Hotărârea nr. 155/2018

Hotărârea nr.155 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.155 din data de 30.05.2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând Expunerea de motive nr. 7857/18.05.2018 și Raportul de specialitate nr. 7857/25.05.2018, întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018; ~

în Expunerea de Motive se propune aproparea modificării listei de investiții a Județului Brașov, cu mențiunea că suma alocată pentru investiții nu se modifică;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) și art.58 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018, ~

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea listelor de investiții ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dînnbrăveanu

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

259.255,77

-3.983,70

255.272,07

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11,02,05

8.950,00

-4.000,00

4.950,00

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

80,00

11,35

91,35

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5,00

4,50

9,50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

2,31

0,06

2,37

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-255,08

0,39

-254,69

TOTAL CHELTUIELI

259.255,77

-3.983,70

255.272,07

Titlul - Bunuri și servicii

20

40.759,91

-4.000,00

36.759,91

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

22.505,32

10,40

22.515,72

Titlul- Alte cheltuieli

59

18.252,26

50,20

18.302,46

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85

-1.051,76

-44,30

-1.096,06

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

29.215,10

50,20

29.265,30

Titlu- Alte cheltuieli

59

2.925,34

50,20

2.975,54

CAP 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.167,68

-44,30

2.123,38

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1.045,03

-44,30

-1.089,33

Județul Brașov -

2.167,68

-44,30

2.123,38

Titlul- Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent

85

-1.045,03

-44,30

-1.089,33

CAP. 67 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

30.255,90

10,40

30.266,30

Titlul - Transferuri intre instituții publice, din care:

51

10.815,65

10,40

10.826,05

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.017,19

10,40

2.027,59

Titlu - Transferuri intre instituții publice

51

2.017,19

10,40

2.027,59

CAP.84.02 - TRANSPORTURI

29.996,00

-4.000,00

25.996,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

15.350,00

-4.000,00

11.350,00

DRUMURI SI PODURI (84.03.01)

20.354,00

-4.000,00

16.354,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

14.950,00

-4.000,00

10.950,00

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

27.746,31

0,00

27.746,31

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

255,08

-0,39

254,69

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,81

0,39

1,20

TOTAL CHELTUIELI

177.702,85

530,15

178.233,00

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

13.653,84

530,15

14.183,99

Titlul - Cheltuieli de capital

70

128.178,41

0,00

128.178,41

CAP 66.02 SANATATE

28.563,78

4.530,15

33.093,93

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice din care:

51

13.318,59

530,15

13.848,74

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

6.707,65

530,15

7.237,80

Titlul - Cheltuieli de capital

70

10.695,00

4.000,00

14.695,00

CAP.84.02 - TRANSPORTURI

136.348,56

-4.000,00

132.348,56

Titlul - Cheltuieli de capital

70

111.032,66

-4.000,00

107.032,66

84,03,01- Drumuri si poduri

53.313,36

-4.000,00

49.313,36

Titlul - Cheltuieli de capital

70

27.997,46

-4.000,00

23.997,46

DEFICIT

-149.956,54

-530,15

-150.486,69

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

GABRIELA AGAFIȚEI /I

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko

ANEXA nr. 2

PREȘEDINTE, Adrian loan - Ve


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUCE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2018

INFLUENTE

9

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

545.530,21

70,24

545.600,45

Alte venituri din care:

