Hotărârea nr. 15/2018

Hotărârea nr.15 – stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, începând cu data de 1.01.2018


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.15

din data de 30.01.2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, începând cu data de 1.01.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 865/23.01.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare/Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, începând cu data de 01.01.2018; în referat se precizează, totodată, că salariile de bază stabilite, urmează a se încadra în fondurile bugetare pe anul 2018 pentru cheltuieli de personal;

Luând în considerare adresa nr. 53/2018 a Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, prin care conducerea instituției propune stabilirea salariilor de bază la gradația 0, pentru personalul din cadrul acesteia, începând cu data de 01.01.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 299/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.8, art.ll și art.12 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dispozițiile art. 1 din H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dispozițiile din Titlul IV- pct. 15, Titlul V - pct.42 și pct. 69 din O.U.G. nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dispozițiile O.U.G. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - începând cu data de 1.01.2018 se stabilesc salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, conform anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Serviciul Public Județean Salvamont Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veși


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Serviciul Public Județean Saivamont Brașov

Unitate subordonată Consiliului Județean Brașov

Str. Ecaterina Varga nr.23. Brașov - 500003

Telefon - fax: 0268 471517 C.F.: 14008586


Anexa la a dresa 53/ 17.01.201 §


Consiliul Județean Brașov:

Secretar


Maria Dumbrăveanu


Președinte

Adrian Ioan VesteaAnexă privind stabilirea salariilor de bază

Salarii de bază

B. PERSONAL CONTRACTUAL

i. Funcții du COÎlduCciu

Nr. crt.

Funcția

Studii

Salarii de bază - Iei -

Coeficient

01 ianuarie 2018

Grad II

Grad II

1.

Director

S

7.277

3,83

2.

Contabil șef

s

5.947

3,13

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale

Nr. crt

Funcția

Grad/ treaptă

Studii

Salarii de bază - lei— Oi-atlafia țț

Coeficient

01 ianuarie 2018

1

Inspector de specialitate

IA

S

4294

2,26

2

Referent (contabil)

IA

M

2090

1,10

3

Magaziner

M;G

1995

1,05

3. Funcții utilizate în cadrul serviciilor publice de salvamont din subordinea consiliilor județene și locale

1

Nr.               ~    ..

|            Func(>a

Salarii de bază - lei — Gradația 0

01 ianuarie 2018

Coeficient

1 i Salvator montan gradul I

3.116

1,64

2i Salvator montan gradul III

1.995

1,05

Notă:

Salariile de bază prevăzute la litera B. pct.2? sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0. potrivit articolului 10 din Legea nr. 153/2017.

Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative.

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

Director ing. Ciprian PAISO SERVICIUL

* PUBLIC


Contabil șef

ec. Petru ș/! a Nicolae

Serviciu RU - salarizare ec. Ciocan MarianaReprezentant al salariaților Hațegan Marius

i recX3^-

M -J 6'