Hotărârea nr. 141/2018

Hotărârea nr.141 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 mai 2018

Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.141

din data de 30.05.2018

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2018;

Analizând Dispoziția nr. 541/24.05.2018, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30.05.2018, ora 1300, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 6 propuneri la punctul nr. 37 - „ Diverse, informări”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 30 mai 2018.

Art, 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean

Brașov din data de 30.05.2018, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 541/24.05.2018.Consiliul județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.541

din data de 24.05.2018

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 mai 2018 ora 1300, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

A

In temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 dm Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 30 mai 2018, ora 1300, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.04.2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului centralizat de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

 • 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU.

 • 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.

 • 7. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr. 66 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972/2002 - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr. 67 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972/2002 - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr. 115, din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin H.C.J. nr. 100/17.07.2001, atestat prin H.G. nr. 972/2002 - Anexa 1, cu modificările și completările ulterioare.

 • 10. Proiect de hotărâre abrogarea unor poziții, din Anexa la H.C.J. Brașov nr. 100/17.07.2001, privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, modificată și completată.

11 .Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.9 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu, nr.4.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.10, situat în imobilul din Brașov, str. Poarta Schei, nr. 35.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.7, situat în imobilul din Brașov, str. Lungă, nr. 69.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra gestionării bunurilor din patrimoniul U.A.T. Județul Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018.

 • 16. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din fondul alocat conform OG 82/2001 pentru unitățile de cult din Județul Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov, cu modificările și completările ulterioare.

 • 20. Proiect de hotărâre pentru avizarea organizării concursului/ examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de Șef Laborator analize medicale, din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de director financiar contabil din cadrul comitetului director al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov precum și avizarea acestor comisii.

 • 22. Proiect de hotărâre pentru avizarea organizării concursului/ examenului de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de categoria Șef Secție, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ” dr. I.A. Sbârcea” Brașov.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 28. Proiect de hotărâre pentru nominalizarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în consiliile de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 29. Proiect de hotărâre pentru validarea componenței consiliilor de administrație ale spitalelor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului-Cadru de Finanțare pentru Proiectul “Lucrări de reparație la Școala Primară “Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”.

 • 31. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a dispozițiilor HGR nr.325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

 • 32. Proiect de hotărâre privind stabilirea produselor în cadrul Programului pentru școli al României pentru anii școlari 2018-2021.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 60/ 30.01.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalența leu/euro 6.500.000 euro - la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)

 • 34. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pe unități administrativ-teritoriale din județul Brașov, pentru finanțarea unor lucrări pe drumuri județene și comunale.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport care deservesc Consiliul Județean Brașov.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov.

 • 37. Diverse, informări.


Vizat pentru legalitate, SECRETAR,

Maria Du


•ăveanuConsiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului

Județean Brașov din data de 30.05.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

 • 2. Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobil, identificat in CF nr. 105168 Făgăraș, cu destinația de drum județean DJ 104D.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt DJ104K, km 1+350”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt DJ103G, km 0+554”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive, pentru anul 2018 - Programul Sportul de performanță, sesiunea a II a.

 • 6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului „ Festivalul Cerbul de Aur 2018”.