Hotărârea nr. 146/2018

Hotărârea nr.146 – desemnarea unei persoane ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APĂ CANAL S.A SIBIU

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@iudbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.146

din data de 30.05.2018

- privind desemnarea unei persoane, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.6604/14.05.2018 întocmite de Direcția Juridică prin care se propune desemnarea unei persoane, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. APĂ CANAL SIBIU și împuternicirea persoanei desemnate de a reprezenta interesele Județului Brașov în organismele de conducere al S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU;

Luând in considerare propunerea domnului președinte Adrian -Ioan Veștea formulată în plenul Consiliului Județean privind desemnarea doamnei Rădulea Andreea director executiv la Direcția Achiziții și Contractare din cadrul Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului în AGA S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 121/29.05.2009 prin care s-a aprobat participarea Județului Brașov prin Consiliul Județean Brașov la capitalul social al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;

în conformitate cu prevederile art.64 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l și alin.2 lit. d și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.94 alin 2 1 lit.b din Legea nr. 161/2003

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează doamna Rădulea Andreea, director executiv la Direcția Achiziții și Contractare Brașov din cadrul Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Eschil, nr.6.

Art.2. - Se împuternicește doamna Rădulea Andreea, director executiv la Direcția Achiziții și Contractare din cadrul Consiliului Județean Brașov, ca să reprezinte interesele Județului Brașov în AGA ordinare/extraordinare la S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.76/20.02.2015 își încetează aplicabilitatea.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DunfBrăveanu