Hotărârea nr. 153/2018

Hotărârea nr.153 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr. 10, din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, înscris în CF nr. 148224-C1-U4 Braşov, nr. cadastral 148224-C1-U4

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.153

din data de 30.05.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.10, din imobilul monument istoric clasat în grupa A, situate în municipiul Brașov, str.Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.148224 -C1-U4 Brașov, nr.cadastral 148224-C1-U4

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018

Analizând expunerea de motive și referatul înregistrate cu nr.Ad.7657/23.05.2018 întocmite de către Direcția Juridică / Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr. 10, din imobilul monument istoric, clasat în grupa A, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, având cod LMI2015 BV -II-m-A-11518, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr 406, înscris în C.F. nr.148224 -C1-U4 Brașov, nr.cadastral 148224-C1-U4;

Luând în considerare înștiințarea S.C. DICON COMPANY SRL, proprietar al apartamentului nr.10 din imobilul situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.148224—CI-L'4 Brașov, nr.cadastral 148224-C1-U4, privind intenția de vânzare a apartamentului nr 10, la prețul de 80.000 Euro;

Ținând cont de adresa nr.3041/03.05.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric din mun. Brașov, str.Poarta Schei, nr.35, cod LMI 2015 BV -II-m-A-11518, poz. 406, casă datare cca 1700;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și ari.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.10, din imobilul monument istoric clasat în grupa A, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția nr 406, având cod LMI 2015 BV -II-m-A-11518, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35, înscris în C.F. nr.148224 -C1-U4 Brașov, nr.cadastral 148224-C1-U4, deținut de S.C. DICON COMPANY SRL.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu