Hotărârea nr. 161/2018

Hotărârea nr.161 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și în comisia soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov

»


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 off ice @j ud brasov. ro, www.judbrasov.roROMAN IA


1910-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR, 161 din data de 30.05.2018

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și în comisia soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 7850 din data de 17.05.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov și în comisia soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov nr. 4559 din data de 16.05.2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 181, alin. (1) și alin. (2) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 2 alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit. ”a” și”d”, precum și prevederile alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se desemnează reprezentanții în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, după cum urmează:

Comisia de concurs/examen

Președinte

Agafiței Gabriela

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Văsioiu Adelina

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Duicu Claudia Elena

Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar

Vlad Nicoleta

Economist, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov RUNOS

Observator

Director executiv, Deleanu Cornelia

Reprezentant CECCAR Filiala Brașov

Observator

As.med. primar Simionel Marian

Sindicatul Medisan Sanitas Brașov

Comisia de soluționare a contestațiilor

Președinte

Olteanu Viorica

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Ciubotaru Mariana

Reprezentant desemnat de Consiliul Județean Brașov

Membru

Șandor Ildiko

Reprezentant Consiliul Județean Brașov

Secretar

Popescu Marta

Referent de specialitate, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov RUNOS

Observator

Președinte Băjan Nicolae

Reprezentant CECCAR Filiala Brașov

Observator

As. med.pr. Cioacă Liliana

Sindicatul Medisan Sanitas Brașov

Art 2. - Se avizează componența comisiei de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor, astfel cum este prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art 3. - Comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a contestațiilor își vor desfășura activitatea în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 284/ 2007 cu modificările și completările ulterioare.

Art 4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu