Hotărârea nr. 150/2018

Hotărârea nr.150 – abrogarea poziției nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

Consiliul județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 258 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.150 din data de 30.05.2018

- privind abrogarea poziției nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând expunerea de motive, precum și referatul, înregistrate sub nr. 7848/16.05.2018, întocmite de către Direcția Juridică - Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune abrogarea poziției nr. 115 - reprezentând Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, situată în Brașov, str. Cuza Vodă , nr. 28 (în prezent nr. 30 ), P+3 cu subsol și lift, 2 intrări, C.F. 23951, nr. top. 5851/2, 5852 și teren de 1027,83 mp. Vecinătăți : secțiile ORL și Oftalmologie ale Spitalului Clinic Județean Brașov, strada Al. Davila, precum și revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 71/28.02.2018, hotărâre, care nu a produs efecte juridice prin emiterea unei hotărîri de guvem;_în referat se precizează că în imobilul de la poziția nr.l 15 din HGR nr.972/2002, funcționează compartimentele de specialitate ale D.S.J.P. Brașov și cabinetele medicale înființate potrivit O.G.R. nr. 124/1998, privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 629/2001, republicată, cu modificările ulterioare, fiind deținut în evidențele contabile ale Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov cu număr și valoare de inventar;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean nr. 71/28.02.2018 privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

Văzând adresa nr. 1024/2018, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. Ad. 558/2018, a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov, prin care aceasta comunică faptul că imobilul cu destinația de Policlinica Mârzescu, situat în Brașov, str. Cuza Vodă, nr. 30 ( fost nr. 28), format din subsol, parter și 3 etaje este înregistrat în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului român cu nr. M.F. 121233, cod de clasificare 8.29.11 și terenul aferent în suprafață de 1027,83 mp cu nr. M.F. 121234, cod clasificare 8.29.11;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, dispozițiile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă abrogarea poziției nr. 115 - reprezentând Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, situată în Brașov, str. Cuza Vodă , nr. 28 (în prezent nr. 30 ), P+3 cu subsol și lift, 2 intrări, C.F. 23951, nr. top. 5851/2, 5852 și teren de 1027,83 mp. Vecinătăți: secțiile O.R.L. și Oftalmologie ale Spitalului Clinic Județean Brașov, strada Al. Davila.

Art.2. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 71/28.02.2018 privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 115 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Vestea Adrian-Ioan


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu