Hotărârea nr. 131/2018

Hotărârea nr.131 – reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 131 din data de 26.04.2018

- privind reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 26.04.2018;

Analizând referatul nr. ad. 4738, 4739 din data de 16.04.2018 și expunerea de motive înregistrată cu nr4738, 4739 din data de 16.04.2018, întocmite de Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu, prin care se propune reglementarea situației juridice a unor imobile (construcții și teren aferent) în care funcționează sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov;

Văzând proiectul Regulamentului de negociere pentru valorificarea pachetului format din două imobile situate pe b-dul. Iuliu Maniu Brașov, aparținând S.C. Hidromecanica S.A., întocmit de CITR SPRL în calitate de lichidator judiciar și extrasul din Raportul de evaluare a S.C, Hidromecanica S.A. nr. 2REvl 15327 din data de 8.08.2011 înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 4739/27.03.2018;

Luând în considerare sentința civilă nr. 681/SIND din data de 17.04.2015 pronunțată în dosarul nr. 3836/62/2009 al Tribunalului Brașov, Secția a Il-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal cu privire la intrarea în procedura generală de faliment a debitorului S.C. Hidromecanica S.A., J08/26/1991, CUI 1088974, cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 94A, județul Brașov;

Având în vedere prevederile art. 53 și art. 117, alin (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c”, art. 119, art 120 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 863, lit. “a” din Noul Cod Civil;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HORĂRÂȘTE:

Art.l. - Se aprobă achiziția prin negociere directă a imobilului teren în suprafață de 887 mp cu nr. Top 6213/1/1/5 înscris în C.F. nr. 102759 Brașov, pe care este edificată o parte din sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - Se aprobă achiziția prin negociere directă a imobilului teren în suprafață de 1109 mp cu nr. cad 102755 din C.F. nr. 102755 Brașov, pe care este edificat parțial sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Filiala Bibliotecii George Barițiu Brașov.

Art.3. - Se însușește extrasul din Raportul de evaluare a S.C. Hidromecanica S.A. nr. 2REvl 15327 din data de 8.08.2011, înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. 4739/27.03.2018, respectiv suma de 204.337 euro fără TVA ca valoare de lichidare la data de 31.10.2010, în vederea oferirii prețului de pornire și ofertei îmbunătățite, dacă este cazul, conform anexei nr. 1.

Art.4. - Se însușește Regulamentul de negociere pentru valorificarea pachetului format din două imobile situate pe b-dul. Iuliu Maniu Brașov, aparținând S.C. Hidromecanica S.A., întocmit de CITR SPRL cu nr. 4738/27.03.2018, conform anexei nr. 2.

Art.5. - Se aprobă termenii minimali ai ofertei care va fi depusă conform Regulamentului de negociere pentru valorificarea pachetului format din două imobile situate pe b-dul. Iuliu Maniu, Brașov, aparținând S.C. Hidromecanica S.A., întocmit de CITR SPRL și înregistrat sub nr. 4738/27.03.2018.

Art.6. - Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, dl. Gabor Adrian, să reprezinte interesele U.A.T. Județul Brașov și ale Consiliului Județean Brașov în procedura de negociere directă cu cumpărător identificat pentru achiziționarea celor două imobile teren situate în b-dul. Iuliu Maniu, Brașov, aparținând S.C. Hidromecanica S.A.

Art.7. - Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, dl. Gabor Adrian, să semneze la Biroul Notarului Public contractul privind achiziția în numele U.A.T. Brașov a celor două imobile teren identificate la art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.8.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și dl. vicepreședinte Gabor Adrian.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

<> CITR

Part of

; CITR-^-CKOUP


REGULAMENTUL DE NEGOCIERE

pentru valorificarea pachetului format din două imobile situate pe bd. Iuliu Maniu, Brașov


aparținând

SC Hidromecanica SA (în faliment, in bankruptcy, enfaillite)

elaborat de CITR SPRL

Brașov

1 *4O2t>8 471 îkX) R *40 2i?W 471 70) ii bra.M'V -Mir re»


București

1 *40 214 2r>bOl4/C13

F ’40 214 2<v> 014

K lwufestiMrr.ro


( lui

T *40 2M444 821S22

1 *4? 2M 444 S2*

E: ottkwKitr.r»


lltov

Sa Iu-Mire

Sibiu

hmiș

1 -4O2H 2'^014 01,"

î *40 2î3 2'^014.0r

1: *40 2r>l+44 *21 B2Z

T *40 2r>4 444S2LX1-

1 *40 250 V

F -W2]! 2f* OH

F -40 213 >01.i

F *40 2^444 $2*

F '40 2r4+44S2^

F '4C2^?2W W<4

F.mimîI galați-71 ilr.ro

Fi-tiunl dtavMtr.ro

E-mail: MtirmareA'itr ro

F-mail sibin-Ahr ro

Î nmii nmjH¥<itr n


 • I. INFORMAȚII GENERALE

LI. Obiectivul procedurii de negociere directă:

 • 1.1.1. Descrierea activului valorificat

 • 1.1.2. Situația Juridică

 • 1.2. Organizatorul negocierii directe...........................................Error! Bookmark not defined.

L3. Modalitatea de valorificare

 • I. 4. Metode de comunicare

 • II. ETAPELE PROCEDURII DE NEGOCIERE DIRECTĂ

 • II. 1. Depunerea ofertelor

 • 11.2. Verificarea ofertelor

 • 11.3. Negocierea directă in cazul oferirii prețului de pornire


 • 11.4. Negocierea individuală a ofertelor în cazul în care nu se oferă prețul

de pornire a negocierii

 • 11.5. Exprimarea ofertelor finale

 • 11.6. Declararea adjudecatarului....................................................................................................

 • III. SEMNĂTURILE ȘI PARAFELE NECESARE PE DOCUMENTELE OFERTEI

 • IV. DISPOZIȚII FINALE


I.


INFORMAȚII GENERALE


1.1 SCOPUL PROCEDURII DE NEGOCIERE DIRECTĂ

Scopul acestei proceduri este vânzarea pachetului format din două imobile situate pe Bd. luliu Maniu, Brașov, aflat în patrimoniul debitoarei Hidromecanica SA (denumită în continuare „Societatea") și descrise în cuprinsul prezentului regulament, prin procedura negocierii directe cu cumpărător identificat, în conformitate cu art. 117 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „Legea insolvenței").

Principiile care guvernează procedura de negociere directă sunt: maximizarea averii debitorului, siguranța încasării prețului și principiul celerității încasării prețului.

LI .1 OBIECTIVUL PROCEDURII DE NEGOCIERE DIRECTĂ:

Obiectivul procedurii de valorificare îl constituie vânzarea prin negociere directă, în condițiile Legii insolvenței, a pachetului format din două imobile situate pe Bd. Iuliu Maniu, Brașov, aflat în patrimoniul debitoarei Hidromecanica SA și descris în cadrul prezentului regulament.

 • 1.2. ORGANIZATORUL NEGOCIERII DIRECTE

Organizatorul procedurii de valorificare prin negociere directă este CITR SPRL, în calitate de lichidator judiciar al Hidromecanica SA (numit în continuare Organizatorul).

Comisia care va participa din partea organizatorului la această procedură va fi formată din 3 membri din partea lichidatorului judiciar. Fiecare membru va avea un drept de vot, iar deciziile acestui organism se iau cu votul majorității membrilor Comisiei de negociere.

Lichidatorul judiciar poate modifica structura și numărul membrilor Comisiei de negociere în caz de nevoie.

I. 3. DESCRIEREA ACTIVELOR

Prin prezentul regulament se valorifică pachetul format din două imobile situate pe bd. Iuliu Maniu,

Brașov din patrimoniul debitoarei, activ format din:

 • a) imobil înscris în CF 102759 Brașov, top 6213/1/1/5 - 887 mp teren grădină;

 • b) imobil înscris în CF 102755 Brașov, CAD 102755 (top 6213/1-2, CF 4352) - 1.109 mp teren loc de casă).

1.3.1. SITUAȚIA JURIDICĂ

In ceea ce privește sarcinile de care sunt grevate bunurile imobile ale societății debitoare ce se doresc a fi valorificate, lichidatorul judiciar arată că s-au constituit garanții, conform extrasului de carte funciară, astfel:

 • - imobil înscris în CF 102759 Brașov, top 6213/1/1/5 :

 • - la CI: interdicția ca proprietatea de la Bl nu va putea construi pe acet imobil nici un fel de rezervor de debitat benzina și nici vreun dispozitiv de încărcare sau descărcare a unui rezervor de debitat benzina în favoarea imobilelor cu nr top 6213/1/1/4 și 6213/1/1/6 din CF 3901 și 22026 Brașov;

 • - la C8: ipotecă legală în favoarea D.G.F.P. Brașov pentru suma de 22.090.738 lei;

 • - la C9: ipotecă legală în favoarea A.N.A.F. D.G.F.P. Brașov pentru suma de 50.166.813 lei;

 • - imobil înscris în CF 102755 Brașov, CAD 102755 :

 • - la C6: ipotecă legală în favoarea D.G.F.P. Brașov - A.F.P. CONTRIBUABILI MIJLOCII Brașov, pentru suma de 22.090.738 lei;

 • - la C7: ipotecă legală în favoarea A.N.A.F. - D.G.F.P. - A.F.P. Brașov pentru suma de 50.166.813 lei;

Pachetul format din bunurile imobile din patrimoniul debitoarei se vinde în condițiile art. 53 din Legea 85/2006, liber de sarcini.

 • 1.4. MODALITATEA DE VALORIFICARE

Metoda de valorificare aprobată este vânzarea pachetului format din două imobile situate pe bd. Iuliu Maniu, Brașov din patrimoniul debitoarei prin negociere directă.

Prețul de pornire la negociere este corespondentul valorii de lichidare a pachetului de bunuri imobile stabilit în procedura insolvenței Hidromecanica SA, respectiv:

204.337 euro fără TVA

TVA-ul va fi calculat conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data transferului de proprietate.

 • 1.5. METODE DE COMUNICARE

Comunicarea între Organizator și ofertant se va face în scris, cu înregistrare la sediul organizatorului din Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 40, birou 7, județul Brașov.

Depunerea oricărui document de către ofertant în procedura de negociere directă se va efectua de luni până vineri în intervalul orar 9.00 - 17.00. Depunerea documentelor sau a ofertelor în afara acestui interval orar va duce la considerarea documentului sau a ofertei ca fiind depusă în ziua calendaristică lucrătoare, următoare zilei depunerii cu nerespectarea programului de lucru al Organizatorului.

Orice solicitare a ofertantului, adresată Organizatorului, se va face în scris și va primi răspuns în cel mai scurt timp posibil. Organizatorul se obligă să respecte în totalitate confidențialitatea ofertelor și documentelor remise de către potențialii cumpărători.

întreaga procedură de negociere directă prevăzută de prezentul regulament, atât în formă scrisă cât și orală se va desfășura în limba română.

II. ETAPELE PROCEDURII DE NEGOCIERE DIRECTĂ

II. 1. DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele în vederea achiziționării activelor scoase la vânzare trebuie să fie înregistrate la secretariatul (Organizatorului până la data de--------------, ora------------. In funcție de ofertele comunicate până la data

de-------------, Comisia de negociere va putea decide prelungirea termenului de depunere a ofertelor în

situația în care nu se depun oferte, ori oferta sau ofertele depuse pot fi considerate la o analiză sumară de către Organizator ca fiind neserioase. Prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi adusă la cunoștința ofertanților ce au depus o ofertă de participare la procedura de negociere directă. De asemenea, prelungirea termenului de depunere va fi adusă la cunoștința publicului prin publicarea de anunțuri pe site-ul de specialitate al lichidatorului judiciar.

