Hotărârea nr. 148/2018

Hotărârea nr.148 – abrogarea poziţiei nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean

Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office® j ud bra so v. ro, www. judbrasov. roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.148

din data de 30.05.2018

- privind abrogarea poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2018;

Analizând expunerea de motive, precum și referatul înregistrate sub nr. 7849/16.05.2018, întocmite de către Direcția Juridică- Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune abrogarea poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, precum și revocarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 28/30.01.2018, hotărâre, care nu a produs efecte juridice prin emiterea unei hotărîri de guvern; în referat se precizează că imobilului de la poziția 66 din H.G.R. nr.972/2002 este evidențiat în Anexa nr. 1 la H.G.R. nr.972/2002 privind domeniul public al Județului Brașov, dar se regăsește și în Anexa nr.10 la H.G.R. nr.972/2002 privind domeniul public al Orașului Zărnești, care este proprietar în C.F. 106436 Zărnești, fiind înscris la Foaia B ca proprietar asupra acestui imobil;

Ținând cont de adresa nr. 264/2016, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. Ad. 13066/2016, a Serviciul Public Salvamont Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean nr. 28/30.01.2018 privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, dispozițiile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă abrogarea poziției nr.66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, poziție, reprezentând ”Punct pentru acordarea primului ajutor turiștilor-Salvamont-Plaiul Foii, situat în Valea Bârsei, zona Plaiul Foii. Construcție de cărămidă, mansardată. Suprafața construită este de 70 m2. Este compusă din: cabinet medical, grup sanitar, magazine, camera de gardă, dormitor pentru membri salvamont. Este situată la altitudinea de 850 m”.

Art.2. - Se revocă Hotărârea Consiliului Județean nr. 28/30.01.2018 privind inițierea procedurii, în vederea radierii poziției nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDINTE, Veștea Adrian-IoanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu