Hotărârea nr. 162/2018

Hotărârea nr.162 – avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

9

Consiliul Județean Brașov


Cod: F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


HOTĂRÂREA NR. 162

din data de 30.05.2018

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 7535 din data de 16.05.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând adresele Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov nr. Ad. 2445/09.05.2018 și nr. 7535/11.05.2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin. (7) Capitolul III din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. ”a” și”d”, precum și prevederile alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcții vacante de conducere de categoria șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, după cum urmează:

1 post șef secție, medic primar specialitatea neurologie, Secția clinică neurologie I;

1 post șef secție, medic primar specialitatea neurologie, Secția neurologie II;

1 post șef secție, medic primar specialitatea psihiatrie, Secția psihiatrie II;

1 post șef secție, medic primar specialitatea psihiatrie, Secția clinică psihiatrie III;

1 post șef secție, medic primar specialitatea psihiatrie, Secția exterioară psihiatrie cronici Zămești;

1 post șef secție, medic primar specialitatea psihiatrie, Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan;

1 post șef de laborator, medic primar, specialitatea medicină de laborator, Laborator analize medicale.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


""T“