în vederea participării la procedura de valorificare a activelor Societății au fost publicate anunțuri în presă, cât și pe site-ul de specialitate al lichidatorului judiciar. în cuprinsul anunțului cu privire la negocierea directă s-a prevăzut în mod expres termenul limită de depunere a ofertelor de către investitorii interesați în achiziționarea activelor.

Documentele pe care le vor depune ofertanții sunt:

 • a) O adresă - în original - prin care ofertantul își manifestă interesul de a participa la procedura de negociere directă în vederea achiziționării activelor astfel cum acestea sunt descrise în Caietul de sarcini;

 • b) Dovada achiziționării documentației de prezentare a activului valorificat (copie factură și copie la dovada plății facturii; plata documentației în cuantum de 1.000 lei + TVA se poate achita numerar la sediul organizatorului CITR SPRL, din Brașov, str. Aurel Vlaicu, nr. 40, birou 7, jud. Brașov sau în cont RO65 BTRL RONC RT02 5322 3001 deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca;

 • c)  Documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului, astfel:

• Pentru persoane juridice:

Certificat constatator de la Registrul Comerțului sau o altă autoritate relevantă care atestă înregistrarea și funcționarea valabilă a companiei (se va depune în copie certificată conform cu originalul, cu termen valabil);

Certificat unic de înregistrare CUI - în copie;

Declarație pe proprie răspundere că nu se află în procedură de faliment (original); împuternicire pentru persoana care reprezintă ofertantul la procedura de negociere directă.

Copie a actului de identitate al persoanei împuternicite și prezentarea originalului la fiecare etapă a negocierii directe

• Pentru persoane fizice:

copie de pe actul de identitate (prezentarea actului de identitate în original în toate etapele negocierii)

• Pentru alte entități constituite legal: Documentul/documentele de constituire a formei de organizare;

Decizia de numire/împuternicire pentru persoana care reprezintă ofertantul la procedura de negociere directă;

Alte documente care să ateste înființarea entității și a dreptului de reprezentare, cât și a capacității de participare la procedura de negociere directă


 • d) Oferta pentru achiziționarea activului supus valorificării

Termenii minimali ai ofertei:

oferta va fi tipărită (scrisă) doar pe fața paginii și nu fața/verso; va include:

 • a)  prețul oferit

 • b) modalitatea/sursa de plată

 • c) termenul de plată care nu va putea fi mai mare de 60 zile de la data declarării ofertei câștigătoare.

 • d) acordul de acceptare a caietului de sarcini privind vânzarea activelor.

 • e)  dovada achitării caietului de sarcini, pentru participarea la procedura de negociere directă;

 • f)  alte garanții pentru încheierea tranzacției (dacă este cazul);

Perioada de valabilitate a ofertei pentru achiziționarea activului supus valorificării nu va fi mai mică de 90 de zile de la data stabilită pentru depunerea ofertei. Oferta de achiziționare a activului se va depune 40)în original.

Ofertele depuse de către ofertanți vor fi înregistrate de către Organizator, o dovadă a înregistrării fiindu-i eliberată ofertantului.

Documentele prevăzute anterior vor fi depuse în limba română sau vor fi însoțite de traducerea în limba română făcută de un traducător autorizat, în original sau în copie certificată de către ofertant (conform precizărilor cuprinse în prezentul regulament) ori în copie legalizată de un notar public. Documentele depuse în original vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către reprezentantul/reprezentanții/persoanele autorizate să angajeze din punct de vedere juridic ofertantul. Documentele depuse nu vor conține rânduri suplimentare, ștersături sau cuvinte scrise peste scrisul inițial.

Comisia de negociere nu va accepta oferte condiționate, acestea urmând a fi descalificate indiferent de condiția sau condițiile stipulate.

Orice ofertă comunicată Organizatorului ce nu conține documentele anterior specificate sau care nu respectă condițiile de formă anterior precizate, va fi descalificată, urmând a nu participa la procedura de negociere directă.

Ofertanții își asumă respectarea reglementărilor în vigoare (legislative sau contractuale) privitoare la mandatarea persoanelor, a puterilor conferite de către organele decizionale interne, a concordanței operațiunii de achiziționare a activelor obiect al procedurii de negociere cu obiectul de activitate, cu reglementările din domeniul concurenței și alte posibile restricționări legislative sau contractuale. Anularea procedurii de negociere sau a procesului verbal de adjudecare pe aceste motive duce la angajarea răspunderii potrivit prezentului regulament referitor la neplata prețului care se va aplica în toate cazurile de nerespectare de către câștigătorul procedurii a condițiilor caietului de sarcini, a prezentului regulament sau a procesului-verbal prin care se declară câștigător al negocierii și condițiile acesteia.

 • II.2. VERIFICAREA OFERTELOR

în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, toți ofertanții vor fi convocați la sediul Organizatorului în vederea verificării ofertelor comunicate Organizatorului. Verificarea ofertelor comunicate Organizatorului va fi efectuată de Comisia de negociere desemnată de Organizator în prezența reprezentanților ofertanților. Absența reprezentanților unui ofertant la etapa verificării ofertelor nu va afecta valabilitatea procedurii de valorificare.

Comisia de negociere va fi formată din reprezentanții Organizatorului. Principiile care vor guverna negocierea directă sunt: maximizarea averii debitoarei, siguranța încasării prețului și principiul celerității încasării prețului.

Toate elementele rezultate în urma verificării ofertelor vor trebui să fie consemnate în procesul-verbal al ședinței. Procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării ofertelor va preciza data și ora la care a fost încheiat, identitatea ofertanților admiși la procedura de negociere și oferta de preț a acestora și va fi semnat de către membrii Comisiei de negociere și de către ofertanții admiși, dacă aceștia sunt prezenți.

în cazul în care vor exista oferte care nu respectă condițiile de fond și de formă prevăzute de prezentul Regulament, se va întocmi o decizie de descalificare a ofertantului ce va fi comunicată ofertantului respins în cel mult o zi lucrătoare de la data ședinței. Decizia de descalificare urmează a fi comunicată ofertantului descalificat pe fax la numărul indicat în oferta depusă sau prin corespondență.

în cazul în care la ședința de negociere directă nu participă niciun reprezentant al unuia dintre ofertanții ce au depus ofertă de participare la procedura de negociere directă, procesul verbal al ședinței, împreuna cu deciziile de descalificare dacă este cazul, urmează a fi comunicate ofertantului în cauză pe fax la numărul indicat în oferta depusă sau prin corespondență. în cazul în care ofertantul a indicat și alte modalități de corespondență rapidă în oferta depusă (ex. adresă de mail) comunicarea va fi considerată ca și efectuată dacă înscrisurile au fost comunicate în modalitatea indicată în ofertă.

Refuzul ofertantului admis de a semna procesul-verbal se va consemna în conținutul acestuia, neavând nicio consecință asupra derulării procedurii de negociere directă.

 • II.3. NEGOCIEREA DIRECTĂ IN CAZUL OFERIRII PREȚULUI DE PORNIRE

In cazul în care în urma verificării ofertelor se constată faptul că cel puțin unul dintre ofertanți a oferit prețul de pornire al negocierii, se va întocmi un Proces verbal al ședinței care va consemna oferirea prețului de pornire al negocierii directe și posibilitatea celorlaltor ofertanți de a-și îmbunătăți ofertele.

II. 3.1. DEPUNEREA OFERTELOR ÎMBUNĂTĂȚITE

în cadrul ședinței de verificare a ofertelor, ofertanții care nu au oferit prețul de pornire a negocierii vor putea să își îmbunătățească ofertele depuse, astfel încât acestea să fie cel puțin egale cu prețul de pornire al negocierii directe sub sancțiunea descalificării de la procedura de negociere.

Ofertele îmbunătățite vor fi comunicate organizatorului în același mod ca și cel al ofertelor inițiale și vor conține :

Oferta îmbunătățită tipărită doar pe față și nu față/verso ;

Garanția de participare la procedura de valorificare.

II. 3.1.1. DEPUNEREA GARANȚIILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE VALORIFICARE

Fiecare ofertant va depune în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor îmbunătățite, alături de oferta îmbunătățită, dovada constituirii garanției de participare la procedura de valorificare care are rolul de a garanta încheierea contractului si plata prețului asumat. Această garanție este de 10% din valoarea de pornire fără TVA, depusă în contul RO23 RNCB 0053 0486 1304 0001, deschis la BCR Brașov, titular cont Hidromecanica SA.

Nedepunerea Garanției în termenul stabilit în acest scop va avea drept consecință descalificarea ofertantului de la procedura de negociere directă.

II.3.2, DESCHIDEREA OFERTELOR ÎMBUNĂTĂȚITE. COMUNICAREA LISTEI OFERTANȚILOR CARE AU DEPUS OFERTELE ÎMBUNĂTĂȚITE CALIFICAȚI PENTRU ETAPA URMĂTOARE

în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor îmbunătățite, Comisia de negociere va convoca ofertanții la sediul Organizatorului pentru a deschide ofertele îmbunătățite și pentru a verifica depunerea garanției de participare la valorificare (numit în continuare "Deschiderea ofertelor îmbunătățite").

ACORD DE ACCEPTARE A CAIETULUI DE PREZENTARE ȘI A REGULAMENTULUI DE NEGOCIERE DIRECTĂ

Am luat la cunoștință de dispozițiile privind condițiile și termenele stipulate în CAIET DE SARCINI privind vânzarea prin negocirere directă a activului din patrimoniul SC Hidromecanica SA și în REGULAMENT cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a negocierii directe pentru valorificarea individuală a unui pachet format din două imobile situate pe bd. Iuliu Maniu, Brașov din patrimoniul debitoarei Hidromecanica SA.

Suntem de acord să participăm la procesul de vânzare prin negociere directă a bunurilor menționate în caietul de sarcini amintit și suntem de acord cu termenii și condițiile stabilite în cadrul acestuia și a prezentului regulament.

(Am avut posibilitatea sa inspectăm bunurile descrise în caietul de sarcini, să verificăm informațiile prezentate în caietul de sarcini și declarăm că nu avem obiecțiuni față de starea activelor valorificate.

LI Sunt de acord sa primesc ocazional informații utile, comunicări, inclusiv Newsletter-ul Departamentului de Vânzări al CITR, precum și oferte referitoare la produsele și serviciile CITR, pe adresa mea de mail _________________________.

Vă puteți dezabona oricând, foarte ușor, urmărind instrucțiunile de pe pagina noastra www.sales.citr.ro.

Semnat și ștampilat de_____________________________________________

Azi, data de __________________________

La deschiderea ofertelor îmbunătățite, Comisia de negociere va efectua următoarele demersuri:

 • a.     Va deschide ofertele îmbunătățite ale ofertanților;

 • b.     Acestea se vor semna spre neschimbare pe verso-ul paginii, de către organizatorul negocierii si de ofertanții prezenti. Documentele nu vor fi vizualizate de către ofertanți în această etapă.

 • c.      Va verifica existența din partea fiecărui ofertant a dovezilor de constituire a garanției de participare la procedura de valorificare;

 • d.     Va întocmi decizia de descalificare a ofertanților care nu au depus ofertele potrivit cerințelor prezentului regulament.

 • e.     Va anunța lista de ofertanți care au oferit cel puțin prețul de pornire și care au depus dovada constituirii garanției de participare la procedura de valorificare. De asemenea, va anunța că procedura de negociere directă va continua doar cu ofertanții care au oferit minim prețul de pornire al negocierii directe în condițiile minimale pentru ofertă și care au făcut dovada achitării garanției de participare la procedura de de valorificare (Comisia va preciza și prețul cel mai bun oferit);


 • f.      în cazul în care un ofertant va depune o oferta mai mică decât cea precedentă, se va lua în considerare oferta precedentă în funcție de care se va aprecia calificarea sau descalificarea în această etapă. Ofertanții își asumă în mod expres această regulă și acceptă că oricare din ofertele depuse le este opozabilă putând fi folosită de Organizator potrivit prezentului regulament și având efectele reglementate de acesta.

 • g. Va întocmi procesul verbal al ședinței care va fi semnat de către membrii Comisiei de negociere și de toti ofertanții prezenți. Dacă un ofertant refuză să semneze procesul verbal al ședinței, acest lucru va fi consemnat.

 • h. Va anunța perioada negocierilor individuale ale ofertelor cara va demara în maxim 3 zile de la data Deschiderii ofertelor îmbunătățite.

 • II.3.3. NEGOCIERILE INDIVIDUALE

Negocierile se vor purta termen de 2 zile lucratoare.

iMersul dezbaterilor și concluziile negocierii directe individuale vor fi consemnate în cuprinsul Procesului Verbal al ședinței. în cadrul ședinței de negociere directă se va comunica ofertantului posibilitatea de a depune o ofertă finală în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei negocierilor individuale.

 • II.3.4. DEPUNEREA OFERTELOR FINALE

în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea termenului de negociere individuală ofertanții vor putea depune ofertele finale ale acestora. în cazul în care unul dintre ofertanți nu a depus o ofertă finală sau oferta aceasta este mai mică decât oferta îmbunătățită va fi avută în vedere oferta îmbunătățită formulată și garanția depusă anterior.

 • II.3.5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI. ANUNȚAREA OFERTEI CELEI MAI CONFORME CU PRINCIPIILE MAXIMIZĂRII AVERII DEBITOAREI, SIGURANȚEI ÎNCASĂRII PREȚULUI ȘI CELERITĂȚII

In termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere al ofertelor finale, Comisia de negociere va convoca ofertanții în vederea ședinței de desemnare a ofertei câștigătoare.

Cu ocazia ședinței de desemnare a ofertei câștigătoare, la care vor fi convocați ofertanții calificați, Comisia de negociere, în măsura posibilității, în cursul aceleiași zile sau cu o amânare justificată de maximum 24 de ore, va accepta oferta cea mai conformă cu principiile maximizării averii debitoarei, siguranței încasării prețului și celerității, consemnând aceasta în procesul-verbal de ședință, care va fi semnat de:

 • -  membrii Comisiei de negociere;

 • -  ofertanții care au depus oferte finale, irevocabile și care sunt prezenți.

în toate cazurile, oferta cea mai buna va fi cea conformă cu principiile anterior enunțate si care va cuprinde prețul cel mai ridicat, oferă siguranța încasării acestuia și termenul de plată cel mai scurt. în cazul în care prețurile oferite sunt egale sau sensibil egale (la aprecierea Comisiei de negociere) va fi avută în vedere oferta care prevede achitarea prețului în termenul cel mai scurt. în cazul în care există două oferte egale ca preț și care prevăd achitarea prețului în același termen, va fi acceptată oferta care a fost depusă de către ofertantul care s-a înscris și a depus documentația de participare la procedura de negociere directă primul la sediul Organizatorului.

Solvabilitatea si capacitatea sunt lăsate la aprecierea sumară și imediată a Organizatorului, care poate refuza pe tot parcursul procedurii înregistrarea, acceptarea sau calificarea unei oferte, dând decizie motivată asupra aspectelor constatate.

Semnarea procesului-verbal de ședință de către ofertanți echivalează cu luarea la cunoștință despre acceptarea ofertei de către Organizator. Refuzul semnării procesului verbal de ședință va fi consemnat în cuprinsul acesteia și nu va afecta valabilitatea procedurii de valorificare.

11.4. NEGOCIEREA INDIVIDUALĂ A OFERTELOR ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE OFERĂ PREȚUL DE PORNIRE A NEGOCIERII

II. 4. 1 NEGOCIERILE INDIVIDUALE

În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de verificare a ofertelor, Comisia de negociere va demara negocieri cu fiecare dintre ofertanții ce au depus oferte de participare la procedura de negociere directă.

Mersul dezbaterilor și concluziile negocierii directe individuale vor fi consemnate în cuprinsul Proceselor verbale ale ședințelor ce se vor întocmi cu ocazia fiecărei ședințe de negociere directă. Procedura de negociere individuală a ofertelor cu fiecare ofertant nu va putea depăși 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de verificare a ofertelor. în cadrul fiecărei ședințe de negociere directă se va comunica ofertantului posibilitatea de a exprima oferta finală și irevocabilă înainte de încheierea Procesului verbal de negociere individuală. Aceasta va fi consemnată în Procesul verbal de negociere individuală, încheiat la finalizarea negocierii directe.

în cazul în care unul dintre ofertanți nu a depus o ofertă finală și irevocabilă va fi avută în vedere oferta inițial formulată.

Refuzul semnării procesului verbal de ședință va fi consemnat în cuprinsul acesteia și nu va afecta valabilitatea procedurii de valorificare.

II. 4. 2 DEPUNEREA OFERTELOR ÎMBUNĂTĂȚITE

în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la încheierea Proceselor verbale de negociere individuală, ofertanții vor avea posibilitatea de a depune în scris o ofertă îmbunătățită, care trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

Aceasta va fi tipărită doar pe fața paginii și nu față/verso;

Va trebui să includă prețul oferit, modalitatea/sursa de plată și termenul de plată;

Să includă termenul de plată, care nu va putea fi mai mare de 60 zile de la termenul declarării ofertei câștigătoare

în cazul în care ofertantul nu va depune o ofertă îmbunătățită în termenul arătat mai sus, Organizatorul va lua în considerare în cadrul procedurii de valorificare oferta depusă inițial de către ofertant.

Termenul de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de negociere directă individuală constituie un jtermen de decădere din dreptul de a depune o ofertă îmbunătățită, în acest caz aplicându-se corespunzător dispozițiile alineatului anterior.

Ofertantul va trebui sa facă dovada consemnării garanției de participare la procedura de valorificare.

II.4.2.1 DEPUNEREA GARANȚIILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE VALORIFICARE

Fiecare ofertant va depune, în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor îmbunătățite, alături de oferta îmbunătățită, dovada constituirii garanției de participare la procedura de valorificare care are rolul de a garanta încheierea contractului si plata prețului asumat. Această garanție este de 10% din valoarea de pornire fără TVA, depusă în contul RO23 RNCB 0053 0486 1304 0001, deschis la BCR Brașov, titular cont Hidromecanica SA.

Nedepunerea Garanției în termenul stabilit în acest scop va avea ca și consecință descalificarea ofertantului de la procedura de negociere directă.

Dacă în termenul stabilit pentru depunerea garanției niciunul din ofertanți nu a procedat la comunicarea dovezilor de constituire a garanției, Comisia de negociere va avea posibilitatea de a decide fie acordarea unui termen suplimentar pentru depunerea dovezilor de constituire a garanției, fie încetarea procedurii de valorificare in baza prezentului regulament.

II.4.3. VERIFICAREA OFERTELOR ÎMBUNĂTĂȚITE. COMUNICAREA LISTEI PRIMILOR 3 OFERTANȚI

In maxim 2 zile lucrătoare de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor îmbunătățite, ofertanții vor fi convocați la sediul Organizatorului pentru a deschide ofertele îmbunătățite.

Comisia de negociere:

 • a.     Va deschide ofertele.

 • b.     Acestea se vor semna spre neschimbare pe verso-ul paginii, de către organizatorul negocierii și de ofertanții prezenți. Din partea Organizatorului va semna pentru neschimbare cel puțin un membru al comisiei de negociere. Pentru considerente de durata, în cazul în care sunt mai mulți ofertanți, se vor desemna de către ofertanti, de comun acord, maxim unul sau doi ofertanți pentru a semna spre neschimbare. Documentele nu vor fi vizualizate de către ofertanți în această etapă.

 • c.     Va verifica existenta dovezilor de consemnare a garanției de participare la procedura de valorificare de către fiecare ofertant;

 • d.     Va întocmi decizia de descalificare a ofertelor îmbunătățite pentru care nu s-a consemnat garanția de participare stabilită;

 • e.      Va anunța lista primilor 3 ofertanți care au oferit prețul cel mai ridicat și condițiile de plată cele mai favorabile și care vor avea dreptul de a depune o ofertă finală (Comisia va preciza și prețurile oferite de cei 3 ofertanți). în cazul în care din cauza descalificării rămân doar doi concurenți, va anunța lista celor doi. Dacă rămâne un singur concurent procedura va continua corespunzător cu acesta din urmă potrivit prezentului regulament.

 • f.      Va întocmi procesul-verbal de ședință, care va fi semnat de către membrii Comisiei de negociere, precum și de către toți ofertanții prezenți. Eventualul refuz al vreunui ofertant de a semna procesul-verbal va fi consemnat în cuprinsul acestuia. Aceasta nu va afecta desfășurarea procedurii.

II.4.4 EXPRIMAREA OFERTELOR FINALE

înainte de încheierea ultimului proces-verbal de negociere individuală, ofertanții vor avea posibilitatea de a exprima o ofertă finală, care trebuie să îndeplinească aceleași condiții de formă ca și oferta inițială. Aceasta va fi consemnată în ultimul proces-verbal de negociere individuală.

în cazul în care ofertantul nu va depune o oferta finală în termenul arătat mai sus, Organizatorul va lua în considerare în cadrul procedurii de valorificare oferta depusă inițial de către ofertant.

 • II.4.5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI PROCEDURII NEGOCIERII DIRECTE. ANUNȚAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

în cazul în care până în această etapă niciun ofertant nu va oferi prețul de pornire al negocierii, procedura va fi suspendată, fiind convocată Adunarea Creditorilor pentru prezentarea primelor 3 oferte și alegerea ofertantului câștigător, aprobarea încheierii contractului, în condițiile ofertei celei mai bune sau încheierea procedurii de valorificare fără a fi desemnat un câștigător, în vederea organizării ulterioare a unei alte proceduri de valorificare. în continuarea procedurii se vor respecta în integralitate hotărârile adunării creditorilor.


In cazul în care s-a oferit cel puțin prețul de pornire al negocierii, iar termenul de plată se încadrează în cel recomandat în prezentul regulament, în măsura posibilității, în cursul aceleiași zile, Comisia de negociere va accepta oferta cea mai conformă cu principiile maximizării averii debitoarei, siguranței încasării prețului și celerității, consemnând aceasta în procesul-verbal de ședință, care va fi semnat de:

 • -  membrii Comisiei de negociere;

 • -  ofertanții care au depus oferte finale, irevocabile și care sunt prezenți.

