Hotărârea nr. 149/2018

Hotărârea nr.149 – abrogarea poziţiei nr.67 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/17.07.2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr.1

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.149 din data de 30.05.2018

- privind abrogarea poziției nr.67 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 - Anexa nr.l

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de Motive înregistrate sub nr. 7928/17.05.2018, întocmite de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune abrogarea poziției nr. 67 - imobil identificat în C.F. nr.l33432 Brașov, construcție neintabulată, reprezentând Punct pentru acordarea primului ajutor turiștilor, situat în masivul Postăvarul, lângă cabana turistică Cristianul Mare, la altitudinea de 1700 m., poziție evidențiată în Anexa nr.l la H.G.R. nr. 972/2002, ce atestă inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov; Construcția este din cărămidă, cu mansardă de lemn, suprafața construibilă este de 80 mp., fiind compusă din: sală de așteptare, cabinet medical, cameră de gardă, grup sanitar, baie, oficiu, magazie, două dormitoare.

Ținând cont de Autorizația de desființare nr.518/19.07.2017, emisă de Primăria Municipiului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă abrogarea poziției nr. 67 - imobil identificat în C.F. nr. 133432 Brașov, construcție neintabulată, reprezentând Punct pentru acordarea primului ajutor turiștilor, situat în masivul Postăvarul, lângă cabana turistică Cristianul Mare, la altitudinea de 1700 m., poziție evidențiată în Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002, ce atestă inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov; Construcția este din cărămidă, cu mansardă de lemn, suprafața construibilă este de 80 mp., fiind compusă din: sală de așteptare, cabinet medical, cameră de gardă, grup sanitar, baie, oficiu, magazie, două dormitoare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Juridic Contencios.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu