Hotărârea nr. 134/2018

Hotărârea nr.134 – aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

România


Adresa: Bd. Eroilor, nr, 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.134

din data de 26.04.2018

-privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrate cu nr. Ad.5759/19.04.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea modificării statului de funcții al aparatului propriu și al serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a promovării personalului în trepte/grade profesionale superioare;

Ținând cont de Hotărârea Colegiului Director nr.l 1/13.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, privind avizarea promovării personalului contractual și funcției publice precum și Procesul-verbal final privind rezultatele obținute de către angajați ;

Având în vedere dispozițiile art.125, alin. (1) din Legea nr.l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu completările și modificările ulterioare precum și prevederile art.41 din HGR 286/2011;

în temeiul art.3 alin.4 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.(l) lit. “a” alin.(2) lit.”c”, alin (5), lit.“a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.391/30.08.2017 și 326/31.07.2017, se modifică în mod corespunzător.

Art.3.-Presedintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDțXTTr

Adria n?-f6ainVeștea
Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dnmbrăveanu


Director Executiv, Adelina Văsioiu |


Stal

de funcții

Nr. crt.

Funcții publice de conducere

Nivel studii

Grad profesional/ grad

Nr. posturi

1

Director general

S

II

1

2

Director general adjunct

S

II

1

3

Director general adjunct economic

s

II

1

4

Sef serviciu

s

11

12

5

Sef birou

s

II

1

Total

16

Nr. crt.

Funcții publice de execuție

Nivel studii

Grad profesional

Nr. posturi

1

Auditor

S

Superior

2

2

Consilier

S

Superior

67

3

Consilier juridic

s

Superior

12

4

Consilier juridic

s

Asistent

1

5

Inspector

s

Principal

18

6

Inspector

s

Asistent

5

7

Referent specialitate

SSD

Superior

2

8

Referent

M

Superior

7

Total

114

Total funcții publice 130 din care 16 funcții de conducere

si 114 funcții de execuție

Răspundem                  inea si legalitatea datelor.
Secretar,


Maria DumbraveanuDirector Executiv,


Adelina Văș|oiu
Nr.crt.

1

Funcția contractuala de conducere

Nivelul studiilor

Grad profesional

/grad

Număr posturi

1 1

Sef Serviciu

S

II

1

Total

1


Nr.crt

Funcția contractuala de execuție

Nivelul studiilor

Număr posturi

1

Inspector de specialitate

S

IA

8

2

Inspector de specialitate

S

I

7

3

Inspector de specialitate

s

II

8

4

Referent

M

IA

4

5

Kinetoterapeut

s

principal

1

6

Medic

s

specialist

1

7

Medic

s

2

8

Secretar

G

1

Total

32

Total posturi

33

inea si legalitatea datelor.

.aspundem pe

Dire

Director General Adj. PC/PA

Daniela Lupa


întocmit             '

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hasu

Nr.crt

Funcția contractuala de execuție

Nivelul studiilor

Număr posturi

1

Inspector de specialitate

S

IA

1

2

Inspector de specialitate

s

I

2

3

Șofer

G

6

4

îngrijitoare

G

4

5

Muncitor calificat

G

3

Total

16

Total posturi

17

Răspundem pentru corectjttidi nea si legalitatea datelor.

Director

Director General Adj. PC/PA Daniela

Secretar,

Maria Dum veanuDirector Executiv,


Adelina Vă^ipiu


Nr.crt.

Funcția contractuala de conducere

Nivelul studiilor

Grad profesional

/grad

Număr posturi

1

Sef Serviciu

S

II

1

Total

1
Întocmit

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hasu


peja//?         f

Secretar,

Maria Dumbrayeanu

Director Executiv, Adelina Văsioiu"''

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Sef centru

S

II

1

2

Total

1

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Referent

M

IA

1

2

Inspector de specialitate

S

I

1

3

Muncitor calificat

M

III

4

4

Șofer

G

I

1

5

Paznic

G

1

Total

8

Compartiment Socio-Psiho-Medical - Centrul de Recuperare "Micul Prinț"

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

I

Medic

S

primar

1

2

Logoped

S

1

3

Psiholog

s

specialist

1

4

Asistent social

s

principal

1

5

Educator

s

principal

3

6

Educator

PL

principal

1

6

Asistent medical

PL

principal

2

7

Profesor CFM

s

principal

2

8

Maseur

M

principal

1

9

Părinte social

G

1

Total

14

Centrul <

e zi "Casa Soarelui” Brașov

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Educator

PL

principal

1

5

Educator

S

1

2

Psiholog

S

specialist

1

3

Părinte social

G

1

5

Instructor de educație

M

1

Total

5

Răspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor.

Total post.

28Director General Adj. PC/PA Daniela Jiucaîntocmit

Serviciul Resurse UmaneStat de funcții

Nr, crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Sef centru

S

II

1

Total

1

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Economist

S

I

1

2

Referent contabil

M

IA

1

3

Inspector de specialitate

S

11

1

4

Magaziner

M

1

5

Referent

M

I

1

6

Muncitor calificat

G

III

13

7

Muncitor necalificat

G

I

3

8

Șofer

G

I

1

9

Paznic

G

8

Total

30

Centrul de Reabilitare Școlara Albina Codlea

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Psiholog

S

practicant

1

2

Asistent social

S

principal

1

3

Educator

S

7

4

Educator

S

principal

1

5

Educator

PL

1

6

Asistent medical

PL

1

7

Instructor de educație

M

4

8

Părinte social

G

4

Total

20
Centrul de Primire in Regim de Urgenta

lomino

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr. posturi

1

Asistent social

S

principal

1

2

Psiholog

s

practicant

2

3

Instructor de educație

M

principal

2

4

Instructor de educație

M

1

5

Asistent medical

PL

principal

1

6

Părinte social

G

4

Total

11

Echipa mobila

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Asistent social

S

debutant

1

2

Psiholog

s

practicant

1

3

Șofer

G

I

1

Total

3

Centrul de Plasament Speranța

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Profesor CFM

S

1

2

Asistent social

S

debutant

1

3

Medic

s

3

4

Asistent medical

PL

6

5

Infirmiera

G

30

6

Maseur

M

1

Total

42

Centrul de Plasament Aurora

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Asistent social

S

specialist

1

2

Psiholog

S

practicant

1

3

Asistent medical

PL

1

4

Instructor de educație

M

principal

1

5

Instructor de educație

M

3

6

Educator

S

4

7

Părinte social

G

4

Total

15

Centru de Plasament Alice

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Psiholog

S

practicant

1

2

Asistent social

S

debutant

1

3

Asistent medical

PL

1

4

Instructor de educație

M

principal

1

5

Instructor de educație

M

5

6

Părinte social

G

6

7

Educator

S

4

19Vizat Colegiul Director

CF. Hotărârii nr. 11 / 30.03.2018


141

Director General Adj. PC/PA Daniela Luca

întocmit        /

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hasu


1

y uc / /b -

APROBAT,         /


/-Secretar, Maria DumbraVfeanu


Stat de funcții

Nr. crt.l

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr. posturi

k 1

Sef centru

S

II

1

Coordonator personal de specialitate

S

n

1

Total

2
Administrativ

2

Q

U Z

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr. posturi

1

Economist

S

II

1

2

Muncitor calificat

G

III

6

3

Magaziner

M

1

4

Șofer

G

I

1

5

Administrator

M

I

1

6

Paznic

G

5

Total

15Socio-Psiho-Medical CP "Azur" Victoria

—u—

u

z

Funcția

Nivelul

Gradul profesional / trepte

Nr.posturi

b 1

Asistent social

S

principal

2

L

Asistent medical

PL

3

3

Psiholog

S

practicant

1

4

Psiholog

S

practicant

1

5

Pedagog recuperare

PL

1

6

Educator

S

3

7

Educator

S

principal

4

8

Instructor de educație

M

principal

5

9

Instructor de educație

M

11

10

Părinte social

G

2

Total

33

Răspundem pentru corectitudinea si legal

Total post.

50


Vizat Colegiul Director

CF. Hotărârii nr. 11 /30.03.2018Director General Adj- PC/PA Daniela LuÎntocmit Serviciul Resurse Umane Raluca HasuOM •


/_Director Executiv,

Adelina VăsiSiu j __


Stat de funcții

Nr. ort.

Funcția

Nivelul

Gradul profesional / trepte

Nr.posturi

1

Sef centru

S

11

1

Total

1Administrativ

^Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

1

Administrator

M

I

1

2

Economist

S

I

1

3

Muncitor calificat

G

III

5

4

Magaziner

M

1

5

Șofer

G

I

1

6

Paznic

G

2

Total

11Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

1

Asistent social

S

debutant

1

2

Psiholog

S

practicant

1

3

Educator

s

principal

1

4

Educator

s

2

5

Asistent medical

PL

1

6

Asistent medical

PL

principal

1

7

Instructor de educație

M

principal

7

8

Instructor de educație

M

2

9

Părinte social

G

6

Total

22

Răspundem pentru corectitudinea si legaHtamslațelor.

Total post.

34

Director Gene

Daniela


Vizat Colegiul Director

CF. Hotărârii nr. 11 / 30.03.2D
întocmit

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hasu


APROBAT,                '    —

Secretar,Maria Dumbraveanu


Director Executiv,

Adelina Vă^ioiu / /VA.


Nr. crt.

k

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

f 1

Sef centru

S

II

1

a 2

Total

1

compartiment Administrativ - Conta

bil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Economist

S

I

1

2

Muncitor calificat

G

III

6

3

Magaziner

G

1

4

Inspector de specialitate

S

I

1

Total

9

Socio-Psiho-Medical


Nr. crt.

r

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

Psiholog

S

practicant

1

’ 2

Asistent social

S

practicant

1

3

Psihopedagog

s

1

4

Educator

s

principal

2

5

Asistent medical

PL

2

6

Instructor de educație

M

principal

1

7

Instructor de educație

M

3

8

Părinte social

G

5

Total

16

Răspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor.

Total post.

26

Director General Adj. PC/PA DanieVizat Colegiul Director           J

CF. Hotărârii nr. 11 / 30.03.2018întocmit

Serviciul Resurse Umane


Raluca Hasu


str. Iul iu Maniu nr. 6, Brașov

Complex de Servicii Bradet

Adelina Văsioiu

/UkAa %

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Sef centru

S

II

1

Total

1

Compartiment Administrativ - Contabil - Centrul de Plasament Ghiocelul

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Economist

S

II

1

2

Magaziner

M

2

3

Muncitor calificat

G

III

16

4

Șofer

G

I

1

5

Administrator

M

I

1

Total

21

Compartiment socio-psiho-medical - Centrul c

e Plasament Ghiocelul

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Medic

S

1

2

Psiholog

S

practicant

2

3

Asistent social

s

specialist

2

4

Educator

s

7

5

Asistent medical

PL

principal

3

6

Asistent medical

PL

4

7

Instructor de educație

M

15

8

Psihopedagog

s

2

9

Psihopedagog

S

principal

1

10

Părinte social

G

15

Total

52

Locuința Protejata "Casa Chris"

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Părinte social

G

4

Total

4

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Coordonator personal de specialitate

S

II

1

2

Asistent medical

PL

2

3

Maseur

M

1

4

Profesor CFM

S

1

5

Psiholog

S

practicant

1

6

Asistent social

S

specialist

1

7

Instructor de educație

M

2

8

Logoped

S

1

9

Muncitor calificat

G

1

Total

11


Răspundem pentru corectitudinea si legal itatca/Latelor. Director Dumă

Vizat Colegiul Director^

CF, Hotărârii nr. 11 / 30.0

Total post

89

Director General Adj. PC/PA

Daniela fbuca


întocmit           /

Serviciul Resurse Umane


Raluca Hasu

str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Complexul de Servicii Sacele

b

T<r. crt.

e

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr. posturi

1

Sef centru

S

II

1

Total

1

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Economist

S

II

1

2

Administrator

M

I

1

3

Muncitor calificat

G

III

1

4

Șofer

G

I

1

Total

4

Compartiment Socio-Psiho-Medical

p---

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Psiholog

S

practicant

1

2

Asistent social

S

principal

1

3

Asistent medical

PL

1

Total

3

Centrul Maternal "Casa Mamei"

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Părinte social

G

6

TOTAL

6

Casa de Tip Familial "Dale" Sace

e

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

1

Instructor de educație

M

6

2

Educator

S

2

Total

8

Casa de Tip Familial "Chip” Sacele

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

1

Instructor de educație

M

7

2

Părinte social

G

1

Total

8

Răspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor.

Total post

30


Director General Adj. PC/PA


Vizat Colegiul Director

CF. Hotărârii nr. 11 / 30.03.2018


Daniela Luca

întocmit


Serviciul Resurse UmaneRaluca Hasu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Complex de Servicii Timiș


Secretar,

Maria Dumbraveanu

Director Executiv, Adelina Văsioiu

A'tl /vț %>

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Sef centru

S

II

1

Total

1

Compartiment Administrativ - Contabil CIA Timisu de Sus

Nr, crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Economist

S

I

1

2

Inspector de specialitate

S

I

1

3

Magaziner

M

1

4

Muncitor calificat

G

III

12

5

Șofer

G

I

1

6

Muncitor necalificat

G

I

1

7

Portar

G

4

8

Referent

M

II

1

Total

22

Compartiment Socio-Psiho-Medical CIA Timisu de Sus

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Medic

S

specialist

1

2

Psiholog

S

specialist

1

3

Asistent social

s

practicant

1

5

Asistent medical

PL

principal

2

6

Asistent medical

PL

3

7

Pedagog de recuperare

PL

I

8

Psihopedagog

S

1

9

Kinetoterapeut

S

1

10

Instructor de educație

M

2

11

Infirmiere

G

38

13

Maseur

M

1

Total

52

Compartiment Administrativ - Contabil CIA S

Anton

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Administrator

M

I

1

2

Economist

S

I

1

3

Referent

M

IA

1

4

Muncitor calificat

G

III

13

6

Spalatoreasa

G

1

7

Paznic

G

3

8

Șofer

G

I

1

Total

21

•-medical CIA Sf.Anton


socio-i

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Medic

S

1

2

Instructor de educație

M

2

3

Psiholog

S

practicant

1

4

Kineto terapeut

S

1

6

Pedagog de recuperare

PL

1

7

Asistent medical

PL

principal

1

8

Asistent medical

PL

4

9

Asistent social

S

practicant

1

11

Infirmiera

G

30

Total

42

Răspundem pentru corectitudinea si Iegalitațsadatelor.

Total post

138

Director General Adj. PC/PA

DanieUaLucaVizat Colegiul Director

CF. Hotărârii nr. 11 / 30.03.2018


Jn

întocmit

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hasu


* •

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Complexul de Servicii HarmanSecretar, Maria Dumb eanu


Director Executiv, Adelina Văsioiu

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

Sef centru

S

II

1

3

Total

1

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Referent

M

IA

1

2

Inspector de specialitate

S

I

1

3

Șofer

G

I

1

4

Total

3

Compartiment Socio-Psiho-Medical

^lr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Psiholog

S

practicant

2

2

Asistent social

S

practicant

1

3

Asistent medical

PL

principal

1

4

Asistent medical

PL

2

3

Total

6

Casa de Tip Familial "Sf. Patrick" Harman

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Educator

PL

principal

1

2

Instructor de educație

M

7

4

Educator

S

3

7

Total

11


Casa de Tip Familial "Peter Pann" Lunca Calnicului

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Educator

S

principal

1

2

Educator

S

1

4

Instructor de educație

M

4

5

Părinte social

G

2

Total

8

Casa c

e Tip Familial "Donald" Harman

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Instructor de educație

M

principal

1

2

Instructor de educație

M

3

Părinte social

G

4

Total

8

Casa c

le Tip Familial "Greierasul" Teliu

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

1

Instructor de educație

M

3

4

Părinte social

G

5

Total

8

Locuința Protejata "Casa Irlanda"

Nr. crt.

ț

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional / trepte profesionale

Nr.posturi

~ 1

Instructor de educație

M

3

2

Părinte social

G

2

Total

5

Răspundem pentru corectitudinea si legalitatea datelor.

Total post.

50Director Genera

Daniela Nuc


Vizat Colegiul Director

CF. Hotărârii nr. 11 / 30.03.2018


întocmit

Serviciul Resurse Umane

Raluca Hasu