Oferta conformă cu principiile anterior enunțate va fi considerată oferta care cuprinde prețul cel mai ridicat, siguranța încasării acestuia și termenul de plată cel mai scurt. în mod obligatoriu oferta declarată câștigătoare trebuie să respecte cel puțin condițiile aprobate de către Adunarea creditorilor precum și condițiile de plată stabilite de către acest organism. în cazul în care prețurile oferite sunt egale sau sensibil egale (la aprecierea Comisiei de negociere) va fi avută în vedere oferta care prevede achitarea prețului în cel mai scurt termen. în cazul în care există două oferte egale ca preț și care prevăd achitarea prețului în același termen va fi acceptată oferta care a fost depusă de către ofertantul care s-a înscris și depus documentația primul.

^Semnarea procesului-verbal de ședință de către ofertanți echivalează cu luarea la cunoștință despre acceptarea ofertei câștigătoare de către Organizator. Refuzul semnării procesului verbal de ședință va fi consemnat în cuprinsul acesteia și nu va afecta valabilitatea procedurii de valorificare.

II.5 DEPUNEREA UNEI SINGURE OFERTE FERME DE PARTICIPARE DIN PARTEA UNUI SINGUR OFERTANT

în situația în care în termenul de depunere a ofertelor nu va fi depusă decât o singură ofertă de achiziționarea activului, prevederile paragrafelor anterioare nu vor mai avea efect.

Comisia de negociere va invita Ofertantul în vederea discutării ofertei depuse în cadrul unei ședințe în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data stabilită pentru depunerea ofertelor. în cadrul ședinței, Comisia de negociere va negocia cu ofertantul condițiile ofertei depuse astfel încât să se încerce obținerea unei oferte la un nivel superior prețului de pornire a negocierii.

La data depunerii ofertei îmbunătățite, dacă aceasta corespunde prețului de pornire al negocierii și condițiilor minimale ale ofertei în condițiile maximizării averii debitorului și încasării prețului cu celeritate, Comisia de negociere va declara câștigătoare oferta depusă.

în cazul în care oferta sau condițiile de plată a prețului sunt neconforme cu cele aprobate de către creditorii Societății, Comisia de negociere va sugera ofertantului îmbunătățirea ofertei depuse acordând acestuia un termen de maxim 5 zile lucrătoare. De asemenea, în termenul stabilit pentru depunerea ofertei imbunatatite, ofertantul va avea obligația de constituire a Garanției prevăzute la pct.

 • II.3.1.1. care se va aplica în mod corespunzător.

în cazul în care Comisia de negociere și Ofertantul nu ajung la un acord în ceea ce privește îmbunătățirea ofertei, se va încheia un Proces verbal care va constata eșecul negocierilor dintre Comisia de negociere și Ofertant.

 • III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

în maxim 30 zile de la încasarea integrală a prețului se va încheia contractul de vânzare-cumpărare, potrivit ofertei negociate, declarată câștigătoare, în formă cerută de lege, în condițiile specificate în oferta acceptată și negociată cu Comisia de negociere. Având în vedere că valorificarea activului Societății este o tranzacție specializată, Organizatorul va indica notarul public, unde contractul de vânzare-cumpărare va fi semnat în formă autentică.

 • IV. EXECUTAREA GARANȚIEI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI. DESPĂGUBIRI

 • 4.1. Garanția de achitare a prețului se execută și se pierde în favoarea vânzătorului în următoarele cazuri:

 • ♦      revocarea ofertei îmbunătățite sau a ofertei finale, după caz, de către ofertantul calificat, în condițiile prezentului regulament să participe la procedura negocierii;

 • ♦     refuzul ofertantului declarat câștigător de a semna contractul de vânzare-cumpărare în condițiile cuprinse în oferta acceptată.

 • ♦     neplata prețului de către ofertantul câștigător în termen de 60 zile calendaristice de la data declarării ca și câștigătoare a ofertei sale.

 • 4.2. în cazul în care ofertantul câștigător revocă oferta finală, refuză semnarea contractului de vânzare-cumpărare în condițiile stabilite prin oferta castigatoare sau nu achită prețul prevăzut în ofertă în termenul agreat, ofertantul câștigător va răspunde cumulativ cu contravaloarea garanției depuse de acesta, precum și cu diferența dintre oferta finală depusă de el și valoarea la care se va face ulterior vanzarea activului. Prezenta clauză are valoarea unui clauze penale și reprezintă determinarea convențională a prejudiciului suferit de către Vânzător.

In ceea ce privește garanția de achitare a prețului depusă de ofertantul câștigător, aceasta va fi considerată ca plată parțială a prețului.

In ceea ce îi privește pe ceilalți ofertanți, garanția de achitare a prețului se restituie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vanzare cumpărare.

 • V. SEMNĂTURILE ȘI PARAFELE NECESARE PE DOCUMENTELE OFERTEI

Documentele care compun oferta se semnează pe fiecare pagină de către reprezentanții legali ai societății care elaborează oferta, parafându-se cu ștampila firmei în cazul persoanelor juridice.

Toate documentele din ofertă se vor prezenta în original sau copie certificată de ofertant, după caz, pentru a putea fi ușor citite. Depunerea de documente neconforme atrage eliminarea ofertantului de la derularea procedurii de negociere directă.

 • VI. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului regulament vor putea fi modificate de către Organizator anterior datei limită pentru depunerea ofertelor de participare la procedura de negociere directă cu obligația de a comunica tuturor ofertanților care au achiziționat prezentul regulament modificările efectuate.

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, lichidatorul juridic, membrii comisiei de negociere, rudele sau afinii lor până la gradul IV inclusiv, ori soții acestora, nu au dreptul de a participa direct sau indirect la negociere în calitate de ofertant.

Comisia de negociere răspunde de respectarea procedurii desfășurării negocierii în conformitate cu prezentul regulament de negociere, precum și de activitatea de examinare a dosarelor, de prezentare a activelor, de evaluare a ofertelor și de acceptare a ofertelor celor mai conforme cu principiile mai sus enunțate.

în momentul depunerii ofertelor finale, se consideră că ofertanții nu au nelămuriri sau obiecțiuni referitoare la situația faptică și juridică a activului, așa cum reiese din Caietul de prezentare, cunosc și sunt de acord cu prevederile prezentului regulament, inclusiv cu prevederile referitoare la angajarea răspunderii lor în cazul neonorării obligațiilor asumate în desfășurarea negocierii.

CITR SPRL

Practician în insolența

t ’ o

Alexandru Tâhase

CE/MBO


20112REvll5327/08.08.2011

RAPORT DE EVALUARE

S.C. HIDROMECANICA S.A.


Client:

S.C. HIDROMECANICA S.A.

Destinatar:

CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA S.P.R.L.

ADUNAREA GENERALA A CREDITORILOR

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al S.C. CS INVEST CONSULTING S.R.L. al clientului si al destinatarului.

August 2011 -


REZULTATELE EVALUĂRII

Scopul raportului de evaluare consta in estimarea valorii de piața si de lichidare a activului si a garanțiilor aferente S.C. HIDROMECANICA S.A.

Pentru atingerea acestui scop s-a pornit de la misiunea de evaluare indicata de către client si de situația particulara a companiei comerciale care, din punct de vedere juridic, este in procedura de insolventa din data de 10.11.2010.

In scopul atingerii obiectivului propus s-au luat in considerare prevederile Standardelor Internationale de Evaluare - IVS 2007, activitatea de evaluare fiind adaptata la specificul activelor din componenta patrimoniului evaluat si al activitatii HIDROMECANICA S.A., avand in vedere si caracteristicile speciale ale companiei in prezent (situația juridica, active funcționale); toate analizele si estimările au fost efectuate în conformitate cu standardele de evaluare internaționale, cu legislația actuală si cu starea și perspectivele obiectivului.

Pentru estimarea valorilor enunțate mai sus au fost luate in considerare doua situații:

1. In ipoteza continuității activitatii s-au estimat:

1.1 Valoarea de piața a activului HIDROMECANICA S.A., folosind o abordare dintre cele trei indicate in Standardul International de Practica in Evaluare GN 6 - Evaluarea intreprinderii;

 • a) Abordarea bazată pe active consta in estimarea valorii unei întreprinderi si/sau participatii la capital utilizând metode bazate pe valoarea de piața a activelor individuale ale intreprinderii. Aceasta prezintă o imagine statica a valorii activelor din patrimoniul S.C. HIDROMECANICA S.A. la data intrării in procedura de insolventa: 10.11.2010,______

Vfiata activ = 14.78 mii. EUR (cca. 63.20 mii. RON)
 • b) Abordarea prin capitalizarea venitului este definita ca fiind calea generala de estimare a valorii unei întreprinderi, participatii sau acțiuni, prin folosirea uneia sau mai multor metode prin care valoarea este estimata prin convertirea beneficiilor (câștigurilor) anticipate, in valoarea capitalului (prin tehnica actualizării/ capitalizării). Aceasta abordare nu a fost utilizata; la solicitarea clientului a fost utilizata doar abordarea prin cost.

 • c)  Cea de a treia abordare - Abordarea prin piață (cale generală de estimare a valorii unei întreprinderi, participatii sau unei acțiuni prin folosirea uneia sau mai multor metode care compara subiectul evaluat cu întreprinderi similare, cu participatii si acțiuni care au fost vândute pe piața) nu se poate aplica datorita insuficientei informațiilor pertinente care sa poata fi luate in considerare.

INVEST

« i. i r f             .

Tabelul 1 - Activ evaluat (val contabila, val de piața, val de lichidare)

ACTIV

Val cont (RON) 10.11.2010

Val cont (EUR)

Val piața (EUR)

Decotare (%)

Valoare de lichidare (EUR)

A. Active imobilizate total

60,495,633

14,143/185

13385,951

9345,028

I. Imobilizări necorporale

0

0

0

JL

1. Alte imobilizări necorporale

o

0

0

0

II. Imobilizări corporale

60,419,209

14,125,218

13,867,390

9,845,028

1. Terenuri si construcții

53,978,333

12,619,426

11,904,583

8,865,353

1.1. Terenuri

36,920,355

8,631,495

5,321,449

20%

4,257,159

1.2. Construcții

17,057,978

3,987,931

6,583,134

30%

4,608,194

2. Instalații tehnice sî mijloace de transport

5,256,660

1,228,938

1,715,437

855,991

2.1 Echipamente tehnologice

5,080,077

1,187,655

1,584,712

50%

790,628

2.2 Aparate si instalații de măsură, control si reglare

132,404

30,954

44,266

50%

22,133

2.3 Mijloace de transport

44,179

10,328

86,460

50%

43,230

3. Alte instalații, utilaje si mobilier

102,866

24,049

21,210

50%

10,605

4. Imobilizări corporale in curs de execuție

1,081,351

252,806

226,160

50%

113,080

111. Imobilizări financiare

76,424

17,867

18,561

0

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate

3,000

701

1,396

100%

0

2. Alte creanțe imobilizate

73,424

17,166

17,166

100%

0

B. Active circulante total

6,326,595

1,479,075

716,869

395349

1 I. Stocuri total

5,624,205

1,314,865

640,823

320,412 |

1. Mat pr, mat aux, ob inv, semifabricate, prod rezid

595,568

139,236

60,497

50%

30,248

2. Produse si servicii in curs de execuție

1,389,248

324,788

189,782

50%

94,891

3. Produse finite si semifabricate

3,611,432

844,305

388,940

50%

194,470

4. Materiale aflate la terti

14,424

3,372

972

50%

486

5. Produse aflate la terti

13,533

3,164

633

50%

316

1 II. Creanțe total

678,097

158,530

70,020

69,412 |

1. Furnizori pt.cump.stocuri

7,586

1,773

608

100%

0

2. Clienti

481,971

112,678

68,476

0%

68,476

3. Clienti incerti sau in litigiu

0

0

0

0

4. Taxe vamale

5,333

1,247

0

0

5. Decontări din operații in participatie

8,000

1,870

0

0

6. Debitori diverși

6,092

1,424

936

0%

936

7. Decontări din operații in curs de clarificare

169,116

39,537

0

0

III+IV. Lichidități si echivalente de lichidități +investitii financiare pe TS

24,294

5,680

6,025

6,025

1. Valori de incasat

5,130

1,199

1,199

0%

1,199

2. Conturi la banei in lei

19,151

4,477

4,477

0%

4,477

3. Conturi la banei in valuta

14

3

3

0%

3

4. Casa in lei

365

85

85

0%

85

5. Avansuri de trezorerie

-366

-86

260

0%

260

C. Cheltuieli in avans

0

0

0

0

1INVEST

i i i i x < >

ACITV

Val cont (RON) 10.11.2010

Val cont (EUR)

Val piața (EUR)

Decotare (%)

Valoare de lichidare (EUR)

ACTIV TOTAL (A+B+C)

66.S22.22S

15,622,160

14302320

30%

10.240377

Activ extrabilantier

3,707,574

866,782

173,287

50%

86,644

ACTIV BILANTIER + EXTRABILANTIER

70.529,802

16,488,942

14,776,108

30%

10,327.521

1.2 Valoarea de piața a garanțiilor:

Estimarea valorii de piața a garanțiilor a fost realizata avand la baza valoarea de piața estimata pentru activele ipotecate/gajate. ______________________________ ____________ __________________

Vpiata garanții = 14.68 mii. EUR (cca. 62.80 mii RON)

Tabelul 2 - Garanții evaluate (val de piața, val de lichidare)

Creditor garantat

Valoare creanța garantata (EUR)

Valoare piața garanție (EUR)

Valoare lichidare garanție (EUR)

Rang

Garanții DGFP

4,599,670

14,681,501

10,252,084

1

Garanții Familia Garbacea

5,886,728

1,195,703

597,851

2

Tabelul 3 - Activ gajat si negajat (val de piața, val de lichidare)


Legitim»iiÂ\ i


ACTIV

Val piața (EUR)

Valoare de lichidare (EUR)

Valoare de piața garanții (EUR)

Valoare de piața activ negajat (EUR)

Valoare de lichidare garanții (EUR)

Valoare de lichidare activ negajat (EUR)

A. Active imobilizate total

13385,951

9345,028

13367,390

18361

9345328

0

I. Imobilizări necorporale

0

0

0

0

0

0

1. Alte imobilizări necorporale

0

0

0

o

II. Imobilizări corporale

13,867,390

9,845,028

13,867,390

0

9,845,028

0

1. Terenuri si construcții

11,904,583

8,865,353

11,904,583

0

8,865,353

0

1.1. Terenuri

5,321,449

4,257,159

5,321,449

0

4,257,159

0

1.2. Construcții

6,583,134

4,608,194

6,583,134

0

4,608,194

0

2. Instalații tehnice si mijloace de transport

1,715,437

855,991

1,715,437

0

855,991

0

2.1 Echipamente tehnologice

1,584,712

790,628

1,584,712

0

790,628

0

2.2 Aparate si instalații de măsură, control si reglare

44,266

22,133

44,266

0

22,133

0

2.3 Mijloace de transport

86,460

43,230

86,460

0

43,230

0

3. Alte instalații, utilaje si mobilier

21,210

10,605

21,210

0

10,605

0

4. Imobilizări corporale in curs de execuție

226,160

113,080

226,160

0

113,080

0

. III. Imobilizări financiare

18,561

0

0

18,561

0

0

| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate              |        1,396 Ț____________0 |            0 |        1,396 |_____________0 |             0 |

ACTIV

Val piața (EUR)

Valoare de lichidare (EUR)

Valoare de piața garanții (EUR)

Valoare de piața activ negajat (EUR)

Valoare de lichidare garanții (EUR)

Valoare de lichidare activ negajat (EUR)

2. Alte creanțe imobilizate

17,166

0

0

17,166

0

0

B. Active circulante total

716,869

395,849

640,823

76,045

320,412

75,437

I. Stocuri total

640,823

320,412

640,S23

0

320,412

0

1. Mat pr, mat aux, ob inv, semifabricate, prod rezid

60,497

30,248

60,497

0

30,248

0

2. Produse si servicii in curs de execuție

189,782

94,891

189,782

0

94,891

0

3. Produse finite si semifabricate

388,940

194,470

388,940

0

194,470

0

4. Materiale aflate la terti

972

486

972

0

486

0

5. Produse aflate la terti

633

316

633

0

316

0

11. Creanțe total

70,020

69,412

0

70,020

0

69,412

1. Furnizori pt.cump.stocuri

608

0

0

608

0

0

2. Clienti

68,476

68,476

0

68,476

0

68,476

3. Clienti incerti sau in litigiu

0

0

0

0

0

0

4. Taxe vamale

0

0

0

0

0

0

5. Decontări din operații in participatie

0

0

0

0

0

0

6. Debitori diverși

936

936

0

936

0

936

7. Decontări din operații in curs de clarificare

0

0

0

0

0

0

Ill+IV. Lichidități si echivalente de lichidități +investitii financiare pe TS

6,025

6,025

0

6,025

0

6,025

1. Valori de incasat

1,199

1,199

0

1,199

0

1,199

2. Conturi la banei in lei

4,477

4,477

0

4,477

0

4,477

3. Conturi la banei in valuta

3

3

0

3

0

3

4. Casa in lei

85

85

0

85

0

85

5. Avansuri de trezorerie

260

260

0

260

0

260

C Cheltuieli in avans

0

0

0

0

ACTIV TOTAL (A+B+C)

14.602.820

10.240.877

14308,213

94,607

10.165.440

75,437

Activ extrabilantier

173,287

86,644

173,287

0

86,644

0

ACTIV BILANTIER + EXTRABILANTIER

14.776.108

10,327,521

14,681301

94,607

10.252.084

75,437

2. In ipoteza încetării activității s-au estimat:

2.1. Valoarea de lichidare a activului S.C HIDROMECANICA S.A., pornind de la valoarea de piața a activelor din patrimoniu. Conform GN 6 - Evaluarea întreprinderii 5.7.1.1., „în lichidări, valoarea multor active necorporale (de exemplu fondul comercial) tinde spre zero, iar valoarea tuturor activelor corporale reflecta circumstanțele lichidării. Si cheltuielile asociate cu lichidarea (comisioane pentru vânzări, onorarii, impozite si taxe, alte costuri de închidere, cheltuielile administrative pe timpul încetam activitatii si pierderea de valoare a stocurilor) sunt calculate si deduse din valoarea estimata a întreprinderii."

Vlichidare activ = 10.33 mii. EUR (cca. 44.17 mii. RON)
2.2. Valoarea de lichidare a garanțiilor:

Estimarea valorii de lichidare a garanțiilor a fost realizata avand la baza valoarea de lichidare estimata pentru activele ipotecate/gajate.

Vlichidare garanții = 10.25 mii. EUR (cca. 43.85 mii. RON)

In estimarea gamei de valori de lichidare s-a tinut cont de cadrul special in care ar avea loc vanzarea:

 • a)  întreprinderea isi inceteaza activitatea, de unde rezulta ca aceasta nu mai generează venituri, ci doar costuri (paza, întreținere, inventariere, marketing etc.);

 • b)  vanzarea se face intr-o perioada de timp limitata sever;

 • c)  condițiile reale ale pieței sunt cele curente (dobânzi bancare in medie de cca. 12-15% pe an, număr limitat de investitori, criza economico-financiara, oportunități diverse si multiple de investiții -oferta supraabundenta etc.);

 • d) necesar de perioada îndelungata de expunere pe plata la vanzare. Ținând cont de conjunctura specifica in care ne aflam, intervalul de timp pentru realizarea unui marketing adecvat este de cca. 9-12 luni, poate depăși chiar si un an.

 • e)  cumpărătorul actioneaza prudent si in cunoștința de cauza;

 • f)  vânzătorul este extrem de obligat sa vanda;

 • g)  cumpărătorul este motivat obișnuit;

 • h)  cumpărătorul se considera ca actioneaza in cel mai bun interes al sau;

 • i)  plata se face cash;

 • j)  prețul nu este influențat de aranjamente financiare speciale sau facilitați sau de cineva interesat in vanzare;

 • k)  activele se vând bucata cu bucata. Realizarea valorii de lichidare ar putea necesita mai mult timp; avand in vedere faptul ca activele se vând pe componente, suma rezultata ar putea fi diminuata deoarece ar putea ramane stocuri fara interes pentru clienti etc.

 • l)  se adapteaza prețul de valorificare la circumstanțele vanzarii.

 • m) s-a estimat valoarea de piața a activelor din componenta HIDROMECANICA si s-au luat in considerare decotari suplimentare, astfel incat valoarea de lichidare sa tina cont de cele indicate mai sus.

Avand in vedere valorile estimate pot fi precizate următoarele:

 • 1.  Toate analizele si valorile au fost indicate la data de 10.11.2010 - data de referința comunicata de către client;

 • 2.  Valorile au fost estimate pe baza considerentelor prezentate in cadrul prezentului raport;

 • 3.  Valoarea este o predictie;

 • 4.  Valoarea este subiectiva;

 • 5.  Evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • 6.  Cursul valutar luat in considerare in calcule a fost de 4.2774 RON/EUR aferent datei de referința 10.11.2010 - data declanșării procedurii de insolventa.

Cu stimă,

Sorin POPA -- Director General expert evaluator ANEVAR

MAA, MBA, MRICS, MSc, REV
CUPRINS

 • 1.   CERTIFICARE

 • 2.   PREMISELE EVALUĂRII

  • 2.1.   OBIECTUL, SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUĂRII. INSTRUCȚIUNILE EVALUĂRII

  • 2.2.   DREPTURILE DE PROPRIETATE EVALUATE

  • 2.3.   BAZA DE EVALUARE. TIPUL VALORII ESTIMATE

  • 2.4.   DATA EVALUĂRII

  • 2.5.   MONEDA RAPORTULUI. MODALITATI DE PLATA

  • 2.6.   SURSELE DE INFORMAȚII CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII PREZENTULUI RAPORT DE

EVALUARE

 • 2.7.    INSPECȚIA PROPRIETĂȚII

 • 2.8.   CLAUZA DE NEPUBLICARE

 • 2.9.   RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI

 • 2.10.   IPOTEZE SI CONDIȚII LIMITATIVE

 • 3. ANALIZA DE PIAȚA

  19


  19


  • 3.1. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICE A ROMÂNIEI..................................................................................

  • 3.2.   ANALIZA PIEȚEI DE ECHIPAMENTE PENTRU INDUSTRIA GREA

   22


   30


  • 3.3.   ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE BRAȘOV

 • 4. PREZENTAREA DATELOR

  • 4.1.   ASPECTE GENERALE

  • 4.2.   ASPECTE JURIDICE

   • 4.2.1.   Constituirea companiei

   • 4.2.2.   Evoluția capitalului social

   • 4.2.3.   Structura capitalului social la data evaluării

   • 4.2.4.   Drept civil

   • 4.2.5.   Titluri de participare

   • 4.2.6.   Litigiile companiei

   • 4.2.7.   Sarcini asupra patrimoniului

  • 4.3.   ASPECTE COMERCIALE SI OPERAȚIONALE

   • 4.3.1.   Gama de produse oferite

   • 4.3.2.   Capacitatea de producție


   • 4.3.3.   Procesul de producție

   • 4.3.4.   Furnizorii

   • 4.3.5.   Clientii

   • 4.3.6.   Dotarea tehnica

   • 4.3.7.   Dotarea imobiliara

  • 4.4.   ASPECTE MANAGERIALE SI DE RESURSE UMANE

   • 4.4.1.   Conducerea companiei

   • 4.4.2.   Structura de personal

  • 4.5.   ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE

   • 4.5.1.   Analiza poziției financiare

4.5-1.1.     Analiza evoluției poziției financiare

 • 4.5.I.2.     Analiza lichidității, solvabilității si a indicatorilor de gestiune

 • 4.5.2.   Analiza indicatorilor de echilibru financiar

 • 4.5.3.   Analiza performantelor financiare

  • 4.5.3.1.    Analiza de ansamblu a performantelor financiare

  • 4.5.3.2.     Analiza indicatorilor de rentabilitate

 • 4.6.   ANALIZA SWOT

 • 5. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZIILE

  • 5.1.   RECONCILIEREA REZULTATELOR

  • 5.2.   IPOTEZA CONTINUITĂȚII ACTIVITATII - VALOAREA DE PIAȚA A ACTIVULUI (COST)

   • 5.2.1.   Active imobilizate

    • 5.2.1.1.     Imobilizări necorporale

    • 5.2.1.2.     Imobilizări corporale

    • 5.2.1.3.     Imobilizări financiare

   • 5.2.2.   Active circulante

    • 5.2.2.1.     Stocuri

    • 5.2.2.2.     Creanțe

    • 5.2.2.3.     Lichidități si echivalente de lichidități

   • 5.2.3.   Cheltuieli in avans

   • 5.2.4.   Activ extrabilantier

  • 5.3.   IPOTEZA ÎNCETĂRII ACTIVITATII - VALOAREA DE LICHIDARE A ACTIVULUI

   101


  • 5.4. EVALUAREA GARANȚIILOR


LISTA TABELELOR

Tabelul 1 - Activ evaluat (val contabila, val de piața, val de lichidare)

Tabelul 2 - Garanții evaluate (val de piața, val de lichidare)

Tabelul 3 - Activ gajat si negajat (val de piața, val de lichidare)

Tabelul 4 - Cererea de echipamente pentru industrii grele - compunere

Tabelul 5 - Cererea de echipamente pentru industrii grele - principalii indicatori.........

Tabelul 6 - Descrierea pieței auto

Tabelul 7 - Principalii jucători de pe piața piața auto

Tabelul 8 - Descrierea pieței de componente auto

Tabelul 9 - Principalii jucători de pe piața auto

Tabelul 10 - Piața de mașini si echipamente

Tabelul 11 - Principalii jucătorii de pe piața de mașini si echipamente

Tabelul 12 ■ Piața industriei navale

Tabelul 13 - Principalii jucători de pe piața industriei navale

Tabelul 14 - Piața echipamentelor si serviciilor petroliere

Tabelul 15 - Principalii jucători pe piața de echipamente si servicii petroliere

Tabelul 16 - Pricipalii concurenti Hidromecanica

Tabelul 17 - Scurt istoric al societății

Tabelul 18 - Elemente la înființarea companiei

Tabelul 19 - Structura capitalului social la înființare

Tabelul 20 - Evoluția structurii capitalului social

Tabelul 21 - Elemente la data evaluării companiei

Tabelul 22 - Structura capitalului social la data evaluării

Tabelul 23 - Terenuri si mijloace fixe

Tabelul 24 - Titluri de participare deținute la capitalul altor societăți

Tabelul 25 - Litigiile companiei - in calitate de parat

Tabelul 26 - Litigiile companiei - in calitate de reclamant

Tabelul 27 - Garanții evaluate

Tabelul 28 - Principalele produse aflate in gama companiei

Tabelul 29 - Produsele fabricate cu licența

Tabelul 30 - Capacitatea de producție maxima si gradul de utilizare a capacitatii

Tabelul 31 - Evoluția cantitatilor de produse vândute si a preturilor

Tabelul 32 - Fazele procesului de producție (sectoare calde)

Tabelul 33 - Fazele procesului de producție (sectoare reci)

Tabelul 34 - Principalii furnizori

Tabelul 35 - Evoluția vânzărilor in tara si in afara tarii (RON)

Tabelul 36 - Principalii clienti in funcție de ponderea in cifra de afaceri in 2010

Tabelul 37 - Principalii clienti in funcție de vechime

Tabelul 38 - Valoarea investițiilor realizate in perioada 2006-2010

Tabelul 39 - Cele mai semnificative investiții din perioada 2006-2010

Tabelul 40 - Investiții de realizat in viitor

Tabelul 41 - Situația terenurilor aflate in proprietatea IIIDROMECANICA

Tabelul 42 - Situația construcțiilor aflate in proprietatea HIDROMECANICA

Tabelul 43 - Echipa de conducere a societarii

Tabelul 44 - Evoluția structurii de personal

Tabelul 45 - Evoluția salariului brut

Tabelul 46 - Productivitatea muncii

Tabelul 47 - Evoluția de ansamblu a poziției financiare - ACTIV

Tabelul 48 - Evoluția de ansamblu a poziției financiare -PASIV

Tabelul 49 - Evoluția indicatorilor de lichiditate

Tabelul 50 - Evoluția indicatorilor de solvabilitate

Tabelul 51 - Evoluția indicatorilor de gestiune (zile)

Tabelul 52 - Evoluția indicatorilor de echilibru financiar (EUR)

Tabelul 53 - Activitatea de exploatare

Tabelul 54- Detalierea pe componente a cifrei de afaceri la 31.10.2010

Tabelul 55 - Activitatea financiara

Tabelul 56 - Evoluția rezultatului net

Tabelul 57 - Analiza SWOT

Tabelul 58 - Valoarea de piața a activului

Tabelul 59 - Procedura de evaluare a imobilizărilor necorporale

Tabelul 60 - Procedura de evaluare a terenurilor......................................................

Tabelul 61 - Centralizator valori terenuri

Tabelul 62 - Procedura de evaluare a construcțiilor

Tabelul 63 - Procedura de evaluare a utilajelor, instalațiilor, mijloacelor de transport si mobilierului

Tabelul 64 - Procedura de evaluare a imobilizărilor in curs de execuție

Tabelul 65 - Procedura de evaluare a imobilizărilor financiare

Tabelul 66 - Procedura de evaluare a stocurilor

Tabelul 67 - Procedura de evaluare a creanțelor (contul 4111)

Tabelul 68 - Procedura de evaluare a altor tipuri de creanțe

Tabelul 69 - Procedura de evaluare a lichidităților si echivalentelor de lichidități

Tabelul 70 - Componenta activului extrabilantier

Tabelul 71 - Procedura de evaluare a activului extrabilantier

Tabelul 72 - Valoarea de lichidare a activului

Tabelul 73 - Procedura de estimare a valorii de lichidare a activelor

Tabelul 74- Garanții evaluate

Tabelul 75 - Activ gajat si negajat

Tabelul 76 - Garanții ANAF

Tabelul 77 - Garanții Familia Garbacea

Tabelul 78 - Garanția Familiei Garbacea asupra bunurilor mobile HIDROMECANICA

LISTA GRAFICELOR

Graficul 1 - Creșterea economica - 2005 - 2011e

Graficul 2 - Structura PIB pe anul 2010

Graficul 3 - Rata șomajului - 2005 - 2010

Graficul 4 - Inflația in perioada 2005-2010

Graficul 5 - Cererea de echipamente pentru industrii grele - evoluție (mii. EUR)

Graficul 6 - Evoluția Activului Net Contabil (mii. EUR)

Graficul 7 - Evoluția principalelor categorii de active (mii. EUR)

Graficul 8 - Evoluția principalelor categorii de pasive (mii. EUR)

Graficul 9 - Evoluția indicatorilor de lichiditate

Graficul 10 - Evoluția indicatorilor de solvabilitate

Graficul 11 - Evoluția duratei medii de stocare

Graficul 12 - Evoluția indicatorilor de echilibru financiar (mii. EUR)


Graficul 13 - Evoluția cifrei de afaceri (mii. EUR)

Graficul 14 - Evoluția principalelor categorii de venituri din exploatare (mii. EUR).

Graficul 15 - Evoluția cheltuielilor cu materiile prime, materialele consumabile si salariile (mii. EUR)

Graficul 16 - Evoluția rezultatului financiar (mii. EUR)

Graficul 17 - Evoluția rezultatului net (mii. EUR)


Vioria*

GffiOR AA


1. CERTIFICARE

Prin prezenta se certifica faptul ca:

 • •  Afirmațiile susținute in prezentul raport sunt reale si corecte;

 • •   Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si condițiile limitative si se constituie ca analiza nepărtinitoare;

 • •  Evaluatorul nu are niciun interes actual sau de perspectiva in proprietatea care face obiectul acestui raport, nu are niciun interes personal si nu este părtinitor fata de vreuna din părțile implicate;

 • •  Remunerarea evaluatorului nu se face in funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior;

 • •  Acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obținerii unei valori minime/maxime, solicitare venita din partea beneficiarului sau a altor persoane care au interese legate de beneficiar sau de aprobarea unui imprumut;

 • •   In deplina cunoștința de cauza, analizele, opiniile si concluziile exprimate au fost realizate in conformitate cu cerințele Standardelor Internationale de evaluare - IVS si cu cerințele "Codului deontologic al profesiei de evaluator" care este o anexa la Statutul ANEVAR;

 • •   Evaluatorul certifica faptul ca utilizarea raportului de evaluare intocmit poate fi insotita de verificarea lui in conformitate cu Standardul internațional de verificare de rapoarte de evaluare (GN 11);

 • •   Evaluatorul certifica faptul ca a efectuat personal inspecția patrimoniului care face obiectul raportului;

 • •  In prezent, evaluatorii sunt membri titulari si acreditați ANEVAR si au îndeplinit programul de pregătire profesionala continua;

 • •  Prin prezenta evaluatorul certifica faptul ca este competent sa efectueze acest raport de evaluare.

Evaluatorii au încheiate asigurări de răspundere profesionala la ALLIANZ TIRIAC ASIGURĂRI S.A.

Cu stima,

Stelian GABOR ■ Director Executiv expert evaluator ANEVAR MTA-EPI-EI, Absolvent Curs EBM


Sorin POPA - Director General expert evaluator ANEVAR MAA, MBA, MRICS, MSc, REV

2. PREMISELE EVALUĂRII

2.1. OBIECTUL, SCOPUL SI UTILIZAREA EVALUĂRII. INSTRUCȚIUNILE EVALUĂRII

Obiectul evaluării il constituie activul companiei HIDROMECANICA S.A. cu sediul in Brașov, Str. 13 Decembrie, Nr 94A.

Scopul prezentului raport de evaluare este:

 • •  estimarea valorii de piața si de lichidare a activului HIDROMECANICA ;

 • •  estimarea valorii de piața si de lichidare a garanțiilor HIDROMECANICA ;

in vederea informării Adunării Generale a Creditorilor,

Prezentul Raport de evaluare se adreseaza:

 • •  HIDROMECANICA S.A., in calitate de client;

 • •  CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA S.P.R.L. si ADUNAREA GENERALA A CREDITORILOR in calitate de destinatar.

Având in vedere Statutul ANEVAR si Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu-si asuma răspunderea decât fata de client si fata de destinatarul lucrării.

2.2. DREPTURILE DE PROPRIETATE EVALUATE

Dreptul de proprietate evaluat in prezentul raport este dreptul de proprietate integral asupra activelor delimitate din patrimoniul S.C. HIDROMECANICA S.A.

1.  Active imobilizate:
 • a.  Activele necorporale au fost preluate din lista detaliata cu toate elementele acestei clase conform balanței de verificare la 31.10.2010 si listelor detaliate primite.

 • b.  Activul imobiliar este compus din terenuri si construcții, conform balanței de verificare de la 31.10.2010, listelor detaliate si documentelor de proprietate aferente.

 • c.  Bunurile mobile constau in echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier, birotica si alte bunuri generale specifice domeniului de activitate. Acestea au fost preluate din balanța de verificare de la 31.10.2010 si din listele detaliate primite de la reprezentanții companiei.

 • d. Imobilizări financiare - au fost preluate din balanța de la 31.10.2010 si din listele detaliate cu elementele acestei clase.

 • 2.  Activele circulante au fost preluate din din listele detaliate primite de la reprezentanții companiei la 10.11.2010.

 • a.  Stocuri;

 • b. Creanțe;

 • c.  Lichidități.

 • 3.  Cheltuielile in avans au fost preluate din lista detaliata cu toate elementele existente in sold la 10.11.2010.

2.3. BAZA DE EVALUARE. TIPUL VALORII ESTIMATE

Ținând cont de specificul misiunii de evaluare, in cadrul prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare prevederi ale standardelor internaționale referitoare la:

 • •  Valoarea de piața prevăzută in Standardul Internațional de Evaluare IVS 1 Valoarea de piață - tip de valoare. Conform Standardului International de Evaluare IVS 1 definiția valorii de piață este: "Valoarea de piața este suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determinat obiectiv, după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

 • •  Valoarea de lichidare prevăzută in Standardul Internațional de Evaluare IVS 2 - Tipuri de valoare diferite de valoarea de piață. Conform acestuia, definiția valorii de lichidare este:

o „6.9.2 Valoarea de lichidare: Acest termen descrie situația în care un grup de active folosite împreună într-o întreprindere, sunt oferite la vânzare în mod individual (element cu element), de obicei în urma închiderii întreprinderii. Deși este adesea asociat cu o vânzare forțată (vezi 6.11 de mai jos), acest termen are un alt înțeles. Nu există niciun motiv pentru care activele nu pot fi lichidate printr-o vânzare ordonată, în urma unei comercializări adecvate."

o „6.11 Termenul "vânzare forțată” se utilizează adesea în situațiile în care un vânzător este obligat să vândă și/sau nu există o perioadă de comercializare adecvată. Prețul obtenabil în această situație nu îndeplinește cerințele din definiția valorii de piață. Prețul care ar putea fi obținut în aceste situații va depinde de natura presiunii de a vinde, la care este supus vânzătorul, sau de motivele pentru care o comercializare adecvată nu poate fi făcută. El poate să reflecte și consecințele pentru vânzător a nereușitei vânzării într-o perioadă de timp specificată. Prețul obtenabil într-o vânzare forțată nu poate fi prezis în mod credibil, cu excepția situației în care sunt cunoscute natura presiunii de a vinde sau motivele comercializării neadecvate. Prețul pe care un vânzător îl va accepta, într-o vânzare forțată, va reflecta mai degrabă situațiile particulare decât cele ale vânzătorului ipotetic decis din definiția valorii de piață. Prețul obtenabil într-o vânzare forțată va avea numai o legătură întâmplătoare cu valoarea de piață sau cu orice alte tipuri de valoare, definite în acest standard. Deoarece vânzarea forțată este o descriere a situației în care tranzacția are loc, acest termen nu reprezintă un tip de valoare”.

 • •  Valoarea intreprinderii prevăzută in Standardul International de Practica in Evaluare GN 6 -Evaluarea întreprinderii, potrivit caruia "Evaluările de întreprinderi sunt solicitate și efectuate, în mod uzual, pentru stabilirea valorii de piață ca bază de evaluare, conform prevederilor din Standardul Internațional de Evaluare 1 (IVS 1). Atunci când sunt folosite alte baze de evaluare, sunt aplicabile prevederile din IVS 2, cu explicațiile și clarificările adecvate."

 • •  Valoarea proprietăților imobiliare prevăzută in Standardul International de Practica in Evaluare GN 1 - Evaluarea proprietății imobiliare;

 • •  Valoarea instalațiilor, mașinilor si echipamentelor prevăzută in Standardul International de Practica in Evaluare GN 3 - Evaluarea mijloacelor fixe mobile;

 • •  Valoarea activelor necorporale prevăzută in Standardul International de practica in evaluare GN 4 - Evaluarea activelor necorporale;


• Valoarea activelor circulante: datorita faptului ca nu exista standarde specifice de evaluare pentru acestea, evaluatorul a luat in considerare prevederile Standardelor Internationale de Contabilitate IAS 2 - Stocuri.

2.4.   DATA EVALUĂRII

La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul preturilor si situațiilor patrimoniale ale S.C. HIDROMECANICA S.R.L corespunzătoare datei de 10.11.2010 (data de referința a evaluării) la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de către evaluator.

Evaluarea a fost realizata in intervalul iunie - august 2011.

2.5.  MONEDA RAPORTULUI. MODALITATI DE PLATA

Valoarea este exprimata in EUR si in RON la data de referința a evaluării (10.11.2010) avand in vedere cursul de 4.2774 RON/EUR.

In estimarea valorii se ia in considerare plata integrala in numerar (cash) la data evaluării, fara condiții deosebite de plata.

 • 2.6. SURSELE DE INFORMAȚII CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII PREZENTULUI

RAPORT DE EVALUARE

• Documente puse la dispoziție de conducerea companiei S.C. HIDROMECANICA S.R.L privind:

o bilanțurile contabile si balanțele de verificare aferente incepand cu anul 2006 si pana in 2010 (31.10.2010);

o liste detaliate pe componente pentru imobilizările necorporale - la data de 31.10.2010;

o liste detaliate pe componente pentru activul imobiliar (terenuri si construcții) - la data de 31.10.2010;

o liste detaliate cu echipamente, instalații, mijloace de transport, mobilier, imobilizări in curs - la data de 31.10.2010;

o liste detaliate cu stocurile, la data de 10.11.2010;

o liste detaliate cu creanțele si observații privind posibilitățile de recuperare ale acestora la 10.11.2010;

o soldul disponibilităților din casa, banca si alte valori - la data de 10.11.2010; o lista detaliata cu cheltuielile Înregistrate in avans - la data de 10.11.2010;

o previziuni ale activitatii viitoare; o aspecte tehnice si tehnologice;

o aspecte de resurse umane;

o aspecte juridice;

o aspecte operaționale;

Cod: PG-17-07/1.0Pagina 15


o aspecte comerciale;

 • •   Informații existente in literatura de specialitate privind piața întreprinderilor care au ca obiect de activitate Fabricarea de motoare și turbine (conform codului CAEN 2811) precum si informații privind evoluția acestei piețe;

 • •  Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zonele in care sunt amplasate activele imobilizate ale companiei si istoricul amplasamentelor, lucrările de reparații - întreținere ■ modernizare efectuate, stare fizica);

 • •  Alte informații necesare existente in bibliografia de specialitate;

Documentele si informațiile referitoare la S.C. HIDROMECANICA S.A. au fost puse la dispoziția evaluatorului de către conducerea acesteia, care poarta întreaga responsabilitate in ceea ce privește veridicitatea si corectitudinea informațiilor furnizate. Evaluatorii nu isi asuma niciun fel de răspundere pentru datele puse la dispoziție de către societate si nici pentru rezultatele obținute in cazul in care acestea sunt viciate de date incomplete sau greșite.

2.7.   INSPECȚIA PROPRIETĂȚII

Inspecția proprietății a fost realizata de către evaluatori in cursul lunii iulie 2011, insotiti de către reprezentanți autorizată ai HIDROMECANICA S.A., care au furnizat si informațiile necesare evaluării. Nu s-au realizat investigații privind eventualele contaminări ale clădirilor, terenului sau amplasamentelor învecinate si nu au fost inspectate părțile ascunse ale clădirilor.

2.8.  CLAUZA DE NEPUBLICARE

Raportul de evaluare sau oricare alta referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus intr-un document destinat publicității fara acordul scris si prealabil al evaluatorului cu specificarea formei si contextului in care urmeaza sa apara.

Publicarea, parțiala sau integrala, precum si utilizarea lui de către alte persoane decât clientul si destinatarii atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale.

2.9. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI

Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către conducerea S.C. HIDROMECANICA S.A., corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea clientului.

Raportul este confidențial, strict pentru destinatar si client, iar evaluatorul nu accepta nicio responsabilitate fata de o terta persoana, in nicio circumstanța.

2.10. IPOTEZE SI CONDIȚII LIMITATIVE

Principalele ipoteze si limite de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt următoarele:

 • 1. Ipoteze:

 • •  Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informațiile si documentele furnizate de către reprezentanții HIDROMECANICA S.A. si au fost prezentate fara a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare.

 • •  Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si tranzactionabil, in afara cazului in care se specifica altfel;

 • •  Informația furnizata de către terti este considerata de incredere, dar nu i se acorda garanții pentru acuratețe;

 • •  Pentru estimarea valorii de piața a activelor in circumstanțele indicate in raport, s-a aplicat la solicictarea clientului Abordarea bazată pe active asa cum este prevăzut in Standardul International de Practica in Evaluare GN 6 - Evaluarea întreprinderii;

 • •  Utilajele si echipamentele s-au evaluat conform Standardelor Internaționale de Practică în Evaluare GN 3 - Evaluarea mijloacelor fixe mobile sau GN 5 - Evaluarea bunurilor mobile;

 • •  Evaluarea activelor circulante: datorita faptului ca nu exista standarde specifice de evaluare stocuri, evaluatorul a luat in considerare prevederile Standardelor Internationale de Contabilitate IAS 2 ■ Stocuri si a Standardelor Internationale de Evaluare - IVS in ceea ce

privește evaluarea pentru raportare financiara;

• Pentru estimarea valorii de lichidare a activelor, s-a aplicat Abordarea bazată pe active asa

cum este prevăzut in Standardul International de Practica in Evaluare GN 6 - Evaluarea întreprinderii, estimandu-se intr-o prima faza valoarea de piața a intreprinderii. Valorii de piața a întreprinderii i s-au aplicat decotari suplimentare;

 • •  Pentru evaluarea garanțiilor au fost puse la dispoziția evaluatorilor date furnizate de către reprezentanții HIDROMECANICA si de către administratorul judiciar desemnat;

 • •   Au fost preluate de la reprezentanții firmei date referitoare la venituri, cheltuieli fixe si variabile, precum si informații privind imbunatatirea activitatii;

 • •  Din informațiile deținute de către evaluator si din discuțiile purtate cu conducerea HIDROMECANICA S.A., nu exista niciun indiciu privind existenta unor contaminări naturale sau chimice care afecteaza valoarea proprietăților analizate sau proprietăților vecine. Evaluatorul nu are cunoștința de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care sa indice prezenta conta mina n ti lor sau materialelor periculoase si nici nu a efectuat investigații speciale in acest sens. Valorile sunt estimate in ipoteza ca nu exista asa ceva. Daca se va stabili ulterior ca exista contaminări pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau ca au fost sau sunt puse in funcțiune mijloace care ar putea sa contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

 • •  Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluării;

 • •   Valoarea de piața estimata, precum si valoarea de lichidare sunt valabile la data evaluării, întrucât piața, condițiile de piața se pot schimba, valorile estimate pot fi nerelevante sau necorespunzatoare la un alt moment;

 • •   S-a presupus ca legislația in vigoare se va menține si nu au fost luate in calcul eventuale modificări care pot sa apara in perioada următoare;

 • •  Alegerea metodelor de evaluare prezentate in cuprinsul raportului s-a făcut ținând seama de limitele fiecăreia dintre ele;


  ::'AJ

  CV’


  Ubor


  Pagina 17


 • •   Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii toate informațiile pe care le-a avut la dispoziție la data evaluării referitoare la subiectul de evaluat neexcluzand posibilitatea existentei si a altor informații de care acesta nu avea cunoștința;

 • 2. Condiții limitative:

 • •   intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

 • •  evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depună mărturie in instanța relativ la proprietățile in chestiune, in afara cazului in care s-au incheiat astfel de intelegeri in prealabil;

 • •   nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul prealabil al evaluatorului;

 • •   orice valori estimate in raport se aplica Întregii afaceri si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevăzută in raport;

 • •   raportul de evaluare este valabil in condițiile economice, fiscale, juridice si politice de la data intocmirii sale. Daca aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea.

