Hotărârea nr. 147/2018

Hotărârea nr.147 –acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil domnului Săcuiu Nicolae/ domnului Ștefaniuc Ioan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu de aprobare a tarifelor pentru apa potabilă, canalizare precum și prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.147

din data de 30.05.2018

privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil domnului Săcuiu Nicolae/ domnului Ștefaniuc loan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă” Sibiu de aprobare a tarifelor pentru apa potabilă, canalizare precum și prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.7085/21.05.2018, întocmite de către Direcția Management de Proiecte/Compartimentul Implementare Proiecte privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil domnului Săcuiu Nicolae/domnului Ștefaniuc loan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă” Sibiu de aprobare' a tarifelor pentru apa potabilă, canalizare precum și prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice;

Ținând cont de avizul ANRSC nr. 604090/24.04.2018, prin care se avizează prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SA SIBIU ;

în conformitate cu prevederile art.9 și art.43, alin.(8), din Legea nr. 51/08.03.2006, serviciilor comunitare de utilități publice , modificată și completată prin Legea nr.225/17.11.2016; art. 12 și art. 13 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 91, alin.l, lit. e), alin.6, lit c), art 97 și art. 115, alin.l, lit c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 3, lit. d) și art. 21, alin.l din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se acordă mandat special domnului Săcuiu Nicolae/domnului Ștefaniuc loan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SA SIBIU.

Prețurile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice pe întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU SA, au următoarele nivele:

U.M

Preț/Tarif pentru populație

Preț/Tarif pentru restul utilizatorilor

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită, pe întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU SA

lei/mc

3,47

3,18

Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operarea SC APĂ CANAL SIBIU SA

lei/mc

2,62

2,20

Prețurile la apă potabilă pentru populație conțin TVA în cotă de 9%, iar pentru restul utilizatorilor nu conțin TVA.

Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin T.V.A. în cotă de 19% , iar pentru restul utilizatorilor nu conțin T.V.A.

Prețurile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU SA au fost avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice prin avizul nr. 604090/26.04.2018.

Art.2. Se acordă mandat special domnului Săcuiu Nicolae/domnului Ștefaniuc Ioan, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Județului Brașov, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice conform anexelor la prezenta hotărâre, anexe care fac parte integrantă din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/15.05.2009.

Tarifele actualizate pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, în conformitate cu prevederile art.43, alin (8) din Legea nr.51/08.03.2006 serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată prin Legea nr.225/17.11.2016 vor fi cuprinse în cadrul anexelor, care vor face parte integrantă din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 9/15.05.2009.

Art.3 Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Implementare Proiecte.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR

C.;


Maria Dumbrăveanu p