Hotărârea nr. 133/2018

Hotărârea nr.133 – avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de Şef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 133

din data de 26.04.2018

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2018;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 3684/17.04.2018, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 1, alin. (1), art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției de conducere vacante de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

PREȘEDINTE Adrian - Ioan Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Diuhbrăveanu