Hotărârea nr. 137/2018

Hotărârea nr.137 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Făgăraș, str.Mihai Viteazul nr.2, județul Brașov, înscris în CF nr.105232 Făgăraș, nr. topografic 372/2, C.F. nr.105235 Făgăraș, nr.topografic 370/2 și C.F. nr.105233 Făgăraș, nr. topografic 392

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 137

din data de 26.04.2018

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Făgăraș, str.Mihai Viteazul nr.2, județul Brașov, înscris în CF nr. 105232 Făgăraș, nr. topografic 372/2, C.F. nr. 105235 Făgăraș, nr.topografic 370/2 și C.F. nr. 105233 Făgăraș, nr. topografic 392

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.6343/20.04.2018 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea imobilului monument istoric, situat în municipiul Făgăraș, str.Mihai Viteazul nr.2, județul Brașov, înscris în CF nr. 105232 Făgăraș, nr. topografic 372/2, C.F. nr. 105235 Făgăraș, nr.topografic 370/2 și C.F. nr. 105233 Făgăraș, nr. topografic 392.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.6343/20.04.2018 a doamnei Schumacher Indrid-Roxana și a doamnei Menning Sylvie-Agnes-Sofia, prin împuternicit avocat Gabor Antoniu privind intenția de vânzare a imobilului monument istoric, situat în municipiul Făgăraș, str.Mihai Viteazul nr.2, județul Brașov, înscris în CF nr. 105232 Făgăraș, nr. topografic 372/2, C.F. nr. 105235 Făgăraș, nr.topografic 370/2 și C.F. nr. 105233 Făgăraș, nr. topografic 392, la un preț de 1.255.500 lei;

Ținând cont de adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.226/21/19.04.2018 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul situat în municipiul Făgăraș, str.Mihai Viteazul nr.2, casă monument istoric, datare secolul XX, poziția 620, cod. LM1 2015 BV-II-m-B-11688;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și art.91 alin.l lit.(c) coroborat cu art.115 alin.l lit.(c), alin.4-7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric, clasat în grupa B, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11688, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 620, situat în municipiul Făgăraș, str.Mihai Viteazul nr.2, județul Brașov, înscris în CF nr. 105232 Făgăraș, nr. topografic 372/2, C.F. nr. 105235 Făgăraș, nr.topografic 370/2 și C.F. nr. 105233 Făgăraș, nr. topografic 392.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu