespunzătoare tratamente medicale care se aplică pacienților din spital reprezentând o modalitate de creștere a nivelului științific al echipei medicale.

  • -  președintele adu:e la cunoștința membrilor comisiei reglementările legislative nou apărute în vederea optim


  □mo-patologic necroptic (macroscopic și histopatologic);


  cel final (anatomo- patologic) având ca scop creșterea gradului de


  ;tică a deceselor din spital pe secții și al numărului de necropsii în raport cu


  zării activității medicale.


  VI. La nivelul spitalul Ji s-a constituit Comisia de analiză a rezultatelor utilizării protocoalelor și ghidurilor de practic urmări modul de im| adoptate în spital.


  ă adoptate în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, cu scopul de a plementare și utilizare a utilizării protocoalelor și ghidurilor de practică


  • VII. a) La nivelul spitalului s-a constituit Comisia de verificare a foilor de observație și are ca scop analiza obiectivă în conformitate cu legislația in vigoare a 50 de foi de observație, trimestrial, alese alee

  b) Comisia va urmări completarea corectă a informațiilor conținute de FSZ/FOCG, susținerea


  tor.


  diagnosticelor menționate la internare și de externare, urmărirea protocoalelor de investigații și tratament ale spitalu

  • VIII, a) Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informațiile de interes public este numit un


  ui, ș.a.


  purtător de cuvânt, care de regulă ete Directorul medical.

  ănt este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele


  • b) Purtătorul de cu\

  Spitalului Clinic de Pr eumoftiziologie Brașov și cu asigurarea informării în timp util atât a mass-mediei cât și a popul;iției.

  • c) Stabilește o relație


  directă cu cetățenii și salariații, oferind informații de ordin general asupra


activității medicale desfășurate în cadrul unității.

 • d) Purtătorul de cuvăi are ca principale atribuții următoarele:

  nt este direct subordonat managerului care îi aprobă întreaga activitate și


 • -  asigură desfășurarea optimă a activităților de relații publice;

 • -  asigură informarea permanentă referitoare la principalele activități ale spitalului;

 • -  desfășoară activitatea de analiză a cererilor cetățenilor și salariaților spitalului, furnizând informațiile necesare pentru soluționarea problemelor prezentate sau solicitate, și, sprijină totodată soluționarea legală și la termen a cererilor și petițiilor primite, precum și comunicarea modului de soluționare a cererilor respective;

 • -  realizează legătura dintre cetățean și spital pentru clarificarea tuturor problemelor, în vederea rezolvării cererii solicitanților;

 • -  realizează legătura dintre spital și sindicate în vederea analizei soluționării, conform legislației în vigoare, a revendicărilor sindicale;

 • -  colaborează cu Compartimentul informatică al spitalului pentru actualizarea site-ului spitalului cu informații periodice, conform reglementărilor legale;

 • -  întocmește și comunică răspunsurile la solicitările pacienților, în ceea ce privește informațiile privind starea de sănătate a acestora, cu respectarea legislației în vigoare;

 • -  întocmește și comunică răspunsurile organelor de cercetare penală (poliție, parchet), instanțelor de judecată, privind starea de sănătate a pacienților, cu respectarea legislației în vigoare;

 • -  întocmește și comunică informațiile de interes public persoanelor fizice/persoanelor juridice.

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 14

Structura organizatorică a SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV este aprobată

în condițiile legii1 și este compusă din:

-Secția pneumologie I adulți                                         62 paturi

din care:

-compartiment TB adulți                                           28 paturi

-compartiment de recuperare medicală respiratorie                 8 paturi

-Secția clinică pneumologie II adulți                                    54 paturi

din care:

- compartiment TB adulți                                           25 paturi

-compartiment de recuperare medicală respiratorie                  10 paturi

-Secția pneumologie copii                                            25 paturi

din care:

-compartiment TB copii                                             15 paturi

Compartiment de îngrijiri paliative                                        9 paturi

TOTAL 150 paturi

Spitalizare de zi                                                              10 paturi


Farmacie

Laborator radiologie și imagistică medicală spital Compartiment explorări funcționale Compartiment endoscopie bronșică

Laborator somnologie

Puncte de recoltare analize medicale Stejăriș

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie-Baza de tratament Compartiment de pri Compartiment evali

evenire a infecțiilor asociate asistenței medicale are și statistică medicală


Compartiment asistență socială

Dispensar TB Brașov

-cabinete consi Itații

-cabinete asistente de teren

-cabinet DOT

-laborator radiologie și imagistică medicală

explorări funcționale sndoscopie bronșică dicale cu puncte de recoltare la spital


-compartiment

-compartiment

Laborator analize md< Dispensar TB Săcele

cu cabinete în specialitățile:


Ambulatoriu integra

 • - pneumologie

 • - cardiologie

Aparat funcțional

vesc paturile, ambulatoriu integrat și Dispensarele TB.


Laboratoarele deser

CAPITOLUL IV

FUNCȚII Șl ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI MEDICALE

Art. 15

1. Spitalul Clinic de P veumoftiziologie Brașov este, în principal, obligat să asigure:

baterea afecțiunilor respiratorii tuberculoase și/sau netuberculoase;


 • -  prevenirea și con

 • -  adaptarea și aplicarea la specificul teritoriului județului Brașov a Programului Național de

Prevenire și Combatere a Tuberculozei;

și supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi și a unor e expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;


 • -  controlul medical grupe de populați

 • -  asistența medicală de specialitate a populației, precum și urmărirea aplicării măsurilor profilactice;

 • -  primul ajutor mec ical și asistența medicală de urgență;

 • -  continuitatea acordării asistenței medicale, în toate stadiile de evoluție a bolii, prin cooperarea permanentă a medicilor din această unitate sau din unități diferite;

 • -  efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale, bolnavilor ambulatori și spitalizați;

 • -  acordarea serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraților;

 • -  desfășurarea de activități proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare și încadrare;

 • -  promovarea acțiunilor privind educația sanitară a populației;

  ’ații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație în scopul vindecării


 • -  condiții de investi

sau ameliorării suferinței și a invalidității pacienților internați;

 • -  aprovizionarea și c istribuirea medicamentelor și a materialelor sanitare specifice;

 • -  aprovizionarea cu substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;

  prepararea și difuzarea medicamentelor precum și distribuirea și a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare; materialele sanitare utilizate în cadrul activității medicale sunt în termen


 • -  depozitarea, instrumentarului medicamentele și de valabilitate, înregistrate și depozitate conform recomandărilor din prospectul de utilizare;

 • -  controlul și urmărirea calității medicamentelor, în vederea ridicării eficienței tratamentelor, evitarea riscului terapeutic și a fenomenelor adverse;

 • -  aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentații corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, respectând alocația de hrană conform legislației în vigoare;

 • -  un microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariția de infecții asociate asistenței medicale;

 • -  neutilizarea materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • -  în perioada de carantină să limiteze accesul vizitatorilor în spital;

 • -  inscripționarea denumirii secțiilor, compartimentelor, cabinetelor și saloanelor;

 • -  completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • -  expunerea la loc vizibil a numelui Casei de Asigurări de Sănătate Brașov cu care spitalul se află în contract, adresa și numărul de telefon ale acesteia,

 • -  afișarea în loc vizibil a numărului de telefon al serviciului de urgență 112;

 • -  afișarea la loc vizibil a drepturilor asiguraților conform Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;

 • -  afișarea drepturilor și obligațiilor asiguraților la asistența spitalicească;

 • -  accesul neîngrădit al asiguraților la registrul de reclamații și sesizări;

 • -  site internet cu informații minime privind:

 • •  structura aprobată a spitalului;

 • •  serviciile medicale oferite;

 • •  pachetul de servicii contractat cu casa de asigurări de sănătate;

 • •  tarifele practicate pentru serviciile decontate de casa de asigurări de sănătate;

 • •  condițiile de internare;

 • •  adresa și telefonul biroului de programări;

 • •  adresa de e-mail unde se pot face sesizări;

 • •  chestionarul privind evaluarea gradului de satisfacție al pacientului.

 • -  respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere la consulturi interdisciplinare;

 • -  respectarea normele în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • -  realizarea sistemului de colectare a deșeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare;

 • -  realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, medicina muncii și paza contra incendiilor;

 • -  păstrarea confidențialității asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință personalul angajat, în funcție de nivelul de relaționare prevăzut în fișa postului. Nu este permisă folosirea acestor date în relațiile cu terțe persoane din afara instituției, decât cu acordul managerului și în condițiile legii;

 • -  respectarea de către personalul spitalului a clauzelor contractuale încheiate cu casa de asigurări de sănătate.

 • 2. Șefii de secție/serviciu și compartimentele au obligația de a elabora proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice fiecărui sector de activitate (profil medical sau non-medical) și transmiterea acestor propuneri spre avizare Comitetului Director care le va înainta managerului spre aprobare. Procedurile operaționale pentru fiecare secție/serviciu/compartiment fac parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului și vor fi revizuite periodic.

 • 3. Comisiile organizate la nivelul spitalului își vor elabora Regulament de organizare și funcționare proprii, care fac parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al spitalului și vor fi revizuite periodic.

 • 4. Secțiile cu paturi au, în principal, următoarele atribuții:

 • -  examinarea imediată, completă și trierea medicală a bolnavilor pentru internare;

 • -  asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • -  repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infe

  cțiilor asociate asistenței medicale;


 • -  efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic și a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • -  declararea cazurilor de boli contagioase și de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;

 • -  recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;

 • -  asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale;

 • -  indicarea, folosirea și administrarea medicamentelor, a instrumentarului și aparaturii medicale;

 • -  asigurarea apare tului de urgență, cu aprobarea conducerii spitalului;

 • -  obținerea consimțământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;

 • -  asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curentă a acestora;

  ntației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii; îi activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrarea legăturii acestora cu


 • -  asigurarea alimei

 • -  desfășurarea un servire a mesei, familia;

  carea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a edicale aferente derulării activității medicale.

  de îngrijiri paliative funcționează în baza Ordinului MS. 253/ 2018 privind


 • -  organizarea, std documentelor m

 • 5. Compartimentul <

Regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative și are ca principale atribuții, pacienților și familiil de competență; ace:

pe lângă atribuțiile menționate la pct. 4, asigurarea îngrijirii directe a lor sau aparținătorilor acestora, precum și consultanță pentru nivelurile 1 și 2 ; ;t nivel include următoarele intervenții:

icale: evaluarea holistică, stabilirea diagnosticului paliativ de etapă, durerii și simptomelor, comunicarea, educarea și consilierea pacientului și


 • -  intervenții mec managementul familiei, susținerea pacientului și familiei în luarea deciziilor terapeutice și de îngrijire, organizarea șed

  nțelor de consiliere cu pacientul și familia, efectuarea de manevre de


diagnostic și ter« peutice, prescrierea, aplicarea și monitorizarea tratamentului farmacologic și nefarmacologic adecvat, coordonarea îngrijirii între multiple servicii, îngrijire terminală;

 • -  îngrijiri de tip ni rsing sunt enumerate în cele ce urmează, fără a fi exhaustive: evaluarea de nursing, îngrijirea escarelor, limfedemului, stomelor, tumorilor exulcerate, pansamente, mobilizarea păci tratament al sim|| curentă și autoîn,

  ientului etc.; administrarea de medicamente; metode nonfarmacologice de ptomelor; educarea pacientului, familiei și a aparținătorilor privind îngrijirea grijirea; monitorizarea pacientului;

  i ctului medical, pe care le prezentăm în continuare și care nu sunt exhaustive: valuare funcțională, kinetoterapie profilactică, kirietoterapie respiratorie, kineziotaping și altele; servicii de asistență psihologică: evaluare psihologică cientului și familiei, consiliere pentru pacient și familie, terapie individuală și


 • -  servicii conexe a kinetoterapie: el' masaj, posturări specializată a pai de grup, evaluare risc doliu patologic, consiliere de doliu; servicii de terapie ocupațională: terapia prin artă

  meloterapie, aromaterapie;

  sunt următoarele, fără a fi exhaustive: asistență pentru obținerea drepturilor


 • -  serviciile sociale

legale - certificat de handicap, pensie, alte beneficii legale, obținerea de echipamente specializate, organizarea de perioade de respiro pentru aparținători;

 • -  serviciile de suport în perioada de doliu: scopul acestor servicii îl reprezintă facilitarea procesului de adaptare și reintegrarea socială a familiei/persoanei care a suferit pierderea unui membru apropiat, evitarea suferinței prelungite sau patologice și prevenirea stărilor de doliu patologic, prin oferirea suportului emoțional, psihologic și spiritual în perioada de doliu.

 • 6. Personalul din Compartimentele de recuperare medicală respiratorie are ca principale atribuții, pe lângă atribuțiile menționate la pct. 4, următoarele atribuții:

 • -  promovarea funcționării fizice și cognitive, a activităților (inclusiv comportamentale), a participării și modificarea factorilor personali și de mediu. Astfel este responsabil de prevenirea, diagnosticarea, tratarea și managementul reabilitării persoanelor cu afecțiuni dizabilitante și comorbidități la toate vârstele;

 • -  abordează persoanele cu stări acute sau cronice, folosind instrumente specifice de evaluare a diagnosticului și efectuează tratamente inclusiv farmacologice;

 • -  se concentrează nu numai pe funcționarea fizică, dar și pe capacitatea de a permite persoanelor să participe activ în cadrul societății;

 • -  de a îmbunătății funcționarea fiziologică și mentală, prin folosirea unor mecanisme fiziologice (precum reflexele, adaptabilitatea funcțională și neuroplasticitatea);

 • -  să aplice principiile reabilitării: evaluarea funcțională prin teste funcționale pulmonare:

o tehnici active și pasive ale drenajului pulmonar și de postură, tapotare manuală, tehnici instrumentale;

o educarea și pregătirea pacientului;

o supravegherea și monitorizarea tratamentului.