36.10.50

270,73

59,84

330,57

* Muzeul Județean de Istorie Brașov

60,00

59,84

119,84

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

18.848,58

10,40

18.858,98

TOTAL CHELTUIELI

563.821,58

70,24

563.891,82

Titlul - Cheltuieli de personal

10

426.906,32

-120,00

426.786,32

Titlul - Bunuri si servicii

20

132.854,41

759,60

133.614,01

Titlul - Alte cheltuieli

59

4.060,85

-569,36

3.491,49

CAP 66.10 SANATATE

540.686,07

0,00

540.686,07

Titlul- cheltuieli de personal

10

410.325,10

-120,00

410.205,10

Titlul - Bunuri si servicii

20

126.359,97

689,36

127.049,33

Titlul - Alte cheltuieli

59

4.001,00

-569,36

3.431,64

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

84.225,41

0,00

84.225,41

Titlul- cheltuieli de personal

10

63.456,40

-120,00

63.336,40

Titlul - Alte cheltuieli

59

410,00

120,00

530,00

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

253.317,23

0,00

253.317,23

Titlul - Bunuri si servicii

20

61.550,21

689,36

62.239,57

Titlul - Alte cheltuieli

59

1.985,00

-689,36

1.295,64

CAP.67.10 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

12.180,26

70,24

12.250,50

Titlul Bunuri și servicii

20

3.845,94

70,24

3.916,18

Muzeul Județean de Istorie Brașov

3.089,80

59,84

3.149,64

Titlul - Bunuri si servicii

20

1.153,00

59,84

1.212,84

Școala de Arta si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

2.779,98

10,40

2.790,38

Titlul - Bunuri si servicii

20

381,85

10,40

392,25

DEFICIT

-18.291,37

0,00

-18.291,37

Secțiunea de dezvoltare: Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

13.934,66

530,15

14.464,81

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății

43.10.14

13.318,59

530,15

13.848,74

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2018

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL CHELTUIELI

17.069,94

530,15

17.600,09

Titlul - Cheltuieli de capital

70

16.789,12

530,15

17.319,27

CAP 66.10 SANATATE

16.734,69

530,15

17.264,84

Titlul - Cheltuieli de capital

70

16.453,87

530,15

16.984,02

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

7.185,65

530,15

7.715,80

Titlul - Cheltuieli de capital

70

7.185,65

530,15

7.715,80

DEFICIT

-3.135,28

0,00

-3.135,28

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFIȚH


Vizat: Șef Serviciu: Sândor lldiko

Președinte

Adrian Ioan VeșteaSecretar

Maria Dumbrâveanu

cr

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2018

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 14.02.2018

Valoarea propusă aprilie 2018

Influențe +/-

Capitolul 51 -TOTAL

211,14

211,14

0,00

CJ BRAȘOV

211,14

211,14

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

211,14

211,14

0,00

1

Multifuncțională color A3 + fax 1 buc

0,00

14,50

14,50

2

Scanner A3 1 buc

0,00

6,00

6,00

3

Licențe Windows 57 buc

39,00

52,00

13,00

4

Licențe Office 135 buc

172,14

138,64

-33,50

Capitolul 60 TOTAL

80,00

80,00

0,00

CENTRUL MILITAR ZONAL

80,00

80,00

0,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

80,00

80,00

0,00

1

Sistem informatic 10 buc

40,00

25,00

-15,00

2

Soft -28 pachete

40,00

0,00

-40,00

3

Licențe Microsoft Windows 10-30 buc

0,00

25,00

25,00

4

Licențe Microsoft Office 2016-30 buc

0,00

30,00

30,00

Capitolul 66 TOTAL

6.988,00

10.988,00

4.000,00

CJ BRAȘOV

6.988,00

10.988,00

4.000,00

A-Obiective în continuare

6.988,00

10988,00

4000,00

Proiectare si execuție Reabilitare - Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov (Consolidare si reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov - Corp B)

6.988,00

10988,00

4000,00

Capitolul 84 TOTAL

8292,76

4292,76

-4000,00

CJ BRAȘOV

8292,76

4292,76

-4000,00

A - Obiective in continuare

8292,76

4292,76

-4000,00

Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu - Satu Nou - Dumbrăvița - Vlădeni, km 2+755-14+425

8.292,76

4292,76

-4000,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Bortes Didona

Președinte

Adrian Ioan VeșteaSecretar

Maria Dumbrăveanu


PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 14.02.2018

Valoarea propusă mai 2018

Influențe

+/-

Canitolul 66

0,00

530,15

530,15

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

0,00

530,15

530,15

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

530,15

530,15

1

Achiziție și montaj Ascensor tip targă 2000 kg - 1 buc

0,00

333,20

333,20

2

Achiziție și montaj Ascensor persoane 500 kg - 1 buc.

0,00

124,95

124,95

3

Achiziție și montaj uși automate resistente la foc - 8 buc

0,00

72,00

72,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea


întocmit: Bortes Didona