Hotărârea nr. 154/2018

Hotărârea nr.154 –– neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 69, înscris în CF nr. 132458-C1-U4 Braşov, nr. top (88/2/2, 89/2, 90)/7

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.154

din data de 30.05.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69, înscris în C.F. nr.l32458-Cl-U4 Brașov, nr.top (88/2/2, 89/2, 90)/7

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr.Ad.8173/24.05.2018 întocmite de către Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, situat în municipiul Brașov, str. Lungă, nr. 69, având cod LMI 2015 BV -II-m-B-11437, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr.288, înscris în C.F. nr.l32458-Cl-U4 Brașov, nr.top (88 / 2 / 2, 89 / 2, 90) / 7;

Luând în considerare înștiințarea doamnei Jakab (Gergely) Elisabeta, proprietar al apartamentului nr.7 din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69, înscris în C.F 132458-C1-U4 Brașov, nr.top (88/2/2, 89/2, 90)/7, (CF vechi 617) privind intenția de vânzare a apartamentului nr 7, la prețul de 61.000 Euro;

Ținând cont de adresa nr.301/23/17.05.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale prin Direcția Județeană pentru Cultură Brașov privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric din mun. Brașov, str.Lungă nr. 69, ap.7, având cod LMI 2015 BV -II-m-B-11437, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr.288, casă datare sec. XIX;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric clasat în grupa B, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr 288, având cod LMI 2015 BV - II-m-B-11437, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69, înscris în C.F. nr,132458-Cl-U4 Brașov, nr.top (88/2/2, 89/2, 90)/7, deținut de doamna Jakab (Gergely) Elisabeta.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Di^bJ*ăveanu