Hotărârea nr. 152/2018

Hotărârea nr.152 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, înscris în CF nr.143542-C1-U3 Braşov, nr. cadastral 143542-C1-U3

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.152

din data de 30.05.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, înscris în CF nr,143542-Cl-U3 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U3

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018 ;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.4350/08.05.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, înscris în CF nr.l43542-Cl-U3 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U3.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.4350/20.03.2018 a domnului Popescu Aurelian-Cristian și a doamnei Popescu Andreea, prin împuternicit Micu Angela-Cicilia, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, înscris în CF nr.l43542-Cl-U3 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U3, la un preț de 12.000 euro;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.127/17/07.03.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru apartamentul nr.9 din imobilul din mun. Brașov, str.George Barițiu, nr.4, casă monument istoric, datare secolul XVI-XIX, poziția 135, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11304;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11304, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 135, situat în municipiul Brașov, str.George Barițiu, nr.4, înscris în CF nr.l43542-Cl-U3 Brașov, nr. cadastral 143542-C1-U3.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu