Hotărârea nr. 156/2018

Hotărârea nr.156 – aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.jucfbrasov.ro


ROMÂNIA


COdI-16

HOTĂRÂREA NR.156 din data de 30.05.2018

- privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 7274/18.05.2018, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune spre aprobare utilizarea sumei de 530,15 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 10/30.01.2018, nr. 49/14.02.2018 și, respectiv, nr. 123/26.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1), lit. „a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale  nr.215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă utilizarea sumei de 530,15 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, după cum urmează:

  • •   Achiziție și montaj Ascensor tip targă 2000 kg - 1 buc. în valoare de 333,20 mii lei;

  • •  Achiziție și montaj Ascensor persoane 500 kg - 1 buc. în valoare de 124,95 mii lei;

  • •   Achiziție și montaj uși automate rezistente la foc - 8 buc. în valoare de 72 mii lei.

Art.2 -Președintele Consiliului Județean Brașov, prin Direcția Economică, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu