Hotărârea nr. 136/2018

Hotărârea nr.136 – aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTARAREA NR.136

din data de 26.04.2018

- privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli a Județului Brașov pe anul 2017 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data df 31.12.2017

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr.6403/23.04.201$ întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Contabilitate prin care propune aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anu 2017 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 104 alin.4 lit.”b” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și art.57 alin.l și alin.4 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2017 și situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE,^

Adrian - Iogn-y^ftea


Contrasemnează,

SECRETAR,

Maria Dumbraveanu


pag.: I         - Ici -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01 003

1 .Active fixe nccorporalc (ci. 20 ^0000+20 50000+2O6U0OO+

2080100+20S0200+2330000-2800300-2SOOSOO-2800800-

2900400-2900500-2900800-2930100*1

150 3.055

1.667.7'2(1

01004

2. Instalai ii tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si ahc active corporale (.cr 21301(10+2130200+

2130300-, 213040012 14<jOOO+23 10000-2810300-28 J 0100-

2910300-2910400-2930200■l

50.846.095

59.432 988

01005

101007

3 Terenuri si clădiri (ct.21 10100+2110200+2 120101 +212O1O2+2120201+

2120301+2120401 + 2120501 -2120601 +2 1 20901+2310000-2810100-

2810209-2910100-2910200-2930290)

874,245.573

875+116.141

5.Active financiare necurcnte (investiții pc termen lung) peste un an (ci,2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+267020’2+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:

8.757,175

8.537.176

01008

Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)

8.756.801

8.636.802

(MM?

6.Creanțe nccurcnte - sume ce unneaza a fi incasate după o perioada mat marc de un an (ct.4l 10201 +4110208+413020014280202+ 4610201 +4610209-4910200-4960200) din care;

821.900

1.057.15?

01010

Creanțe comerciale ’iecurenle - sunte ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an fct41 10201+4110208+4130200+ 4610201 -4910200-4960200)

121.295

185.634

01015

7.TOTAL ACTIVE NECUREN'Th (rd.0.3+04+05+4)6+07+09j

936,583.798

946.455.177

01019

)

► ■

1 .Stocuri (ci.30J 0000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+ 3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 33201X10+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3579000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+7-3 480000+/-.3780000-

3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100- 3950200-3950300-3950400-3950600-395071KJ-3950800-3960000-3970000-398(M)00-4420803)

47.703,1 13

553)65.805

01021

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri 6 alte decontări (ct.2320000+ 2340000*4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4I80000+ 4250000+4280102 +46 J 0101 +4610109+4730109* !'+4810101 +4810102+ 4810103*48|0900+4830000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

29.172.732

30.919.003

01022

Creanțe comerciale si avansuri î £1.2320000+2340000+4090101 -4090102-4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100- 4960100),din care:

21.698.477

22.729,488

01022l

Avansuri acordateict.2320000+ 2340000+4096101 +4090102)

105.922

29.536

01023

Creanțe bugetare (ci.4310 J0O**+4310200**+4310300*v+4310400**+ 43l0500**+4310700**+437u100**+4370200’4370300**+4420400+ +4420802+444(K)00**-r4460l 00* *+4460200*"+

44 80200+4610102+46 IO 104+4630000+4640000^4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+466Q900+1810101**+1810102* *+ 4810103**+4S10900**-4970000). din care:

2.022.835

2.289.134

01024

Creanțele bugehilui general consolidat (el.4630000+1640000+46'10100+

1650200-4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000)

172.083

188.653

P»g-:  2

- lei

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD I A

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri c.\terr.c ncrainhursabilc si fonduri de Ia buget (cl.45(j0j00+450(j300+45(105lli-t4500502 + 4500503 1-4500504+ 4500505+45007004-4510100+4510300+4510500+45 30100+4540100-r 4540301+4540302-14540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560300+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209-4570 301 + 4570302+4570309+4580J00+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000j, din care:

1.380.36?

t 656..321

01030

Total creanțe curente (rd.21 +23+25+27)

32.575 934

34.,^5

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120 î 01 +51 20501 t5130101 +

5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101-5150103+5150

301

+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51

70302

+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52

50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5200301+52

90400

+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+555O4OO+55

70101

+5580101+55 80201 +5590101 +5600101 +56003004 5600401 +56101011-56

10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57

40102

+5740301 -5740302+5740400+5750100+5750.300+5750400-7700000)

i 66.682.124

180.411.864

010331

Dobanda de încasat.alte valori .avansuri de itczoreiic

fct.5180701+5320100+

5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

440.542

318,288

01035

Conturi la instituții dc credit, BNR. casa in valuta (el.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5.130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+557020245580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103 +5620102+5620103+5620402)

4.903.348

5.089.663

01040

Total disponibilități si alic valori (rd.33+33,1+35+35.1)

172.026.014

185,819.815

01042

6.Cheltuieli in avans tel.4710000)

14.729

10.458

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)

252.3f9 790

275.760536

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

188.903.588

î.222.215713

01052

l.Sunte necurente - sunre ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai marc dc un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201 44620201 +4620209+5090000). din care:

125.272

84759

01053

Datorii comerciale (ct.40(0200+4030200+4040200+4050200+

4620201)

23.459

01054

2. Împrumut uri pe termen lung fct.l6JO2OO+1620200+1630200+

16-10200+16502004 1660201 +1660202+1660203+1660204+

1670201 +1670202+167020.3+1670208+1670209-1690200)

122.722.003

60,325,251

01055

3. Provizioane (ci. 1510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208)

4.124.933

4,382.054

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (16.52+^4+55)

126.972.208

64.792,064

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări («.2690100+4010100+ W30100+4040100+4050100+4080000+41901)00+4620101 +4620109+JUMAdMCOD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA sfârșitul PERIOADEI

47 30109 +4810101+4810102+4810103+4810900+ 4S300(K)+4890201 -5090000+5120800), din care:

17475,045

20.749.246

010601

Decontări privind încheiere execuției bugetului de stat din anul curent (ci.4890201)

261.402

308.565

01061

Datorii comerciale si avansuri (ci.4010100+4030lOOt4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101): din care;

11.679.349

18.789.348

01062

2.Datorii către bugete

(cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+44I0000+4420300+ 4420801+4440000+4460 i 00+4460200+4480100+4550501 + 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109 +4810900),din care;

11.364.856

13.37!.791

010631

Contribuții sociale (cl.4310100+4310200+43 10300+4310400+4310500+ 4310700+43 70100+43 70200+43 70300}

7.998.817

9.337.828

Oi 065

01072

3,Datorii din operațiuni cu bonduri externe ncrainbursabilc si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400 +4500600+4510200+4510401 +4510402+4510409+4510601 + 4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601 +4540602+4540603+ 4550200+4550401 +4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+462010.3+47.30103+ 4760000)

6.Salariile angajalilor (cl.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

216 316

15.190.251

17.214.991

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (cl.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4291X100+4380000), din care:

22.516

33.190

jl074

8.Venituri in avans (ct.4720000)

131.575

90.186

61075

9.Provizioane fciJS 10101 + 1510102+1510103+1510104+1510108)

251.000

147,475

01078

10.TOTAI, DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

45.151,559

51.606.879

01079

l l.TOTAL DATORII (rd.58+78j

172. (23.767

I (6.398.943

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII -

CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

1.0)6.779.821

L 105.816.770

01084

1 .Rezerve, fonduri (cl. 1000000+1010000+1020101 + 1020102+1020103+ 1030000+ 1040101 + 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+!3 20000+!330000)

896.019.148

909.685.547

01085

2.Kezul talul reportat (ct. 1170000-sold creditor)

77.671.157

125.932.743

01087

♦.Rezultatul patrimonial al exercițiului (cl,1210000-sold creditor)

4.3.089,516

70.198.480

01090

5.TOTAL CAPITALURI PROPRII trd.84+85-86+87-88)

1.016.779.821

1.105.816.770

Conducătorul compartimentului financiar- conta bitDIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE

JUDEȚ BRAȘOV

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2017


- lei -

P*g- 1

COD

DENUMIRE INDICATORI

An precedent

An curent

02002

1.Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)

231.437.90i

252.754.119

02003

2.Venituri din activitati economice

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

263.747.609

270.502.786

02004

3.Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

100.534.501

174.727.079

02005

4.Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401t7810402+7770000)

7.604.424

4.525.961

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

603.324.435

702.509.945

02008

LSalarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)

247.359.911

336.177.438

02009

2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6?30000+6740000+

6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

114.052.355

125.192.472

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct,6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)

129.990.124

132,802.867

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810l00+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)

23.373.261

30.299.590

0201'’

5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)

3.381.367

2.441.730

02b. j

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+l 1+12)

518.157.018

626.914.097

02015

- EXCEDENT (id.06-rd.13)

85.167.417

75595.848

^7

IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

2.250.776

77,344

02018

V. CHELTUIELI FINA NCIARE(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

7.875.392

5.143,020

02021

- DEFICIT (rd.l8-rd. 17)

5.624.616

5.065.676

02023

- EXCEDENT(rd.15+20-16-21)

79.542.801

70.530.172

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

260.838

19.058

02026

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

36.467,498

21.973

02029

- DEFICIT (rd.26-rd.25)

36.206.660

2.915

020292

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

43.336.141

70.527.257

02031

- EXCEDENT (rd.29.2-294)

43.336.141

70.527.257

Conducătorul compartimentului financiar* contabil

DIRECȚIA G EN F.RALA A

FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚ BRAȘOV


SITUAȚIA FLUXURILE OETREZORSUE

31 12 2017


DENUMIRE INDICATORI


■EM:

Bugri activHati nriMrtala din vmituri proprii ai buget activ itati de privatizare {4-3620101/03010


03011


03012


03013


03014


Q30141


0301«2


03015


3. Nunrrarnct din activitatea de investiții

(rd.05417)

 • 1. încasări

 • 2. Plăti

 • 3. Numerar net din activitatea de jnantare

(rd.lO-rd.il)

 • IV. CRESTHREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+td.l2)

 • V. NUMERAR SJ ECHIVALENTDE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

-sunt recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fcndul spitalului tu excedent* •

-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sura transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** VLNUMERAR SI ECHIVALENTDE NUMERAR

LA SFÂRȘITUL P ERIOADEl (rd.l 3+rd.l 4+

| rd.14.j-rd.14.2-rd.14J)


nm

ninil»


-U.JKCQ


41WM


IU3>


i«*aw*-ițiatep

ian


zlMja


HMA4U


UXM1JM


li.M4.4rt


in.TW.ot


Conducător») compartimentului financiar- contabil


Vtn trcwreriet


-il.4p.iM


jn.*M


14*71 .11,


l+*Țt 41,


,*
_

Buget bnprvmuturi iritam» ai externe d, 5130131+ 6140101+ 6100101+ 5170101/ 7700000


im.»:


44H


71. UT


24,7»


Urti


Nte dtapontri-atatl tctJXX)


4int»


■»«>

Ml**"


ijtf ■,


DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE JUDEȚ BRAȘOV

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 207

pag-1 I- le» -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte

disponibilități

04002

1. încasări

86.245.580

6.121

86.239.459

04003

2. Plăti

86.059.492

6.121

86.053.371

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

186.088

186.088

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd. 12)

186.088

186.088

04014

V NUMERARSI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL perioa dei

4.903.348

4.903,348

04

1. Diferente de curs favorabile

582

582

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

355

355

*17

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

r

FINELE PERIOA DEI(rd .13+14+15-16)

5.089.663

5.089.663

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA


- lei -


31 12 2017

DENUMRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL

LA ÎNCEPUTUL

ANULUI

ÎNCASĂRI

PLAT!

DISPONIBIL

LA SFÂRȘITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15)

05001

376.729

153.510

58.538

471.701

- Sume primite ca donații si sponsorizări

05002

(ct.5500101 ,ct. 5500102/analitice distincte)

42.601

25.855

68.456

- Garanții materiale reținute gestionarilor

05003

conform Legii nr.22/1969

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

334.128

127.655

58.538

403.245

Conducătorul compartimentului financiar-contabil


DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE JU11ET BRAȘOV VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR

LOCALE PE UNI I A I I ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2017

- iei -

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr.

rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

IV JLDE'H BUGET PROPRII.’;

000102

24085

VENITURI TOTAL

328.7% 540

322.809.497

Venituri proptit

4990

24086

163 319.940

! 59.325 002

i.Vfiiituri curente, din care:

000202

24087

258.899.010

2.5.i.5%. 285

a) Cute .?i sume defalcate din impozitul

0402

24088

pe venit

158 |94.{X)0

153.%8.551

-cote detak’iUc din impozitul pe venit

040201

24089

109 554.000

l0fi.Sg4.660

-sume alocate dm cotele defalcate din

040204

24090

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bufetelor locale

48.640.000

■17.32.3.891

bț Sume defalcate din (axa pe valoarea

1102

24091

adaugata

95.56 L4 70

9S.252.681

■ sume defalcate din (axa pe valoarea

110201

24092

adaugabi pentru finanțarea cheltuicliior

descentralizate la nivelul județelor

76.893.000

76.584.211

-sun re defalcate din i ax a pe valoarea

110205

24095

adaugata pentru drumuri

5,596.471!

5.596 470

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110206

24096

adaugata pentru.echilibrarea bugetelor

locale

13 072.000

l3.072.0fX)

cț Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24097

36.880

36.879

-donații si sponsorizări

370201

24098

36.8’80

36.879

2. Venituri din capital

390002

24100

19.280

19.277

4. Subvenții dc la alte nivele ale

420002

24105

administrației publice

68.578.790

68 194.935

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24106

68.578.790

68.194.935

Sume primite de la UE/alii donatori in

4802

241072

cornul plăților efectuate si prefinantari

aferente cadrului financiar 2014-2020

1.299.760

CHELTUIELI TOTAL

5002

24108

416.273.360

.308.160.075

Excedent

9802

24 1'39

14.M9.422

Deficit

9902

24110

-87.476.520

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent

24 Ui

si ani: precvdenli) dm care:

1.57.592.638

CORELAȚII

000102

24112

VENITURI TOTAL

328.796.840

.122.869.497

Venituri proprii

4990

24113

163.319.940

159325,002

l .Venituri curente, din care:

000202

24114

258.899.010

254.595.285

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24 L15

pe venit

158.194.000

153.908.551

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24116

109.55LOOO

106.584,660

-sume alocate din cotele defalcate din

040204

?4117

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE L'NITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2017

-lei -


Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr.

rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

impozitul pe venii pentru echilibrarea

bugetelor locale

48 640.000

47.323 891

b) Sume defalcate din taxa pc valoarea

1102

24118

adaugata

95.561.470

9.5.252.681

-sume defalcate din Laxa pe valoarea

110201

24119

adăugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul județelor

76.893.000

76.584.21 1

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110205

24122

adaugala pentru drumuri

5 596.470

5.596.470

-sume defalcate din taxa pe valoarea

1(0206

24123

adaugata pcnint echilibrarea bugetelor

locale

13.072.000

13.072.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24125

36.880

36.879

-donații si sponsorizări

370201

24126

36.880

36,879

2. Venituri din capital

390002

24128

19.280

19.277

4. Subvenții de Ia alte nivele ale

420002

24133

administrației publice

68.578.790

68.194.935

-subvenții de la hugctul de stat

4202

24134

68.578.790

68.194.935

Sume primite de la UFdalli donatori in

4802

241352

contul p la iilor efectuate si prcfmantari

aferente cadrului financiar 20(4-2020

1.299.760

CHEI TUTEI J TOTAL

5002

24136

416.273.360

308.160.075

Excedent

9802

24137

14.649.422

Deficit

9902

24138

-87.476.520

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent

24139

si anii precedenti) din care: f

157.592.638
Conducătorul compartimentului financiar- contabilMINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) INSTITUȚIA : JUDEȚUL BRAȘOV

Anexa 23


CONTUL DE EXECUȚIE

a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017

- lei -

Nr.crt.

Denumirea indicatorilor

Codul indicatorului

Suma

1

Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget

37.02.01

36.879

2

Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care:

11.024

3

Capitol

68.02

11.024

4

Subcapitol

68.02.06

11.024

5

Grupa

68.02.01

11.024

6

Titlu

68.02.20

11.024

7

Articol

68.02.20.02

11.024

8

Aliniat

9

Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care:

25.855

10

Capitol

68.02

25.855

11

Subcapitol

68.02.06

25.855

12

Grupa

68.02.01

25.855

13

Titlu

68.02.20

25.855

14

Articol

68.02.20.02

25.855g^ponducătorul compartimentului financiar contabil,


JUDEȚ BRAȘOV


pag. 1    - lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold Ia începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi b.u&Llan

PLAT) RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:

40001

516.402

1.292.369

1.292.369

-sub 30 de zile(rd.151+301)

40002

516.402

572.112

572.112

- peste 30 de zile (rd. 152+302)

40003

720.257

720.257

PL -RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

40150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

516.402

1.292.369

1.292.369

30 de zilefrd. 161 +171 +241+251 +271+281+291)

40151

516.402

572.112

572.112

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)

40152

720.257

720.257

Plăti restante către furnizori,creditori din operații comerciale

40160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101 .ct.4620109)

(rd. 161+162+163+165+166) din care:

516.402

1.292.369

1.292.369

-sub 30 de zi!e

40161

516.402

572.112

572.112

- peste 30 de zile

40162

720.257

720.257

JUDEȚ BRAȘOV


pag - 2   - lei -

DENUMIRE INDICATORIPLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

-sub 30 de zile(rd.151 +301)

PLĂTI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd   JH-170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zlle(rd.161+171 +241+251 +271 +281+291) restante către furnizori,creditori din operații comerciale

(Soi0100,ct.4030100,ct.4620101 ,ct.462O109)

(rd.161+162+163+165+166) din care.

-sub 30 de zileCOD

Sold la începutul anului

Sold Ia finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare.

42001

14.075

100.359

100.359

42002

14.075

100.359

100.359

42150

14.075

100.359

100.359

42151

14.075

100.359

100.359

42160

14.075

100.359

100.359

42161

14.075

100.359

100.359

Conducătorul compartimentului financiar contabil

r
JUDEȚ BRAȘOV


pag. 3   - lei -

DENUMIRE INDICATORI

COD

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:

51001

502.327

T.192.010

1.192.010

-sub 30 de zile(rd. 151+301)

51002

502.327

471.753

471.753

- peste 30 de zile (rd.152+302)

51003

720.257

720.257

PL iRESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

51150

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

502.327

1.192.010

1.192.010

țb 30 de zilefrd. 161+171+241 +251+271+281+291)

51151

502.327

471.753

471.753

- peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)

51152

720.257

720.257

Plăti restante către fumizon.credîtori din operații comerciale

51160

(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)

(rd.161+162+163+165+166) din care:

502.327

1.192.010

1.192.010

-sub 30 de zile

51161

502.327

471.753

471.753

- peste 30 de zile

51162

720.257

720.257


JUBET RRASOV

Pag.:    1

Nr rd

Explicație

Plăti reatante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambur«abile postaderare*****)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(aursaO8/D)

total**)

din care arierat«***)

total

din care arierate

total

din care arierate

total

din care arierata

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

LC6294

1292369

JUDEȚ BRAȘOV

Pag.: 2

Nr rd

Explicație

Plăti zeatanta

Plăti reatante aferente programelor naționale

Plăti tentante aferente fondurilor externe nerambursabile poataderare*****)

Plăti restante aferente fondurilor externe ne r ambur■abi1■ preaderare(auraaOS/D)

total**)

din care arierata***)

total

din care arierat*

total     din care

I arierata

total

din care arierate

0

.1. .

1.2

. 2

2.1

3      1     3.1.

<

4.1

KW.294

100359

JUDEȚ BRAȘOV

Pag.:   3

Mr rd

Explicația

Plăti restante

Plăti restant* aferente prograaelar naționale

Plăti restante aferente fondurilor extern*

n*ranbursabi1* postaderare**••*)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(suraaOB/D)

total**)

din caro

total

din care ariirate.

total

din care arierate

total     din care

arierate

fi

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4       1     4.1

1.192.010

1 1

Județul: 08 Județul Brașov

Anexa nr. 31 pag:         1


Unitatea administrativ-teritorlala: 4384150 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVConducătorul compartimentului financiar-contabilitate,


Sttuatia actiunilor/partilor sociale deținute direct/lndirect de către UAT, la operatorii economici                                     13 -02-20 ie

Nr. Crt

Operatorul Economic la

care Undate# administrativ teritoriala este acționar direct aai

indirect

Unitatea Administrativ teritoriala este acționara

Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritoriala (lei)

Ponderea in Capitalul social al operatorului economic

Cod unic de identificare

CodCAEN al actfvtat» principalei operatorului economic

Demmrtraa operatorului Economic

■np operator (SRL, SA>8O, RA.RAS]

Captatul social ri operatorului economic (Wl

Direct

Indirect

Direct

Indirect

1

1

3

*

&

6

7

8

9

10

ÎT = '$TFTÎO—

11 «10/6’100

1

15786039

7487

CARFIL PARC INDUSTRIAL SA BRAȘOV

SA

1.164.900,00

Direct

800.000,00

68,675

2

8008476

5551

CONSILPREST SRL BRAȘOV

SRL

6.572.716,00

Direct

6.572.716,00

100,000

3

18289956

7414

ENERGY SAVING AGENNY SA BRAȘOV

SA

7.094.611,00

Direct

70.871,00

0.S99

4

15027780

9312

FOTBAL CLUB BRAȘOV SA

SA

17.114.560,00

Direct

643.215,00

3,758

5

15786047

7487

METROM PARC INDUSTRIAL SA BRAȘOV

SA

1.009.180,00

Direct

550.000,00

54,500

S Opentorfi) economicii) la care HAT deține actiuni/parti sociale                     Total valoare acțiuni raportate la data: 31-12-2017:                            8.636.502,00

Nota:

Județul = cel din care face parte unitatea administrativ terrtoriala (UAT);
col 7 = UAT este acționar direct la operatorul economicj Op.Ec): situația in care o UAT deține in nume propriu acțiuni sau parii sociale la un Op.Ec
col 8 = UAT este acționar INDIRECT la Op.Ec: situația in care un Op.Ec, la care o UAT deține in nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni sau parii sociale, este acționar sau deține parii socialela un alt Op.Ec;

In municipiul București, autoritatile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici fa care administraaza/contiroleaza acțiuni sau parti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT deține acțiuni sau parii sociale; regii autonome in subordinea autorităților administrației publice locale (RAS).

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului st a persoanelor cu handicap

31 12 2017

pag” 1

COD

DENUMIRE

NUMĂR

08001

Copii aflati in familii subs titu tiv e

743

08003

Centre de plasament

463

08004

Centre de primire a copilului in regim de urgenta

8

08005

Centre matemale

8

08006

Persoane cu handicap institutionalizatc in unitari de protecție speciala a persoanelor cu handicap

199

Conducatbrul ingtitudei

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

JUDEȚ BRAȘOV

Situatia modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor 31 12 2017


Anexa 34


t -lel-

Denumirea elementului de capital

Cod

Soldla începutul anului

Creșteri

Reduceri

Soldla sfârșitul anului

A

B

1

2

3

4

f ondul activelor fixe necorporale

25001

79.866

79.866

(ct.l 000000)

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul

25004

ț    c al unităților arbninistrativ-

teritoriale (ct. 1030000)

806.533.476

30.924.121

17.621.203

819.836.394

^vndul bunurilor care alcătuiesc domeniu!

25005

privat al uniiatilor administrativ-

teritoriale (ct. 1040101)

41.287.834

635.790

239.377

41.684.247

Rezerve din reevaluare

25006

(ct. 1050100,1050200,

1050300.1050400,1050500)

48.117.972

22.851.406

22.884.338

48.085.040

Rezultatul reportat (ct.l 170000 - sold

25017

creditor)

77.671.157

435.744.915

387.483.329

12S.932.743

Rezultatul patrimonial a) exercițiului

25019

| ct. 1210000 - so ld credit or)

43.089.516

808.835.750

781.726.786

70.198.480

Total capitaluri proprii(rd.0l lal7-

25021

rdl8+rd,l9-rd.2O)                          |

1.016.779.821

1.IO5.8I6.77O


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31 12 2017

Anex» 35»

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existeat 1»

31J2JM7

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

CREȘTERI

TOTAL din care:

diferente din reevaluare

achiziții*)

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

A

B

1

2

3

4=5*6+7+8+9

5

6

7

8

9

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale,drepturi s active similare (ct.2CSOOCO)

003

145,540

175.427

148.176

3.702

23.549

Alte active fixe necorporale(ct.20B0100,2080200)

004

14339.923

285261

279.594

5278

389

TOTAL

005

15085463

460.688

427.770

8.980

23.938

ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajări la terenuri (cL2110200)

007

123553

Constnjctă (ct.212) din care:

008

120&654

10.890

10390

-afte active fixe ncadrate in grupa construcții

016

(ct.2120901),din care:

Instatatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantații (ct2130100,2130200,

017

1.208.654

10390

10.890

2130300,2130400)

113.887371

14.444.847

11.927.974

1.233.881

500.091

782.901

Mobilier,aparatura birotica,echipamente de proiecție a vakx^or umane si materiale si alte active fixe corporale (CL214000Q)

018

13.180231

949.694

2.178

750.085

13.393

13.419

170.619

TOTAL

019

128.400209

15.405.431

13.068

12.678.059

1.247274

513.510

953520

TOTAL ACTIVE FIXE

020

143.485.672

15.866.119

13.068

13.105.829

1.266254

513.510

977.458

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

REDUCERI

SOLD LA

SFARSfTUL

AXULUI

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depredere)

Valoarea contabila neta, din are:

TOTAL dm care:

Diferente de fMVdUMW**)

Eliminare imortitae™)

dezmembrări stcasarf

transferuri/ cu titlu gntuft

vanzari

alte

cai

So+dla

începutul

anului

Crestai

Reduceri

Sold la

sfârșitul

amilul

Domeniul privatei statului

Domeniul privat al UAT

Proprietatea privata a instituției publica

A

B

taivia»t>i4»i5*

2 11

12

13

14

15

1t

tiWM-10

11

19

20

2MH19-20

22=17-21-23-24

23=17-21-22-24

24=17-21-22-23

QmcestoPLbweteJfcarteyrwri omertta^frepturi si active tteBm (CL2D50000)

0G3

wc

MO

31**61

*7.233

1MJ»1

953

2Q3.32O

11*.«7

Alte active fixe necwporale(ct2060100,2080200)

004

M73.211

6,«64.57fl

207.MI

701

9.551.PU

13.357.90$

715J®

5.672.516

4.400+42

418.734

732.585

TOTAL

COS

5.57+flM

IMK!

707JM5

701

M71M2

13A55.13»

819.321

5J714S6

8.W0.962

418.738

6J2J53

ACTWEHXE CORPORALE Amendări la terenuri (rt.211C200)

007

12S.9S3

W.7P4

517

101.221

23.732

CcnstexM (cL212) din care:

008

LTIU44

340.131

$5,49!

375.9271

830.384

53.520

sta active fixe incarnate in grupe construcții țetft20Stf).dm care:

016

1.218.5+

340,131

33 49!

375427

830.094

13.873

katofeS tebmce.mijbace de tanspot, antnatesi plantată țrt.2130100,2130200,

017

213O3OC.2130+00)

Mobitaaparttera birolfca,echipamwte de proiecte ■ vaiorfcr umane si mate-

018

8+4QA29

2.77Î.181

2,457*3!

2.1U44W

1214*178*

85J3OȘ

5731071

5.435.196

B8.1W+00

1.703.375

31651.W5

Meat alte active ftreccrporite fcthcot»)

394.7M

MMM

*4«

1WM?

117*5223

*.584.090

71X955

«4.996

9.90X049

522.874

3.3M.303

TOTAL

CIO

7J35.1M

25474M

2.467AS?

2.220.1*0

135.570.511

B3U3J1

4,463,0*7

5.830.192

M.fitMM

3.056.343

M.9»?.7e:

ROTAI ACTIVE FIXE

1020

12JQL3a

8,013.toe

1675.38

2.220.141

144A4146,

1W.318.6tt

7.302.361

11303.863

105,117 JM

3.475.081

37.8J0.01I

CMdueatM-oi compar Ane ttulia financiar- contabil

raltestitattet

SITUATIA ACTIVEIjOR FIXE NEAMORTIZABILE

31 12 2017

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE

Ooti

Existent la

31.12.2017.

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

CREȘTERI

TOTAL     I

din care:

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte

cai

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

ACTIVE FIXE NECORPORALE

002

înregistrări ale evenimentelor cultural-

sportive (ct.2060000)

79.866

Active fixe ne corporale in curs de exe-

003

cutie (d.2330000)

202664

114.000

114600

TOTAL

004

282.730

114.000

114600

ACTIVE FIXE CORPORALE

006

Amendări la terenuri (0,2110200)

113.529

113.529

Terenuri (ct.21 10100)

007

149.903.034

3.171.145

3.171.145

Construcții (cC2T2) din care:

008

676.754.605

69.790644

18.812.131

44.762

50,933.951

- drumuri publice,exclusiv poduri,podețe,pasarele

009

si viaducte si tunde (ct2120101)

176.438244

4621.180

4.621.180

- piste pentru aeroporturi si platforme

014

de staționare pentru avioane si autovehicule;

construcții aeroportuare (ct2120501)

72.557.245

44,762

44.762

alte active fixe încadrate in grupa construcții

016

(d2120901)

429.759.116

65.124.902

14.190.951

50.933,951

Irstatetil tehnice,mijooce de transport,

017

animate si plantații (02130100+2130200+

2130300+2130400)

11.669,717

MoWBer, aparatura birotica,echipamente:

018

de protecție a valorilor umane si mate-

rtete si alte active fixe corporale

(02140000)

7.293.954

94/641

746.720

199.221

Active fixe corporale In cure de exe-

019

*****

Ofe țct.2310000)

44,733.700

8A88638

864,718

7624.220

TOTAL

021

892.555.010

82.512397

22.731.996

909.480

58.870.921

TOTAL ACTIVE FIXE

022

892.837.740

82626397

22.731.996

1.023.480

|        58.870.921

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

REDUCERI

TOTAL dm cart:

Reevaluare

dezmembrări

transferuri/

vanzarf

A

B

14*15*14

12

13

14

15

CTIVE FIXE NECORPORALE

002

nre^tari ate evenirmtelw cultural-

portve (CL20600CO)

Idm fwe necopcrafe in curs de exe-

603

ta (±2330000)

OTAL

®4

ICTW&HXE CORPORALE

006

menajeri la terenuri (±2110200)

(«wtrf(cL2110100)

007

3<E6»

(MWKtt (ct212) din care:

008

59.957

W4*Mt

• damuri pubfce.exdusiv podiri, podețe, pasa rele

009

si viaducte si tunete (±2120101)

• piste pentru aeroporturi sl platforme

OU

le itatonare penau avioane si autovehicule;

anetaoR aeroportuare (±2120501)

*e active tlxe incattate in grupa construcții

016

±2120901)

59.K7JW

1M.04C

nebta tehnice,mijoace de transport.

017

vtate si plantatei (±2130100*2130200*

1130300*2130400)

fctar .aparatura txroika.achipamente

018

le protecție a vaforier umane si mate-

late si alte active fae corporale

±214000$

fixe corporale in curs de exe-

019

ta (±2310000)

1U9U$(

224.731

OTAL

021

104MI

22A73I

rOTALACTWE FIXE

022

224.731

- ld -

SOLD LA

Vaioiraa aferenta activelor fixe neamortizabile

alte cai

SFÂRȘITUL ANULUI

Fondul activelor fixe necorporale

Domeniul public al statului

Domeniul privat al statului

Propti etatea privata a instituției publice ct 1020102

Domeniul public al al U.A.T.

Domeniul privat al al UAT.

Proprietatea privata a instituției publica din

ct1000000

ct 1010000

CL1020101

Ct1030000

CL1040101

administrația locala Ct1D401(Q

10

17-4+5-11 oxiMauftuaxzfei

19

20

21

22

23

24

71 AM

71 AM

3lU64

J9S.73C

7J3M

3MLJ3S

113,528 152JULM* MB.S67JJ83

141Z64.C74

S54AW735

113.S28

7.421679

34.147.146

'B1.06M24

101.059.424

72MXM7

nMijasr

SUSUM

434AM AM

*OT.nsjM

M.147.14S,

11MM17

11.B69.717

V

8.241AM

33.51UW

79.M9.W5

tt.MMOS

SWAM.7M

818,636 JM

ei9.B3S.594

41.CMJ247

41.66U47

CendvcacartH cmpu-tSeeataM rnmacixr- cantabil

DIREG I IA GENERALA A

HNAN"! EI.OR PUBLICE Jl’DET BRASOX


Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice

din administrația locala

3L12.2017


I

COD

1                  DENUMIRE INDICATORI

1

1

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

J 800*

1)isp(mjbiliiiiii in Ici ale instituirilor publice locale si ale instituirilor publice dc

subordonare locala, la trezorerii ret.51(KX)OO+5120101+5120501 +5151)101 +

5150 J 03 +5150500+5150600+5160101 +5160301 +5160302+5170101+5170301 +51 70302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101 - 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201 + 5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101 +5620300-7700000), din care:

166.682.124

180.41 1.864

18007

bonduri externe ne rambursa bile postaderaretci.5150500+51506001

29 202

ISuOS

Total țin baze caslu (rd.O4+05)

166.682.124

180.411.8(4

ISO 10

Total (in baze aecnialKrd.08+09)

166.682.! 24

180.41 I.S64

18022

Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542OIOO)

16.29$

6

18023

£

AHe valori

(ct 53 20 l(X)+5 3 20200+5 320300+53 20400+53 20500+53 20600+5320800)

424.244

318.282

Wro

Disponibilități ale in stil ut iilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+51IOIO2+5120102+5120402+ 5120502+515010 2+5150262+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620W3). din care.

4.903.348

5.084.663

18033

Fonduri externe ncramhursabile prcadciw

14.651

13.931

18034

Fonduri externe ncrambursabile posiaderare

193.993

138

18036

Total tin baze cash) (rd. 3 2+35»

4.903.348

5.089.063

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

4.903.34S

5.089.663

18131

Acțiuni nccotaic dcimute dc autoritatilc locale la societăți nefinanciare <d.26(X)200-2960!02)fSI 1)

2.133.085

2.064.086

18134

Total da valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)

2.133.085

2.064.086

18141

Partiuipatiile autoritarilor locale la alte societari care nu sunt organizate pe

acțiuni (regii auionotnc.srl.comandita. ctc.) țel.2600300-2960103)

6.623.716

6.572.716

18142

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentni pierderea de valoare) (rd.I411

6.623.716

6.572.716

W57

Creanțe comerciale nccurente legale do livrări dc bunuri si servicii dc către atitoriiaiilc locale sau dc instituiri subordonate acestora (cl.4L 10201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-1960200) Total (rd. 158+159+160+164) din care:

121.295

185.634

18158

- de la popiilatie(gospodarîile populatiei(S14j

10.535

10.535

18159

- de la societari nefinanciare (SI 1),

110.760

175.099

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către aidoritatilc locale sau dc instituiri subordonate acestora!ct.2320000+2340000+4090l01 + 4090102+4 H 0101 +4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Totalird. 166+167+168+172)din care dc la:

21.698.477

22.729.48S

18166

-de la gospodăriile populație i.S 14)

8.801

18167

-de la societăți nefinanciare (Sil)

2.067.705

2.328.867

18168

-dc la instituțiile publice, din care: (rd.l69+170+171)

19.621.971

20.400.621

18169

-Administrația ccntraJatuxclusiv fondurile dc securitate sociala)(S1311)

1.885.341

18170

-Administrația locala (exclusiv fondurile dc securitate socialaXS 1313)

144.883

142.J88

1S171

-Fonduri de securitate sociala(S 1314)

14.427.088

18.373.092

181711

-din care: creanțele uniunilor sanitare cu paturi fata de Casele dc Sanalatc

19.005.496

18.334.428

18176

1.Creanțe ale bugetului local (ci.4640000-4970000). Total (rd, 177+178+179+183).

din care;

172.083

188.653

18178

- de la societăți nefinanciare < S1 1)

172.083

! 88.653

18185

Total creanțe (rd. 176+184)

172.083

188.653COD


DENUMIRE INDICATORI


Sold la iuceputul 1 anului            :


Sold la sfârșitul perioadei


IX10!


18192

182031

18290

18312


18313

18320


18321

18331

18333

18#

183421

183422

183423


! Sume de primii Jc ia Autoritatea de CciiiHcarc / Autoritățile de Management /

: Agențiile de Plan - HÎNDURI EXTERNE N'ER AM B URS ABILE

jPOSl ‘ADERARE

; ict.458030 i )

i Sume de primit de ia Autoritatea de Certificare/ Autoritățile de Management /

| Agențiile de Pinii - M ÎNDURI DE LA BUGET 6:1.4580302)

Ș1 .Sume datorate tenilor tcpre/eniand garanții si cauțiuni aflate in conturile husUtuiiilof puhhee (ct. 4 280101-4280201+4620101+4620109) loial (rd.204+205+

206). din cure:

 • - salariatiloi ( gospodat ii le populației )< S1431

 • - socieian ne (’i nane tare tSî 1;

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de in.siiiutitlc publice locale (ct 1620200+1630200+1670201+1 <>70202+ 1670293+1670209 t.Total (rd. 287+288+289+289.1) din care acordate de;

 • - Socjeiati cure accepta depozite, exclusiv banca centrala (5122)

Total (in baze cashKrd.286t

Datorii comerciale n ce u ren te legale de livrări de bunuri si servicii (ct .4010200+

4030200+4040200+4050200+4620201t. Total (rd.313+314+318+319).

din care către;

 • - Societăți nefinanciaretS 11)

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (C1.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101I.

Total (rd.321+322+326+327) din care către:

-Societăți nefinanciare (SI 1)

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+


1.068.0471

i

i

3| 2.320


828.533

3! 3.3?8

515.155,


122.722.003

122.722 0U3

122.722.003

23.459

23.459

1 1.679.349

11.679.349


I83424


18343

183432


43703(K++442080l+44 40000+4460100+44602(X)+44801[XJî

Salariile angajărilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+42703004 4290000+4380000)

Total țrd.331+332+333+334)

Provizioane necurcntc (ci. I 510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208}. din care:

Provizioane nccurcniexonsiitutie conform OMFP416/2013 reprezentând arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)

Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea

personalului din sectorul bugetar prin titluri devenire executorii (din soldul ct.1510203)

Provizioane necurente.constitui(e conform Legii nr.85/2016.privind plata diferentelor

salariate cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)

Provizioane curente (ct. 1510101 + 1510102+1510103+1510104+1510108). dtn care:

Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariala stabilit personalului din sectorul bugetar prin (illuri devenite executorii (din cu 1510103)

I                              . . .

Cw&ukAîtiltui. '"Spruncr,IE258.413

(5.190.251

22.516

26.471.180

4.124.933

4 J 24.933

251.000

151. (XXI


1.068.047

3I2.;20


993.588

378/1 ?

Ol 5.

60 3?3 351

6O.325.25t

60.125 23]


18.789.348

18.789.348


13.303 185

17.214.991

33A9(i

30.551.306

4.382.054

96.604

4.016.79-1

274.656

147.475

147.475


JUDEȚ BRAȘOV

Capi

toi

Subcapitol

Paragraf

Gra

pa/

TWn

Ar

ti

col

Aii ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare Inițiale

Prevederi bugetare definitive

A

B

1

2

0001

02

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

315.59S.7SO

328.796.840

0002

I. VENITURI CURENTE

253357.650

258.899.010

0003

A. VENITURI FISCALE

252.156.000

257.257300

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SJ

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

159.694.000

160.064.570

0005

02

Al.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1,500.000

1470570

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1300.000

1470570

01

Impozit pe profit dc la agenții

economici

1500.000

1470370

0300

02

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

158.194,000

158.1W.0M

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

158.194.000

158 194.000

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

109354,000

109554 /«O

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

48,640.000

48340 4M

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

92.462.000

97JW.730

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

90.870.000

95.561470

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

68.764.000

76.893.000

J102

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incașari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

8=5-6-7

326.879.7S l

3.415.695

323464.086

322.80949?

23.12?

4.047.157

257274.300

2.024.426

255.249.874

254,595.285

12.323

2.666 692

252.922.019

167.900

252.754.J19

252.742338

179681

155.947.018

167.900

155,779.1 18

155.779.1 18

167.900

2.038.467

167JM0

1.870567

1,870367

167.900

2.038467

167.900

1.870.567

1.870367

167.900

2.038.467

167.900

1^70.567

1870367

167.900

153.908.551

153.908.551

153,908.551

153.908.551

153.908.551

153.908 551

106.584.660

106.584.660

106.584.660

47 323.891

47 323.891

47 323.891

96.975.001

96.975.001

96-963.220

! 1.781

95252,681

95.252.681

95.252.681

76.584.211

76. >84.211

76.584 21

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gra

pa/

TIU»

Articol

Aii

ne,

ai

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incașari

Drepturi constatate de Încasat

Total» din care:

(fin anii precedent!

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

B-3-6-7

adaugata pentru ctumuri

9 410.000

5.596.470

5.596 470

5596.470

5596.470

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

12.696,000

13.072.000

13.072.000

13072.000

13.072X100

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACT1VITATI

1592.000

1 6312»

1.722.320

1.722320

1.710539

11 781

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

1375.000

1.414JM

i.48 3.03 5

1.483.035

1483 035

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

73.000

64.980

70.907

70907

70.907

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

1301.900

1.U92S0

L412.128

1.412328

1412.128

1602 03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

217^00

2)71000

239285

239.285

227504

11.781

2900 02

C. VENITURI NEFISCALE

1.201 .«30

1.641,710

4.352.281

1.856.526

2.495.755

1.852.947

12.323

2.487.011

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

736.550

774310

958-839

140.160

818.679

792.152

5.175

161.512

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

736,550

773.260

888.986

76.072

812,914

791.100

5.175

92.711

05

Venituri din concesiuni si închirieri

«935?0

693.550

809.276

76.072

733.204

711.390

5 175

92.71 1

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituiiile publice

693,550

693.550

809.276

76.072

733 204

711390

5.175

92.711

3002 08

Venituri din dividende

43.000

79.710

79.710

79 710

79,710

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

43.00(

79.710

79.710

79.710

79.711

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

I.U5L

69.853

64 089

5.765

I.05J

68.801

03

Alte venitixi din dobânzi

JJJ5C

69.853

5.763

l .053

68 801


Capitolctpi toi


■ ra- pa/ gralTlflu


Articol


Aii ne

*t


Denumire Indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive3300

33023302

08

27

3302

28

3302

50

3502

01

3502

01

3502

50

3602

01

3602

01

3602

06

14
B

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT IVIT ATI

Venitiri <in prestări de servicii

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imput ații si despăgubiri Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de specialitate

Alte amenzi, penalitatî si confiscări

DIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescripției cxtinctive

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

T axe speciale

Venituri din recuperarea cheltuielilor

efectuate in cursul procesului de                   4


465.100

316.770

50.000

6.000


260.770

6.330

2XW0

2.000

6330

140 J)00


40.000


567,400

362.590

64.810


13.760

1.150


i;
344.361Drepturi constatate

lncasarl realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anu)

curent

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3393.442

1.716366

i .6773)76

i 060.795

7 148

2.325 499

5 J 3.274

1,183

512,091

502594

10.680

66.028

66.028

66.028

21.654

1.183

20.471

1 5319

5775

90.283

90781

85376

4.905

3.55311

335311

335.311

2.398,662

1,645.754

752.908

146,124

2.252.538

32.125

3-000

29,125

29.125

i.ilQU

32 125

3.000

29.125

29.125

3.000

2JMJ37

1.64 2,754

723.783

116.999

2.249 538

437.479

62 281

375.198

375,198

&2.2S1

91656

91.656

91656

91 656

91 656

91.656

145.347

32250

142,097

142.097

3.250

«

1

> *

_

Sub capi' toi

Pa-ra-gral

Gra

pa/

Titlu

Articol

aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare Inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

(fin anii precedent!

(fin anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8- 3-6-7

executare silita

90

89

89

89

3602

50

Alte venituri

100.000

130.040

200.387

59 031

141.356

141356

59 03!

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

36.880

44.02?

7.14«

36.879

36 879

7.148

3702

01

Donații si sponsorizări

36.880

44.027

7.148

36.879

36,879

7 148

03

Vărsăm in te din sectiimea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-37230.620

*820.990

3702

04

Varsaminte din secțiunea de fimetionare

37.230.620

820.990

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

9,130

19.280

30.180

10.903

19.277

19277

10.804

99

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

9.130

19.280

30.180

10.903

19277

19277

10.804

99

01

Venituri din valorificarea unor btxiuri

ale instituțiilor publice

1.750

9.440

9539

99

9.440

9.440

99

3902

07

Venit uri din vanzarea unor bunuri

aparținînd domeniului privat al stalului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

7.380

9.840

20.641

10.804

9.837

9.837

10.804

4100 02

IV. SUBVENȚII

62.232,000

68.578.790

68,507.254

312.319

68 194.935

68.194.935

312 3 19

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

62.2 32.000

68.5 78.790

68.507.254

312319

68.194.935

68.194.935

312319

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

62232.000

68.578.790

68.507254

312.319

68.194.935

68.194535

312319

16

&ibventii de ia bugetul de 3tat către

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatate

244.000

244 000

244.000

244JWC

4202 16

02

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

fi

I

Capitol

Sub-capt toi

1 ? ?

Gra

pa' Titlu

Articol

AII

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul

curent

A

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

reparațiilor capitale in sanatate

244.000

244.000

244 000

244.000

4202

20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambusabiie(FEN) post aderare

312.319

312319

312.319

4202

21

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

61.144.000

66 414 000

65.299.008

66.2W.008

«62W.008

4202

35

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unitarilor de asistenta

medico-sociale

1.088.000

14WJ0W

l .661.927

1.651.927

1.651.927

4202

69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) post aderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

198.790

4502

SUME PRIMITE DE LA UE'ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFTNANTARI

1.068.047

1.068,047

1 068.047

4502 Ol

Fondul european dc Dezvoltare Regionala

1,(168.047

1,068,047

l 068 047

02

Scame primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

1.(168.047

1.068.041

1 (168.047

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

1.299.760

4802 01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

1,299.7»

A

Capitol

Subcapitol

Pa

ra-gr»l

Grapa/ Titiii

Articol

Aii

DC-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precede n ti

din anul

curent

A

B

1

2

>4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802

01

01

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

l .299.760/=î'h^
JUDEȚ BRAȘOV

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VBJTTUR1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31 12 2017

Capi

tol

Sub-capitol

Pa

rterul

Gru

pa/

Titii

Ar

ticol

Aii ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

tfin anii precedent!

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

278359030

326114.020

325.225.235

2.024.426

323.200.809

332.546.220

12323

2.666.692

0002

L VENITURI CURENTE

216.1273)30

2584783)20

257174300

2.024.426

255 249.874

254395285

12.323

2.666.692

0003

A, VENITURI FISCALE

252.156.000

257.257300

252 922.019

167.900

252.754.119

252.742338

) 79.681

0004

Al, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT S

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

159494XW0

160.064570

155347.018

167.900

155.779.1 >8

1 55.779.11 8

167 900

0005

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.500,000

1 870.570

2 038 467

167.901)

1.870 567

l 870 567

167 900

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1500.000

i .870 570

2038+67

167.900

1.870367

1.870.567

167.900

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

1300.000

i.870.570

2038.467

167.900

1.870.567

1470567

167.900

0300 02

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3 58.194000

138,194.000

! 53.908.55!

153.9OS.55l

153.908.551

0402

COTE St SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

158.194,000

158.194.000

153.908.551

153.908.55!

153.908.551

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

109.554.000

109.554.000

106.584.660

106.584.660

106384.660

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilihrarea bugetelor Locale

48.640,000

4 8.640.000

47.323.891

47323.891

47.323,891

1000 02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

92.462.000

97.192.730

96,975.001

96.975.001

96.963220

1 I 78!

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

90.870.000

95.561.470

95.252.681

95.252.681

9 5.251681

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

68.764.000

76.893.000

76.584.2! 1

763 8411 1

76384.21

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Capi

tol

Sub-capitol

Pa-ra-grai

Grupa/ Tîttn

Articol

Aii

ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

efin anii precedent!

(fin anul

curent

A

B

l

2

3=4+5

4

5

6

7

R-3-6-7

1102

05

adaugata pentru drumuri

9 410.000

5396.470

5396.470

5.596 470

5.596.470

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

1L696.000

13.072JW

J 3X172 -OMJ

13.072 000

B.072X100

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFĂȘURARE A DE ACTIVITATI

1392.000

1.631260

J.722320

1.722.320

1 710.539

j 1 281

02

Impozit pe mijloacele de transport

1375.000

I 414 260

1 483.035

1.483.035

J.48 3.035

01

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

73000

64.980

70.907

70.907

70.907

02

impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

302.000

1349.230

1.412.128

1.412.128

1 412.128

03

T axe si tarife pentru eliberarea dc

licențe si autorizații de funcționare

217.000

217.000

239.235

239.285

227.504

1 1.781

2900 02

C. VENITURI NEFLSCALE

-36.028,970

820.720

4.352.281

1.856.526

2.495.755

1 852.947

12.323

2.487 Of !

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

736.550

774.310

958.839

140.160

318.679

792.152

5 175

161512

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

736.550

7735260

838.986

76.072

812.914

791.100

5 1 75

92.71 1

05

Venituri din concesiuni si închirieri

693.550

693.550

809-276

76.072

733204

711390

5.175

92.711

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

693.550

693.550

809.276

76072

733204

711390

5.175

92 711

08

Venituri din dividende

43.000

79.710

79.710

79.71(1

79.710

03

Dividende de la societățile si companiile

naționale si societățile cu capital

majoritar de stat

43.000

79.710

79.710

79.710

79.710

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

3.050

69.853

64.088

5.765

1.052

63.301

03

Alte venituri din dobânzi

1.050

69.853

5.765

1.052

68.801

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/

TltlB

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de in ca sat

Total, din care:

din anii precedent!

(fin anul curent

A

B

1

2

>4+5

4

5

6

7

>3-6-7

3300

02

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

-36.765.520

46.4 IQ

3393.442

1.716366

1.677.076

1.060.795

7.148

2325.499

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT1V1TATI

316.770

3W390

513.274

1.183

512.091

502394

10.680

08

Venituri din prestări de servicii

50.000

643 W

66.028

66,028

66028

27

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de proiecție sociala

6.000

13.760

21,654

1.183

20,471

15379

5.775

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

1.150

90381

90 281

85376

4.905

50

Alte venituri din prestări ti: servicii

si alte activitali

260.770

282.870

335.311

3353! 1

335311

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

8,330

123370

2398.662

1.645.754

752.908

146.124

2 252338

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.000

29.130

32.125

3.000

29.125

29.125

3.000

02

Venituri din amenzi sî alte sancthmi aplicate de către alte instituții de specialitate

2.000

29.130

32.125

3.000

29.125

29.125

3.000

50

Ake amenzi, penalîtati si confiscări

6.330

94.440

2 366.537

1 042.754

723783

116999

2.249.538

3602

DIVERSE VENITURI

140.000

344360

437.479

67.281

375.19S

373.198

6228 i

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinclive

91660

91.656

91.656

91.656

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

91.660

91 656

91.656

91.656

06

Taxe speciale

40.000

122570

145.347

3.250

142097

142.097

3.25(1

14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de

Capi

toi

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

tot

graf

Ttdu

col

at01

03


4100

4200


02


4202


21


35


Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Total, din care;

din anii precedenti

din anul

curent

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

executare silita

90

89

89

«9

Alte venituri

100.000

130.040

200.387

59.031

141.356

141356

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-37230.620

-784.110

44.027

7.148

36.879

36.879

7.148

Donații si sponsorizări

36.880

44.027

7.148

36.879

36A7J

7.148

Varsamintc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului Iocal(cu semnul minus)

-37.230.620

-820.990

IV. SUBVENȚII

62.232.000

68.136.000

67,950.935

67.950.935

67.950.931

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

62.2.32.000

68 136.000

67.950.935

67 950.935

67,950.935

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

62.232.000

68.136.000

67550535

67550535

67550535

Finanțarea drepturilor acordate

persoanelor cu handicap

61.144.000

66.484.000

66.299.008

66.299 008

66.299.008

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistenta

tnedico-sociale

1.088.000

1.652.000

1.651,927

1.651.927

1.651527

8-3 6-7

Drepturi constatate de încasat


59.031
JUOETBRAȘOV

CONTUL DEEXBCUT1EAL BUGETULUI LOCAL - VOTURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31 12 2017

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grapa/ Titlu

Articol

aii

ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

(fin anul curent

A

B

1

2

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENIT URI-BUGET LOCAL

57.239.?»

2.532.820

1.654 546

1391.269

26337i

263 277

10.804

1380 465

0002

1. VENITURI CURENTE

37530520

820.990

2900

C. VENITURI NEFISCALE

37.230.620

820.990

3300

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

37.230.620

820.990

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

37,230,620

820S90

04

Varsaruinte din secțiunea de funcționare

37.230,620

820.990

3900

02

IE. VENITURI DIN CAPITAL

9.130

19.280

30.180

10.903

19 277

19.277

I 0.804

99

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

9,130

19.280

30.180

10.903

19.277

19577

10 804

99

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

1.750

9/440

9.539

99

9.440

9.44Q

99

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

«părtinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

7.380

9.840

20.641

10.804

9.837

9.837

10504

4100 02

IV. SUBVENȚII

442.790

556.319

312 319

244.000

244.000

3)2.319

4200

SUBVENȚII DE LA .ALTE NIVELE ALE

ADMINISFRAITEI PUBLICE

442.790

556.319

312 319

244.000

244500

3 ! 2 3) 9

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

442.790

556.319

312.319

244.000

244.000

312.J19

16

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatatc

244.990

244 (WC

244.000

244.000

02

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale in sanatate

244.000

244.000

244.000

244 00C

20

Subvenții de la bugetul de stat către


Sub-

Pa-

Grn-

Ar-

..

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

toi

pul

TWu

col

atDrnuruire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


Drepturi constatate Total,         din anii

dincare:      precedent!


din anul

curent


4202 20


69


4502


01

02

4802


01

01


B                           1

bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor fmantate dm fonduri externe nerambursabile(FEN) post aderare

Sdbventii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postadcrare, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE S

PREFINANTAR1

Fondul european de Dezvoltare Regionala

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE S

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent


198.790


3=4+5


312319


3)2319


1.068.047

i .068.047

1.068.047


1.068.047

1.068.047

i.068.047

Lncasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

6

7

8 3-6-7

312319

1.068.047

1.068.047

1.068 047


(K'


Pag. 1        * ,li

C®pH

fol

Subcapitol

Pa-

ra-graî

Grupa i Titlu

Articol

Aii

ire

al

Den urnire indicator

Credite de nngajameril

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Hali efectuate

Angajamente legale de plutit

Chel țuici î

efective

inițiale

definitive

A

K

1

2

3

4

5

6

7=5-6

X

5002

TOTAL CHI-JTOIIIJ

W 705 300

416.273 360

322 352 27ti

.108.-1X4 642

308.1W UI 5

324 567

?5X I3i i')9

5KX) 02

P.irtea l-a SERVICII PUBLICE GENERAU

44 5I7 5MJ

36.2tW.X4O

35 728.090

15.078 WO

25.61 4.'07

M.88.1

26.436 Xlt

5102

AUTORITATT PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

M.4W480

263l«i.tiOO

20 11? ".99

20    ,W>

19 997 516

6-1 XX 3

20 5KQ 5'<O

01

Auloriiaii executive o legislative

11 409.6R0

28 W WÎO

20 112 399

20 062.199

19.997 516

<ri XX 3

20 >89 V)

03

Auforilull executive

1 .409,6X0

28.388,WjU

20 112.199

ÎU. 062.399

tu 997.516

64.883

20 5X9.5.19

5402

ALTE SERVICII PUB1JCE GENERALE

7X57.S2D

7.86’ (15Q

1 911 033

1.911 OH

I 911 t)U

2 2U4 16*1

05

Li>ixl de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

5.500.00(1

i soo.aw

5402 10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

i nza.txx!

1.924 000

1 WrfvSU

I.X66.8I2

1 866X12

1 89! 793

5402 5(1

Alte servicii pubUcc generale

433 820

438 050

44 221

4-1 221

44.221

312.97c,

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

5.345.000

3.957 WO

3 704.658

3 704 658

.1704 658

1.642.496

6000 02

Panta B-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

l 309 A8O

1J29,8W

939 273

939.273

924.040

15 233

565 612.

6002

APARARE

604.000

«N.WU

.12! 9X3

321 9X3

.< 21 ,yx3

11t 238

02

A parare nâi arjula

004,000

NM (XXI

32 I 9X3

32) 9X3

UI 9X3

Uf 218

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

70'4X0

725 BKD

617 290

bl7 290

6112 057

15 233

2.34 3'7-1

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (pniieclic civila

mmrnditjra;

70.5 4X0

725 XX(i

(■! 7 .•.'X;

O t 7. .’■><)

C(!2 (|5?

15 .’33

■li 9bS

6102 50

Alte cheltuieli in domeniul ordina

publice m siguranței naționale

6. 41 >6

65tK) 02

Partea Ili-a CHELTUIELI SlX'IAJ CULTURALE

i 11 .47-1 >70

lf>7 SXX R4)

.'39 w,9 IIH

T’5 ■')! t lfx?

?i>6 nu

.'1,1 'CG

(C‘i XlU

6502

IN VATA M A NT

.IX 91X560

42,.m (Mi

7»i. 1 >1 ,;s7

3(i 120 OKI

>6 t'.5U C'r.

"L Iii 1

Ui 223 (,K6

03

Invutaiuam prcscolat si primar

1'.'lll.tOi

!4       )‘>C1

■i r;s7.751

G Ii(ț7     [

') 0X7 ’U

•1 IM iU

02

In vuia numi ptînwi

I2 S01 I3X)

14.62 7.19(1

9 tiK7 ,’M

9 0X7 'ivi

9 0X7 751

<) 1'if 1 S4

07

Invrtturnanl nedefinitul piiri nivel                        |

26 417..VXJ

27.7711.‘lor

27 li47 7C6

27 03’ 419

26.962 415

7$. Itkj

2’ 12? 5,c

Capitol


Sub-


Pa-


Gru-


Ar-


All-


capi* td


pa /


ticni


ne*

Hi


Denumire indiciilor


Credite de angajament


04

06

06 01

03

03

02

03 03

(15

12

03 30

06

50


05

05 02

06

12

50

50 50


lovnimiuuit speciul

SANATATE

Servicii medicale in uniiati sanitare

cu paturi

Spilak generale

Uiiitoli moJico-socialc

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

Servicii culturale

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

Senii populare de arta ii meserii

Consolidarea si restaurarea monuntei ițelor

istorice

Alte servicii culturale

Servicii religioase

Alic servicii in domeniile tuli mii.

recrecrii St religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

Asistenta sueiula in caz dr Litrii si

i n valid ittrt;

Asistente vișinia in eaz de invaliditate

Astenia sociala pentru familie si

< opii

Unirăți de asistenta mcdico-socialc

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei MK'lulr

Alic cltclrmcli iu domeniul asistentei

Credite bugetare

Angajamente

bugelarr

Angajamente

legale

Pluti

efcctniHc

Angaj» mente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7-5-<i

«

26.417 NO

27 770900

27 017 704»

2 71H2 4»

26 9(>2 335

70 1(M

?7 12’2 51?

42 253..MO

44 .521 tui-

24 IIJ6 368

18 4.10 603

18.431) M3

15073,8'5

42 25.1 140

44 32? 100

24 IfH, 36ft

18 43(1 60.1

18 4.M16IM

15 071835

41 165,340

4Î.&7U.1U0

22 454.441

i(> 778,676

16 778 676

13 421.908

1 088 MO

1.632000

1 651 927

1 65! 927

1 65 1 ‘»27

1 651 927

33.594.42a

55.659 190

54 015 705

54,(125 705

5389! 1)3

1 34 592

39 1 2t> 400

2048,9,24U

41753.920

41.312.037

41.312037

41.112037

20.4 *9.532

5.376 non

5.376.000

4.071 375

4.971.375

4 97 1 275

4.727 14.5

6O35.72Q

6.715 030

6 130 572

0 130572

6 130.572

6 112 818

1 675.020

1 675.1)20

1.470 827

I.47D.8Î7

i 470 827

1.470 827

4 995 MO

27,000.3711

26 947.113

26 947.1 f 3

26947.113

12.306.162

l 987.500

1.987,500

< 79? Mo

1.792.250

1.792.250

1.792 IV;

10 885.1W)

10.865,270

10 *49,646

10,840.646

0)8-19 646

10.8211312

2.IMC.0U0

î.lMtHUXJ

1 .864 022

1 «4 022

I 729.4 50

134 592

1 866 556

116.607 950

125.509 380

125 401 888

117 334 668

1’7 C4 668

1)8 246 946

«4 595 510

‘>0 759.450

>81 737 15.1

86 ‘>79 3!;7

86.979 =07

LS‘j

84.595.54IJ

90 759 450

<X; 737 453

8<>,97i) 507

86 ÎS 1 259

27 333 540

31 250.5JO

’>) ’ 12 8«2

26 90 l 608

26.■«13.608

27 88' ISO

3 678 870

.'>.-180.421!

3.450 vet

1 459 5M

; .156 5 U

‘ -i$r

1 18») 0M

Iu 148.)

1 (!19

i (iHJ

I.L'H

J V?     t

Capi* toi


Sub-


Pa- Gru-


capi- ratei graf


pa /

Titlu


Ar

d

eal


Aii

IK-

a(


Denumire indicatorCredite de angajament


7000 02

7002

50

7402

03

8(XK) 02

8302

8302 03

03

8302 03 30

8402

03

(11

06

02

87(12

04


H                                             I

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

IjOCUINTK SERVICII 51 DEZVOLTARE PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor vi dezvoltării comunale

PROTECȚIA MEDIULUI

Reducerea ri controlul poluării

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

AGRICULTURA, SILVICULTURA.

SI VANATOARE

Agrkuhitra

Protecția plantelor st carantina

fi f omenit ar n

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

TRANSPORTURI

Transport rutier

Drumuri «î poduri

Transport aerian

i Aviația civila

' ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

i Turism


Pug. 3

Credite bugetare

Angajamente buget urc

.Angajamente legale

Ptali

efectuate

Angitjaincnlc legale de plutii

Cheltuieli

erectile

inițiale

definflîve

2

3

4

5

0

7-5-6

X

I.OW.IW

10 LXX)

1 iJl'i

1 019

i o io

4 30 961

5 465.200

6O1W.82O

2.172 012

2.472.D.U

2 434 I1H

<129

7611610

4 R5 VMO

5 258 f>zn

2 472 032

2 4721112

2.434.103

37 929

2 6! 1 610

4 851000

5 258.020

2 472 W

2 472 032

2 434.103

37.729

2 611 6I(J

M2.2DD

822.800

6I2.2W»

822 «XI

!2t; M3.8SO

KM 765U6Q

53 543.461

53.484 Wi)

53.48? 255

1.8’6

19816 312

855.25G

863 260

856/W

856 $04

855 U?N

1.826

1 4! 7.46/

855.250

HftJ X)

«56 <W

8% 904

855.(778

f 826

1 447487

592.7(0

600.720

508 7K’

598 78»

596.956

1 8’6

593 071)

162.541)

262540

258.122

258AÎ2

258 122

851417

t|9. ] 88.600

KH.S.tS.190

52.515 445

52.456.111

52 456 11.1

18 305 401

62.311.(100

73.036 82(i

43 975.46 4

43 916.681

4.1916 08!

18 2.14.871

62.811 (XX)

73.036 820

4J 975.463

43916.081

43 916.1)81

18 234 871

56.377.600

30 501 370

8.540.032

S. 540.032

8 540.(112

70.531

56 377.MX1

30.501 37(1

K M(1 JB2

8 541J.f;.t2

8 5-10 032

7Q V!

3t>3 610

|7| 064

171 064

171 (8:4

i:5

363 611}

17 1 JXM

17 t 064

17; ,t.n^

93 423

Capitol

Sub-cupi-

lol

Paragraf

Grapa l Titlu

Ar

ti

col

aii-

oral

Denumire indicator

(.rodite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

--------------------------------------------1

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angaja merit r Ic gute de plutit

(’helluieli

efctlhv

inițiale

defini rin

A

K

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

'rOTAL CHELTUIRI J

■«).’ 705.300

416 2?3 IOC

3’2 352 771,

308 481 612

308.iMJ.C75

32-1 567

258 l’il 199

01

CHELTUIELI CURENTE

X7H-^24Anu

283.881.240

242 309.1)24

234 593 102

234.168 988

124 1)4

23.5 482 84!

10

TTTI.U1.T CHELTUIRIJ DE PERSONAL

75 57Î.7«C

76.558.200

75.SO7.275

7-1.KS2.67-r

74.8-1 (-177

W 107

76-161 772

10

UI

Cheltuieli sakuiale. iu bani

St 421.150

61 996. W

61 459 841

60 838 046

60 810.32’1

27.717

a? 121 029

10

01

01

Salarii de baza

56.S2.1.MU

57.175.840

56 lMX1 J 29

56.463 562

56.456.6.15

6 927

57.714) 848

10

01

05

Sporuri jwntni condiții de munca

1 261.000

1.154.120

1.154 J20

1.049 197

i.on.m

< 509

t.066 172

10

01

06

Atic sporuri

69.30(1

49560

47 746

47 650

47.-137

213

47 465

10

UI

OK

fxxtd de premii

ibU.WAl

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

52.000

62.000

60693

(O.09.i

6(1.693

63 439

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

1.358.770

1386.770

1.375.052

1.374.319

1.371 607

2712

1 '71 >86

10

01

12

Indemnizații ptalite unor peraoane din

afara mutat ii

087.721)

712,940

<>85.289

(4.8 082

668(182

697 8 1

10

01

13

Indemnizații de delegare

111.44C

115.830

66 053

36.814

34 <115

2.779

34.0.15

10

01

30

Alic drepturi salariate in bani

1 077, MO

1,239 W

1 170 759

1 137.729

1.128.152

9 577

1.129.952

10

03

Conlributii

14 151540

I4.561.K5O

14.347 434

14 (J44.(»28

14 Q.VI.US

H .480

14 040 743

10

03

01

Contribuții de asipirari socialo de

stat

9,745. ton

9.818.13(1

9 734.257

9661 (T5

9 650.94-1

4 UI

3N-1 (Mt>

10

03

(12

Contribuții de asigurări de șomaj

325.670

3MT20

302 757

795 149

204.792

357

HH 252

10

03

03

Contribuții de asijrurari socialo de

canaJatc

3 210.090

5.271:720

3.234.364

3.191.275

3 18t- 519

■1 726

3 255.858

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

IC3.S2O

it».66O

103.136

99.011

*>8.374

<>.37

1011 225

10

03

06

Contribui îi pentru concedii ri

indemnizații

765 860

1.CM 2 630

952 92'1

7*>8 118

796.489

I 029

518 36?

2(1

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

.50.173,960

5 1.718 900

38 925 890

32 732.5*0

32.582 3(8)

150 28L1

31 75) 5.f|

20

01

Bunuri si servicii

1 ‘ 356 2W

16075000

13 818.019

1 1 ..IX-J/KS)

11.279 l<4

IOVII*

11 5»4 86 >

20

01

01

Fui nit uri de birou

539 9'1(1

jfri 4(H)

519 47 1

4>U 149

V(.. cj

t'r! 746

.'5’1 f’U

20

(ll

02

Materiale pentru curățenie

557.970

568 1W

542 027

3x2.530

4K2 V* 5

137

VI

Paj*. 5

Capi

tol

Subcapitol

Pa*

ni-graf

Grupa l

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite tic angajament

Credite bugetare

Angajamente

Imgilnre

Angaja meu Ir legale

Pluti cfetliiBtr

Angaja minte legiiir de plutii

Cheltuirii

efective

inițiale

definitive

A

H

1 2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

03

liKalzu, iluminat si juriu mntrica

.1.290. ne

4.240,400

3 9‘M ,13(>

1.I7K.7W,

3.153 102

25 '-S4

3 3IX 055

20

01

04

Apa, emul si salubri talc

6ttt 2711

715 770

672 USB

5500.57

350 020

37

553 9X7

20

01

05

Carburanți 6 hthririanti

M5.I0U

Mll.770

524 050

460.665

45 X 956

l 709

J!W .126

20

01

06

Piese tfe schimb

15940(1

152 000

50 665

50665

St) 341

324

20

01

07

Transport

115.300

12.5.9W

115 S’U

115 6’X

112.943

2715

1 12 1128

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, te,

inter oct

6?1 220

752.120

60S 116

*46.4511

538 7a 2

1 708

543 914

20

01

09

Materiale si pr eston de set vicii cu

carac ter funcțional

!.-lK9.600

1.854.230

1.423.969

1.056.746

1.651 IM

3.582

I (142 431

20

01

30

Alte bunuri vi servicii pentru

întreținere si lunci turnire

S 2*320

6.466.070

5.307.286

4(04 95-1

4 603 490

1 404

-1      736

20

02

Reparații curente

2? 916.4*00

20.353.620

12 (ri2 257

1 2 X-3.794

1225'1428

4 .366

12.132 9X6

20

03

Hrana

4 885.710

6.251 l(®

6.171.341

■t I87.42U

l 161

23.592

4.389 553

20

03

01

Hrana pentru oameni

4 8»5.710

6.251.100

6 171.341

4 1X7.42(1

4 I63.8JX

23 592

4 3x9 553

20

04

Medicamente ci materiale sanitare

502.2X0

445.2X0

445.057

25 4.373

251. (Wf.

277

271 tuX

20

04

01

Medicamente

179.790

359.790

359 7X2

218.132

2IS.2LTO

123

225 *22

20

04

02

Maicrtidc suniurc

12C.M0

«3 640

83.437

3 1 20.1

31 uw

IS4

w 4(10

20

04

03

Reactivi

■1 620

20

04

04

Detinfecranti

I.H50

1.850

1 838

1.X3K

1 838

1 020

20

05

Bunuri de natura obiccicfetr de inventar

t .225 Oxii

2 427 93f)

2 IM M3

l 2?4 316

1 210495

7R2I

1*47 672

20

05

Ol

Uniforme si echipament

207.1X1

W.’4O

4X7.2«>

193 »lf,

1**2 771

.54.5

7 91 1

20

05

03

lenjerie si accesorii de pul

122.910

766.410

266 410

W 9W

2

1 068

20

05

30

Alte obiecte de inventar

85C.Q.3O

1.674.2X0

1 349.663

99 1 fri'l

981 785

7.274

1X8.690

20

06

Deplasări. detașări, transferări

775.050

33 7. trib

20*7 251

131 nxx

1311 9X1

l()7

128 961

20

06

01

Deplasați interne, detașări, transferări

rilt) .050

363.8 IO

T 74 4112

96 239

% 1 12

107

77 triSO

20

06

02

Deplasări ni straiitotalt:

Ifd.OtXl

16X.SI0

34 649

l-l 540

34 SK

H 9 28

20

11

Cart:, publicații si mukriuie

documeni are

[              2W1.22U

277.910

25b 93b

250.631)

251) 395

|                     ?35

71.779

Capk

toi

Subcapitol

Pa-

ru-

l-raf

Grupa /

Titlu

Ar-

ti

cul

Aii

iw-

al

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

hugclarc

Angajamente legale

Plat!

efrctinite

Angajamente legale de plutit

Chel țuicii

efective

inițiale

definitive

A

B

1

■)

3

4

5

6

7=5-6

S

20

12

CuttMiIlania si cxperiiza

161.000

<J (W

20

13

Pregătire profesionala

321316

208.520

264 311

60 828

59 818

1.010

59.8(8

20

14

Pinteelia muticii

l1) 570

33 120

28.56(1

26.522

l tt*

22 Mi

20

16

Studii fi cercetări

1 MIC

l.XCO

20

19

Coruri buni ale.odniinislratici publice

locale la reali zarea nnur lucrări ni

ser vie ii de interes public local. in baza

unor convenții sau contracte de asociere

IW.40U

20

24

Comisioane si aho costuri aferente

împrumuturilor

.Ujv.(XM)

?W.OOO

148.735

I4tt.?35

148 7 »S

148 7 55

20

24

02

Comisioane si alte costuri ol eterne

iinprumul nrik»- interne

305.tX»

209 000

148 735

148 '35

148.735

W 7’5

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acliuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

OTtt.rx»

670.0W

447 764

447 769

447 760

44? ?69

20

30

Alte cheltuieli

Î.IW/MD

4.102.000

2 420341

2 354.139

2 34?

r-.-toO

2 285.228

20

1(1

OJ

Reclama si publicituic

172500

17'2.300

132 178

132.178

129.864

2 3)4

132 147

2Q

30

02

Protocol st reprezentare

50000

62 SXl

(9 014

19.014

19 014

14015

20

30

03

Prime de asigurare imn-viata

172 570

I72A20

62.125

62 H?

59 501

2.610

60.628

20

30

04

Chirii

5174X1(1

519.000

513 269

511 .'60

5L3.JW

513 1(15

20

30

07

fbndul Președinte tui/Fondul conducttio-

Hilui iiwlilutiri publice

25,000

25.1X1(1

7.565

7 565

7 565

7 56,5

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2 602.190

i.iso.atio

1686 190

1 619 W6

1.618 46U

i 5.36

1 552 568

30

TITLULUI DOBÂNZI

4.WHIW

J.748.9W

3.555 923

1.5.55 (C3

t 555 *21

3 49’761

30

Oi

Dobânzi aferente datnriei publice interne

4 540.000

l. 362.770

1 W1 Of;-s

1’43.(IU

3 291 (K'-l

1.238.5(5 5

30

Oi

OJ

Dobânzi aferente datoriei publici:

interne directe

4 34ti W4)

1.162 770

3 2 93 (xM

t.2*i.1.0W

3 2 93 VO I

1 2 j 8 M 5

• ki.Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ra-

Kr»r

Grupa / TMJu

Ariile!

Alt-uc-al

Denumire indiciilor

Credite de ununjamcnl

A

H

130

02

Dobânzi alaunle da lor Li public? externe

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

50

50

04

ciiitiraetate de uulunaicaii de credite

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fotul de rezerva bugetara la dispoziția

51

51

01

autot itai ih < kn-aie

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UND AȚI Al J=

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curante

51

01

01

Trimsfeiuri catrv imtitutii publice

51

01

39

Transferuri din bugetele kcalc pentru

51

01

46

finanțarea unitari lor de asistenta sociala m medicosociale Transferuri din bugetele locale pentru

51

1)2

finanțarea cheltuielilor curente diri domeniul m natalii

Transferuri decapitai

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

51

02

29

fi nantarca cheltuieli lor de capi tal din domeniul sunatatii Alte transferuri de capital câine

55

55

01

mstiiutii publice

TrTLUL VJi ALTE TRANSFERURI

A Transferuri interne

55

01

B

Programe de dezvoltare

55

01

18

Alic tr anr fururi curenlc lolemc

55

02

B. Transferuri curente >n străinătate


Credite bugelare

Angajamenic buget are

Angajamente legale

Pinii efectuate

Aiiîtajatnenle legale

(le plutii

Chel țuicii efectiie

inițiale

definitive

2

.1

4

5

6

7»M

«

400U0V

386.220

?.!i2.9 1'7

262.914

2<>2 9J9

253 25u

wo.wm

ÎM6 22O

262 9) *>

2n2 919

262 919

218 256

î.țoti.uou

1 .50U.UW

'< 5«j ooo

1 SiTOOClj

".tu 10 450

■W .755 +90

28 D+1.975

28.0+1 975

18 f M l .975

28 0-11 97>

20.910 450

21.+21.310

qlf> fl7«

18 516 076

18 516 076

18 516 076

II W*>50

11 917 20)

J1 015080

)! 015.UW

11 (jII.ijM)

11015 080

4 fsofiinn

5 M2.+2O

5 fX7).t>?+

5 1X77.674

5 IKJ? 67+

5 (8:7 67+

t .170.610

+ 451 «10

2 493.322

2+43422

2.19.1.322

; 4ir| ț; ;

I7.&XMKC

19    JKl

9.525 m

9.525 8'M

9.525.899

9 525 89+

17150 7IU

18 WW K'«J

9 î + 8 475

’>.14X.47<

9. t+8 +75

') 1 18 4 75

464.2<m

177.42 1

.177.42+

177-524

377 4?J

5 355.«80

3 ?¥) ’MJ

I.W 33?

1 00-5 332

I 9U+.332

i 9tî2 877

î.w.mxj

3.713.380

I 88.1.377

1 8.83 .177

! 883 37?

[ W

t ClO.Ofifj

1 830 Ct»

1 500000

1 8B3 180

1 831 377

I 88 1 177

1 88.1 17"

1 kk< vr;

i*ag. 8       - Ici-

Capi

tol

Sub-capitel

Pa

ra

graf

Grupa / Titlu

Articol

Ali-I

CredHt tle angajament

Credite bugetare

Angaja mente

bugetare

Angajamente

legale

Pluti

efect iurte

Angajamente leguic de plătit

Cheltuieli

efective

TH*-

flt

Denumire indicator

in H bric

definiți re

A

K

1

2

5

4

5

6

7=5-6

8

(către urgiuiuatii in(ernatiutmic)

25 USC

25 .W

20 955

>0955

2(1.955

19 M.f)

55

02

01

Ccninbuiii si cotizații la orga ni mic

internat imlaic

MW®

23.880

70 955

20.955

20 955

19 MX)

56

TULUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE 1)1 N

IOXDUR1 EXTERNI* NHRAMB URS ABILE iFENî

POSTADERARF.

721 ti 32

56

01

Programe din Fardul European de Dezvoltare

Regionala iILDRi

72 1.8.12

56

01

02

Finanțarea externa nrrambursabih

7’1 812

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOC1A1 A

76.161.460

82.210 tWO

76 624 b 46

<(>.026.207

79 026 163

44

75 997 Mi

57

02

Ajutoare sociale

76 16) 460

82 ’ 10.680

76 6-4 O>

'■'U016 W7

76 1126 i62

1.5

75 99/ 29J

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

(AJRIOWJ

67.308.330

6? .Xl7tS89

W». 709060

66 7|M(;IK

42

(Ki 657 !?9

57

02

02

Ajutoare sociale in untura

IÎ.837.3KJ

14.91)2 150

') M7 147

9 317.147

V i|7 144

3

9 JW [ 12

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FUNDURI EXTERNE NERAMBURSAB1U*

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

13M.I40

59 W2

58

01

PftijuuHK* din limdul European de Dezvoltare

Regionala (JTÎDR)

1.529.140

59.382

58

01

01

Finanțarea naționala

l9S.7VLt

7,72t)

58

01

02

Finanțarea externanerauibunadula

1.299.760

50 474

58

01

03

Cheltuieli nccligibilc

34)590

f 188

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

24 599,490

22 iro.580

17 449 4II

17 449 411

17 Ut 8!<*

t (4.592

17.411 7”2

59

11

Asociații si fundații

1.375JIO

J. 175.) 10

2 614.432

2.61 1.432

} 61)432

2.614 412

59

12

Susținerea cultelor

t twotioo

1 (XMJ.'Jt®

W 994

99 4 994

994 W4

959 994

59

15

Contribuții la salarizarea personalului

necferical

->.SS5 186

9.865 270

ist® i!S

9.860 3)6

9 SAP 318

9 MAI 3)8

59

17

Despăgubiri civile

8 20’) 000

5.820.000

2 110 781

1 110 7si

2 110

2 ) 16 781

59

20

Sume destinate finanțării programelor

Capi

tol

Subcapitol

Parafări

Grupa l Titlu

Articol

Ali

nt

ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

A ngajamente legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legii Ic ilc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

H

l

2

3

4

5

6

7a5-6

8

sportive realizate țfc structurile

sportive de drept privat

1 .040.0IX)

W2.tU1

KH) 244

830.244

726.588

103 656

X.kj 214

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

vuckd-culiura!

! .nno.two

i ntuffio

1.01X642

1 0.1K.M2

1 007 HM-

•0 <>3r»

1.03/! 02'1

70

CHELTUIELI UE CAPITAL

104,716.270

(17.166 020

16X42.167

IU.751) 485

0)750 012

453

22.64X 338

71

■mul XIII ACTIVE NEFINANCIARE

104 716 270

67.lMi.lU0

>6.842.197

10.750 4X5

10.7511.032

453

22.M8 Ha

71

01

Active line

HM 7)6 270

67.M6.fi20

16X12 197

10 7M) 4X5

10 ISO 032

45.1

22 MX 158

71

01

01

Consirucni

mi 4137.600

61.517 6’0

I4.W7.2WS

9.273 573

9271523

21.295 417

71

01

02

Mașini, echipamente st mijloace de

transport

1 4.26.170

IA 4? 170

j Știv VW

961.716

961.615

101

9.15 7’59

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

572 000

685 750

42' vn

<60.491

«>0.49.1

1X2 457

71

01

30

Alte active fixe (inclusivreparații

capitale)

! 3 10 .MM)

1 61(1 4X0

222 257

154.751

154.40!

352

2U 751

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

intRSJWO

65.038. 110

64 292 802

64.292.K02

64.292.802

81

TITLUL XVII RAMHURSARI DR CREDITE

i 1,005. OT0

OS.OMAIO

64 292 802

(rl ?>2 X02

64 2*J2 X!)2

81

01

Rambursări de credite externe

fi «KrfMXl

6 MM: OOO

fi

6.2.59.6W

6 259660

«1

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

6 60T..WO

fvW6(W

6 259 660

t» 239.660

(• 259 MCI

81

02

Rambursări de credite interne

12.450 00(1

58.432.910

<-K f) 1,1 142

58.031.142

58 031 1 O!

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

12.459.000

5M.12.910

58.033.142

58.01.1.14’

58 013.142

84

FI ATI EFECTUATE IN ANH PRECEDRNTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

•i’im

1 UI 747

J 15! ’I7

-1.151 747

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1 K11»

-1151 747

-1 151.74?

•! 151.7*7

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

• •

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

m-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

fcrar

11011

col

at

tctuperaie in anul eureni

85 01 01

Plăti efectuate in anii prccedemi si

recuperate iu anul cijrvnt (SE)

85 01 02

Plai i efectuate in unii prccedcnii si

recuperate m anul curtnt tSD)

5100 02

l'jrtw l-a SERVICII PUBUCE GENERALE

5102

AUTOR TVA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNI*.

01

CHELTUIRI.! CURENTE

10

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL

10 01

Cheltuieli salariate tu hani

JU 01  01

Satirii de bani

10 01 08

Fund de premii

10 01 12

Indcnuiimii plai iu uixir persoane din

afara unitalii

10 01   13

Indemnizaiii de delegare

10 03

Contribuții

10 03 01

Contribui ii de asfeururt siH'iak- de

sini

10 03 02

Contribuții de uMjuwi do șomaj

10 03 03

Contribuții de asifirrari sociale de

șamttaJc

10 03 04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de numea si huli profesionale

10 03 06

Contfibitiii pentru concedii sj

iiKfe mnizal ii

20

TITLU1. II BUNURI SI SERVICII

20 111

Bunuri si scoicii

20 01 01

Furnituri de birou

Credite tle ț angajament

Credite bugetare

Anguju mente

bugetare

Inițiale

definitive

1

1

3

4

-12810

-1 LSI 747

-13 (510

-976.914

-174 79.)

44 512,500

.t6.ltiS.Ml)

25 738 VW

.11 -tW.ofiț)

28 388 «00

; 12 W

Ml Mu.diu

37 566.050

20 1UU..16.5

11 214.260

10.465 300

10 222.484

9.I3K2.WO

S.Stll.tXM)

H .121 980

$ $6.1 fMKI

7.936 R70

7 01J IM

itXI.Ot»

450.1)0)

4 10 800

404.446

69.940

53.130

7.1115

2 I5I.3ZQ

1.962 201

t p)« 5tM

I 424.1)511

1.33<» «JG

t .111405

45.070

45.! 'A)

40 765

16# 6W

I.UO-Ui

1 1,520

13.720

12.500

21)0000

125.000

99.728

7(6)7460

7.W.O50

s ttX'ltjt

5 102.4 60

5 161 B.Șf.i

i 5W 5t'K

210 0)0

lltîțW

HJ.l 714

Angajamente legii te

Pinii efectnule

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

5

6

7=5-6

8

-1 tSI.7 17

-1 151 747

-i>-6 454

-476 954

-TUI 793

. 1 ’4 793

25.678.0* >0

25 6)3 ’f)7

Stil

26.4.16 «04

20 (8.2 399

19 *8)7 5(6

t>4 881

’u $«*) 539

31). UX) 305

20 .035.482

64.881

2li 2.1) 388

ii) 222 484

10 222.484

U) 792 t>78

8 32.1 U80

8.123.980

8HS t 967

7.9)2 129

7412 429

8.3’W fe-8

404.446

atU.4*6

4)4 $94

7 ti>5

7 105

7 1(15

1.898 $04

1 S‘)8 M14

l.‘i!t!) 711

1 3LV-R.5

t 31.) 16$

1 9)1 696

40 765

40 ?<!$

■11 167

132 016

432 1’46

157 853

J 2 5W

il NXt

13 242

■49 728

99 728

"4 254

5 )18«)1

5 054 020

64.883

4t;8î 187

3.s‘R) $68

3 St 1 918

57 nZO

l 409 516

20.1.744

149 011

54 7 i 5

1 U 29 >


Capi* toi

Subcapitol

Pb-

ra-p-af

Grupa /

Titlu

Arti

col

Aii.

ne-

a{

Pcnumlrt indicator

Credite de anjpijHment

A

K

1

20

0J

02

Mitlc’ftak pentru curuietnc

20

01

03

IncalzÎL iluminai si forța motrica

20

01

04

Apu. caiul si suluhriutle

20

01

05

Carbunmti si lubrifianti

2(1

01

06

Fiece de schimb

20

0!

08

Pusta. telecomunicații, radio. tv,

inter net

20

01

09

Materiale ci prestări de setvicii cu

caracter funcțional

20

Ol

30

Alte bunuri ni servicii pentru

mitvtinerv si funcționare

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Drplastici, detasari. transferuri

20

06

01

Deplasări interne, detașări, ttnnșfcniri

20

06

02

Deplasări in strai natale

20

1 l

Caiii. publicații si materiale

documentare

20

12

Consultanta si expertiza

20

13

Pntgmirt pitifwionah

20

14

Proiecția muticii

20

25

Cheltuieli judiciare m extrajudiciare dcnvtite din acțiuni ii> reprezentureu intereselor stalului, potrivit dis|X>zit ii lor kgak

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

l’tati

efect ttale

Angajamente

legulc tle plutit

Cheltuieli

efective

(nit inie

defini live

2

3

4

5

6

7»5-6

X

■fj.ooa

IO (O)

19 103

19 103

19.103

11 023

391 .1XA>

39 M)U)

229 A1G

220 940

2.29.555

385

215 m

sacou

SU.OUC

*2 381

22.381

22 38!

22 ta?

165 (X»

165.000

110 0 M

! 1(3(114

1118 417

1 617

11 s ?66

i2(UW

120.000

25.605

2S 605

23 605

tv

29U.IXX)

240.00(1

169 1J4

169 J 24

168 977

14?

166 948

52G.OOC

52O.COO

252 S42

252 S42

Z52 !W2

202 924

3 3M>-4«

2 566.795

2 5<6 795

2.506.037

7,'K

2 5.50 M,9

.WO.IJOt)

45(1 OtXJ

279 57?

279.377

2?K.f>57

920

2 ta 316

150.000

•>50,000

253 215

253 215

249 155

4 ( W)

40 5K<J

15(1.000

450 (W

75V2ÎS

’SI 215

249.1.55

4 ()6()

4Î\>K9

5S0JXXJ

JUU.OOQ

41.212

41.212

41.212

38 291

400.000

naooo

11 576

1 1 576

13 <7(.

1 1 5'.’(.

ISO aoo

tan.țflo

27.6M1

27 636

27 uk>

2.1 715

50.000

50 OOO

3-1 450

34 4.50

34 >50

45 5:>i

150.000

50.4X0

JM.fMD

19 000

17 35(.

I 7 356

17.356

17 >5',

3 <>oo

.1 000

07C.0D0

6?0.a>0

447 769

447.76*1

m.Ttw

444.769

48X7510

7 1 5.000

445 756

445 7sfj

44 1.17.1

1.283

172.000

172 (>W

131 878

tai.s1»

I2*J 595

1 253

tal ss?s

Capi

tol

Subcapitol

Para-Itruf

Grupa / Titlu

Articol

AliJ

nc-at

Denumire intlkslor

Credite de angajament

A

K

1

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

03

Prime de asigurare noti-viata

20

30

07

Piuați)! Președinteiut/Fonilul conduc ato-

ruhii instituției publkr

20

3(1

30

Atic cheltuieli cu bunuri si servicii

55

T1TI.U1. Vil ALTE TRANSFERURI

55

01

A. Tt auster uri interne

55

01

18

Alic transferuri curente interne

55

02

H. Transferuri curcnlc in strninalnte

(către organizații miei naționale)

55

02

01

Contribuții m cotizații ta organisme

internaționale

59

TITLUL XI ALT1- CHELTUIELI

59

11

Asociații si linKtatii

59

17

Despăgubiri civile

70

CHELTUIELI Dl*. CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVI- NUF1NANCIAHE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, edn pan tenie si mijloace de

transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si uite active eorpcNate

71

0)

30

Alic active fixe (inclusiv reparații capitule)

84

PLĂTI EH-'CTUATE IN ANO PRECEDENT! SI

RtX'Ul’ERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX 1*1 ATI liW-CTUATE IN ANII

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

f’lati

el vet linie

Angaja turnir legale de pialil

Chclluicii

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

(■

7j>5-6

8

5000C

50 000

17 009

17 00)

17 00)

17 0»

I2().OW/

I200U)

24 MV

24 646

24.046

24 Nt

25 000

25 000

7 565

7.565

7 565

7 56.'

12I1W

348.1X0

264 658

264.658

264 658

204 659

2S.88C

38.890

(1765

31765

.13.765

.12 ,lil>

I2.810

12 8)0

12.810

12 .8)1.1

12 hlO

12810

12 8H)

1? 8)11

1 2.8 1(1

12.816

25 W

25.880

20 955

20 95 5

20 935

)9 SI®

25.881)

25.880

20 .95.5

20 955

20.055

19 .SUI)

II.18.MH)

9.(95.310

•1.725 2(1

4.725.213

4 725 2(,1

4.725 21 î

1375.111)

3.175 110

2 6)4 412

’ c?H 412

2 614 432

2 6)4 412

7.808.00)

5.K2O 000

2 HG 7SI

2 110.78!

2 110.781

2 1 IU 781

1.268.770

822750

III 946

10 t .046

H11 946

.178 JSI

1 2158.770

822 750

l > l 446

10! 946

10) 9 (6

4'8 ! SI

I J®8 770

822750

I5l 946

101.946

158 1'1

460 0»

18 865

408770

4 0) 180

9 I 078

94 tj'8

94.678

?IW( ÎVM

waooo

300.000

50 l¥»

4 545

itWoOO

ii» 570

7 268

7 268

7.268

12? 847

-JWX2

-1 19 912

-1.6)912

Capi-

Subcapitol

Paragraf

Grupa l

Titlu

Ar

ti

col

Aii' ne-

Ml

Denumire indica lor

Credite de angajament

Credite bugetare         |

Angaja mente bugetare

Angaja mente

legii le

Pluti rTccl linte

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7^5-r.

X

PRECEDEN11 ST RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-13'2 Vi 2

-1 39.912

139.912

85

01

Pfaii efectuate in anii prvmicrui si

recuperate in anul L’urent

139 9f 2

-139.911

-139.912

85

01

Dl

Plat) efectuate in anii precvtfeisli ti

recuperate in anul curent țSFj

-139 912

■139.912

■ LV) 912

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERAlJi

7«57.Mlf)

3JJ62 050

1 Si| i O.H

l.9!l 053

1911 OH

2 104 769

01

CHELTUIELI CURENTE

7 K57.1t?b

2 140 114

2.140 114

2 Hn 114

’.. 157 «77

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

273.520

228.050

21)2 404

202.401

2(72 W4

2IU 500

10

01

Cheltuieli stdatialc »n bani

187.7211

186 74tl

165.84’

165.843

!t>5 843

176 TW

10

01

12

Indemnizații platite unor persoane din

afara unitatii

182.7211

IW>7«!

165 tU3

165.843

165.843

176 719

10

03

(Âminbutii

4l.lt»

41.310

36 SUI

36 561

36 5(i1

39 76 (

10

03

01

Cdntrîhurii de nkigmari sociale de

stat

28.870

M4Hi

26.130

26 136

76 1 3e

27 925

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

VIO

940

874

«4

«24

881

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatnte

9 500

UIMO

7 9-15

7.915

7.945

9 |'>)

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente d<’ numea si boli profesionale

270

29f)

249

249

2 40

IM

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

t 550

i r>w

1 407

f 407

t .407

1 Mit

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

210 tlCHi

2 10 (M/1

4Ș 017

45917

■H *>17

40 5K4

20

01

Bunuri si servicii

1 Ui IXXi

112 060

l| 298

31 29X

11 298

37 029

20

01

01

Furnituri dc birou

Î4.1X»

IJOCli

12 28 >

12 28?.

12 2M

J2 2X3

20

01

02

Materiale pentru curățenie

4.070

4.720

4.719

171'»

4.719

4 7|9

20

01

05

Carburanți si lubiifiatui

11 tWi

9 OCT!

8 865

R 86\Ș

8 .865

14 7 (8

20

01

08

Posta. telecumunrciUii. radio, b,                       j

Capi-

Sub-

Pa-

C»ru-

Ar-

Aii-

Iul

capi-

ra-

pa /

li-

IH-

lol

Kfar

Titlu

coi

Hi


Denumire indicator


Credite de angajamentini Cinei

21)

01

09

20

01

30

20

02

20

05

20

05

30

20

06

20

06

01

20

II

20

13

20

30

20

30

03

50

50

04

51

51

Ol

51

01

01

51

02

51

02

29

70

71

7)

(0


Maferiofe si predări de servicii cu caracter fu ne timid

Aitc bunuri st scrvfeii pentru

ini reținea- si funcții «rare

Reparații cureilic

Bunuri dc natura rtbiixlcliM- de inventar

Alte obiecte de inventar

DepkbKtfi, deuisari. transferuri

Deplasări interne, dciasari. transferau

Cârti. publicații si mul er talc

documentare

Prcga t i re proferi o rida

Alte cheltuieli

Prime de asigurare nun-viata

rrn.iiL v funduri di» rezerva

1 nud de rczwvu bugeiara la dispoziția

au 1 cătai i lor locale

TITLUL VI TRANâl-T.RL'RI INTRI- UNITATI ALE administrației rum.kt

Transferuri curente

Transferuri către in.stiuitiife publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital calic

institut i i publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

ITILUL XIII ACTIVE NLHNANCIARL

Active fixe

Credite buRclnrr

Angujamcnle bugetare

Angajamente legale

Fiat!

efectuate

Angajamente legale de pltilil

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

4

5

6

7-5-6

X

i.aMJ

.1(W

2 JP

2.117

2 11?

2 IX :5

■2 bOC

2 000

1 126

1.326

1 326

1 .126

1UU.UOU

‘*y.28O

I.W

1.988

1 988

1 988

5.000

7.000

6.457

6.457

6.957

o 957

,v«W

KX»

21574

1W4

2094

3.000

Kw

2094

2.(774

2!/>4

44-000

44.W0

>.726

3.726

1.726

1 724)

■M.CTO

44.000

i 726

1 726

3 726

1.726

2.000

2000

t 842

1.842

1.8-42

1 K4>

19.(8»

N.WO

1000

KYXl

3JXX3

KJOO

5.500.0%'

1.500000

5

J SUI 1100

1 924.04X1

1 924 000

1 89 1 791

1 SOI 7Q{

s mi,?rn

L.H9J 79 4

! 0.18 000

1.838 000

1 8115 795

1 805 745

1.8115.795

1 8U5 795

1.8580»

1.8.4» 000

1 805 795

i 805 795

1 805 7‘»5

1.805 79 5

86.006

KOtX’iO

85 '>98

85.948

MS 9'18

85.998

8o .000

86 OOU

>8 5 998

85.09»

85 '198

ȘȘ W

46 89?

46842

4t; 892


Crtpi-

Sub*

Pu-

Cru-

Ar-

AII.

ici

capi-

ra-

pa /

li-

Î>C’

Denumire indicator

lol

graf

Titlu

col

alta. htpuiiienie m miihwte de


tratispon


Mobilier, uparatirra birotica si alic


active corporale


PLĂTI EH'CTUATE IN ANII PRECFDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Trilul XIX I’l-ATI lil-lXTUATC IN ANII


PRECEDEND SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Pittlt efect (laic tti anii j^Ocedcnri si


recuperate iu anul cnrenl


Plali efectuate in anii precedentt si


rvcupcrmc ijj amil atttnt (SIS


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


ÎMPRUMUTURI


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL. II BUNURI SI SERVICII


Comisioane 5» alte costuri aferente


împrumuturilor


Comisioane si ahc costuri aferente


i mp rum ut uri lor interne


rrri.UL tu dobânzi


Dobânzi aferente dat un rt publice inter»?


Dobânzi aferente datoriei publice


interne directe


Dobonn afetviiic datoriei publice


externe


Dvbanri aferente erectilelor externe


Credite de angajamentCrwtUr bugetar»

Angajamente

Imiictun’

Angajamente

legale

?!ali

eFet'ltMte

Angajnmtnli* legale tic plutii

Chdtokli

(•reții te

inițiali*

definitive

2

3

4

5

7=5-fi

17 'x;7

?H 9X5

-279 0X1

-229 081

-220.081

•2 29 .OH

-219 051

-229.1W 1

-220 (Wi

-229.081

•229 t)Ki

-229 0X1

-22*70X1

-229.0X1

5.245.OW

.1 957 WO

J 704 658

3.70-I.6ÎK

5 704 65b

.* 0’2 4o<>

5 1 IMra

1.937 990

3 704.tAH

1 704.658

1 7O4.65X

3 642.496

^IS.OOfr

.’09 IMX1

MB 7’5

148 7’5

148 V 5

118 Vil

505.000

2tW fXX)

148 733

148 755

1487 <5

t-ix 755

,HJ5 OiîU

21.1*1 dog

J*1M 7’5

145 735

l-l» 755

1 ix 7’5

4 940 000

1.74X990

3 555 921

1.555 ‘125

1.55.5 9?5

1 4'J* 76!

■t.mooo

t 17:1 770

1 297 004

3 295 (Xțd

1 '911)04

' ? AH srj**

4 mo.nou

1 597 ??u

1 293 004

1 291 (!W

* 201004

’ 2.’6 5(i5

■Kxj.ira

186 _’2l i

262 9I<1

262 9l‘i

2f< 9)*?

:sr*.

Capi

tol

Sub-

capi

tol

Pa-

ra-

Ktut

Grupa / TitJn

Ar-tf-col

Aii-

ne-

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugelarc

Angaja mente bugetare

Angajamente legale

Pluti

efectiiHle

Angajamente legale dr plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

l

2

3

4

5

6

7=5-6

X

iiinliacUtk- de ordonai or ii de iiirdile

KX) CM»

isr.,220

262 .*>!’>

.'62 919

J5.5 ,!5{.

6000 02

Pacte» 11-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NATIUNAIA

1 WI.4W1

1.329 W)

27 J

939 273

9241140

15.233

X5 612

6002

APARARE

«M.OOO

604 f >00

321 W

.321 983

321983

(31 2'8

01

CHELTUIELI CURENTE

3-t'iWU

319.000

2t> 1.438

267.438

207.438

31,6 ;3tJ

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

549.000

549.000

2i>7 438

267 438

267 438

306 7X1

20

01

Bunuri si ier vicii

365.500

365.500

219 .347

2 19 147

219 341

257 [W.1

20

01

(H

Furnituri de birou

45.UXJ

45 ooo

29 398

TI 398

29 3'18

2'J 198

20

01

02

Materiale pentru curățenie

8.0W

mx»

7.772

7

7.772

7 793

20

01

03

incului, iluminat st forța mocnea

SO.OTO

«COT

82 210

82.210

8? ?ICi

8? 2»

20

01

04

A[«. câinii si salubritate

J7.51»

24 300

20 499

20 1W

20 499

20 199

20

01

05

Carburanți si Inbrifcmti

45.000

45.000

16 445

20

01

06

Piese de schimb

5 000

5.(XX]

20

01

08

Posta, telccomun lealii. radio, tv,

internet

4S.IM

15.1K3O

36 153

3<>.I53

36 l\i

37 155

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter tu ne tio tul

5O.IMX)

UJ.OTC

4 212

4 232

4 252

4.212

20

di

30

Alte bunuri >> servicii pentru

intre tinere vi funcționare

70.000

7« (sCO

'9 083

.19 083

39 Os 3

y) iisî

20

02

Reparații curente

too.non

trxt (XXI

s 3 ?r,S

33 265

33 ?f,5

13 265

20

<15

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.00U

(•2 «Xj

t l’t

1 131

1131

2 r»7

20

05

30

Alte obiecte de inventar

67.18X1

rC.WO

1 131

1 131

1 1 t|

2 b77

20

II

Cârti, publkiitii si materiale

doetrn ternare

(>300

t>.50ț>

s tio

5 f’6

5 126

.5 1’6

20

30

Alte ctieltutefi

IV.tMW

1L’.fXX.I

8 sau

8 569

K %■>

20

30

03

Prime de asigurare w>n-vi,tta

lU.OtXl

10. Oă)

8 569

8.?(;'»

N N(:Q

K \r39

70

CHELTUIELI DE C AFTI AL

5> .onn

54 >45

54 >15

54 545

24 508

71

| TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

.ȘȘ.lXXJ

55.WO

54 515

M 545

54 5 15

24 51,8

C» pilot

Subcapitol

Pa

ra

graf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Aii

nc-

:>(

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legal e

Plăti circ tiuite

.. —

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

U

1

2

3

4

5

(i

7-5-6

X

71

(1!

Active Inc

55 U00

55 0!X)

54 5 *5

54 515

.5-1 ■'45

24 5(:«

71

Oi

02

Mașini. echipamciiic si mijloace de

mnsptxi

55.000

55 (XMJ

54 5 )5

54.5-15

5 1 .541

14 815

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

•i (03

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

705 4S0

715 KW)

617 290

nlV.’UO

61)21157

J.1 233

■ 14 37-1

01

CHlil.TUil'l.t CURENTE

•W.48O

4W1.4W)

399 SHA

3*.»9 886

38 1 65.'

)5 23»

175823

20

TITLUL 11 BUNURI 81 SERVICII

4WJ.4SM

480 4811

399.880

399.886

1844,53

I5.2 *3

175825

20

01

Burniri si servicii

JSS.bSO

226.280

ITi.'iTl

I7.CW7

161.944

12053

1 58 7rv,

20

01

01

Furnituri de binar

47 W»

52,tsW

45.283

45,283

33 23f>

V2.W

,rț

20

01

02

Materiale pentru curățenie

171)00

7 000

769

2 7i/>

2.70*1

769

20

0!

03

încălzii, ilumin.it si Porta irwXrica

45.(80

46.680

38.063

.38.063

18 061

« 1X13

20

01

04

Apa, canal si whibritaic

3.500

3.500

2.303

2.30.3

2

2.3<jj

20

01

05

Carburanți si iubriliuntl

w>.nm

28.5141

ty<x>8

15.91)8

iî.'KlK

12 7 2?

20

01

06

Piese de schimb

iujxxi

124.x;

l 133

LtCl

1 CU

! HI

20

01

08

Posta, relecomttmciitu. radio, tv.

interne*

27 000

11 (XX)

9 021

9fî.’i

*> 02)

9.021

20

01

iro

Mnterinle st prestări de servicii cu

caracter Funcțional

15.200

KI.MK)

8.209

8.JIW

8.2D0

8 269

20

Oi

30

Alte tmnurî si servicii pentru

întreținere si funcționare

KiîtXW

65 .'.XX)

51 WK

51 3H8

îi 3l>8

îl 3(8)

20

02

Reparații curente

5 000

5IAO

20

05

Butnni de natura obiectelor de inventar

HiO.tXMI

229.4Ț.O

212829

212 82'1

209 619

3.180

î W7

20

05

30

Ahe obiecte tic tnvt'uiiu

KKj.OTO

229 1(X>

.'17 839

212.829

2(W M9

3 I SO

1 9'7

20

30

Alte chetimeli

N SXJ

19 KW

IVX4;

l î.i'Sju

11 WO

f.1 OHj

20

30

03

Prime de asigurate ruui-viata

•>.W>

9 QtXJ

2 2W

2.26(1

2 2<tl>

20

30

04

Chitii

10 800

tfi.KtXj

10 896

11) XIX)

1!) 81X1

16 w

70

CHELTUIRI.! DE CAPITAL

225.18)0

245.400

224 434

224 414

224 4 U

58 551

Cap)-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

lot

capi-

ra-

pa t

li-

toi

graf

Titlu

colDenumire indic»(or


Credite de angajament


A

B

71

rrn.uL xi» active nefinanciare

71  01

Active, fixe

71  01  01

Consiniclti

71  01 02

Mxsirii, evhjjKiinenlr ni mijkk*ke ifc

iratu-pon

71  01 03

Mobilier, nparaiura birotica m nlte

actisv corporale

84

PLĂTI EFECTUA li: IN ANII PRECEDENT! SI

RFCUrERATF. IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX Pt ATI EFECTUATE IN ANO

PRECEDENTA SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85 01

Plăti efectuate in anii pmcedeiiii ni

recuperate in amil curent

85 Oi 01

Phtti efectuate in anii precedent} xi

recuperate in anul curent (SE)

«00 02

Panca lll-u CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6502

INVaTaMANT

01

CHELTUIELI CURENTE

10

Trn i ri. t chei tuii-j .1 r>r: pf.rson ai .

10 0!

Cheltuieli x»ii triale m bani

10 01 01

Salarii dc baza

10 01 06

Alic x por un

10 01 10

Fund pentru poMtiri ocupate prtri cumul

10 <lt 11

l-pnd aferent plătii cu ora

10 01  30

Alte drepturi salariate in bani

10 03

Uunlnbtitu

10 03 01

Contribuții de asigurări sociale de

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

A ngajamente legale

Pluti cfetltiaic

Angajamente legale de plutii

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7 =>5-6

8

225 1XX)

245 400

234 4.44

221 Hi

55 551

225.1»)

245 4G1>

224 414

224 414

224.4.14

\țt 5M

5 17'1

225 000

2.16.000

224 414

224 434

224.414

,>X 24.1

9.400

|4 92G

-7.030

■7 030

-7OH)

-7 016

-7 (J.Hl

■7 01(1

-7 010

-7 030

-7.030

7Q.U)

-7 030

■ 7 030

2.11 37 4 270

2(17,ttti»i.7(<0

239 «/> 41S

225 911 166

215 106 4 70

.714 (,96

)i:il 670 KM

•1X39» CWJ

36.1’5 457

36.121) l'K)

36 050 CK6

711 104

36.223 t’XO

3K7 Wt«J

42.21X000

36.GI2.4tsX

35.99 7.20 i

13 927 197

Hi 604

16 07(1 7K1

22 106 000

’UWOAtt

21 170‘>66

21467.3-17

21 450 211

17 116

2i.t>51i 1 '(>

17 ‘190 44(1

J 9,41X1 770

19 1II «1.4

01.1VM.70.1

19.(19X612

101*11

19. IHf* XX 1

15 691 ,5M>

I6.92X3V0

16 716 91'3

10 715 IW

16 ’OS 256

6 742

16KSS076

69. Wi:

W 5«i

47 746

47.650

4" 437

213

47 tM

5? (XK!

62.000

W W

«1.693

60.693

6.! I V>

1 53K 77U

! 3Sft 77l>

1 r$t>52

1 174 119

! .171

2 712

1 '71 2X6

S’-S 7%

'ISO 1 40

91 ! IV)

■hi rai

9 Î0.6 i

■114

■Jlt 017

■1 1 l S 560

4 491 KIO

4 119 16.1

4   M 4

■1 151 599

7 W5

4 377 r»s i

Capitol

Sub* capitol

Pa*

ra-unir

Grupa l

Titlu

Articol

Aii-ne-»L

Denumire Indicator

Credite dc anjptjftmeni

Credite bugetare

Angujamnite bugetare

Angitjnmenlc Irgulc

Plăti

efixtimlc

An iuda menit legate de plutit

Cheltuieli

vfcclive

inițiale

definiți »c

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

MU

7817 ÎMJ

3 106 (>.10

1 072 016

3 0'1 50 2

3.U69 Mt,7

1 695

3 09? 671

H)

03

02

Contribuții de asigurări de somnj

III.HO

104,020

91.441

91.434

91.191

24,4

9.’ 141

10

07

03

Crinlrihulii de asigurați MX'iale de

Mintii alt-

93)/lf»

1 (124 660

995 680

995.536

991 741

.1 783

l.liOt 416

10

03

04

Contribui ii de asigur ări |>ciHtu

accidente de munci si boli profesionale

34.1 ID

35 330

31 221

.11 2C6

04965

241

:n 248

10

03

06

Contribui ii pentru urraxrlii si

indemnizații

IS5A5U

223.170

ÎW 955

ItK.viX-

167 823

1.1)8.1

155 1)73

20

titlul o bunuri si seRvicii

,1,165.780

1.412.300

3227817

3.218 165

3 165.342

52 823

1'176 317

20

0!

Bunuri si servicii

1,062 601

1.646 MO

t.573 212

1.565.651

1 538 881

76 771)

1 551 626

20

01

01

Furnituri de birou

li .000

3-1.000

33,163

33 162

31 160

2

.10 9C8

20

01

02

Materiale pentru cunitviue

49 M»

53.000

52 895

52.894

52.89 1

t

4X N?

20

01

03

încălzii, iluminat si furia nuariea

922 atra

886.000

838 916

8.12.34?

809 370

23.177

798,822

20

01

04

Apa, canal si salubritate

106.600

74.KX)

(<9 782

68.84 1

08804

17

f* 359

20

01

05

Carburanți si lubrifiant)

21 800

13 770

20 779

20. ”3

20 712

41

2 1.645

20

01

06

Piese dc schimb

18.900

15,500

13 627

13.677

13561

64

14 478

20

01

07

Trunsjxm

in9.3W

118 IfX)

Il)8 .129

108 158

105 443

2 715

ltx5 4-H

20

01

OS

Pitită, lelreomuniretit, radio. Ic,

internei

41.600

43 KX)

42 !!6

42 G.șt

4 1 61)3

451

41 <71

20

01

09

Materiale si prestări dc servicii cu

canieter tumi ioturi

44 5<X)

■14 800

41 213

•14.239

*;j <?yn

2-ty

.17 286

20

01

30

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si fiinctioraie

JlS.lOti

351.870

340.362

.>49.354

5 ’1<i 323

31

178.167

20

02

Reparații curente

12t>X)0

407.170

401.511

401.504

401 138

(<■

-IC? 478

20

03

Hrana

1 371) J1(j

llii9.Hl)

939.351

v.n.397

9!3 M!4

23 59?

888 724

20

03

01

Hrana peiitn» rumeni

1 2701 11:

1 i)t‘) 110

w 351

9,17,397

91.1.805

33 '^2

888 724

20

04

Medicamente si itwiertale sanitare

12 c^n

11650

12-127

12 4'2?

12 15.1

274

1 ' 3(/-

20

04

Ol

Medicamente

7.000

7.«XX)

ți

6.WJ

U £7.2

1                             t-'p

6.523

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa 7

Titlu

Articol

AH

ur

ni

Denumire indicalur

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Phili efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

H

l

2

3

4

5

6

7=5-6

20

04

02

Materiale aminte

3.B0U

JKOO

3 597

.1.597

3 443

154

5 223

21)

04

04

Dtf/iu fee tunti

1 «59

I.XM)

1 838

1 8 38

J.ii.W

1 6’U

20

05

Bunuri de mUum obiectelor de inventar

tA39C

33.500

h) S75

82.86!

82 61(1

251

46 619

20

05

01

Uniforme si ixliipameni

9.r«i

unrid

*j ITJft

8 783

217

20

05

03

lenjerie si accesorii de pat

5.IX1O

3.5tX>

3 .400

3.500

3 498

2

J OII

20

05

30

Alte obiecte de inventar

59.390

7 1 1X10

70.375

71.1 K> 1

71) 129

{?

45 oCs

20

06

Dcplmari. dctatiri, transferări

21). *00

17 030

III 1310

tit.im

9.9 7’)

9 979

20

06

01

Dcphxari interne. detnsan, (nuisferari

20.300

(7.030

!t) Ull!

10(4)8

9 979

•) Ipirf

20

II

Carii, publicații si malenak

docil ii reni arc

9.010

8 7W

4(171

4 ><r> i

l 771

19()

MV

20

13

1 "regat 1 re prufeswrwli

33.500

23 670

I0.618

10694

H) t*»4

ÎO 691

20

14

Proiecția muncii

I5.S7O

19 120

18 £38

18 238

18 123

115

J 3 696

20

30

Alte cheiiuidi

50.350

175210

Î74 4J4

174-124

172 888

l <36

1 18 706

20

30

03

Prime de asiguram mm-viata

2.150

1 900

I.Mi.î

1 K(A

I .863

I Xfu

20

30

04

Chirii

2.200

2.200

1 949

J .949

I 9 19

1 949

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunnn si servicii

46.000

171.110

170 617

1706(2

169 676

1 .536

1 34 4V4

57

TIT1.UI, VIII ASISTENTA SOCIALA

12.847.3»}

14.899.12(1

9 311.689

9 3tl <>-14

9 336.008

57

02

Ajutoare sociale

12 847.3»)

14 899 1293

9 113.685

9.111 6119

9.511 6-14

45

9 1J6 1X18

57

02

01

Ajutoare sociale in nu mers r

7(2.000

40.770

4ț> 5.18

44 .542

44 5151 r

42

44 SCO

57

02

02

Ajutoare șncule in nai ura

12 777.3X0

14.852.350

9 2(i7 147

9.267.147

9 ?(,7 144

ț

9.291 51)8

59

tttlul ai ali e cheltuieli

401.UOO

59

17

Despăgubiri civile

401 OKI

70

CHEI .TU IEI-IDE CAPITAL

doc/j

m.otw

! 86 556

186 556

186 456

11X1

152   5

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARI-

198 900

198.900

i 86 556

186 556

186 45c

160

152 ‘X’5

71

Ui

Active fixe

198.900

198.901)

f 86 556

166.556

1X6 456

n*î r

l< '8 •

71

01

0!

Construcții

45 006

45 060

.u ,ui5

11.915

33 915

71

01

02

Mașini, echipamcnlr si mijkiacv <k:

transpun

I3I.7W

131 71XJ

1?I 362

131.362

IU. 2l:2

IU;

96 979

P*K- 21

Capitol

Subcapitol

Para-graf

Grupa f Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajumenle

legale

Pinii

efectuate

Augajamenlc legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

H

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

03

Mobilier, «[xtratiua birotica si alic active corporale

6.000

6 (Xjtt

o.nto

61.5M1

6000

17 8 Io

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reponrtii capitale)

16 -W

16 200

15 279

l 5 ’79

15.27*?

4 21 il

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI -SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-12.810

a>3 3r>7

■63 16?

-(>1.567

85

Tiilul XIX PLĂTI Ell-CTUATE IN ANII

PRECEDEN Ii SI RECUPERA 111

tN ANUL CURENT

-12 «10

-63.567

-63

-6.1.567

85

01

PlaJi efect oale in anii prvccdcnti si

tt-ti)|>«nre in anul eurent

■12 910

-63 567

-63 56 ’

-(>3 St?

85

0!

01

Pluti efectuate in anii precedent i si

recuperate in anul curent (SF)

- 12-Ktn

54.547

■54 517

-54 547

85

01

02

Pluti clcctuate iit anii prrcedeuli ci

recuperate in amil curent (ȘD)

-9.020

-9U2O

-9 020

6602

SANATATE

42 253.340

+4.322 ICO

24 JfX> ins

18 410 603

18 4.30 601

13 071835

01

CHELTUIE1J CURENTE

22.im.3tn

24 971 52(1

13 293 72-1

|1'91.724

)3 293 124

11419.2M

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI At.E

ADMINISTRATIVI PUBUCIÎ

22 Sd'J.340

24.973.520

! 3.293.724

13.293 7?4

13.293 724

13 293.724

51

01

Transferuri curente

5 jșk 630

6.163.630

4 145 249

-1.145.219

J 1 15 MO

4 I IS J-iy

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru rmant.irca unitul i lor de as i sicii ta sociab *i inedico-sociale

i owtowi

l.fnC.WO

1 6îi 927

J.651 927

1 651 927

1 651

5!

01

46

Transferuri din bufetele locale pentru

finanțarea chettnieiikrr curente din

domeniul sairaiat ii

a 3 70 630

4.451 630

2 -W 322

2493.122

2.493.122

2 4“1 322

M

02

Tiuiisltruri ik capital

17 .150 710

IX 869.890

9 148 475

n 148 .r>

9 148 47 5

9 148 4 ,'S

51

02

28

Transferuri din bugetele Iwale pentru

Capi

tol

Subcapitol

Pa. ta-graf

Gru

pa /

Titlu

Ar.

ticul

Aii

nc-

Ml

Omamire indicator

Credite de angajament

Credite buRelare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Hali

efectuate

Angajamente legale dr plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

H

I

2

3

4

5

6

7=5-6

S

finanțarea cheltuielilor de copilul

din domeniul sanatatii

17 350.710

tM.K69.8W

9.148 475

9.148.47.5

9 i 48.475

9 HS 475

56

TITLUL VIII PROIECTE CU HNANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

12.5 537

56

01

Programe clin Fondul European <k Dczwltare

Regionala (F1;DR)

115 517

56

1)1

02

Finanțai va externa rtcranibursabila

125.537

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19 4MK0

19 318.580

tț) 812 614

5.136 k79

5.116 8’9

1 654 574

71

Trn.UL xin active nehnanciare

19 444.000

19.348 530

ilI.Xi2 644

5 i .'G 879

5 116 879

1.654 5?1

71

01

Active fixe

t9 444 000

l‘> 318 580

10 81614

5 136 879

5.1.16 8’9

1 651374

71

01

01

CoiHlriKtii

14.4M.000

I9.34KJ8C

10812644

5 1 îb B7‘?

5 1 in 879

1 t>54 574

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

.13 594.410

55.659,191)

54 .075 705

54.025.705

51 KOI 11 1

1.34 59 2

:I9. | ir, 41.1 >

01

CHELTUlEU CURENTE

28.399.420

28.458 S20

26 911 761

2r>'.M 1 764

26 ?77 172

1 H 592

26 751 614

10

TITLUL1 CHELTUIELI Dl! PERSONAL

3 50(1.000

3 4O5.62V

3.350.67 l

3 350 671

>350.671

3 4VJ 5 W

10

01

Cheltuieli vai«riale in hani

2 W- 02C

2 776.640

2 731715

2.WH

’ 733 215

2 782 768

10

01

01

Satirii de baza

2.844.02(1

2 77| 640

2 7U 767

"2.731 767

233! 76?

2 781 120

Hl

01

13

liidemnuatii de delegare

5.1XJ0

5000

1 448

1 448

r 448

1 448

10

03

Cunlribiuii

6541.980

628 9 80

617 456

617.4^6

!•! 7 456

771

IU

Q3

01

ContnbtMii de asipuiari sociale de

stat

41'? 35U

432.850

132 626

432.62O

432.626

ll(j 3’8

10

03

02

Contribuții dc asigurări de șomaj

14.220

13 7’0

13 427

11.427

13427

1.1 680

1(1

03

03

Crrninbutii de asigurări sociale de

i ana laie

147.890

H2«9G

142 0.5 3

142.053

P 2.053

114 6.U:

10

03

04

Contribui ii de asigurări pentru

accidente de nuntea vi boli prnfesimwifi;

4.52U

4.520

4 .'66

4 IM

4 if4>

'i-u:

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

.>5.1X10

35. UW

24 984

24 9K4

24 984

2 3 14 1

Capi

tol

Subcapitol

ru-graf

Gru

pa f

Titlu

Ar

ti

col

Alintai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaja mente bugetare

Angaja mente legale

Pluti efect ur te

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7«5-fi

K

20

Trn.i;i. n bunuri si servicii

l.t’VtîțXW

tjmâtw

l 450 971

1.1.30 97 f

1 .430.971

l 249 57?

20

01

Bunuri si servicii

m.oou

*)29.3«1

687.OM

687.624

6JS?624

697.91)1

20

01

01

Furnituri de birmi

20.000

20 IX»

1*1412

19.912

19 91?

17 9*6

20

02

MtUcriufc pentru curairnic

10.000

10 WC

9 899

9.899

9 «'W

9 1 W

20

UI

0,3

Încălzit, iluminat si Turta mntnca

tiWXXMi

185 *;7

185.91)1

185.907

187 498

20

01

04

Apa. canal si salubritate

18.000

24.COO

19 7 VI

19 733

19.733

19 7 0

20

01

05

Carburanți si lubriffaiiii

8.D00

ftl.W

& 964

6 HM

0 9(d

8 1 39

20

Ol

Pusta, telecomunicații, nulio. tv.

interne!

45.0»

4SC-00

.18 2o5

38 265

38 265

18 485

20

01

09

Materiale si prestări de serv ten cu

caracter tunet ioiud

35(1.000

.150.0)11

216 287

’IO 28?

216.287

227 ()77

20

01

30

Ahe bunuri si servicii pentru

întreținere <i funcționare

I77.mo

2o5.(W

JW 657

190.65?

i <xj m 7

18’HHJ

20

02

Reparații curente

215 JW

115OX1

7? ni

77 Vi 1

77.311

77 V:

20

05

Bunuri de n»mra obiectelor de inventar

61.W0

121.0)0

91 JIU

91.120

9 J. 120

85 KC8

20

05

30

Alte tibiecie de inventar

01000

121.WC

91 120

91 120

y> 1.81

81 MJS

20

06

Dcplawi. delăsări, tiuusfemri

16.0X1

22 «»

18 788

IM ?KS

18 188

18 788

20

(X»

01

DepUbOri iMente, detașări, transferări

) i fioa

18.1X»

15 618

15 61K

15.618

15 6IX

20

U6

02

Deplasări in stmitiatatc

5.0»

5.WC

i :?c

3.170

3 170

1 170

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

2W(X»

201 Wb

IW 757

199.*37

!■» iy>

i 1 933

20

12

Consultanta si expertiza

11.000

i r wc

20

13

Pregătire pro fes i raia la

12.000

i2.ow

11 UI?

1 1.-111?

11 -111?

1 l 46?

20

H

Proiecția muncii

1 WC

t.ooo

• 72

32 J

3 22

v:?

20

30

Alic cheltuieli

252 O»

.ÎJKIXV

344 M?

Vi 4.64 2

34-1 M2

34? 477

20

30

03

Prime de asigurare rmn-viata

i î.axi

12 IX»

8 167

8.W-?

8 367

4 1 H*s

20

30

04

Chim

uo o»

Momi

nj 52<i

.114 520

314 520

04 52*r

20

30

30

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

60»

1 755

1.755

1.755

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar-

ti

cul

Ați

ne

ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angaja mm le bugetare

Angajamente

legale

Pinii

erectilele

Angajamente legale de plătii

Cheltuieli

ekclive

inițiale

definitive

A

H

1

2

3

4

5

0

7-5-6

8

51

TULUL VI TRANSHtRURl INTRE UND AȚI ALB

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 298.241)

10377.550

9.JO5.924

9JI15.924

9 4Q5 924

9.405 V24

51

01

Transferuri curente

ID0M.95O

10099.260

9 2U9.2S5

1.1U9.2X5

9 209.285

9.209.2S5

51

01

01

Tntnsleivrl către instituțiile publice

10034 956

ioowiw

9 109 1X5

9 209.285

9.209 ÎB5

’> 200 2X5

51

02

Transferuri de capital

263.290

27X290

190.6'9

196 639

196 639

196 639

51

02

29

Alic transferuri de capital vaite instituții publice

W 2W

lift 290

196 <69

196.619

1W639

196 639

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

12.915. t Jir

I2.9U5.2W

12.724. m

12.714 19»

12 5X9 606

134 592

12.686 579

59

12

Susținerea cultelor

11)00000

t ow.tx»

994 994

*>94 9*24

044.094

959 994

59

15

Cont rihttl ii la salarizarea personalului

trec Ieri cal

9 MBS ISO

0.865 270

OtE-G.HS

9B6-O.UK

9 X6() 1 i X

9 Std 3ia

59

20

Sume destinate finanțării programelor

sportive realizate de structurile

sportive de drept pnvat

t iMiior»!

961.(XU

HUI 244

SUI 2 IJ

726 5KX

1(3 656

XW.24J

59

22

Acțiuni cu caracter spinii Tic si

șocial-cullura!

i !XB (XXI

14)7X1X1)

1 0 <8 642

! 038 6-12

1 4Xl7 7iX>

W 0 j6

1.036.1)23

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

’.4(X)P0l)

2.779.87(1

2.778 954

2 77x554

2.7 ?ti

12 374.7X6

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

:t -iDo.ntX)

27W.8W

2 77» 954

2 7TB9M

2.778 ușa

(2 174 78!.

71

1)1

Active fixe

1400 000

1.779 870

2 778 954

2.7HÎ ‘»54

2.7 7H 954

12 '74 7X6

71

01

0!

Cnnstrucrîi

3 200.000

2 57V «W

2 479 843

.>.579.84 l

2 5?4 K-U

1 2.W6 75!

71

oi

02

Mașini. echipamente si mijkxict de

transport

19 296

71

01

OS

Mobilier, aparul ura birotica si alte

active corjmnde

200000

LX) 000

i99.il1

199 HI

i-J*‘ HI

45 9(3

71

Ol

30

Alte active fixe

(inclusiv reptiraiii capitale)

2 776

79

OPERA HUNI FINANCIARE

1 705000

24 410 500

24 4ț9 7 *2

24 419 ? 12

24.419.752

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

i 795.1)00

24.42O.5QU

24 4(9 7

24 4)9.732

24.4)9.732

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

cupL

r»-

pa /

ti-

tK-

tal

graî

Titlu

col

at


Dcntimirr Indica lor


Credite de ang*}mnenl


A

H

81

02

kafntntrssn de credite interne

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

 • 84

 • 85

85

0!

publice iuteme locale

PI ATI EJ-lfCTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Tithil XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plaii efectuate in anii precedent i sj

85

01

01

nxupcraic in 3nul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si

85

01

02

recuperate in anul curent (SF) Phti efectuate în anii precedent! si

01

JO

10

01

iveuperate iu anul curent tSDl ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL l CHlîl.TUIIdJ Dl’. PERSONAL

Cltefluieli salarii!k tn bam

10

01

01

Salarii de buza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de uiunca

10

01

12

Indemnizații ptoltle unor persoane dm

10

01

13

afara imitat ii

Indemnizații de delegare

10

01

30

Alte iliqiluri sokuialc iii bani

10

03

Contribui ii

10

03

Oi

Contribuții dt: asigurări sociale de

10

03

U2

Mat

Contribuții de asigurau <Je șomaj

Cretflk bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente kgule

Plai! cfivliuHe

Angajainiaik' legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

K

34.42Q.50D

24.415) 71?

24.4i‘) 732

24,419.732

IWS.OOO

M420.500

M 419.732

24,419 7.32

24 4)9 732

■84 745

4(4.745

■84.745

-84 745

-84 745

-84 745

-84 745

-84 745

«4 745

-32 283

-32.283

■32 283

-52 462

• A? 4P ?

-52 462

II 6 <>07.9511

115 509 JW

115 401 888

117 334 M.8

117 334 668

118 246 940

115 607.950

114.500 1*0

124 479 085

J îl. 77? 81?

116 7?7 812

11? .2.5'1 Ș82

37.51X1.000

.17 < 19 92C

37 519 921)

M>..59« 9 38

16 <98 918

37.011 1’3

<1,492 150

W 274 28L-

36 279 2X1,

;<) i4j) 3x5

2') 06O '85

28 941.000

28 7 5(1 .<1.30

28.750 930

28 316 2<X>

28.116 2</>

28 845 O'Oj

L25VH1X*

1 !4fl.81X>

1 I-UIROC

I.O.15.8.'’

1 635 877

1.1)56 806

55.600

il5«X)

115 013)

9 6? 9 3

r91

11500

54.51X1

>4 5011

2 5 2(4

2 5 261

25.2M

207 050

21 ti. 050

' (8 056

18.' 188

1X5 188

185 H4

7 007.650

7,240.640

7 ?4u 640

6'138 553

6 938 553

6 824 l'.Jl

■iWADno

4 776 (W)

<1 776 (W

•1 rtji 4 2 '6

4.683 276

4 7 72 5.1.’

IS.i.DW

ismxi

152 INII

144 44'1

M-î 4-19

14? 14-:

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa !

Ttltu

Ar

ti

col

Air

ne-

Hl

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Hali

efed linte

Angajamente legate de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

X

10

03

03

Contribui ii de asigurați MX'îale de

samUaw

1 604(8»

1.612,610

1.612 MU

1.569 665

1.569.665

1 598 PUI

10

03

04

Contribuții de adgurări pentru

acri denie de rrkmcu si boli profesionale

50.000

5.1 (W

53 000

48 890

48.89(1

J0

03

06

Crintributii pentiu concedii si

indemnizații

J34.M0

647.W0

647.0W

492.273

44 2.273

256 173

20

Tm.UL 11 BUNURI 81SURVICU

11.115 000

16.197.4110

16 197 4*0

10.0)3 822

10 013 81?

Hr.ffiffi 626

20

01

Bunuri ni wrvicii

4.51X740

7.355.IWU

7 355.890

4.9 WW2

4.9311092

5 320 ,M0

20

01

01

rurniltrri de birou

15». 190

172.190

172 190

9r>.«67

96.867

112 370

20

01

02

Materiale pentru curățenie

451.370

442.370

■142 370

282 «74

282 874

285 994

20

01

03

fncabit. iluininat d torta riuXrica

l 662.430

2.&09.I5O

2 609 150

1 709.«69

1.799*69

1 988.170

20

01

04

Apa. canal si salubritate

412.470

537.470

537 470

4l(i.'tOO

416 300

422 8%

20

01

05

Carburanți si hibrîfiimri

337 (XX)

Un. 0CO

319 000

255.621

255 62 l

24 1.332

20

01

08

PoMa. telccomunicuiii, radio, iv.

internet

203.62(1

298.120

298 1211

230 514

230 514

2 36 537

20

01

09

Materiale «predări de servicii cu

caracter funcțional

■wxro

WJH H.X!

«88 8X1

VI 611

521611

*>52

20

0!

30

Atic bumin si servicii pentru

intreunere si funcționare

f H7 7«)

2.UlW<7&0

2.688.7(»

i. :>2t’.43<>

! <26 4 16

1 480 991

20

02

Reparații curente

500 000

569.880

569.880

221.124

2 21 124

'<;« f)29

20

03

Hrana

3 < >! 5 64»

5.2U 991)

Ș.’.H 99TJ

l 250 iJ23

3 25O.C23

I 51» 8 29

20

03

01

Hrana pentru termeni

3 615.(00

5.231 W

5 231 9>»

3 2<tl1)23

1 25O.C21

5 .51» V9

20

04

Mcdicanrentc si materiale sanitare

486.6U

429.6 W

42*>6W

235.946

235 946

2 51 (,7|

20

04

01

Medicamente

17! 79a

351 790

.15! .7'211

210 Ui)

,'J) MU

218 717

20

04

02

Materiale smintire

IM tW

77.840

77.8411

. 15 6i.r6

25 606

jt) .804

20

04

03

Reactivi

1620

20

05

Bunuri de natura ubicuelor de inventar

770.190

1.415.190

141) 1 ‘Ml

v(! 21.7

536.207

8 74n

20

05

01

Uniforme si echipeinirm

243*40

448 X4O

448 84tJ

151 l'!(j

154.916

.1. 164

Capitol

Subcapitol

Pa-roit rar

Grupa l

Titlu

Ar-ti-coi

AII-

ne-

nt

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angaja nrenle legale

Plăti efectuuii'

Angaja ni tale legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7«5-6

K

20

05

03

Lenjerie si ucvv^ufii de pal

J17 9J0

262.010

262 9(0

36 41J

36 M l

57

20

05

30

Atic obiecte de inventar

■«» 44(1

71)3.440

703 440

344.K5O

344 830

5 US

20

06

Ik plauri, detwri. traiuferari

JI6.G50

IC5.03O

100 030

î 1.76*1

,M 769

12 673

20

06

01

Deplasări interne, detașai i. transferuri

106050

H» 9J0

109 910

31.769

31 76’>

3? 673

2(1

06

02

Deplasați in sirninmnic

KJ.IXW

20

11

Cârti, publicații vi mal triale

ducumvnture

10110

8.210

8 21(1

2014

2L14

981

20

13

Pregătire profesionala

Ot.țJIU

Zi 8.01(1

31010

14 331

14.531

14511

20

14

Protecția muncii

2.001)

3.000

J.tWO

1.268

l 268

î 2nb

20

30

Alte cheltuieli

736,570

K56.750

836 750

790.548

790 548

757 538

20

30

03

Prime de asigurare ncm-viata

1420

1.420

1.420

1.412

1.412

1 4i2

20

30

04

Chirii

!MXM»

166.111)0

(5601X1

IM1TO

loo.OOO

166 136

20

30

30

Alic chclmwli cu bunuri si servicii

571. ISC

6SO.33O

689.3.40

62,1.136

(,2.1 136

590.1110

51

ITILUI. VITRANSI-BKUKIINTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3 678 Jt7l)

3.180.420

3.450 534

3.450 3.U

3.450.534

3.450 534

51

01

Transferuri curente

3.578.870

3 ÎW.4‘0

3.135.7-47

3 335 747

3 3.55 747

1.355 747

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

fitutnmrva unităților de asistenta

sociala si medicv-sociak

3 S7tS .S7a

3380 420

3 355 747

1 355 7t7

3.355 741

.1 358 747

51

02

Transferuri de capital

siMj.ntxi

JOO.tKO

94 787

64 781

«4 ȚR"

9 1.78?

51

02

29

Alte trunslcruri de capital calic

irwtitutii publice

lOCOflt)

11X1 OOO

787

94.787

SJ.7.S1

■_M 7V

57

T1TI .Ui. VHI ASISTENTA StX.'iAl A

6'314,080

67.iii 5N)

67 Ml 151

f a 7 i45i 8

(4 714 MK

(6 1*151

57

02

Ajuiuatr sociale

63 .1M.D8D

t.7 X! J s«3

67 U| (st

«714 M»

«1 714. SIS

« «■! 28.'

57

02

01

Ajutoare sociale hi numerar

63 ZM.tWO

67 261 «6U

<3 26J.IM

60.664 518

60 664518

(6 612 o7V

57

02

02

Ajutoare sociale in njiura

StOOO

50 UW

Ml OJ0

50 UXI

80 (5X1

4Jt NM

70

CHfîl.TUJELI DE CAPITAL

I 'HXt.tXX)

i.uxi na;

1 twx> rxxi

«u ivn

tj 34.053

W UK

71

TITLUL XIII ACT IVE NEP1NANC1ARE

! tW.LW

i uxtoat

i W.? I3.o

634.05.1

654053

993 388

Cnpi-toi

Sub-capitol

Pa

radat

Grupa/

Titlu

Ar

ti

col

Aii

OC

HI

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angujunrcriii b tigri are

Angajamente legale

Plăti efetltiatc

Angajamente legii k* tle plutii

Cheltuirii efective

inițiale

definitive

A

K

1

2

3

4

5

6

7=5-6

«

71

01

Active tine

1O0C.D0C

I.0U0 (XX)

1000 EXXl

MrțtJ.ț

b.U.05.1

99115H

71

01

01

CxjnMructu

«HXL

4V.IXJ0

4t) Otw

42 t l~l>

71

01

02

Mașini, cchiptutiente vi mijkracu de

transport

M12 3B

(Wfr.790

Wi790

45.! 197

45.1 197

485 2K9

71

01

03

Mobilier. apuraniro birotica si alte

active corporale

66 000

66 000

(AOOO

îl 150

51.150

58 419

71

01

30

Ahc active fixe

OikIusjv reparații capitale)

291 jftîii

197.210

197.ZIU

129 7W?

129 7(16

28 2X0

84

PLĂTI EPECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

■77.197

-77 197

.-77 J'H

85

Tulul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT] SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-77.197

-77.107

-77 (97

85

01

Pinii efixluate in anii pnxxdenli si

recuperate in unul curent

■77 197

-77.J97

-77 197

85

Oi

01

Pluti efectuate in anii prevedem i si

ir cu pe rate in imul curent (SE’

■77 !97

■r? IZ»

-77 (9?

70«J (12

Pmtea IV-n SI-KVK21! SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

5463.200

6 (JHO 520

2 472 032

2.472 0'J2

2 114 .nu

37 929

2 611 0 IC

71X12

inCIHNTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

4.HS1 ram

5.25K.O2O

2 47.’ 012

? 4^?.032

2 IU IG7

i?

2.611 6lt:

01

CHELTUIELI CURENTE

4 367 IX»

4.?7’.0X

,143

: 579 3J3

2 54 J 7(-7

1 ■ 5?(<

2 5 U; <15.1

10

TOTUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

457 006'

221.4.5!)

521.450

,‘?1.45fJ

242

21 20

5 1 ( W;S

10

01

Cbcltuieli saluriaJe in buni

,197.0țX1

425,660

4 2 <(■■*)

•CUW

■!('.S 154

1 ’ w

419 1?9

10

01

0)

Salam de baz.i

167 400

375 7ui

î7? ? iC

.‘75 7 III

175.5X6

154

ib i IN'

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

5.421)

5 42l;

5 LtJ

5 420

1 11?

10

0)

13

Indemnizații de delegam

Li»;

IIXX:

i UMÎ

DXXI

.'2;

2.779

221

10

01

30

Alte drepturi suLuiuk in bum

M.m»

41 MX)

4t jra i

41 S'i(î

ia?

1?3

H Mî!

10

0.4

Cimiributii

1                     59 ilJțJ

95 7W»

95 7'*6

95.79LI

92 tibS

3 7(42

94 479

Capi-

lol

Subcapitol

Pa

ra-graf

Grupa !

Titlu

Ar

ti

col

Aîi-IM-

at

Denumire indicai or

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plnti

efectuate

Angajamente legale de plolit

Cheltuieli

efective

initfule

definitive

A

H

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

1(1

03

01

Contribuții de asigurări sta tufe de

SUI

6? 3»J

66 94(>

66.040

66'141)

M.573

2 167

66 !4|>

10

03

02