Hotărârea nr. 160/2018

Hotărârea nr.160 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef Laborator Analize Medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Consiliul Jotbțban Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 oft ice@jud brasov.ro, www.j ud brașov. ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.160 din data de 30.05.2018

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef Laborator Analize Medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30 mai 2018;

Analizând Expunerea de Motive, precum și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. ad. 7533/16.05.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef Laborator Analize Medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Văzând adresa nr. 4146/09.05.2018 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin. (7) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef Laborator Analize Medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu

A