Art. 16

Atribuțiile principale ale medicului de gardă sunt:

 • •  supraveghează buna funcționare a secțiilor și răspunde de aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul Intern, precum și a sarcinilor dispuse de managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, pe care îl reprezintă în timpul aferent efectuării gărzii;

 • •  se asigură la intrarea în gardă de prezența la serviciu a personalului sanitar, existența mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență;

 • •  supraveghează desfășurarea în bune condiții a schimbului de tură de pe fiecare secție și va fi anunțat de către cadrul medical mediu dacă au survenit modificări în graficul de lucru la schimbul de tură;

 • •  supraveghează modul de desfășurare a asistenței medicale de către cadrele medii și îngrijirile acordate de cadrele auxiliare și notează în raportul de gardă problemele constatate;

 • •  supraveghează cazurile grave existente în secții sau internate în timpul gărzii; acestea vor fi menționate în Registrul de gardă;

 • •  înscrie în Registrul Unic de Consultații orice bolnav prezentat la camera de gardă, completând toate rubricile; semnează și parafează în registru pentru fiecare bolnav;

 • •  internează cazurile de urgență precum și bolnavii prezentați cu bilet de trimitere de la medicul de specialitate sau medicul de familie. Răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri;

 • •  răspunde la chemările care necesită prezența sa în secțiile spitalului și rezolvă prin transfer către alte spitale cazurile care depășesc nivelul de competență și specialitatea sa completând și semnând epicriza și biletul de externare;

 • •  întocmește foaia de observație pentru toate cazurile internate, completează starea și evoluția bolnavilor internați care ridică probleme în timpul gărzii, precum și medicația de urgență pe care a recomandat-o să fie administrată;

:|ență medicală bolnavilor care nu necesită internarea și se asigură de alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați în spital, după acordarea :|or;

'ile cu implicații medico-legale directorului medical al Spitalului Clinic de


acordă asist internarea îr primului ajut anunță căzu Pneumoftiziologie Brașov. în situația în care survine un deces în timpul gărzii are obligația de a întocmi legătură cu di cadrul Politi 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor de la cadavre în vederea transplantului), după caz;

constată decesul și consemnează data și ora decesului în foaia de observații cu semnătură și parafă. Medicul de gardă care a constatat decesul anunță aparținătorii în legătură cu decesul păci semnează și primire a cac pe antebraț o brățară de identificare ce conține: numele, prenumele, vârsta, secția unde a fost internat, data și ora decesului, nr. F.O. (HGR 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și aprobate de efectuează ci 18.3o la solicitarea din magazie alimentele nlu sunt corespunzătoare anunță medicul de gardă pentru ca acestea să fie refuzate pen :ru darea în consum și sesizează acest aspect conducerii spitalului;

realizează controlul calității hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ): controlează respectarea neniului și calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea meselor de dimineață, necorespunz itoare, consemnând motivele în condica de la blocul alimentar.

anunță prin Brașov în caz gărzii și ia mlsurile imediate de intervenție și prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziție;

la terminarea destinat acestui scop. Raportul de gardă va conține succint activitatea din spital pe durata gărzii (prezer în activitatea caz;

fiecare medi : va semna de luare la cunoștință cu privire la graficul de gărzi din luna următoare, la 26-28 ale lunii în curs, predă Registrul raport de gardă în ziua următoare;

respectă normele de protecția muncii; respectă normele de prevenire și stingere a incendiilor.


foaia de examinare pentru decedatul respectiv, de a anunța aparținătorii în ecesul pacientului și de a anunța „Serviciul de intervenție la evenimente" din si: tel: 112 (HG 451/2004, Norme metodologice de aplicare a Legii nr.


jentului, scrie epiciriza de deces, menționând data completării acesteia, parafează. După 2 ore de la deces întocmește procesul verbal de predare-avrului conform protocolului încheiat și verifică dacă decedatului i s-a aplicat


țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului) conform procedurii :onducerea spitalului;

:ontravizita în spital conform programului stabilit, respectiv între orele 17.oo-


telefonică a asistentei dietetician asistă dimineața la eliberarea alimentelor către blocul alimentar. în cazul în care asistenta dieteticiană constată că


prânz și cină a bolnavilor; refuză servirea felurilor de mâncare


toate mijloacele posibile managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie de: incendiu, calamitate naturală sau alte situații de criză survenite în timpul


serviciului, întocmește Raportul de gardă pe care îl consemnează în registrul


țări, internări, transferări, decese, etc.), măsurile luate, deficiențe constatate medicală, administrative și orice alte observații considerate necesare, după


Art. 17

Atribuțiile principale ale medicului curant sunt:

• repartizarea prevenirea și


bolnavilor în saloane, în condițiile respectării măsurilor referitoare la combaterea infecțiilor interioare, după caz;


 • •  asigurarea examinării medicale complete și efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • •  declararea cazurilor de boli contagioase, conform reglementărilor în vigoare;

 • •  asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare) individualizat și diferențiat, în raport cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, medicamentelor;

 • •  asigurarea îngrijirilor medicale necesare pe toată durata internării bolnavilor;

 • •  prescrierea medicamentelor necesare tratamentului indicat în funcție de stocul din farmacie și administrarea corectă a acestora, nefiind păstrate medicamente la patul bolnavului;

 • •  în situațiile în care pacientul are comorbidități a căror scheme terapeutice conțin medicamente care nu sunt în farmacia spitalului, pe baza unui referat de necesitate întocmit de medicul curant în regim de urgență și aprobat de îndată de către manager, se achiziționează și se livrează în cel mai scurt timp posibil medicamentele solicitate;

 • •  recomandarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

 • •  informarea bolnavului sau persoanelor celor mai apropiate acestuia asupra bolii și evoluției acesteia, în scopul asigurării eficienței tratamentului aplicat;

 • •  realizarea indicatorilor de performanță, aprobați prin decizie a managerului la propunerea Consiliului Medical, pentru medicii din secțiile cu paturi ale spitalului și pentru medicii din dispensar;

 • •  asigurarea securității persoanelor internate și a personalului angajat al spitalului;

 • •  protejarea copiilor contra accidentelor în secția pneumoftiziologie copii;

 • •  transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii prin bilet de externare, scrisoare medicală precum și alte documente solicitate de legislația în vigoare;

 • •  educația sanitară a bolnavilor, cu respectarea prevederilor legale.

Alt. 18

Atribuțiile principale ale medicului șef al secției medicale cu paturi sunt:

 • •  organizează și răspunde de întreaga activitate în secția pe care o conduce, astfel încât să fie realizați indicatorii de performanță negociați și aprobați de managerul spitalului și stipulați în subcontractul de administrare;

 • •  asigură prin personalul medical auxiliar, întreținerea spațiilor verzi, controlează și se asigură de efectuarea curățeniei căilor de acces, precum și deszăpezirea acestora;

 • •  întreaga activitate de control efectuată asupra secției se confirmă prin semnarea documentelor verificate, acolo unde este cazul, conform prevederilor legale;

 • •  elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice și le transmite spre avizare către directorul medical și aprobare către managerul spitalului;

 • •  răspunde de definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, a materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare pentru secție;

 • •  răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind internarea și externarea bolnavilor, conform procedurilor în vigoare, inclusiv semnarea serviciilor medicale cu cârdul de sănătate;

 • •  prezintă la raportul de gardă evenimentele din secție, propunând măsuri adecvate de rezolvare;

  are bolnav care solicită internare, periodic și ori de câte ori este nevoie, face ;ie împreună cu medicii curanți, asistenta șefă și asistenta de tură; controlează și îndrumă direct activitatea personalului din secția cu paturi;


avizează fiec vizita pe sec; organizează, programează activitatea tuturor medicilor din secție, indiferent de încadrarea lor, astfel încât flecarj să lucreze periodic în diverse compartimente ale acesteia în scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale și a practicării, conform competențelor și atribuțiilor, a tuturor prcj>filelor de activitate din secție;

consemnarea diagnosticului de la internare, de la 72 de ore și de la externare tre medicul de gardă și/sau medicul curant;


controlează stabilit de ce' avizează prescrierea de medicamente paciențior din cadrul secției, avizează investigațiile paraclinice c corectă a ir materiale sat organizează corectă a do: organizează i vigoare, prin organizează secție; organizează desfășurare<i practică a învățământului medical superior și mediu, în conformitate cu reglementările în vigoare și procedura operațională specifică (acolo unde e cazul); organizează face propuheri Comitetului Director cu privire la modul în care ar trebui sporită securitatea îi zona de activitate;

și răspunde de activitatea de învățământ și cercetare, inclusiv de


e înaltă performanță, asigură și urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea dicațiilor terapeutice în limitele dotării și aprovizionării cu medicamente, nitare și aparatură;

acordarea asistenței medicale la primire în secție, precum și întocmirea cumentelor medicale aferente internării și externării;

și răspunde de activitatea de planificare a gărzilor conform reglementărilor în rotație, conform procedurii;

îngrijirea medicală adecvată a bolnavilor, rezolvarea cazurilor grave de pe


și răspunde de asigurarea securității personalului angajat și a pacienților și


mplicarea aparținătorilor la îngrijirea unor categorii de bolnavi (inclusiv copii italul, din sumele contractate cu casa de asigurări de sănătate, suportând tă serviciilor hoteliere standard (cazare standard și masă la nivelul alocației ntru însoțitorii persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

ctiei de Pneumoftziologie Copii, din cauza caracterului infecto-contagios al , medicul șef secție este cel care decide dacă este oportună prezența :opiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani.

aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât și comportamentul igienic al i sanitar, prin respectarea normelor de igienă și aplicarea măsurilor de :ontrol a infecțiilor asociate asistenței medicale din secția respectivă; ispectării diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale verifică


încurajează ii 0-16 ani) spi suma aferer de hrană) pe In cadrul Sei tuberculozei, însoțitorilor organizează personalului prevenire și în cazul su menționare? diagnosticului în foaia de observație și anunță cazul la CPCIN pentru derularea pi asistenței medicale; controlează internare; avizează, la tehnicile ce complicațiiloi organizează transmisibile conducerea : pentru izolări

rocedurii specifice de confirmare a diagnosticului de infecție asociată


prin sondaj modul de efectuare a prelucrării sanitare a bolnavului la


solicitarea medicului curant, în funcție de starea bolnavului, metodele și e mai adecvate de explorare și terapeutice, necesare pentru evitarea r septice și a infecțiilor pe cale sanguină;

în secție circuitele, precum și spațiile pentru izolarea bolnavilor cu boli și aplicarea măsurilor de izolare în funcție de condițiile asigurate de spitalului. De asemenea, organizează spații și ia măsurile corespunzătoare ea bolnavilor cu contagiozitate mare, după posibilități și dotare;


 • •  dispune măsuri pentru transferul imediat al cazurilor de boli transmisibile în spitale (secții) de boli infecțioase;

 • •  asigură utilizarea judicioasă a paturilor, stabilind măsuri pentru evitarea supraaglomerării bolnavilor și însoțitorilor;

 • •  analizează în cadrul Consiliului Medical modul de stabilire a diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale, corectitudinea tratamentului și a măsurilor de prevenire și control aplicate;

 • •  controlează obligatoriu în cadrul vizitei condițiile de igienă din secție, ținuta și comportamentul igienic al personalului, igiena saloanelor, aerisirea încăperilor, igiena grupurilor sanitare, igiena oficiului, igiena bolnavilor, respectarea măsurilor de izolare, efectuarea corectă a curățeniei și dezinfecției;

 • •  propune spre aprobare managerului amenajările și remedierile necesare asigurării condițiilor de igienă și aprovizionarea cu materiale necesare pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • •  urmărește organizarea dezinfecției ciclice a încăperilor din secție și asigură eliberarea spațiilor respective în momentul planificat în colaborare cu personalul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • •  colaborează cu medicii șefi ai altor secții, medic șef laborator și cu compartimentele, în vederea stabilirii diagnosticului și aplicării tratamentului corespunzător pentru toți pacienții internați;

 • •  propune introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic și tratament;

 • •  controlează completarea foilor de observație clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare și de înscrierea evoluției și a tratamentului aplicat;

 • •  controlează și răspunde de eliberarea, conform normelor legale și a procedurilor existente, a informației din dosarul medical și FOCG a pacientului întocmite în secție, în scopul asigurării accesului pacientului (după caz, aparținători și/sau instituții publice) la propriile date cu caracter medical și garantarea confidențialității informațiilor ce țin de secretul medical;

 • •  controlează și răspunde de întocmirea în termen a datelor transmise Compartimentului Statistică și evaluare medicală în vederea centralizării datele solicitate de casa de asigurări de sănătate și de D.S.P., D.S.A.M., M.S. și alte instituții abilitate, privind furnizarea serviciilor medicale și starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora, potrivit formularelor de raportare stabilite prin actele normative în vigoare;

 • •  propune în Consiliul Medical măsuri de ridicare continuă a nivelului profesional a personalului din subordine;

 • •  controlează la ieșirea din spital documentele de externare întocmite de către medicul curant;

 • •  controlează modul de păstrare în secție și circuitul, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observație, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere, etc), conform procedurilor existente;

 • •  organizează activitatea de educație sanitară a pacienților spitalizați;

 • •  controlează permanent ținuta corectă și comportamentul personalului din secție;

 • •  încheie subcontract de administrare cu managerul unității sanitare;

 • •  verifică aplicarea corectă de către colectivul secției a prevederilor contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asigurări și a pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultativă;

ia măsuri specifice de informare a asiguraților despre serviciile medicale oferite, despre modul în care sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegi jI Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în secțiile unităților spitalicești, conform procedurii elaborate;

răspunde de asigurări de


acordarea serviciilor medicale tuturor asigurațilpr, indiferent de casa de sănătate unde se virează contribuția de asigurări de sănătate pentru aceștia, solicitarea documentelor care atestă această calitate;

respectarea la nivelul secției a regulamentului de organizare și funcționare, a de lucru și a protocoalelor stabilite, a Regulamentului Intern al spitalului și ilormelor de conduită stabilite pe secție;

, îndrumă și răspunde de aplicarea/respectarea măsurilor de igienă și


precum și de răspunde de procedurilor după caz a n controlează, antiepidemice, în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale; se preocupă de raportarea corectă a infecțiilor asociate asistenței medicale de către CPCIN, participând trimestrial le coordonează serviciilor m răspunde dc asigurați, a intimității și demnității acestora;

coordonează unor accidei profesionale, contravaloaqi Sănătate, ci informează solicitate în ^cest scop; organizează regulamentdlui de organizare și funcționare al spitalului, a regulamentului intern al spitalului, a personalului verifică resp normelor de comportare în unitate, stabilite prin regulamentul intern al spitalului și controlează permanent comportamentul personalului secției;

întocmește f șele de post, precum și fișele de evaluare a performanțelor individuale ale personalului; verifică și răi conduce;

verifică și răspunde de organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină si juranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

respectă pre datelor, infon îndeplinește i către managerul spitalului.


analizele specifice la nivelul Consiliului Medical al spitalului;

și controlează modul în care asigurații internați sunt informați asupra adicale oferite;

respectarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor privitoare la


, controlează și răspunde de evidența distinctă a pacienților internați în urma nte de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor , a daunelor și a prejudiciilor aduse altor persoane, pentru care ea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de de angajator sau persoanele vinovate;

conducerea spitalului asupra activității secției, punând la dispoziție actele


și răspunde de aducerea la cunoștința întregului personal al secției a


tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicații asupra din secție, a raporturilor de muncă ale acestora;

ectarea, de către întregul personal al secției, a sarcinilor de serviciu și a


angajat în secție și le supune aprobării conducerii spitalului;

spunde de respectarea programului de lucru în cadrul secției pe care o


ivederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra mațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

orice alte orice alte sarcini stabilite prin dispoziții și note interne emise de


Art. 19

(1) în fiecare uni : medicamente, matei asigure primirea și asistența cazurilor la momentul internării și să se ia măsurile imediate de intervenție și prim ajutor cu mijloacele pe care le are la dispoziție fiecare pavilion, conform procedurii operațion;


:ate de îngrijire (pavilion) se asigură dotarea minimă necesară cu riale sanitare și oxigen necesare CAMEREI DE GARDĂ, astfel încât să se


ale specifice aprobate.


Secțiile cu paturi au, în principal, următoarele obiective privind asistența medicală la primirea în camera de gardă:

 • •  examinarea imediată completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

 • •  asigurarea primului ajutor și acordarea asistenței medicale calificate și specializate până când bolnavul este stabilizat și ajunge în secție;

 • •  îmbăierea, dezinfecția și deparazitarea bolnavilor;

 • •  asigurarea transportului bolnavilor în secție;

 • •  ținerea evidenței zilnice a internării bolnavilor și asigurarea comunicării cu secțiile privind locurile libere.

 • (2) Camera de gardă are, în principal, următoarele obiective:

 • •  triajul urgențelor la prezentarea la spital;

 • •  primirea, stabilizarea și tratamentul inițial al tuturor urgențelor, cu prioritate al urgențelor majore;

 • •  în cazul pacientilor aflați în stare critică sau a căror stare necesită un consult suplimentar imediat, medicul de gardă va solicita sprijinul unui spital cu competențele necesare, urmând ca un alt medic din spitalul respectiv să preia pacientul;

 • •  consultul de specialitate al medicului de gardă necesar stabilirii diagnosticului și începerii tratamentului inițial;

 • •  tratament, stabilizare și reevaluare pentru pacienții care nu necesită internare;

 • •  înregistrarea, stocarea, prelucrarea și raportarea adecvată a informației medicale.

 • (3) în fiecare unitate de îngrijire (pavilion) se asigură Punct de recoltare analize medicale, conform procedurii operaționale specifice aprobate.

Art. 20

Activitatea Ambulatoriului integrat al spitalului, cu cabinete în specialitățile pneumologie și cardiologie, constă în:

 • a) stabilirea diagnosticului și tratamentului pacienților care au venit cu bilet de trimitere de la o unitate spitalicească, de la medicul de familie sau de la un medic specialist, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

 • b) monitorizarea și controlul pacienților care au fost internați în spital și care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecțiunile pentru care au fost internați;

 • c) consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați în alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective se vor acorda prioritar.

Art. 21

Compartimentul Spitalizare de zi este destinat acordării de servicii medicale pentru pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore, care pot fi servicii medicale programabile sau neprogramabile. Are, în principal, următoarele obiective:

 • -  asigurarea spitalizării bolnavilor în funcție de gravitatea diagnosticului și în funcție de indicațiile medicilor;

 • -  supravegherea evoluției pacienților sub tratament;

 • -  precizarea recomandărilor de urmat la externare;

amentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare), diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv ale


asigurarea trat; individualizat și bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale;

asigurarea med acestora, fiind ir consulturi intere precizarea recomandărilor de urmat necesare recuperării medicale precoce.


icamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea curentă a terzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

isciplinare la recomandarea medicului curant, dacă este cazul;


Art. 22

Personalul din Farmacia cu circuit închis a spitalului are ca principale obligații:

 • -  păstrează, prepară și distribuie medicamente și produse cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • -  organizarea și fu

 • -  asigură controlu

 • -  asigură stocul dc


ncționarea evidenței cantitativ valorice a medicamentelor; calitativ al medicamentelor;

medicamente necesar;


 • -  medicamentele ;ă fie în termen de valabilitate, înregistrate și depozitate adecvat;

 • -  asigură aprovizionarea cu medicamente specifice programului antituberculos, respectând reglementările în

 • -  urmărește încheierea, modificarea și executarea contractelor încheiate de către spital în legătură cu obied

 • -  asigură raportării

 • -  obținerea, depozitarea și distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecțios către pacienți;

 • -  distribuirea mec icamentelor antiinfecțioase și ținerea unei evidențe adecvate (potență, incompatibilitate,

 • -  obținerea și depozitarea vaccinurilor sau serurilor și distribuirea lor în mod adecvat;

 • -  păstrarea evidenței antibioticelor distribuite departamentelor medicale;

 • -  înaintarea către medicale a sumai

 • -  păstrarea la disp alți agenți antiin acțiunii, spectru mucoasei, substanțe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potența, condiții fizice cae afectează în mod negativ potența pe durata depozitării (temperatură, lumină, umiditat î), efectul dăunător asupra materialelor;

 • -  participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanți și produse utilizate pentru spălarea ;i dezinfectarea mâinilor;

 • -  participarea la pacienților;

 • -  organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

 • -  participarea la controlul calității tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în spital, inclusiv se

 • -  respectarea normelor de protecția muncii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a normelor c e supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


vigoare;


:tuI de activitate al compartimentului;

e periodice conform reglementărilor în vigoare.


condiții de depozitare și deteriorare);


serviciul de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței rului rapoartelor și tendințelor utilizării antibioticelor;

oziție a următoarelor informații legate de dezinfectanți, antiseptice și de Fecțioși: proprietăți active în funcție de concentrație, temperatură, durata antibiotic, proprietăți toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii și


întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului și materialelor


ectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) și monitorizarea;


Art. 23


Personalul din Laboratoarele de radiologie și imagistică medicală din Spital, Dispensar TB Brașov, Dispensar TB Săcele efectuează investigații pentru pacienții din spital, ambulator și dispensare.

Au în principal următoarele atribuții:

 • •  elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice (profil medical), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și le transmite spre avizare directorului medical și spre aprobare managerului;

 • •  efectuarea examenelor de radiologie convențională la recomandarea medicului curant;

 • •  colaborarea cu medicii din secții, servicii, cabinete medicale în scopul precizării diagnosticului, respectării normelor de radioprotecție și radiodiagnostic;

 • •  organizarea și utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

 • •  organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

 • •  aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor peste normele prevăzute de legislație, precum și a persoanelor care însoțesc bolnavul și/sau își desfășoară activitatea în acest serviciu;

 • •  respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății;

 • •  întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziții publice de filme și materiale de laborator specifice;

 • •  raportarea statistică a numărului de analize efectuate pentru bolnavii investigați;

 • •  respectarea normelor de protecția muncii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 24

Personalul din Compartimentul explorări funcționale efectuează explorări funcționale pentru pacienții din spital și ambulatoriu. Are ca principale atribuții următoarele:

 • •  efectuarea spirometriei, conform solicitărilor medicilor de specialitate;

 • •  redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

 • •  întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziții publice de reactivi și materiale de laborator specifice;

 • •  organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

 • •  respectarea normelor de protecția muncii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • •  raportarea statistică a numărului de analize efectuate pentru bolnavii investigați.

Art. 25

Personalul din Compartimentul endoscopie bronșică efectuează investigații fibrobronhoscopice pacienților din spital și ambulatoriu și are ca principale atribuții următoarele:

 • •  examinarea, evaluarea indicației procedurilor explorării endoscopice și consilierea bolnavilor, consemnează observațiile în foaia de observație a pacientului;

 • •  efectuarea tehnicilor endoscopice diagnostice;

 • •  recunoașterea și caracterizarea descriptivă a leziunilor identificate;

 • •  prelevarea de probe biopsice pentru documentarea histopatologică a leziunilor;

efectuarea tehnicilor terapeutice cu aplicabilitate în regim de urgență pentru condiții patologice rele/ate de endoscopia diagnostică, respectiv extragerea corpilor străini impactați în tractul respirator superior;

efectuează man îvre specifice competenței de endoscopie bronșică;

urmărește stare a pacienților după examenul endoscopie și adoptă măsuri medicale în caz de nevoie;

urmărește și asigură folosirea și întreținerea corectă a aparaturii medicale;

urmărește aplicarea măsurilor de protecție a muncii și de prevenire a contaminării aparaturii cu produse infectate;

organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 26

Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale funcționează în baza prevederilor Ordinului nr. 1101/2016, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor Ordinului nr. 916/2 infecțiilor nosocomiale.

asociate asistenței medicale în unitățile medicale care abrogă prevederilor ’|006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire și control al


Art. 27

Dispensarele TB asigură:

 • -  asistență medicală de specialitate populației precum și urmărirea aplicării măsurilor profilactice, în

  conformitate cu prevederile Ghidului metodologic de implementare a


Programului National de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT);

itigații medicale și tratament;

jltațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale bolnavilor;


 • -  condiții de inves

 • -  efectuarea cons

 • -  păstrarea confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate pacien

  tilor;

  iilor medicale în mod nediscriminatoriu pacienților;

  ptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de ulturi interdisciplinare;


 • -  acordarea servicii

 • -  respectarea dre| trimitere la cons

 • -  stabilirea corecta a diagnosticului și a conduitei terapeutice pentru pacienți;

  ompletării prescripțiilor medicale conexe serviciului medical, atunci când u afecțiuni acute, subacute și cronice;

  distribuirea și administrarea medicamentelor; erialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură; u substanțe și materiale de curățenie și dezinfecție;

  carea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a


 • -  obligativitatea ci este cazul, pentrp

 • -  aprovizionarea,

 • -  neutilizarea math

 • -  aprovizionarea c

 • -  organizarea, ste

documentelor a 'erente derulării activităților specifice;

 • -  respectarea nomelor de protecția muncii, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor și a normelor de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

  ale personalului din cabinetului de consultații din dispensare sunt:

  :enței medicale de monospecialitate precum și tratamentul bolnavilor TB


Principalele atribuți

 • -  asigurarea asist adulți și/sau copii;

 • -  asigurarea primului ajutor medical și a asistenței medicale de urgență; programarea bolnavilor la controalele periodice conform recomandărilor din Programul Național de Control a Tuberculozei;

aplicarea măsurilor specifice de prevenire și combatere a tuberculozei și a altor boli cronice respiratorii care sunt încadrate în sindroamele posttuberculoase;

organizarea depistării active, prevenirii și combaterii tuberculozei pulmonare;

studierea morbidității și mortalității din teritoriul aferent prin tuberculoză, precum și efectuarea de studii cu caracter epidemiologie;

dispensarizarea pacienților cu tuberculoză respiratorie și extrarespiratorie, precum și a unor persoane sănătoase supuse riscului crescut de îmbolnăvire T.B.C.;

îndrumarea medicilor de familie din dispensarele medicale arondate în acordarea asistenței medicale a populației în profilul T.B.;

deplasarea periodică a medicilor de specialitate la dispensarele de medicină generală și familie arondate Dispensarului TB Brașov și Dispensarului TB Săcele;

informarea permanentă a bolnavilor privind problemele medico-sanitare, asupra drepturilor și îndatoririlor pe care le au pentru cunoașterea și păstrarea propriei sănătăți, potrivit prevederilor legale;

instituirea înregistrărilor în evidența activă a tuturor cazurilor de tuberculoză;

consultarea și urmărirea tratamentului antituberculos pentru pacienți, prin cabinetele de consultații și sala de tratamente;

recoltarea de spute în camera specială, pentru toți pacienții în curs de tratament antituberculos;

evaluarea funcției respiratorii pentru toți bolnavii de tuberculoză cărora le sunt solicitate documente medicale pentru precizarea stadiului bolii;

depistarea precoce a tuberculozei pulmonare și/sau extrapulmonare de tip intratoracic în rândul populației arondate (consultații pentru urgențe respiratorii, pentru persoanele asigurate, cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie și medicii de alte specialități, consulturi intersecții);

asigură asistența ambulatorie de monospecialitate (pneumoftiziologie) bolnavilor cu afecțiuni nonT.B.C. acute și cronice, conform ghidurilor de diagnostic și tratament;

la suspiciunea majoră de tuberculoză pulmonară activ-evolutivă, luarea de măsuri imediate de trimitere a bolnavului spre internare în spital cu profil pneumoftiziologie;

organizarea de acțiuni de supraveghere și aplicare de măsuri specifice în focarele T.B. cazuri noi, readmise, eșecuri, etc., respectiv efectuarea, cu personal calificat, de anchete epidemiologice cu controlul contacților intrafamiliali și de la locul de muncă; instituirea tratamentelor antituberculoase profilactice sau curative (DOTS), cu monitorizarea aplicării DOTS;

asigură preluarea bolnavilor cu T.B, externați din spitale, sanatorii și continuarea tratamentului antituberculos în faza sa ambulatorie;

asigură evaluarea bacteriologică, radiologică și clinică a bolnavilor de tuberculoză în curs de tratament, conform Programului Național de Control al Tuberculozei;

organizează comunicarea cu rețeaua de medicină primară și colaborează cu aceasta în administrarea ambulatorie a tratamentului antituberculos, precum și în dispensarizarea activă a bolnavilor T.B. în curs de tratament;

asigură organizarea, desfășurarea și evaluarea activității de depistare a tuberculozei prin instituirea de activități specifice de tip screening;

asigură expertizarea și confirmarea stării de sănătate sau boală pulmonară pentru toate categoriile de persoane la care se impune obligația controlului radiologie pulmonar, conform legislației în vigoare;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele afe

 • -  respectă norme normele de supr

Principalele atribuții ale medicului coordonator din dispensarele TB și ale medicilor pneumologi din dispensarele TB sunt prevăzute în Normele de aplicare a Programului național de prevenire, supraveghere și control a TB, precum și în Ghidul de implementare a PNPSCTB.


rente derulării activităților specifice;

e de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și aveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


Art. 28

 • (1) Principalele atrib

 • -  efectuarea anal

parazitologie și examene profilactice necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluție a bolii, în conform tate cu dotarea și specificul laboratorului;

 • -  pentru organizarea în cele mai bune condiții a activității de programare, de recoltare și de transport a prob

 • -  recepționarea p documentele latl

 • -  redactarea coreqtă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

 • -  funcționarea pe cazurile de urgență se exceptează de la programare;

 • -  organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor alerente derulării activităților specifice;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • -  respectă norme normele de supr

 • (2) Atribuțiile principale ale medicului șef de laborator sunt:

 • -  organizează și ră

să fie realizați indicatorii de performanță negociați și aprobați de managerul spitalului și stipulați în subcc ntractul de administrare;

 • -  întreaga activita documentelor verificate, acolo unde este cazul, conform prevederilor legale;

 • -  elaborează propuneri de proceduri proprii privind desfășurarea activității specifice și le transmite spre a vizare către directorul medical și aprobare către managerul spitalului;

 • -  răspunde prompt la solicitări în caz de urgențe medico-chirurgicale ce necesită investigații de laborator și/sau

 • -  răspunde de ev pentru utilizare, de venituri și cheltuieli;

 • -  controlează și răspunde de întocmirea în termen a datelor transmise Compartimentului Statistică și evaluare medicală în vederea centralizării datele solicitate de casa de asigurări de sănătate și de D.S.P., D.S.A.M., M.S. și alte instituții abilitate, privind furnizarea serviciilor medicale, fiind raportare stabilii e prin actele normative în vigoare;

 • -  răspunde de înte cmirea si păstrarea documentelor din cadrul laboratorului;

 • -  verifică și răspunde de realizarea și menținerea curățeniei și dezinfecției la locul de muncă, conform normelor legale în vigoare;

 • -  verifică, îndrumă


>uții ale Laboratorului de analize medicale sunt:

izelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, virusologie,


slor, laboratorul medical colaborează cu secțiile cu paturi;

•oduselor sosite pentru examenul de laborator și înscrierea lor corectă în oratorului,


baza unui program de lucru afișat și adus la cunoștință secțiilor cu paturi;


e de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și aveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


spunde de întreaga activitate din laboratorul pe care îl conduce, astfel încât


te de control efectuată asupra laboratorului se confirmă prin semnarea


a consult cu alți medici;

dența scrisă a reactivilor și materialelor de laborator primite în laborator răspunde de utilizarea judicioasă a acestora, precum și încadrarea în bugetul


direct răspunzător de corectitudinea acestora, potrivit formularelor de


și răspunde de activitatea profesională a personalului aflat în subordinea sa;


 • -  răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de disciplina și comportamentul personalului din subordine;

 • -  răspunde de respectarea reglementările în vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea specifică laboratorului;

 • -  răspunde de păstrarea în bune condiții și utilizarea corectă, rațională și eficientă a mijloacelor, materialelor și produselor pe care le primește și le are în folosință sau care sunt utilizate de personalul din subordine;

 • -  prezintă la raportul de gardă evenimentele din laborator, propunând măsuri adecvate de rezolvare;

 • -  organizează, controlează și îndrumă direct activitatea personalului din laborator;

 • -  organizează aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât și comportamentul igienic al personalului sanitar, prin respectarea normelor de igienă și aplicarea măsurilor de prevenire și control a infecțiilor asociate asistenței medicale din laborator;

 • -  în cazul suspectării diagnosticului de infecție nosocomială anunță cazul la CPCIN pentru derularea procedurii specifice de confirmare a diagnosticului de infecție nosocomială;

 • -  răspunde de respectarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, a intimității și demnității acestora;

 • -  informează conducerea spitalului asupra activității secției, punând la dispoziție actele solicitate în acest scop;

 • -  organizează și răspunde de aducerea la cunoștința întregului personal al secției a regulamentului de organizare și funcționare al spitalului, a regulamentului Intern al spitalului, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicații asupra personalului din secție, a raporturilor de muncă ale acestora;

 • -  verifică respectarea, de către întregul personal al secției, a sarcinilor de serviciu și a normelor de comportare în unitate, stabilite prin regulamentul Intern al spitalului și controlează permanent comportamentul personalului secției;

 • -  întocmește fișele de post, precum și fișele de evaluare a performanțelor individuale ale personalului angajat în secție și le supune aprobării conducerii spitalului;

 • -  verifică și răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul secției pe care o conduce;

 • -  respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • -  verifică și răspunde de organizarea, stocarea și utilizarea corespunzătoare și în condiții de deplină siguranță a documentelor aferente derulării activităților specifice;

 • -  respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • -  îndeplinește orice alte sarcini stabilite prin dispoziții și note interne emise de către managerul spitalului.

Art.29

în cadrul Laboratorului de somnologie se efectuează teste de diagnosticare, titrare și monitorizare a pacienților cu Sindrom de Apnee în Somn, ca principală activitate. Personalul medical care deservește acest laborator are pregătire corespunzătoare în domeniul Somnologiei.

Art.30

Personalul din Biroul de management al calității serviciilor medicale este subordonat managerului și desfășoară în principal următoarele activități:

 • -  pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;

coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

 • • manualul calității;

 • • procedurik.

coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de

salitate;


coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor; colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite; asigură implemei declarate de man asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specific coordonează act acțiunile de îmbu coordonează anî lizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității; asigură aplicarea scopul asigurării organizează, stdi documentele aferente derulării activităților specifice;

ntarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității lager;


e;

ivitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului nătățire sau corective ce se impun;


strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în sănătății pacienților;

chează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță


respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale, asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

Art.31

7. Personalul din Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament) are în principal următoarele atribuții:

 • -  evaluarea pacientului: evaluarea statusuiui funcțional al pacientului respirator în strânsă colaborare cu medicul curant pneumolog,

  medicul de recuperare, medicină fizică și


balneologie, asistentul social, dietetician, ș.a., instruirea pentru prevenirea și tratamentul precoce al exacerbărilor respiratorii;

 • -  antrenamentul fizic: măsurarea capacității fizice, exerciții de creștere a forței musculare și a mobilității, reeducarea respirației (tehnici de respirație pe gură - trans-bucală, expirație activă, respirație organismului și o

  diafragmatică), tehnici de drenaj bronșic, poziții specifice de adaptare a bordonarea respirației în ritmul de activități; ugementul infecțiilor respiratorii;

  pentru ameliorarea simptomelor respiratorii, utilizarea corectă a sistemelor e, educarea medicală și implementarea corectă a tehnicilor de inhalare a


 • -  prevenția și man

 • -  aerosoloterapie de oxigenoterap, medicației;

  nală ca și strategie de reducere a stresului provocat de boală prin asigurarea ei pentru realizarea activităților cotidiene cât și reintegrarea socială prin , recreative, antrenante și socioterapie, ca de exemplu: croitorie (obiecte


 • -  terapia ocupațio atât a autonomi activități ușoare, artizanale, lenjerie de corp și de pat), broderie, tricotaje, pirogravură, cursuri de inițiere pentru operare c

  : ilculator;

  sănătate și sprijinul psihosocial: renunțarea la fumat (dacă este cazul), tament a pacienților, diminuarea emoțiilor negative și adaptarea stilului de


 • -  educația pentru complianța la tra viață în funcție de boală;

 • -  intervenția nutrițională: evaluează și face recomandările cu privire la necesarul caloric și nutritiv al pacienților.

Art. 32

Personalul din Biroul de internări are ca principale atribuții următoarele:

 • -  răspunde de introducerea corectă și la timp a datelor pacientului;

 • -  introduce datele privind foaia de observație, inclusiv epicriza;

 • -  execută transpunerea corectă a informațiilor de pe documentele primare pe suporți de intrare la calculator;

 • -  înregistrează intrările și ieșirile bolnavilor din spital, ținând legătura cu serviciul sau biroul financiar pentru îndeplinirea formelor legale;

 • -  analizează biletele de trimitere ale pacienților care se prezintă la fișier;

 • -  are obligația de a verifica calitatea de asigurat a pacienților în momentul internării;

 • -  întocmește săptămânal darea de seamă pentru raportul de gardă unde sunt evidențiate externările realizate comparativ cu cele contractate - diferențiat pentru secțiile de acuți și cronici;

 • -  răspunde de respectarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, a intimității și demnității acestora;

 • -  răspunde de integritatea și securitatea documentelor primare ce i-au fost încredințate;

 • -  asigură secretul informației din documentele manipulate;

 • -  nu oferă informații cuprinse în FOCG a pacienților;

 • -  respectă și apără drepturile pacienților;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • -  respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art.33

Personalul din Compartimentul evaluare și statistică medicală spital are ca principale atribuții următoarele:

 • -  organizarea sistemului de evidență primară și raportare statistică;

 • -  primește documentația medicală a bolnavilor ieșiți din spital;

 • -  clasifică și arhivează foile de observație ale bolnavilor ieșiți pe grupe de boli, pe secții, pe ani;

 • -  ține evidența datelor statistice și întocmește rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice cuprinse în rapoartele secțiilor după foile de observație;

 • -  pune la dispoziția medicilor șefi de secții a datele statistice și a documentației medicale necesare desfășurării actului medical, cu aprobările necesare date de conducerea unității pentru activitatea de cercetare;

 • -  asigură prelucrarea și corectitudinea datelor statistice raportate;

 • -  calculează și raportează indicatori statistici ai activității medicale

 • -  transmite toate datele necesare medicilor în scopul bunei derulări a actului medical;

 • -  centralizează lunar datele statistice primite;

 • -  înregistrează intrările și ieșirile bolnavilor din spital întocmind semestrial registrul de intraări/ieșiri

 • -  ajută la întocmirea raportărilor lunare pentru serviciile medicale decontate conform contractelor încheiate între Spital TB și CJAS Brașov, printarea anexelor de raportare ale serviciilor paraclinice efectuate în alte unități sanitare pentru pacienții internați, întocmește borderoul centralizator al biletelor de trimitere pentru internare;

organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele afsrente derulării activităților specifice;

respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


Art. 34

Principalele atribuți

 • -  face demersuri

urgență


ale personalului din Compartimentului de asistență socială sunt:

e necesare identificării bolnavilor fără acte, internați prin serviciul de


 • -  ajută pacienții căre nu au acte de identitate să intre în legalitate. Colaborează cu autoritățile locale pentru obținerea acestora in cazul pacienților aflați în dificultate;

 • -  colaborează cu autoritățile pentru declararea și rezolvarea deceselor în spital a cazurilor sociale;

 • -  identifică cazuri

lor;


e care necesită asistență socială din cadrul spitalului indiferent de natura


 • -  asigură informații complete și corecte pacienților si asistaților privind serviciile de care pot beneficia în fun asupra unităților

 • -  reprezintă perse;

neguvernamentî

 • -  reprezintă serviciul de asistență socială în relațiile cu autoritățile locale, alte instituții, organizații nongvvernamentale;

 • -  colaborează cu alte servicii sociale pentru a găsi soluții în situații ca: familii numeroase, mame singure, copii abandonați, vârstnici singuri, persoane din alte grupuri de risc, etc.;

 • -  întreprinde acțiuni pentru reducerea numărului de abandonuri (copii, vârstnici), abuzurilor asupra copiilor, f îmeilor, vârstnicilor, beneficiari ai serviciilor oferite de spital;

 • -  efectuează investigațiile necesare, în caz de abandon, pentru identificarea aparținătorilor persoanelor abandonate și pregătește reintegrarea acestora în propria familie sau în instituții de ocroti

 • -  facilitează internii

 • -  facilitează internarea mamelor cu probleme sociale în centre de ocrotire maternale, iar a minorilor abandonați sau abuzați în centre de ocrotire;

 • -  identifică mamele care prezintă potențiale riscuri de a-și abandona copilul în spital, discută despre importanț

 • -  sesizează Direcția a căror naștere n din primăriile de care aparțin acești aceștia cu scopul de a facilita înregistrarea nașterii;

 • -  efectuează investigații în teren pentru identificarea persoanelor în dificultate din cadrul focarelor de tuberculoză și a problemelor sociale care creează dificultăți în activitatea de control a tuberculozei;

 • -  face demersurile necesare pentru arondarea pacienților fără medic de familie, declarați cu tuberculoză, la medicul de care aparțin din punct de vedere epidemiologie pentru a beneficia de servicii medicale conform legii;

 • -  organizează și desfi'

educative pentru pacienți, familii ale acestora, populația generală și diferite grupuri de risc în ceea ce privește tuberculoza;

 • -  consiliază benefic tratament corect «i


cție de problema identificată, conform legislației în vigoare, precum și de ocrotire socială existente;

anele asistate în relațiile cu autoritățile locale, alte instituții, organizații le;


re;

rea în unități medico-sociale a persoanelor cu nevoi speciale de îngrijire;


;a declarării copiilor și obținerea actelor de identitate a acestora;

i de Servicii Sociale din cadrul Primăriei Brașov în cazul internării unor copii j a fost înregistrată, consiliază părinții și ține legătura cu serviciile sociale


ășoară programe de educație pentru sănătate, activități de consiliere, lecții


.berculoza;

arii bolnavi de tuberculoză cu scopul creșterii aderenței acestora la un i complet.


 • -  colaborează cu diferite organizații la realizarea unor programe ce se adresează unor grupuri țintă de populație cu risc crescut de a face tuberculoză;

 • -  colaborează cu autoritățile locale sau alte instituții și organizații nonguvernamentale pentru asigurarea condițiilor unui tratament corect și complet în cazul pacienților cu probleme sociale;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • -  respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

 • -  păstrează confidențialitatea asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință în funcție de nivelul de relaționare prevăzut în fișa postului. Nu este permisă folosirea acestor date în relațiile cu terțe persoane din afara instituției, decât cu acordul managerului.

CAPITOLUL V

FUNCȚII Șl ATRIBUȚII ALE APARATULUI FUNCȚIONAL

Art. 35

Personalul din Compartimentul financiar-contabil are ca principale atribuții următoarele:

 • -  activitatea de elaborare, finanțare, execuție și raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului;

 • -  asigură respectarea disciplinei financiare și bugetare la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

 • -  răspunde de organizarea și ținerea la zi a contabilității patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

 • -  răspunde de realitatea și exactitatea datelor cuprinse în situațiile financiare centralizate trimestriale și anuale, precum și de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;

 • -  organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale;

 • -  organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

 • -  asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului, în condițiile și la termenele stabilite prin acte normative;

 • -  exercitarea controlului financiar preventiv;

 • -  asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • -  asigurarea întocmirii, circulației și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 • -  organizarea evidenței tehnico-operative și de gestionare și reactualizarea acesteia;

 • -  organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și regularizarea diferențelor constatate;

 • -  asigurarea îndeplinirii condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

 • -  asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special;

 • -  exercitarea controlului operativ curent;

 • -  întocmirea proiectelor planurilor de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare;

 • -  asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

 • -  asigurarea creditelor necesare, corespunzător cu licitațiile și comenzile efectuate, precum și cu contractele emise, în limita creditelor aprobate;

verificarea docjmentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii;

organizează, stachează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

respectă norme


le de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și


normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


Art. 36

Personalul din Compartimentul juridic are ca principale atribuții următoarele:

 • -  avizează la ceren

 • -  verifică legalitat îa actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

 • -  în condițiile în i consilierul iurid -acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;

 • -  efectuează demersuri de obținere a titlurilor executorii în vederea recuperării drepturilor de creanță (constituiri parte civilă, notificări, somații, etc.);

 • -  reprezintă și apa judecătorești și conducere;

 • -  întocmește toati actele procedurale necesare apărării intereselor spitalului;

 • -  ia măsuri pentru

 • -  redactează avize structurile spital

 • -  avizează, la cerere, asupra legalității măsurilor ce urmează a fi luate, precum și asupra oricăror acte car a pot angaja răspunderea spitalului;

 • -  răspunde la cererile, petițiile și scrisorile persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în limita competențelor.

 • -  redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, cu aprobarea conducerii;

 • -  contribuie prin îr treaga sa activitate la respectarea legii;

 • -  realizează evidența actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar și a celor cu caracter general sau privind probleme finaciar-contabile, urmărește și transmite conducerii și compartimentelor, noile acte normative apărute;

 • -  asigură consultanță juridică tuturor compartimentelor spitalului;

 • -  asigură evidența

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • -  respectă normei î de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


ea conducerii actele care angajează răspunderea patrimonială a spitalului;


care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, c va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța


ră interesele spitalului în fața organelor administrației de stat, a instanțelor în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de


punerea în executare a hotărârilor definitive și irevocabile;

și opinii juridice în legătură cu solicitările formulate în acest sens de către ului, după prezentarea punctului de vedere motivat;


și redactarea deciziilor;


Art. 37

(1) Personalul din Compartimentul R.U.N.O.S. (resurse umane, normare, organizare și salarizare) are ca

următoarele:


principale atribuții în domeniul resurselor umane, normării și organizării


 • -  comunicare, consultanță și îndrumare metodologică în domeniul resurselor umane;

 • -  monitorizează ap

 • -  asigurarea managementului raporturilor de muncă;

 • -  încadrarea, salarizarea, promovarea și acordarea celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemrizația de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiții deosebite


icarea legislației specifice domeniului resurselor umane;


de muncă, încadrarea personalului care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite, salarizarea gărzilor, conform legislației în vigoare;

întocmește rapoarte statistice privind numărul și drepturile personalului;

întocmește statul de funcții cu încadrarea în limita numărului de posturi, a normativelor de personal și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat;

asigură și răspunde de corecta încadrare a personalului de toate categoriile potrivit statului de funcții și cu respectarea prevederilor legale și a criteriilor elaborate de Ministerul Sănătății;

răspunde de întocmirea, actualizarea și păstrarea dosarelor de personal ale salariaților sau persoanelor asimilate salariaților din unitate;

întocmește și înmânează fiecărui angajat deciziile cu orice modificări salariale;

modifică și completează fișa postului a fiecărui angajat în funcție de noile atribuții primite prin act administrativ al conducerii;

coordonează actualizarea fișelor de post;

întocmește acte adiționale la contractele individuale de muncă conform modificărilor legislative sau actelor administrative ale conducerii;

asigură întocmirea dărilor de seamă statistice privind planul forțelor de muncă;

întocmește, ține la zi și transmite la inspectoratul teritorial de muncă registrul general de evidență a salariaților;

întocmește diversele documente necesare angajaților (adeverințe de salariat pentru medicul de familie sau pentru obținerea unor credite, etc.)

la propunerea managerului și cu aprobarea Consiliului Județean Brașov, organizează concursuri în vederea ocupării posturilor vacante și temporar vacante;

răspunde de evidența certificatelor de membru la Colegiului Medicilor din România-filiala Brașov pentru medicii din unitate;

răspunde de evidența certificatelor de membru la OAMGMAMR-filiala Brașov pentru asistenții medicali din unitate;

răspunde de evidența asigurării de răspundere civilă (malpraxis) pentru personalul medical; răspunde de evidența fișelor de post cu atribuții specifice, cu semnătura fiecărui angajat, a șefului direct, a managerului și verificarea existenței fișelor postului pentru fiecare angajat în parte;

participă împreună cu angajatorul, pe baza propunerilor întocmite de către șefii de secții/ compartimente/servicii, la elaborarea planului anual de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentantului salariaților;

întocmește comunicări scrise salariaților cu privire la încadrarea, salarizarea, promovarea și acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizația de conducere, sporul de vechime, sporul de periclitate, salarizarea gărzilor, etc.;

răspunde de organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru obținerea de trepte și grade profesionale, potrivit legii;

transmite informații operative (în timp real) persoanelor cu atribuții de decizie;

ține evidența și raportează mișcarea personalului medical pe specialități medicale, sexe și vârstă;

elaborarea și/sau participarea la elaborarea unor materiale cu caracter informativ pe probleme de specialitate;

întocmește rapoarte periodice, la solicitarea conducerii, cu privire la gradul de absenteism datorat concediilor medicale, privind orele suplimentare, zilele de concediu fără plată, etc); asigurarea colaborării și comunicării eficiente cu autoritățile și instituțiile publice în domeniul gestionării resurselor umane;

 • -  răspunde de în instituțiile publici Inspectoratul teritorial de muncă Brașov, Casa de pensii Brașov, AJOFM, etc., a datelor solicitate, conforn legislației în vigoare;

 • -  răspunde la cerc rile, petițiile și scrisorile persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu dispozițiile legale

 • -  organizează, sto documentele afe

 • -  respectă normei a de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

(2) Personalul din salarizare) are ca

 • -  acordarea la tim

vigoare;

 • -  totalizarea numă avut în ultimele angajații unității;

 • -  întocmirea rapoartelor statistice lunare, trimestriale, semestriale și anuale privind fondul de salarii;

 • -  urmărește, conform notei de lichidare, drepturile la zi pentru personalul lichidat din unitate si trece pe nota d

 • -  urmărește lunar trecerea la noul procent al sporului de vechime;

 • -  întocmește și ră;punde de raportările statistice solicitate de D.S.P. și celelalte instituții abilitate (SI, S2,

 • -  depune și răspun

205;

 • -  răspunde de introducerea și modificarea reținerilor salariale (CAR, sindicat, cotizația medicilor, cotizaț

 • -  ține evidența și răspunde de situația deducerilor personale și suplimentare a salariaților;

 • -  urmărește permanent numărul de zile calendaristice a concediilor medicale de sarcină, lăuzie, a concedii

 • -  răspunde de îndosarierea și arhivarea tuturor lucrărilor și a situațiilor pe care le întocmește;

 • -  răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor de salarizare ( foi colective de prezență, decizii, certificate

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele afen

 • -  respectă normele normele de supra


tocmirea și transmiterea la timp către instituțiile publice centrale și e locale, respectiv: Consiliul Județean Brașov, DSP Brașov, CASJ Brașov,


în vigoare, în limita competențelor;

ilchează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță i rente derulării activităților specifice;


Compartimentul R.U.N.O.S. (resurse umane, normare, organizare și i principale atribuții în domeniul salarizării următoarele:

p a drepturilor salariale tuturor angajaților, în conformitate cu legislația în


rului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă

12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru


e lichidare veniturile realizate pe ultimile 12 luni;


atc...);

de de aplicarea corectă a legislației în vigoare în ceea ce privește Declarația


e OAMMR, penalități, popriri, conturi personale, pensii alimentare etc.);


or și indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani;


de concedii medicale, state de plată etc.);


ente derulării activităților specifice ;

de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și ilveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


Art. 38

Personalul din Com|

următoarele:

 • -  răspunde de elat < priorităților cornii din cadrul autorității contractante;

 • -  se preocupă de conducerii spitalu

 • -  elaborează și exetută programul anual al achizițiilor publice și anexa privind achizițiile directe;

 • -  primește ofertele


partimentul achiziții publice, contractare are ca principale atribuții


orarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și nicate prin referate de necesitate întocmite de celelalte compartimente


avizarea și aprobarea programului anual al achizițiilor publice la nivelul i ui;


de la furnizori prin secretariat;


 • -  răspunde de elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs (caiet de sarcini);

 • -  supune spre aprobare documentația de atribuire/de concurs;

 • -  răspunde de îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial al României, publicații), astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanța de urgență;

 • -  răspunde de organizarea, inițierea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție;

 • -  elaborează procesul-verbal de deschidere a ședinței de verificare a ofertelor prezentate;

 • -  elaborează centralizatorul de prețuri;

 • -  asigură deschiderea raportului procedurii;

 • -  elaborează adrese de informare (descalificați, calificați, câștigători, necâștigători) pentru fiecare produs achiziționat și fiecare operator economic angajat în procedura de achiziție publică;

 • -  evaluează ofertele și atribuie contracte de achiziție publică alături de comisiile de evaluare;

 • -  finalizează raportul procedurii;

 • -  redactează și semnează contractele și se preocupă de avizarea și semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului;

 • -  introducerea, în sistemul informatic integrat al spitalului, a datelor privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziții, actele adiționale aferente acestora și notele justificative;

 • -  urmărește derularea realizării contractelor;

 • -  întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii ale documentelor etc.) soluționării contestațiilor formulate împotriva procedurilor spitalului și depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • -  urmărește modul de constituire a garanției de participare și a garanției de bună execuție;

 • -  întocmește graficul de livrări pentru bunurile, serviciile și lucrările achiziționate (anexele la contracte);

 • -  constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • -  răspunde de legalitatea procedurilor de achiziție efectuate;

 • -  coordonează și elaborează, în baza necesităților transmise de către celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piață, note justificative, contracte de achiziție) necesare achiziționării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depășesc plafonul-limită prevăzut de legislație pentru achizițiile directe;

 • -  derulează și finalizează achizițiile directe;

 • -  asigură relațiile de corespondență și dialog cu instituțiile de control în domeniul achizițiilor publice;

 • -  verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziție;

 • -  întocmește situații și rapoarte specifice activității Compartimentului achiziții publice, contractare;

 • -  întocmește, actualizează și propune spre aprobarea conducerii spitalului proceduri de lucru și/sau operaționale specifice;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • -  respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 39

Personalul din Corn nartimentul informatică spital are ca principale atribuții următoarele:

 • -  urmărește zilnic procedura de semnare a serviciilor medicale cu cârdul de sănătate și încarcă (prevalidează) pe site CNAS în timp util serviciile medicale neprevalidate;

 • -  transmite luna- către Școala Națională de Sănătate Publică fișierul lunii anterioare, revalidări trimestriale și anuale, se ocupă cu rezolvarea cazurilor de revalidare cu ajutorul comisiei de ana

  iză;

  ■ către CNAS fișierele SIUI de clinice, paraclinice, spitalizare continuă și de zi, cale și fișierele care conțin medicamentele consumate;

  urilor primite de la CNAS , întocmește facturile electronice aferente fișierelor raportează lunar conducerii spitalului situația realizărilor și a decontărilor


 • -  transmite lunar concediile medi

 • -  pe baza decont SIUI trimise și primite de la CX'SBV;

 • -  coordonează activitatea de prelucrare automată a datelor la toate nivelurile de agregare;

 • -  coordonează activitatea de implementare și întreținere a aplicațiilor informatice în relația cu firma de soft prestatoare;

 • -  coordonează ac tivitatea de exploatare și întreținere a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului cu firma prestatoare;

 • -  asigură condițiile pentru buna funcționare a sistemului informatic (infrastructura, soft, implementare,

  nstruire), a intranet-ului și internet-ului în spital; ocmirea necesarului echipamentelor de calcul pentru buna desfășurare a


 • -  participă la întl< activității de informatică;

 • -  instruirea personalului spitalului, care lucrează cu calculatorul, dar care nu este de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor și aplicațiilor la performanțe optime;

 • -  calculează și raportează managerului indicatorii de performanță ai resurselor umane, indicatori de u calitate;

  ilizare a serviciilor medicale, indicatori economico-financiari și indicatori de


 • -  organizează, sțochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele a

  :erente derulării activităților specifice;

  ale de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și raveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


 • -  respectă norm normele de sud

Art. 40

Personalul din Compartimentul administrativ și aprovizionare și Magazia Spitalului are ca principale atribuții

următoarele: axecutarea planului de aprovizionare pentru materii prime și materiale


 • -  întocmirea și

necesare repartițiilor curente și de întreținere;

 • -  asigurarea planului de achiziții și aprovizionarea cu alimente, materiale, instrumentar și aparatură nece:

  sare;


 • -  întocmirea rapoartelor specifice activității de aprovizionare;

 • -  analizează, faco propuneri și ia măsuri pentru utilizarea rațională a materialelor de consum cu caracter administrativ;

 • -  asigură obținerea în timp util a tuturor autorizațiilor necesare bunei funcționări a unității, prin ținerea um direct de conse^

  ei evidențe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând cințele absenței lor;


 • -  asigură întocrr irea caietului de sarcini și desfășurarea conform cu prevederile legale a licitațiilor organizate în legătură cu obiectul de activitate al compartimentului, în strânsă colaborare cu (ompartimentul achiziții;

  eierea, modificarea și executarea contractelor încheiate de către spital în


 • -  urmărește înch legătură cu obiectul de activitate al compartimentului;

 • -  stabilește necesarul de produse în vederea unei bune administrări a patrimoniului, asigurând la timp partea corespunzătoare a planului de achiziții;

 • -  certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului și altor consumatori din cadrul spitalului;

 • -  întocmește formele de casare a autovehiculelor, conform reglementărilor în vigoare;

 • -  prin magazia spitalului, asigură recepționarea calitativă și cantitativă a materialelor, alimentelor primite, ca și depozitarea corespunzătoare a acestora;

 • -  prin magazia spitalului primește și înmagazinează toate bunurile de inventar, materiale sau alimente achiziționate restituie sau primește prin transfer și întocmește în aceeași zi formele necesare de înregistrare;

 • -  recepționează sortimentul, cantitatea și calitatea bunurilor primite, iar în cazul produselor care necesită o expertiză tehnică sau de laborator solicită conducerea sau șeful secției pentru care se face achiziția; are obligația să respingă produsele neconforme;

 • -  verifică dacă documentația și certificatele de garanție, calitate și conformitate sunt prezente la livrare și dacă acestea sunt completate corespunzător;

 • -  răspunde de buna stare a încăperilor din magazia spitalului, a utilajelor și a aparatelor și răspunde de paza și securitatea bunurilor din magazie și semnalează imediat orice deficiență constatată;

 • -  sortează, repartizează și aranjează bunurile în magazia spitalului și răspunde de eliberarea lor ca și de condițiile de păstrare;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • -  respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Ari. 41

Personalul din Compartimentul întreținere și transport are ca principale atribuții următoarele:

 • -  asigură și răspunde de montarea și funcționarea instalațiilor de semnalizare și avertizare pe căile de acces din incinta spitalului, inclusiv semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor și zonelor interzise accesului public;

 • -  urmărește utilizarea rațională și eficientă a materialelor de construcție și a tuturor mijloacelor de lucru din gestiune;

 • -  asigură întreținerea spațiilor verzi, controlează și se îngrijește de efectuarea curățeniei căilor de acces, precum și deszăpezirea acestora;

 • -  punerea la dispoziția spitalului, conform graficului de lucru și a procedurilor existente, a autovehiculelor necesare și a conducătorilor auto pentru asigurarea funcționalității instituției;

 • -  asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor și a instalațiilor cu care sunt dotate autovehiculele;

 • -  efectuarea depozitării corespunzătoare a carburanților și lubrefianților și folosirea corectă a bonurilor de carburanți;

 • -  urmărirea ca la sfârșitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta spitalului și să fie curățate, conform instruirii responsabilului CPCIN;

 • -  efectuează lucrări de reparații curente, zugrăveli, întreținere mobilier, întreținerea obiectelor tehnico-sanitare în baza referatelor de necesitate aprobate de către șeful de secție sau responsabil compartiment și vizate de către managerul unității;

 • -  urmărește efectuarea de reparații și de investiții conform graficului, verificând calitativ și cantitativ lucrările executate de salariații din compartiment sau de terți;

  întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor pentru care nu


asigură buna există un contrlact de mentenanță;

ele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și


stabilește cau:

propune măsuri corespunzătoare;

stabilește necesarul de materiale de întreținere și reparații a aparaturii, instalațiilor, utilajelor, clădi ilor din spital;

asigură reparti; area muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesitățile de activitate; verifică respec

area condițiilor de siguranță în exploatarea rețelelor de energie, gaze și


utilități energetice; intervine imediat în caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor și prescripțiilor tehnice de exploatare - reparații;

ia măsuri și răspunde pentru îndeplinirea și respectarea normelor de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor;

organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aterente derulării activităților specifice;

respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de sup -aveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 42

Personalul din Corn sartimentul Tehnic are ca principale atribuții următoarele:

amentarea planului de întreținere și reparații a clădirilor;

ul de revizii tehnice și reparații curente a întregii aparaturi a Spitalului;


 • -  participă la func

 • -  întocmește plan

 • -  asigură condițiiInecesare funcționării și securizării sistemului informatic al unității;

 • -  ține evidența î îtregii aparaturi a Spitalului și însoțește reprezentanții contractelor de mentenanță per tru aparatura din cadrul fiecărei secții;

 • -  asigură activitatea curentă de întreținere a aparatelor, instalațiilor și reparațiile necesare și participă la recepționarea aparaturii medicale;

 • -  organizează și întocmește actele necesare scoaterii din funcțiune a utilajelor, tehnicii, aparaturii ce nu nai poate fi reparată, cu resursa tehnică și fizică epuizată;

 • -  urmărește asigu -area documentației tehnice pentru investiții, reparații capitale și reparații curente;

 • -  controlează moc ul de realizare a măsurilor de reducere și raționalizare a consumului de resurse energeth constatării unor nereguli în acest sens;

  ice și utilități; răspunde de stabilirea măsurilor de corecție în cazul


 • -  verificarea și certificarea datelor din foile de parcurs ale conducătorilor auto;

 • -  întocmește, dupii necesități, contracte de reparații, service și asistență tehnică cu unitățile specializate;

 • -  răspunde de efectuarea periodică a verificării instalațiilor electrice și tehnice, pentru desfășurarea acti/ității în condiții optime;

 • -  urmărește repari rea și verificarea aparatelor de măsură și control conform instrucțiunilor metrologice;

 • -  calculează consumul estimat de gaze naturale pentru acordarea scutirii de la plata accizelor;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele afen

  ente derulării activităților specifice;

  de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și Veghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


 • -  respectă normele normele de supra

Art. 43

Personalul din Compartimentul securitatea muncii, psi, protecție civilă și situații de urgență are ca principale atribuții următoarele:

 • -  asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională în vederea eliminării sau diminuării riscurilor, după caz, prevenirii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

 • -  asigură reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii;

 • -  asigură auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul unității ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și stabilește nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activității și stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

 • -  controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă;

 • -  verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare, și propune măsuri tehnice și organizatorice de reducere a acestora;

 • -  asigură instruirea și informarea personalului în probleme de sănătate și securitate în muncă prin cele 3 forme de instructaje;

 • -  propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilități în domeniul protecției muncii;

 • -  organizează instructajul de protecția muncii;

 • -  elaborează lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție și de lucru;

 • -  participă la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora;

 • -  colaborează cu cabinetul de medicina muncii pentru cunoașterea la zi a situației îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale la locurile de muncă;

 • -  efectuează instructajul de protecția muncii pentru personalul nou-angajat în unitate, înaintea încheierii contractului individual de muncă sau a contractului de prestări servicii;

 • -  asigură organizarea pazei unității și a bunurilor, coordonează și controlează organizarea și exercitarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea incendiilor, coordonează și răspunde pentru competența echipelor formate pentru situații de urgență;

 • -  efectuează inspecții proprii și întocmește rapoarte lunare către manager privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, a normelor PSI și de protecție civilă;

 • -  prezintă Comitetului de securitate și sănătate în muncă raportul cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecție a muncii;

 • -  verifică aplicarea normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • -  organizează păstrarea în bune condiții a arhivei spitalului;

 • -  răspunde direct de aplicarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor și de instruirea echipelor P.S.I. și efectuarea periodică a instructajelor practice de stingere a incendiilor;

 • -  face propuneri către manager cu privire la îmbunătățirea activității spitalului referitoare la securitatea muncii, PSI, protecție civilă și răspunsul la situații de urgență;

 • -  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 44

Personalul din Compartimentul Dietetică are ca principale atribuții următoarele: colaborează cu și respectarea recomandărilor medicale;

personalul din blocul alimentar și bucătărie, privind pregătirea alimentelor


supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale, al normelor de protecție a muncii;

verifică și răspunde de calitatea și valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul, modul ie păstrare în magazie, calitatea și valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;

ctul de activitate al compartimentului;


urmărește înch îierea, modificarea și executarea contractelor încheiate de către spital în legătură cu obie supraveghează :,i participă la prepararea regimurilor speciale;

•pic planuri de diete și meniuri;

dul de respectare a normelor de igienă privind transportul și circuitele , conform reglementărilor în vigoare;


realizează perio controlează mc pentru alimente, controlează și răspunde de distribuirea alimentației pe secții și la bolnavi; calculează regimurile alimentare și verifică respectarea principiilor alimentare;

întocmește zilnic lista cu alimente și cantitățile necesare, necesarul de alimente și meniurile și suplimentele;

rezolvă sesizării o și reclamațiile legate de meniuri;

asistă pacienții cu probleme de dietetică;

supraveghează si răspunde de distribuirea meselor preparate și prepararea meniurilor; verifică prin son controlează stan

daj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi; ea de funcționare a instalațiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;


informează conducerea spitalului despre deficiențele constatate privind prepararea, distribuirea și conservarea alimentelor;

păstrează confidențialitatea asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință în funcție de nivelul de relaționare prevăzut în fișa postului. Nu este permisă folosirea acestor date în relațiile cu terțe persoane din afara instituției, decât cu acordul managerului; organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele af jrente derulării activităților specifice;

respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 45

Personalul din Blocul Alimentar are ca principale atribuții următoarele:


execută lucrările de bucătărie precum și cele de cofetărie; elaborează meniul săptămânal împreună cu asistenta dieteticiană; asigură alimentația bolnavilor internați, inclusiv cea dietetică; prin asistent foaia de alirrentație calculând cantitățile necesare de alimente; primește pro dusele de la magazie, verifică cantitatea și calitatea lor și răspunde de buna lor păstrare;

a dieteticiană întocmește totalul regimurilor aduse din secții și alcătuiește


 • •  distribuie hrana zilnică pentru bolnavi, pe fiecare secție în parte, respectând normele igienico-sanitare;

 • •  păstrează zilnic probe de hrană;

 • •  răspunde de pregătirea la timp a mesei și de calitatea mâncării;

 • •  nu permite intrarea personalului străin în bucătărie;

 • •  răspunde de corecta împărțire a mesei, organizând munca de distribuire a felurilor de mâncare la ghișeu;

 • •  restituie chiar în ziua respectivă la magazie alimentele nefolosite;

 • •  asigură curățenia în bucătărie, camerele pentru păstrarea alimentelor, spațiilor pentru depozitarea vaselor de bucătărie, magaziilor de alimente, dulapurilor-vestiar în care își păstrează hainele și materialele de protecție a personalului blocului alimentar și grupului sanitar;

 • •  asigură spălarea veselei, tacâmurilor, recipientelor metalice pantru colectarea resturilor culinare și a gunoaielor menajere și a mașinilor de gătit, frigiderelor,etc.

 • •  asigură și răspunde de respectarea circuitelor funcționale și buna funcționare a aparatelor de bucătărie;

 • •  scoate materiale necesare pe bază de bon de materiale de la magazia spitalului-primește și răspunde de inventarul necesar curățeniei;

 • •  organizează, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

 • •  respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art. 46

Personalul din Spălătorie are ca principale atribuții următoarele:

 • •  răspunde de inventarul spălătoriei;

 • •  întocmește referatul cu necesarul de materiale lunar și anual;

 • •  primește și ține evidența rufelor murdare de la secțiile cu paturi și alte compartimente ale spitalului conform graficului și eliberează în schimbul rufelor murdare cantități egale de rufe curate si în bună stare;
asigură și răspunde de respectarea circuitelor funcționale în spălătorie;

primește de la magazie, pe bază de bon, materialele necesare și răspunde de utilizarea lor judicioasă;

nu permite călcarea și spălarea rufelor care nu aparțin spitalului, în spălătoria spitalului; răspunde de păstrarea în aceeași stare a rufelor primite spre spălare;

răspunde de starea de curățenie a spălătoriei, de buna funcționare a utilajelor și întreținerea lor;

organizează, stochează si utilize ază corespunzător și în condiții de deplină siguranță documentele aferente derulării activităților specifice;

respectă normele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Art.47

Personalul din Casierie are ca pri


cipale atribuții următoarele: efectuarea de încasări și dlăți în cc

o primirea și predarea de val jri;

o ținerea evidenței


nformitate cu dispozițiile legale;


umeranilui în casă;


o dă socoteală și răspunde de exactitatea gestionară a numerarului din casă sub sanc

depune sumele încasate în numerar la bancă și ridică numerar pentru efectuarea de plăți pe bazii de chitanțe sau alte documente în funcție de sumă;

încasările și sau numera|i de la o zi la plățile în ni preventiv) și aprobate de Ordonatorul de credite; verifică exactitatea, valabilitatea semnăturilor legale, existența anexelor la documentele de plată;

plățile în numerar se fac numai persoanelor indicate în documentele de plată sau celor împuternicite prin procură autentificată sau delegație vizată de compartimentul financiar coi răspunde di pentru plala drepturilor bănești, a eventualelor sume reținute din retribuții, garanții bănești reținute pentru a fi depuse la trezorerie sau sume pentru deplasări;

răspunde ce totalizarea operațiunilor efectuate în fiecare zi și stabilirea soldului casei care se reportează pe fila din ziua următoare. Exemplarul 2 din Registrul de casă se detașează atașate documentele justificative;

încasarea ie cel puțin două ori pe săptămână a veniturilor din consultațiile din Dispensarul TB și din analizele efectuate la Laboratorul de analize medicale;

primește corespondența, pe bază de semnătură, de la persoana însărcinată cu secretariat jI instituției și o distribuie destinatarilor direct sau prin poștă, păstrează legătura ci Sănătate a instituții, r de Sănătate a Județului Brașov, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și de la alte instituții;

păstrează funcție de acestor da managerului; organizează document respectă n|i normele d


;iunea răspunderii disciplinare, contractuale, materiale și penale;


plățile în numerar, adică ridicări de sume de bani care se fac pe bază de O.P. r, emise de compartimentul financiar -contabil. Ele se pot păstra în caserie alta pentru cheltuieli zilnice și urgente;

merar se fac pe bază de documente vizate pentru C.F.P. (control financiar


ntabilitate și de Directorul Financiar-Contabil;

e crearea condițiilor ca să se poată păstra timp de 3 zile sumele ridicate


și se predă compartimentului financiar contabilitate în fiecare zi având


:|i următoarele instituții: Consiliul Județean Brașov, Casa de Asigurări de Județului Brașov, Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov și alte dică zilnic corespondența de la Consiliul Județean Brașov, Casa de Asigurări


confidențialitatea asupra conținutului informațiilor de care ia cunoștință în nivelul de relaționare prevăzut în fișa postului. Nu este permisă folosirea ite în relațiile cu terțe persoane din afara instituției, decât cu acordul


ă, stochează și utilizează corespunzător și în condiții de deplină siguranță : ;le aferente derulării activităților specifice;

ormele de protecția muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor și 2 supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.


CAPITOLUL VI FINANȚAREA SPITALULUI


Art. 48

Spitalul Clinic de venituri proprii spitalului provin clin sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază


Pneumoftiziologie Brașov este o instituție publică finanțată integral din si funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale


de contract, precum și din alte surse, conform legii.


Art. 49


 • (1) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de sănătate, se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul-cadru de furnizare de servicii medical în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 • (2) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov încheie contracte cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov pentru:

 • a) desfășurarea activităților prevăzute în programul național de control al tuberculozei;

 • b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică aprobată în condițiile legii: cabinete de T.B.C.;

 • c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor și serviciilor necesare cabinetelor medicale T.B.C., cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în condițiile legii;

 • d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii l-VII.

 • (3) Conform prevederilor O.U.G. nr. 48/2010, spitalul poate realiza venituri suplimentare din:

 • •  donații și sponsorizări;

 • •  legate;

 • •  asocieri investiționale în domenii medicale ori de cercetare medicală și farmaceutică;

 • •  închirierea unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii;

 • •  contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici;

 • •  editarea și difuzarea unor publicații cu caracter medical;

 • •  servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terți;

 • •  servicii de asistență medicală la domiciliu, acordate la cererea pacienților sau, după caz, în baza unui contract de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 • •  contracte de cercetare;

 • •  copiata pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, care la nivelul spitalului este stabilită la nivelul de 5 lei, cu avizul Consiliului de administrație al spitalului;

 • •  alte surse, conform legii.

 • (4) în calitate de spital public din rețeaua autorităților administrației publice locale, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov poate primi sume de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, care se alocă prin transfer către autoritățile administrației publice locale, pentru:

 • a.  finalizarea obiectivelor de investiții noi, de investiții în continuare, nominalizate în listele programului de investiții, anexă la bugetul Ministerului Sănătății din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalelor;

 • b.  dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;

 • c.  reparații capitale la spitale, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă cu fonduri în cuantum de minimum 3% din valoarea acestora;

 • d. finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente, precum și expertizarea, proiectarea și consolidarea clădirilor în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora.

  din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetul autorităților administrației izute la alin. lit. b), c) si d), criteriile de alocare, precum și lista spitalelor se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 60 de zile de


 • (5) Sumele alocate publice locale prev publice beneficiare la data publicării lefii bugetului de stat.

 • (6) Bugetul local participă la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, irvestiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medic aprobate cu aceasti destinație în bugetul local.

  ale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare


Art. 50

 • (1) Spitalul are autonomie financiară, prin care se înțelege: organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unității și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

  a.


  b. elaborarea din anul bii secțiilor și c

  • (2) I. Asigurații suportă contravaloarea:


bugetului propriu de venituri și cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii getar și a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale :3mpartimentelor din structura spitalului.

a.


iciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul de 5 lei, stabilit cu avizul Consiliului de administrație al spitalului (cu itegoriile de asigurați scutite de copiată prevăzute la art. 225 din Legea nr. irivind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și


pentru servi coplății est excepția ca 95/2006 p completării î ulterioare);

serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort; definirea gradului înalt de confort se stabilește prin norme;

serviciilor ni

unor servicii medicale de înaltă performanță, prevăzute în norme.

II. Tarifele serviciilor prevăzute la pct. I se stabilesc de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în condițiile legii.


b.


 • c.

 • d.


edicale efectuate la cerere;


Art. 51

 • (1) Spitalul are obligația de a asigura realizarea veniturilor și de a fundamenta cheltuielile în raport cu acțiunii 2 și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare.

 • (2) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (3) Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

 • (4) Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului se repartizează pe secțiile și compartimentele din structura sa, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.

 • (5) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se monitorizează lunar pe secții și compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager și șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului. Abaterile față de indicatorii din contractul cu managerul se analizează și se soluționează de conducerea spitalului cu conducerile structurilor în cauză.

 • (6) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial unităților deconcentrate cu oersonalitate juridică ale Ministerului Sănătății. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar și trimestrial și Consiliului Județean Brașov.

 • (7)Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov analizează execuția bugetelor de venituri și cheltuieli lunare și trimestriale și le înaintează Ministerului Sănătății.

Art. 52

 • (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:

 • a.  cotă-parte din amortizarea calculată lunar și cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;

 • b. sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum și din cele casate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c.  sponsorizări cu destinația "dezvoltare";

 • d. o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli înregistrat la finele exercițiului financiar;

 • e.  sume rezultate din închirieri, în condițiile legii.

 • (2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.

 • (3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor.

 • (4) Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcție de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 53

în situația în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii cu persoane fizice autorizate pentru asigurarea acestora.

Art. 54

Salarizarea personalului de conducere din spitalele publice, precum și a celorlalte categorii de personal se stabilește potrivit legii.

Art. 55

Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

CAPITOLUL VII

NORME OBLIGATORII Șl DISPOZIȚII FINALE

Art. 56

 • (1) Codul de conduită a personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov reglementează normele de conduită profesională a acestora și este cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

 • (2) Codul de conduită al pacienților și vizitatorilor reglementează normele de conduită a acestora și este cuprins în Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 57

Respectarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare este obligatorie pentru toți angajații spitalului.

Art. 58

 • (1) Toate secțiile/k procedurilor opera către managerul sp

 • (2) Toate secțiile/l aboratoarele/serviciile/compartimentele răspund de respectarea normelor legale în vigoare pr

 • (3) Toate secțiile/

pentru paza și integritatea bunurilor spitalului și protejarea persoanelor internate, a persoanelor care se


boratoarele/serviciile/compartimentele au obligația elaborării și respectării Jonale specifice activităților desfășurate în cadrul spitalului și aprobate de i talului.


vind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea specifică, laboratoarele/serviciile/compartimentele răspund de aplicarea de măsuri


află în incinta spitalului și a personalului angajat al spitalului.


Art. 59

Regulamentul de Crganizare și Funcționare poate fi modificat sau completat, ori de câte ori necesitățile legale de organizare și funcționare în unitate le cer, prin acte adiționale.

Art. 60

Regulamentul de Organizare și Funcționare va fi prelucrat cu toți angajații, pe secții și compartimente, în:heindu-se proces-verbal sub semnătură de luare la cunoștință, după aprobarea acestuia orin hotărâre a Consiliului Județean Brașov.

Art. 61

încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului de Organizare și


Pentru personalul

Funcționare, preluc-area se face de către șeful secției (compartimentului) în care acesta se angajează,, încheindu-se proces-verbal sub semnătură de luare la cunoștință.

Art. 62

La data intrării în v goare a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare se abrogă dispozițiile vechiului

Regulament de Organizare și Funcționare.


MANAGER Dr. Dan MORARUDIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ec. Claudiu GRUSEA


Anexa nr. 1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare


CODUL DE CONDUITA A PERSONALULUI DIN SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV


CAPITOLUL I DOMENIUL DE APLICARE Șl PRINCIPII GENERALE


Art.l. Domeniul de aplicare

Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii


pentru personalul contractual din cadrul unității sanitare, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu completările și modificările ulterioare.


Art. 2. Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creșterea calității actului medical, o buna administrare în realizarea interesului p faptelor de corupție din sistemul sanitar, prin:

a)


ublic, precum și eliminarea birocrației și a


b)


reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului spitalului și al personalului contractual;

informarea pacienților cu privire la conduita


profesională la care este îndreptățit să se


c)


aștepte din partea personalului spitalului în exercitarea atribuțiilor; crearea unui climat de încredere și respect reciproc pentru pacienți și personalul contractual din cadrul spitalului.


Art.3. Principii generale

Principiile care^uvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele: a)


b)


c)d)


prioritatea îndatorire exercitarea asigurarea e principiu con juridic în situați profesionalismul îndeplini atribuțiil conștiinciozitate; imparțialitatea și nediscriminarea - principiu obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră fa' sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;


esului public - principiu cbnform căruia personalul contractual are considera interesul public mai presus decât interesul personal, în jlor funcției;

de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice -ui a personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim sau similare;

ipiu conform căruia

de serviciu cu responsabili


personalul contractual are obligația de a tate, competență, eficiență, corectitudine și


conform căruia angajații contractuali sunt ță de orice interes politic, economic, religios


e)


f)


g)


integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral libertatea gândi și exprime și s;l-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea in totalitate a atribuțiilor de serviciu;


sau material;

irii și a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-


Art.4. Termeni

în înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații:


personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcție în cadrul Spitalului CI nic de Pneumoftiziologie Brașov, în condițiile Legii nr. 53/2003, cu modificările «i completările ulterioare.

funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite, în temeiul legii, în fișa postului;

interes public - acel interes care implică garantarea și respectarea de către unitatea sanitară, a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și interes perso direct sau in folosirea rep urmare a exe conflict de in indirect, al a sau ar putea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute; informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitatea unității sanitare, indiferent de suportul ei;

informație cl privire la date personale - orice informație privind o persoană identificată sau identifica


egislația internă și tratatele internaționale la care România este parte,


aconomicității cheltuirii resurselor;

na! - orice avantaj material sau de alta natură, urmărit sau obținut, în mod 1 direct, pentru sine ori pentru alții, de către personalul contractual prin jtației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care are acces, ca srcitării atribuțiilor funcției;

iterese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori ingajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea


bilă.


CAPITOLUL II

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL


Art.5. Asigurarea unui serviciu public de calitate

 • a)  Personalul contractual are obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin scopul realizării

 • b) în exercitarea funcției, personalul contractual are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența actului medical, pentru a câștiga și a rrenține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


i participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în obiectivelor spitalului, în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului.


Art.6. Respectarea Constituției și a legilor

 • a) Angajații contractuali au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

 • b) Personalul contractual trebuie să respecte codul de conduită corespunzător pregătirii sale profesionale, respectiv personalul medical cu studii superioare-Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, personalul medical cu studii medii-Codul deontologic și de etică al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, personalul sanitar auxiliar-conduita care să respecte drepturile pacientului, în domeniul farmaciei-Codul deontologic al farmacistului sau după caz, prevederile legale privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar din România, prevederile legale privind exercitarea profesiei de consilier juridic, prevederile legale privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, etc.

 • c)  Personalul contractual trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi datorită naturii funcțiilor deținute.

Art.7. Loialitatea față de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

 • a) Personalul contractual are obligația de a apăra cu loialitate prestigiul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov - unitatea sanitară în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

 • b) Angajaților contractuali le este interzis:

 • • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea spitalului, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

 • • să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care unitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens;

 • • să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

 • • să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile spitalului ori ale unor angajați contractuali, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;

 • • să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului ori spitalului în care își desfășoară activitatea.

 • c)  Prevederile lit. b) pct. 1 - 4 se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

 • d) Prevederile prezentului Cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului contractual de a furniza informații de interes public celor interesați, în condițiile legii.

Art.8. Libertatea opiniilor

 • a) în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații contractuali au obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor spitalului în care își desfășoară activitatea.

 • b) în activitatea lor angajații contractuali au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu se lăsa influențați de considerente personale.

c) în exprimarea o| evite generarea


piniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art.9. Activitatea publică

Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în acest sens de managerul spitalului, în condițiile legii.

Angajații contra oficială, trebuie Clinic de Pneum în cazul în care activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu re| Brașov.


a)


b)


c)


ictuali desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate * să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de Spitalul loftiziologie Brașov.

nu sunt desemnați în acest sens, angajații contractuali pot participa la


prezintă punctul de vedere oficial al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie


Art.10. Activitatea p olitică

în exercitarea funcției deținute, personalului contractual îi este interzis să afișeze în cadrul spitalului însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestor a.

Art.ll. Cadrul relaț ilor în exercitarea atribuțiilor funcției

 • (1) în relațiile cu personalul contractual din cadrul spitalului precum și cu orice persoană fizică sau juridică, angaja ;ii contractuali sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

 • (2) Personalul contractual are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul spitalului, precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, |

  prin:

  a unor expresii jignitoare; ispectelor vieții private;

  nor sesizări sau plângeri calomnioase.


 • a) întrebuințare:

 • b) dezvăluirea a

 • c) formularea u

 • (3) Personalul contractual trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificată pentru rezolvarea clară și spitalului. Personalu legii și a Spitalului Clilnic de Pneumoftiziologie Brașov prin:

  eficientă (în limita atribuțiilor de serviciu) a problemelor pacienților contractual are obligația să respecte principiul egalității cetățenilor în fața


  unor soluții coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, ceeași categorie de situații de fapt;


 • a) promovarea i raportate la ai

 • b) eliminarea o icărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, convingerile -eligioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

  Art.12. Conduita în qadrul relațiilor internaționale

  a)


  b)


  c)


  Personalul internațional activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și unității san

  în relațiile c j reprezentanții altor state, angajații contractuali au obligația de a nu exprima opinii personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.

  în deplasările în afara țării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită corespunzătc are regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile țării gazdă.


  contractual care reprezintă unitatea în cadrul unor organizații le, instituții de învățământ, conferințe, simpozioane, seminarii și alte


  itare pe care o reprezintă.


Art.13. Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor și avantajelor

Angajații contractuali nu trebuie să solicite cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate și care le pot influența imparțialitatea în exercitarea funcțiilor deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Art.14. Participarea la procesul de luare a deciziilor

 • a)  în procesul de luare a deciziilor angajații contractuali au obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

 • b)  Angajații contractuali au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către unitatea publică, de către alți angajați, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

Art.15. Obiectivitate în evaluare

 • a) în exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, angajații contractuali au obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din subordine.

 • b) Personalul contractual de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

 • c)  Personalul contractual de conducere are obligația de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcțiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

Art.16. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

 • a) Personalul contractual are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției deținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

 • b) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acțiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

 • c) Angajații contractuali au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din cadrul spitalului sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.

 • d) Angajații contractuali au obligația de a nu impune altor angajați contractuali să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art.17. Utilizarea resurselor publice

 • a) Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a spitalului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.

 • b) Personalul contractual are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile aparținând spitalului numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.

 • c)  Personalul contractual trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care ii revin, folosirea utilă și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

 • d) Personalului contractual care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica spitalului pentru realizarea acestora.

  Art.18. Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri a)


  b)


  c)


  d)


  Orice angajat o sau a unităților

  • • Când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează sa fie vândute;

  • • Când a pârtii respectiv;

  • • Când poate persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

  Dispozițiile lit. bun aflat în pn Angajaților coli proprietate publică sau privată a statului ori a unităților sanitare, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât cele prevăzute de lege.

  Prevederile lit interpus sau îri situația conflictului de interese.


  :ontractual poate achiziționa un bun aflat în proprietatea privată a statului sanitare, supus vânzării în condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:


  cipat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului


  influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care


  . a) se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii unui oprietatea publică ori privată a statului sau a unităților sanitare.

  ntractuali le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile


  a) - c) se aplică în mod corespunzător și în cazul realizării tranzacțiilor prin


CAPITOLUL III

COORDONAREA Șl CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE CONDUITĂ

Art.19. Sesizarea

 • a) Conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:

 • • încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită de către angajații contractuali;

 • • constrânge *ea sau amenințarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l determina ;ă încalce dispozițiile legale în vigoare ori sa le aplice necorespunzător.

 • b) Conducerea S vitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov va verifica actele și faptele pentru care au fost s|esizate, cu respectarea confidențialității privind identitatea persoanei care a făcut sesizare

  '3.


Art.20. Soluționarea sesizării

iztivității de centralizare a sesizărilor sau petițiilor se consemnează într-un a căruia conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov va formula


 • a)  Rezultatele ai raport pe baz recomandări cu privire la modul de corectare a deficiențelor constatate.

  e conducerii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov vor fi comunicate:


 • b) Recomandări

 • •   angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;

 • •   angajatului contractual care face obiectul sesizării.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art.21. Răspunderea

 • a)  încălcarea dispozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a personalului

  contractual, în condițiile legii.

  atribuții disciplinare au competența de a cerceta încălcarea prevederilor cod de conduită și de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile


 • b)  organele cu

prezentului

Legii nr. 53/i003, cu modificările și completările ulterioare.

 • c)  în cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

 • d)  personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu încălcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.22. Asigurarea publicității

Pentru informarea salariaților se va asigura afișarea codului de conduită pe site-ul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Anexa nr. 2 la Regulamentul de Organizare și Funcționare

COD DIN


IJL DE CONDUITĂ AL PACIENȚILOR Șl VIZITATORILOR SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE Șl OBIECTIVE GENERALE

Art.l. Domeniul de

aplicare

:ă prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru pacienții


Normele de conduit internați la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și vizitatorii acestora.

Art. 2. Obiective

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creșterea calității actului medical, o buna administrare în realizarea interesului public, precum și creșterea satisfacției pacienților și aparținătorilor acestora față de serviciile medicale oferite în spital.

CAPITOLUL II DREPTURILE PACIENȚILOR

Art.3

în conformitate cu 1.410/2016 privind ; pacienții au dreptul conformitate cu res


Legea nr. 46/2003 - privind drepturile pacientului și Ordinul MS nr. Aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în ursele umane, financiare și materiale.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul d

2 a le utiliza.


Pacientul ar; dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale pro| la proceduri recomandării

puse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente e propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării or medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.


Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile f

rezentate de către medic i-ar cauza suferință.


Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

 • •  Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

 • •  Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

 • •  în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

 • •  Pacientul are acces la datele medicale personale.

 • •  Dreptul pacientului la informația medicală.

 • •  Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

 • •  Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului.

 • •  Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale.

 • •  în situația în care pacientul asigurat, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secția în care acesta este internat și avizate de șeful de secție și managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și investigații paraclinice la care ar fi fost îndreptățit fără contribuție personală, în condițiile contractului cadru, spitalul rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratului.

 • •  Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

 • •  Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în spital fără consimțământul său scris, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

CAPITOLUL III

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

Art.4

Pacientul are următoarele obligații impuse de Regulamentul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov:

 • •  va sta internat în spital pe toată durata necesară recomandată de medicul curant;

 • •  este interzisă învoirea pacienților internați în secțiile cu paturi din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Brașov, pe perioada spitalizării. Sunt exceptate situațiile considerate de către medicul curant ca fiind excepționale, cazuri în care pacienții pot fi învoiți pe baza biletului de voie, conform procedurii aprobate. învoirile nu pot depăși perioada cuprinsă între două tratamente succesive;

 • •  în cazul plecării din spital fără bilet de voie, pacienții vor fi externați înainte de termen, fără a se pune în pericol viața acestora;

 • •  va păstra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului; în cazul constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri/obiecte, se va obliga să plătească contravaloarea lor;

 • •  va păstra curățenia în incinta spitalului (în salon, în pavilion, în curte);

 • •  nu va consuma și nu va introduce în spital alcool sau droguri;

 • •  nu va fuma în incinta spitalului și nu va introduce în spital produse din tutun;

va accepta

să ia medicamentele în prezența unui cadru medical pe toată durata


internării, ionform prescripțiilor medicului curant și va respecta programul de administrare;

a efectuarea procedeelor de diagnostic;

circuitele funcționale ale secției și ale spitalului, astfel încât să nu transmită »r pacienți și nici să nu se contamineze cu infecții pe perioada internării;

programul secției în care este internat (de investigații, de tratament, de


va coopera I va respecta boala și alto va respecta vizită);

care va încălca Regulamentul de Organizare și Funcționare și/sau ul Intern al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, pacientul va fi


în cazul îr Regulament! externat.

Art. 5

Pacientul este infor

mat că:


ținuta obligatorie în spital este pijamaua/cămașa de noapte; efectele personale sunt păstrate în garderobă;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov nu răspunde de obiectele de valoare depozitate la garderobă sau în salon;

datele personale sunt păstrate în Registrul de internări, precum și alte documente medicale ș

sunt utilizate doar la întocmirea raportărilor statistice solicitate de


Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări de Sănătate și/sau alte instituții publice cu atribuții în o

omeniu;


datele obținute sunt confidențiale și nu vor fi comunicate în alte scopuri fără avizul pacientului,

decât în cazuri speciale la organele de cercetare și control.


Art. 6

în conformitate cj normele de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicală, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, pacienții și vizitatorii sunt obligați să respecte următorul Regulament de salon, afișat la loc vizibil, în fiecare salon:

>

Bolnavii vor avea asupra lor și vor folosi obiecte personale de igiena, prosop, săpun, piepten, pastă :;i periuță de dinți, hârtie igienică, etc.

Bolnavii vor

imobilizați la p« t cu ajutorul infirmierei)


efectua zilnic igiena generală sau parțială în cazuri speciale (ex. cei

Bolnavii vor respecta instrucțiunile indicate de personalul medical în legătură cu modul de administrare a medicamentelor.

Ușa salonului va fi menținută închisă: aerisirea se face numai pe geam, de minim 3 ori pe zi a câte 20 minule.

Conform Legii - 49/2002 în spital este interzis fumatul.

Bolnavii nu au voie să folosească ziare pentru a mânca pe ele sau să tapeteze noptierele, iar alimentele nu medicamente.

vor fi depozitate între geamuri sau în sertare lângă obiecte de igienă și


âstrarea bagajelor în salon, sub paturi, bolnavii vor depune îmbrăcămintea gazia de haine special amenajată pentru pacienți.


Este interzisă p de stradă la mai

Regulamentul de salon interzice ca pacienții să aducă în salon ghivece cu flori sau să pună flori tăiate în apă.

carea din secție se face numai cu permisiune medicală. Este interzis ca


Ieșirea sau piei

bolnavii să se deplaseze la consultațiile interclinice în pijama, ei vor fi protejați cu halat de molton de prot

:ecție (personal sau din dotarea spitalului) și însoțiți de personalul spitalului.

Pag. 62/66


 • > Bolnavii cu TB se vor deplasa la consultațiile interclinice doar cu mască facială și nu vor părăsi salonul decât cu acordul personalului medical.

 • > Bolnavii se vor informa de la personal cum se colectează deșeurile menajere și medicale.

 • > Vizitele aparținătorilor vor respecta programul de vizită afișat și vor intra în salon numai după ce vor primi halat sau pelerină de protecție, papuci igienici și după caz, mască facială. Este interzis pentru vizitatori sau însoțitori să se așeze pe paturile bolnavilor.

 • > Bolnavii sunt rugați să păstreze curățenia, ordinea și integritatea obiectelor sanitare, mobilierului și lenjeriei din dotarea salonului.

 • > Spălarea frecventă a mâinilor este cel mai eficient mod de a preveni infecțiile asociate asistenței medicale: la intrarea și ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după masă, după diverse activități,etc.

 • > Bolnavii, imediat ce constată că a intervenit o schimbare în starea de boală vor informa imediat personalul medical: febră, diaree, dureri de orice tip, etc.

Art.7

în secția de copii, datorită specificului activităților desfășurate li se vor aduce la cunoștința părinților/tutorelui legal următoarele reguli cu privire la internarea copilului/copiilor la Secția de Pneumologie Copii:

 • •  Copiii internați respectă regulile de igienă individuală, curățenia salonului în care sunt internați și a întregului spațiu din spital, sub supravegherea strictă și îndrumarea personalului medical din secție;

 • •  Este interzis fumatul în spital și consumul de băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise;

 • •  Este interzisă păstrarea și consumul de alimente în salon; cantități mici pot fi păstrate în frigiderul secției în pungi etichetate cu numele pacientului și numărul salonului;

 • •  Hainele se păstrează la garderoba secției, pot fi păstrate în salon numai articole de lenjerie absolut necesare (lenjerie intimă). Este interzisă depozitarea de bagaje în saloane;

 • •  Copiii internați trebuie să aibă un comportament decent în spital, respectuos fata de personalul medical si de intelegere fata de suferința celorlalți copii bolnavi.

 • •  Este obligatorie purtarea ținutei de spital pe toată durata internării

 • •  Pe durata spitalizării, copiii bolnavi nu vor părăsi secția fără permisiunea personalului medical și neînsoțiți.

 • •  Nu este permisă păstrarea în salon a telefonului mobil, acesta va fi păstrat în cabinetul medical și poate fi folosit de copii în intervalul orar 19 - 20.

 • •  Copiii internați vor păstra integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului. în cazul constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri/obiecte, reprezentantul legal al copilului se va obliga să plătească contravaloarea lor;

 • •  Copiii internați trebuie să ia medicamentele numai în prezența unui cadru medical pe toată durata internării, nu au voie să păstreze asupra lor sau în salon alte medicamente.

 • •  Copiii internați trebuie să coopereze la efectuarea procedeelor de diagnostic;

 • •   Copiii internați trebuie să respecte circuitele funcționale ale secției și ale spitalului, astfel încât să nu transmită boala și altor pacienți și nici să nu se contamineze cu infecții pe perioada internării;

 • •  Copiii internați trebuie să respecte programul secției în care este internat (de investigații, de tratament, de vizită).

CAPITOLUL IV

ACCESUL VIZITATORILOR ÎN INCINTA SPITALULUI

Art. 8

 • (1) Accesul persoanelor străine este permis doar în perioada în care se lucrează cu publicul, cu respectarea norme

 • (2) Pentru reprezentanții presei accesul se face numai cu acordul managerului, care va nominaliza în scris cu respectarea drepturilor angajaților și pacienților la intimitate și imagine. Pentru aceasta, anterior, reprezent acordului de principiu.

 • (3) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprc

 • (4) Este interzis accesul persoanelor care au asupra lor armament, muniție, substanțe explozive, toxice sau stupefiante care ar putea pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea personalului, pacie nților sau bunurilor spitalului. Excepție fac persoanele aflate în misiune de protecție a persoanelor sau a celor care asigură paza persoanelor internate și care sunt private de libertate, care p ot purta armamentul individual de apărare la vedere.

 • (5) în situațiile în instituie regimul de carantină conform prevederilor legislației în vigoare, managerul poate dispune interzicerea sau restrângerea accesului în spital pentru respectiva perioadă.

 • (6) Urgențele medi acces la camera de gardă a spitalului.


or de conduită corespunzătoare.


locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri,


anții mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obținerii


barea managerului.


care, pentru ținerea sub control a focarelor de infecții nozocomiale, se


icale au acces nerestricționat, în orice moment al zilei sau nopții, pe calea de


Art. 9

Accesul paciențilcr este permis cu respectarea funcționalității și normelor de conduită ale spitalului, fiind interzisă circulația în spital neînsoțit.


Art. 10

 • (1) Vizitarea bolnavilor se va face conform prevederilor Ordinului nr. 1.284 din 2012 care reglementează programul de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice și pot fi completate de regulile stabilite de către conducerea unității și afișat la intrările în pavilioanele spitalului.

 • (2) Pentru vizitat taxe în acest sens,

 • (3) Accesul în săloanele bolnavilor, în afara orelor de vizită, se va permite cu acordul pacientului, a personalului de serviciu din secția respectivă, fără a deranja programul de odihnă al pacienților din salon și pentru o durată nu mai mare de o jumătate de oră.

 • (4) Vizitatorii sun

secție sau de asistenta șefă. în situația mai multor vizitatori, aceștia vor fi introduși pe rând, astfel ca numărul

 • (5) Este interzis bolnavului sau în

 • (6) Vizitatorii vor bolnavi internați, holuri sau în cam jrele din secții amenajate corespunzător.

 • (7) Vizitatorilor le

 • (8) Vizitatorii trebuie să respecte orele de vizită și să dea curs indicațiilor medicilor, personalului sanitar sau de pa

 • (9) în cazul paciei familia are drepți permanentă lâng;


orii și aparținătorii pacienților accesul se permite zilnic, fără perceperea de . aceasta fiind strict interzisă.


t îndrumați la patul bolnavilor de un cadru medical desemnat de șeful de


lor la un bolnav să nu depășească 3 persoane.

vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al cantitate prea mare. Este interzisă și introducerea de băuturi alcoolice.

evita discuțiile neplăcute ce pot afecta pacienții, vor respecta liniștea celorlalți Pentru bolnavii deplasabili este recomandabil ca vizita să se desfășoare în


este interzis fumatul în unitate.


h'ă.

nților în stare critică sau terminală, indiferent de secția în care este internat, ul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră sau poate solicita prezența ă pacient a unui singur membru al familiei, cu acordul medicului curant, dacă


condițiile din secție permit acest lucru, cu respectarea condițiilor de igienă și a mediului septic spitalicesc. în caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spațiu adecvat de așteptare în imediata apropiere a salonului.

(10) Pentru aparținători sau alte persoane din afara spitalului, accesul este interzis în locațiile de dispunere a spațiilor de sterilizare, a sălilor de tratament, a spălătoriei, blocului alimentar, a spațiilor prevăzute cu simbolul de acces restricționat și în zona de dispunere a depozitelor de deșeuri medicale periculoase și a serverelor și este restricționat pentru încăperile în care sunt depozitate arhivele spitalului. Excepție fac cazurile speciale aprobate de șefii de secție și managerul spitalului.

Art. 11

în secția de copii, datorită specificului activităților desfășurate li se vor aduce la cunoștința părinților/tutorelui legal următoarele reguli cu privire la vizitarea copilului/copiilor la Secția de Pneumologie Copii:

 • (1) Programul de vizită este:

 • -  marți, joi, sâmbătă și duminică între orelell-12.

 • -  miercuri între orele 17-18 (părinții care nu pot ajunge dimineața, sâmbăta sau duminica).

 • (2) Reguli pentru vizitatori:

 • -  respectarea programului de vizită, nu sunt acceptate vizite în afara acestuia;

 • -  vizitele se desfășoară în spațiul special destinat, nu în salonul în care este internat copilul;

 • -   fiecare vizită este înregistrată în registrul de vizite;

 • -  copiii pot fi vizitați de părinții acestora sau de alți membri ai familiei, dar nu mai mulți de 2 simultan;

 • -  copiii nu au voie să efectueze vizite neînsoțiți de adulți;

 • -   pe timpul vizitei, părinții pot solicita personalului medical să iasă în curtea spitalului cu copiii. Pe perioada vizitei responsabilitatea supravegherii copiilor revine părinților acestora;

 • -   dacă se oferă copiilor alimente, fructe sau dulciuri pe perioada vizitei, acestea vor fi adecvate nevoilor copiilor și corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ; alimentele care nu sunt consumate de către copii în timpul vizitei, vor fi date ulterior acestora, iar depozitarea temporară a acestor alimente se va face în frigiderul secției, în pungi etichetate;

 • -  vizitatorii trebuie să aibă un comportament decent în spital, respectuos față de personalul medical și de înțelegere față de suferința copiilor bolnavi;

 • -  vizitatorii copiilor bolnavi de TB necesită în prealabil control radiografie în Dispensarul TB de care aparțin;

 • -   nu se fac fotografii sau filmări fără acordul managerului, după o prealabilă solicitare scrisă și avizată de către medicul șef secție copii;

medicul curant oferă relații despre copii în timpul programului de vizită și în zilele de marți și joi, între orele 13-14.

CAPITOLUL IV

ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE CĂTRE PACIENȚI Șl VIZITATORII ACESTORA

Art. 12

încălcarea regulilor mai sus enunțate poate duce la următoarele sancțiuni:

(1) în ambulatoriu :

 • •  refuzul con sultării persoanelor nedisciplinate, cu excepția cazurilor de urgență;

 • •  recuperare 3 pagubelor materiale pricinuite de pacienți prin achitarea la compartimentul financiar a

  unității a contravalorii pagubei sau prin acțiuni civile în dezdăunare. în


aceste situății, bolnavului i se iau datele personale, domiciliul și se înaintează referatul asupra celoi

r comise conducerii spitalului pentru luarea măsurilor de rigoare; aceste măsuri medicul curant și asistenta medicală de serviciu. :uri:

accesului vizitatorilor nedisciplinați sau evacuarea acestora din unitate; vizitei la un anumit bolnav;

înainte de termen, fără a se pune în pericol viața pacientului în cazul plecării


 • •  răspund de

(2) în secțiile cu pa

interzicerea interzicerea externarea din spital p4 perioada internării, fără bilet de voie din partea medicului curant; recuperare; i răspund de pază.


i de la bolnav a pagubelor materiale produse;

aceste măsuri medicul curant, asistenta medicală de serviciu și serviciul de

Art.13

Pacienții și vizitatorii acestora vor fi informați cu privire la prevederile art. 109, art. 110, art. 352 din Noul Cod per al, referitoare la nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor lozițiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară în re faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, ele de urmărire penală competente, în condițiile legii.

infectocontagioase.


Art.14

 • (1) încălcarea disp condițiile legii.

 • (2) în cazurile în cai vor fi sesizate organ,


CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 15

Pentru informarea pacienților și vizitatorilor se va asigura afișarea codului de conduită pe site-ul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.16

Codul de conduită al pacienților și vizitatorilor va fi prelucrat cu toți pacienții la internare, pe secții și compartime ite, precum și cu părinții/tutorii legali ai copilului/copiilor internați la Secția de Pneumologie Copii.

1

în conformitate cu Hotărârea nr. 66/28.02.2018 prin care Președintele Consiliului Județean Brașov aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov