Hotărârea nr. 140/2018

Hotărârea nr.140 - aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în anul 2018

România

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 140

din data de 26.04.2018

privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în anul 2018

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând expunerea de motive nr. și referatul nr. ad. 19316 din data de 25.04.2018, prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în anul 2018;

Văzând adresa nr. 19316/09.03.2018 a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 196/09.05.2017 privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistentă și de reprezentare de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în anul 2017;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov în anul 2018.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu