Hotărârea nr. 143/2018

Hotărârea nr.143 – aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov

>


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: ■*•40 268 475 576 affice@jndbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 143

din data de 30.05.2018

privind aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2018;

Analizând Expunerea de Motive înregistrată sub nr. Ad. 7025 din data de 4.05.2018, precum și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. Ad. 7025 din data de 4.05.2018 întocmite de către Serviciul Resurse, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, precum și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 505/28.11.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 462/26.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov ;

Luând în considerare dispozițiile art. 23, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul centralizat de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Plan de ocupare a funcțiilor publice CENTRALIZAT - pen

Președinte Adrian -Ioan Vestea

9

Secretar, Maria Du răveanuAnexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locala

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

1

1

0

secretar al consiliului local

director general in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director general adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

7

7

0

1

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

2

0

2

2

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

25

22

3

1

2

sef birou

5

3

2

2

funcții publice de conducere specifice

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

44

37

7

0

0

1

0

7

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

1

1

auditor clasa I grad profesional superior

6

5

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

28

25

3

3

consilier clasa I grad profesional debutant

2

2

0

consilier clasa I grad profesional asistent

4

2

2

2

consilier clasa I grad profesional principal

12

6

6

1

5

consilier clasa I grad profesional superior

181

158

23

10

10

22

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

10

7

3

6

3

inspector clasa I grad profesional principal

14

12

2

6

8

6

2

inspector clasa I grad profesional superior

1

1

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

2

2

0

Total funcții publice clasa I

262

222

40

17

16

17

0

38

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

5

2

3

2

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

5

2

3

0

0

0

0

2

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

1

referent clasa III grad profesional principal

1

0

1

1

1

1

referent clasa III grad profesional superior

11

11

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

13

12

1

1

1

1

0

1

Total funcții publice execuție

280

236

44

18

18

Total funcții publice

324

273

51

18

;.<■          17

19

0

48

Șef serviciu, Claudia Duicu

J. ■!


întocmit: consilier, Paula Neamțu