Hotărârea nr. 151/2018

Hotărârea nr.151 – abrogarea unor poziții din Anexa – „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5. Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


codE-16

HOTĂRÂREA NR.151

din data de 30.05.2018

- privind abrogarea unor poziții din Anexa - „inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând raportul înregistrat sub nr. ad. 8244/23.05.2018, precum și expunerea de motive, înregistrată sub nr. 8244/23.05.2018, întocmite de către Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, prin care se propune abrogarea pozițiilor nr. 78, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean nr. 372/30.08.2017 privind inițierea procedurii în vederea radierii pozițiilor nr. 78, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002-Anexa 1 -Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 250/30.05.2002 privind declararea unor monumente istorice și de arhitectură din municipiul Brașov de interes public județean;

în Expunerea de motive se face referire și la adresa nr. 35647/25.04.2018 a Primăriei Municipiului Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 4687/26.03.2018, prin care s-a transmis Procesul-verbal de predare -primire, încheiat între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T. Municipiul Brașov, a bunurilor imobile identificate conform anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 372/30.08.2017, precum și Nota de constatare - Anexă la procesul-verbal de predare primire; imobilele sunt identificate și în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la H.G.R nr. 972/2002, și în Nota de Constatare -anexă la Procesul -verbal nr. 4687/26.03.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24 /27.03.2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor, republicată, precum și dispozițiile art. 119-120, art. 122, art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă abrogarea pozițiilor nr. 78, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 din Anexa -„inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov”, la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasem nează,

SECRETAR,

Maria Dumbrăveanu