Hotărârea nr. 132/2018

Hotărârea nr.132 – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 132

din data de 26.04.2018

-privind aprobarea transmiterii tară plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2016

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 6402 din data de 23.04.2018, întocmite de Direcția Economică, prin care se propune aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov;

Ținând cont de contractul de comodat nr.3189/01.04.2008, Județul Brașov a transmis în folosință gratuită către Serviciul de Ambulanță Județean Brașov cele 10 ambulanțe achiziționate;

Având în vedere dispozițiile H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se transmit fără plată, din patrimoniul Județului Brașov în patrimoniul Serviciului de Ambulanță Județean Brașov, bunurile mobile, respectiv 10 ambulanțe (2 ambulanțe tip B și 8 ambulanțe de tip ML), cu următoarele caracteristici;

Nr. Crt.

Tip autoutilitara

N$C identifica re

Serie motor

1

VOLKSWAGEN / 7HK

WV1ZZZ7HZ8H033918

AXD / 166157

2

VOLKSWAGEN/7HK

WV1ZZZ7HZ8H036949

AXD /168003

3

VOLKSWAGEN/7HK

WV1ZZZ7HZ8H023851

AXD /166153

4

VOLKSWAGEN /7HK

WV1ZZZ7HZ8H039407

AXD /168006

5

VOLKSWAGEN/7HK

WV1ZZZ7HZ8H033224

AXD /166154

6

VOLKSWAGEN/7HK

WV1ZZZ7HZ8H039682

AXD / 168005

7

VOLKSWAGEN/7HK

WV1ZZZ7HZ8H028754

AXD/166156

8

VOLKSWAGEN / 7HK

WV1ZZZ7HZ8H027324

AXD /166155

9

VOLKSWAGEN / 7HC

WV1ZZZ7HZ8H019629

BRR / 028494

10

VOLKSWAGEN / 7HC

WV1ZZZ7HZ8H020037

BRR/028487

Art. 2 - Transmiterea fără plată a bunurilor mobile descrise la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces verbal de predare - preluare, aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților predătoare, respectiv primitoare.

Art. 3 - După primirea și înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor privind intrarea în gestiune a bunurilor, beneficiarilor le revine obligația de a menține destinația bunurilor și de a nu le înstrăina.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Duntbrăveanu