Hotărârea nr. 16/2018

Hotărârea nr.16 – aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.16

din data de 30.01.2018

- privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.01.2018

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 123/11.01.2018 întocmite de către Direcția Resurde, Programe, Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, aprobat prin HCJ nr. 158/03.04.2017, prin transformarea unui post de agent de intervenție pază și ordine într-un post de șef formație;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată precum și prevederile Legii -cadru nr. 153/2017-Anexa nr.VII, Capitolul I și II, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă statul de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian -Ioan Vești


Contrasemnează, SECRETAR Maria Duinbrăveanu

Secretar C.J.

Maria DumbrăveanuSTAT DE FUNCȚII

pentru personalul Direcției de Paza și Ordine Brașov valabil de la 01.01.2018


Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad

Număr posturi

0

1

2

4

5

1

Director

S

II

1

2

Contabil Șef

S

II

1

3

Specialist Resurse Umane

S

1

4

Consilier juridic

S

1

5

Economist

S

1

6

Tehnician S.S.M

M

1

7

Consilier

S

1

8

Inspector

PL

1

9

Funcționar economic

M

1

10

Șef formație pază

M

-

4

11

Agent de intervenție pază și ordine

G

-

113

TOTAL:

126