Hotărârea nr. 138/2018

Hotărârea nr.138 – aprobarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.138

din data de 26.04.2018

- privind aprobarea componenței Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 aprilie 2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.6549/24.04.2018, întocmite de către Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. II din Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin H.G.R. nr. 548/1999, precum și art. 91 alin. (1), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.2. - Hotărârea nr. 179/29.11.2016 a Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Art.l. - Se aprobă componența Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, după cum urmează:

Președinte:

- Veștea Adrian- Ioan        - Președintele Consiliului Județean Brașov

Membri:

  • - Dumbrăveanu Maria       - Secretarul Județului Brașov și secretarul acestei

Comisii speciale

  • - Agafiței Gabriela          - Director executiv, Direcția Economică

  • - Pascu Mihai-Lucian       - Director executiv, Direcția Drumuri Județene și

Servicii Publice

  • - Ibănescu Adrian

  • - Rădulea Andreea

  • - Crăciun Claudia Corina

  • - Arhitect Șef al Județului Brașov

  • - Director executiv, Direcția Achiziții și Contractare

  • - Director executiv, Direcția Juridică