Hotărârea nr. 139/2018

Hotărârea nr.139 – aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos. nr. 768/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect litigiu de muncă

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 139

din data de 26.04.2018

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos. nr. 768/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect litigiu de muncă

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând expunerea de motive nr. și referatul nr. ad. 4729 din data de 25.04.2018, prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos. nr. 768/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect litigiu de muncă;

Ținând cont de adresa nr. 4729/26.03.2018 a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos. nr. 768/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, având ca obiect litigiu de muncă.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov .