Hotărârea nr. 145/2018

Hotărârea nr.145 – desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte UAT Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Consiliul Județean Brașov


B-dul Eroilor nr. 5., Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 of'fi ce @j ud brașov, ro, www. judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.145

din data de 30.05.2018

- privind desemnarea unei persoane, ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.6804/14.05.2018 întocmite de Direcția Juridică prin care se propune desemnarea unei persoane, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA la S.C.GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.și împuternicirea persoanei desemnate de a reprezenta interesele Județului Brașov în organismele de conducere la S.C.GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A;

Luând în considerare propunerea domnului președinte Adrian-Ioan Veștea formulată în plenul Consiliului Județean Brașov privind desemnarea domnului consilier Veștea Mihail ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 172/08.06.2009 prin care s-a aprobat participarea Județului Brașov alături de S.C.GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A. la realizarea unui Parc Industrial și alocarea echivalentului în lei a sumei de 500 euro, reprezentând participarea la capitalul social cu o cotă de 5%;

Având în vedere dispozițiile 91 alin.l și alin.2 lit. d și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.94 alin 2 1 lit.b din Legea nr. 161/2003;

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se desemnează domnul consilier județean Veștea Mihail, ca reprezentant al Județului Brașov în AGA la S.C.GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A, cu sediul în Prejmer, strada Mare, nr.500, județul Brașov.

Art.2. - Se împuternicește domnul consilier județean Veștea Mihail, ca să reprezinte interesele Județului Brașov în AGA ordinare/extraordinare la S.C.GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

Art.3. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.75/31.01.2017 își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE, Adrian - Ioan Vește

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dnmbrăveanu