Hotărârea nr. 144/2018

Hotărârea nr.144 – aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Consiliul Județean Brașov

»


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 2.68 475 576 offi ce @ j ud b ra $ o v. ro, w w w. j u d b ra s o v. ro

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 144

din data de 30.05.2018

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de Motive înregistrată sub nr. Ad. 7025 din data de 4.05.2018, precum și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. Ad. 7025 din data de 4.05.2018 întocmite de către Serviciul Resurse, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 10, alin. (1) și alin. (3), precum și prevederile art. 11, alin. (1) din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice și dispozițiile art. 23, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Ve$

Contrasemnează, SECRETAR


Maria Du


brăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Plan de ocupare a funcțiilor publice - pentru anul 2018

Președinte     C—' y /                          Secretar,

Adrian -Ioan Vestea \    \ /                         Maria Dumbrăreaitii

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locala

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infîintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

1

1

0

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

6

0

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

2

0

2

2

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

10

7

3

1

2

sef birou

4

2

2

2

funcții publice de conducere specifice

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

24

17

7

0

0

1

0

7

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

auditor clasa I grad profesional superior

4

3

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

13

11

2

2

consilier clasa I grad profesional debutant

2

2

0

consilier clasa I grad profesional asistent

2

1

1

1

consilier clasa I grad profesional principal

8

5

3

1

2

consilier clasa I grad profesional superior

97

86

11

1

1

11

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

2

2

0

Total funcții publice clasa I

129

111

18

1

1

1

0

17

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

2

1

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

2

1

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

1

referent clasa III grad profesional principal

1

0

1

1

1

1

referent clasa III grad profesional superior

2

2

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

4

3

1

1

1

1

0

1

Total funcții publice execuție

135

115

20

2

2

2

0

19

Total funcții publice

159

132

27

2

gvi. -

Șef serviciu, Claudia Duicu


întocmit Consilier, Paula Neamtu