Hotărârea nr. 14/2018

Hotărârea nr.14 – stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecţie a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2018 Pentru – 31 voturi


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-l 6

HOTĂRÂREA NR.14

din data de 30.01.2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 1000/23.01.2018, întocmite de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare/Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.01.2018; în referat se precizează, totodată, că salariile de bază stabilite, urmează a se încadra în fondurile bugetare pe anul 2018 pentru cheltuieli de personal;

Luând în considerare adresa nr. 18/2018 a Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, prin care conducerea instituției propune stabilirea salariilor de bază la gradația 0, pentru personalul din cadrul acesteia, începând cu data de 01.01.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 297/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, începând cu data de 01.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 6, lit.’’d”, art.8, art.l 1 și art. 12 din Legea nr. 153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dispozițiile art. 1 din H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dispozițiile din Titlul IV- pct. 15, Titlul V -pct.42 și pct. 69 din O.U.G. nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dispozițiile O.U.G. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1.01.2018 se stabilesc salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan V^s.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR BRAȘOV


Anexa nr. 1


Salarii de bază

B. PERSONAL CONTRACTUAL

1. Funcții de conducereSecretar


Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază 01 iulie 2017

Coeficient

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

1

Director

S

7277

3,83

2

Contabil șef

S

5947

3,13

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


2. Funcții de execuție

îNr. crt

Funcția

Grad / Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 iulie 2017

Coeficient

1

Consilier

IA

S

4522

2,38

2

Inspector de specialitate

IA

s

4522

2,38

3

Inginer

expert

s

3534

1,86

4

Magaziner

M;G

2850

1,50

5

Muncitor Calificat

I

M;G

2926

1,54

6

Muncitor necalificat

I

M;G

1919

1,01

7

Paznic

M;G

2242

1,18

Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.B, pct.2 sunt pentru gradația O.Salariile de bază pentru gradațiile l-5se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art. 10 din legea nr. 153Z2017.

Paznicii vor beneficia de un spor de noapte de 25% din salariu de bază pentru munca prestată în timpul nopții între orele 22-6,aproximativ 1250 lei/lună

Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative. Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.Reprezentant salariati Barnusca Rodica