Hotărârea nr. 158/2018

Hotărârea nr.158 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2018-2019.

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 oftice @j ud brașov, ro, www.j ud brasov.roRomânia


19)8-2016 • SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 158

din data de 30.05.2018

privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, în anul școlar 2018-2019.

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând expunerea de motive nr. 4202 din data de 8.05.2018 și referatul nr. 4202 din data de 08.05.2018, întocmite de Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2018-2019, conform anexei prezentate;

Văzând adresa nr. 404 din data de 15.03.2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 4202 din data de 16.03.2018, prin care Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov solicită aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de aceasta în anul școlar 2018-2019;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) și ale art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 4 alin. (3), lit. „e” din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Se aprobă taxele de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan VeȘ

Contrasemnează, SECRETAR


Maria Di


răveanu


Anexă la Hotărârea

CJBv. nr._______________

PREȘEDINTE,

SECRETAR,


Maria DurnKrăveanu


Adrian-Ioan VeșteaZARE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE DE

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

- lei -

Nr. crt.

Denumire curs

Taxă de școlarizare

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

780

2.

PIAN

780

3.

VIOARĂ

710

4.

ACORDEON

650

5.

CHITARĂ

710

6.

CONTRABAS

650

7.

ȚAMBAL

650

8.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai, flaut, blockflote, clarinet, trompetă, saxofon)

680

9.

ORGĂ ELECTRONICĂ

750

10.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

670

11.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină, etc.)

650

12.

IMPROVIZAȚIE JAZZ

650

13.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

670

14.

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

650

15.

DANS CLASIC INTERPREȚI (BALET)

600

16.

DANS POPULAR

500

17.

DANS MODERN

500

18.

PICTURĂ

740

19.

SCULPTURĂ

600

20.

GRAFICĂ

740

21.

ARTĂ DECORATIVĂ

650

22.

ICONOGRAFIE

650

23.

CERAMICĂ

600

24.

DESIGN VESTIMENTAR

650

25.

ACTORIE

570

26.

TEATRU PĂPUȘI

500

27.

TEATRU MUZICAL

500

28.

ANSAMBLUL INSTRUMENTAL (muzică ușoară, muzică populară, cameră)

600

29.

ANSAMBLUL CORAL

600

30.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

600

31.

SECȚIE EXTERNĂ - DANS POPULAR

100

32.

SECȚIE EXTERNĂ - ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

120

33.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

25

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Vizat, Șef Serv. Buget întocmit, Eniko Both ..