2011II N VEST

N S tl I. I 1 N G

2REvll5327/08.08.2011

ANEXE

RAPORT DE EVALUARE

S.C. HIDROMECANICA S.A.


Client:

S.C. HIDROMECANICA S.A.

Destinatar:

CASA DE INSOLVENTA TRANSILVANIA S.P.R.L.

ADUNAREA GENERALA A CREDITORILOR

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fî copiate in parte sau în totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al S.C. CS 1NVEST CONSULTING S.R.L. al clientului si al destinatarului.

August 2011 -


Nr.Cst

Descriere

Suprafața (mp)

Valoare de piața unitara (EUR/mp)

Valoare de piața (EUR)

Decolare la lichidare (%)

Valoare de Metoda de evaluare licmdare utilizata (EUR)

1

Teren amplasament: Str.IG Decembrie, nr. 94a, Brașov

109,166

40

4,366,640

20%

3,493312 Comparații de piața

Tehnica extracției (nu s*

2

Teren amplasament Nicolae Titulescu

2320

270

680,400

20%

544320 au găsit comparații

relevante)

3

Teren amplasament Bc Eroilor

123

155

18,9SS

20%

15,190 Comparații de piața

'it

Teren amplasament luliu Martiu

1,995

Î2S

255,421

20%

204337 Comparații de piața

rrz~z----

Total 212

115304

5322,449

4357,159

i Ultima reevaluare a fost înregistrata la data de 31-123009;


J/>.1 H'.W n f II      Af l\ltl i (>A!?,U; Ml t tUV/ Vt/l HH

ASKA V.

l‘ff| tom St'pfAfJl 1 kitiHflip} Irmt (mii

’ Â<«i~

fwl loiUîti i<n

DoiiUiI

1,5-Ăi.

VA pekiM din ik;Ji

<1 inw

Wl B țvluin din ihiJi OWCO

CI ik\m MW VA fchnn unitul! <T«ro

O

mu6)

J.M)

VA

[v tom Jin thidj

ClM(U

ftiiplwrt df (wpiTtf tU

l<un in Irlițtt*

Inkfifl

tnkțrjt

CktiCtV''

M .

hd nc.JH

frv.o

U<ti

CrnJhHde finloHrt

ptiiMijh

phu uA

rinx.i.h

fhtJ CJ.h

CiirtU'V

«’ >

II .

b ■

HtlaCiihl

txn>

îl -1

H<«i

CcnJitiJ dt tioJir*

nctiiib

nu'’jir

Ai «wA*

Cilul '

u ■

V i

V

ndAMlrt

ÎH

U*.«

Cm Jitii *Jr |*l(kl ( dili fiînrktq 11

ikifmJ,‘JiHI

MII

vkilJ

1'klnMl't

îl 1

lî‘n

rerrrmiuli

ti

fiV'i fyîiw Mi hi”

/mjimlr.'li

CittdZ-'

u .

V .

n ►

Jfil Midii

Ji 12'1

♦u

SvjM *<«l * Imfl

i,w

jvpjkr

lUfMK't

cmpeiehl

CenCt «■'•

r<d t.exbl

->

MJ

ttilillU

ft lotA

|Vt. i>n

|v k un

pkh»

Gdut?',

Fni cvtuljl

Ml

O/Kkititkî fîike

Firnr

«’iLiprr jSI

rvtnprrtd

ci mpjr?b.l

L\r»*l J

ii ,

l> ■

V >

E IțVfl f<vJlLl2diflrir>'«

VA

ll>]

VA

VA

lYfrflv ■

•> ■

t' .

u >

Alo*

diurn pcfndpj}

«*i'f j/X’J

ti Allvk'

iiiiipjf jSI

G<t<i <' -

5 -

li ,

Gr*J de «vpJrr

torn (OnHJcrj) libfj

Litn hKi

r.>.r.tlc

kcnllho

CiMlZ-

ir.

o .

|f -

D* t»oh wi fx^oi 1 liî<

ifiLh h lî>1 / (ctttkbl

ittMtnHil/fttnrccbl

■rrlJmll rit recit «rit

r < j iJt Mi j! / tiNi" < i (hi

U-

4» .

U

GuJi,' MArlrvl)'

li-

w.

PuhoN Lunu hd>l 4fw"'b‘p)

WN

9H«

IM O)

l,4jn|n            IHW

Terenul ce face vbieclirt raportului «le teren in prnj>orlic ite f 0 %COiUlrnil, 20 % teren liber K ton.'t t’e teren se efl.i IliNioleca |ndele.nu Orarov, localie Alimculalic publica la Runikj ce aparține FC. RIAL SRL, cir acces rtirect In str. luliu ManluAira \ Bete cimitirul catolic,in vecinătate.) cimitir ului evaiijțhetic


g&bor

NlIHAlSnUM tatuJ jlab/i

k. 1264* [oi?

A
Oferte teren centru Brașov - pentru teren situat in curtea interioara

Comparabila 1

Va uza re teren Brașov - zona Centrul istoric langa Primăria Brașov (data expunerii pe piața - 01.07.2011) categorie: intravilan tip teren: construcții

suprafața: 600 mp front stradal: 18 m

nr. fronturi: 2

lățime după acces: -înclinație teren: 0% utilitati: curent, apa, canalizare si gaz

- construcție pe teren: nu suprafața construita: -preț solicitat: 350 euro/mp

Sursa de unde a fost extrasa comparabila: www.tocmai.ro

Alte explicații: -

Persoana de contact: Particular

Telefon: 0748.155.741,0722,820.684

Comparabila 2

Vanzare teren Brașov - zona Centrul istoric str.

Apolonnia Hirscher (data expunerii pe piața - 22.06.2011)

categorie: intravilan

tip teren: construcții

suprafața: 815 mp front stradal: 30 m

nr. fronturi: 1

lățime după acces: -înclinație teren: -utilitati: curent, apa, canalizare si gaz

 • -  construcție pe teren: nu

suprafața construita: -

 • -   preț solicitat: 118 euro/mp

Sursa de unde a fost extrasa comparabila: www.tocmai.ro Alte explicații: situat la 3 min de Piața Sfatului, regim înălțime: P+2E, CUT PTR P+l - 0,9 %, PTR P+2 1,35 %; Persoana de contact: Particular

Cod; PG 17-07/1.0


Telefon: 0723.711.676,0744.121.767

Comparabila 3

Vanzare teren Brașov - zona Centrul istoric (data expunerii pe piața -0L07ZZ011)

categorie: intravilan

tip teren: construcții

suprafața: 1.600 mp front stradal: 8 m nr. fronturi: 1 lățime după acces: -înclinație teren: -utilitati: curent, apa, canalizare si gaz ~ construcție pe teren: nu suprafața construita: -preț solicitat: 240 euro/mp

Sursa de unde a fost extrasa comparabila: www.tocmai.ro

Alte explicații: -

Persoana de contact: Particular

Telefon: 0744.121.767

Telefon: 0723.711.676,0744.121.767

Comparabila 3

Vanzare teren Brașov - zona Centrul istoric (data expunerii pe piața - 01.07.2011)

categorie: intravilan tip teren: construcții suprafața: 1.600 mp front stradal: 8 in nr. fronturi: 1 lățime după acces: -înclinație teren: -utilitati: curent, apa, canalizare si gaz - construcție pe teren: nu suprafața construita: -preț solicitat: 240 euro/mp Sursa de unde a fost extrasa comparabila: www.tocmai.ro Alte explicații: -Persoana de contact: Particular Telefon: 0744.121.767


Oferte terenuri - zona Cimitirul evanghelic

Terenul ce face obiectul raportului este teren in proporție de 80 % construit, 20 % teren liber betonat.I’e teren se afla Biblioteca județeană Brașov, locație Alimentație publica La Romica ce aparține SC. RIAL SRL, cu acces direct la str. luliti Maniu,vis a vis de cimitirul catolic,in vecinătatea cimitirului evanghelic

Comparabila 1

Van za rc teren - zona Centrul Brașov (dntn expunerii pc pinta - 10.07.2011)

tip teren: construcții categoric: intravilan

- suprafața: 70'1 mp front stradal: 12.5 ni lalinie după acces: -tir. fronturi: 1 înclinație teren: 0% utiiitati: curent, apa, canalizare si gaz construcție pe teren: nu suprafața construita: -preț solicitat: 250 curo/mp

Sursa de unde a fost extrasa comparabila: Ag. Casa Pitas, www.casapitas.ro;

Alte explicații: forma dreptunghiulara, eu acces In Bd. I. Mau iu, extrasCF, titlu proprietate Persoana de contact: Agenție

Telefon: 026'1/139.004

Comparabila 2

Vanznrc teren - zona Centrul Brașov (data expunerii pe phitn - 15.07.2011)

tip teren: construcții

 • -   categorie: intravilan suprafața: 1.130 mp front stradal: -Intime după acces: -nr. fronturi: -înclinație teren: 17%


ulilitali: curent, apa, canalizare si gaz construcție pe teren; nu

 • -   suprafața construita: -

Cml: PG 17 (I//I.0      <♦.) preț solicitat: 118 euro/mp

Sursa de unde a fost extrasa comparabila: www.tocinai.ro; Alte explicații: forma neregulata, acces cu servitute, la 5 min de Bd. hiliu Maniu;

Persoana de contact: Sorin T.

Telefon: 0722.244.301

Comparabila 3

Vânzare teren - zona Centrul Brașov (data expunerii pe piața- 13.07.2011)

tip teren: construcții categorie: intravilan suprafața: 2.400 mp front stradal: -lățime după acces: -nr. fronturi: -înclinație teren: -utilitati: curent, apa, canalizare si gaz construcție pe teren: nu suprafața construita: -preț solicitat: 160 euro/mp

Sursa de unde a fost extrasa comparabila: Ag. Covalin, Brașov, Str. Hatmanului nr, 21, Bl 31, sc D, ap 1, www.covalin.ro

Alte explicații: -Persoana de contact: -Telefon: -

Comparabila 4 Vanzarc teren - zona Centrul Brașov str. Sitei (data expunerii pe pintn -15.07.2011)

- ti]) teren: construcții categorie: intravilan suprafața: 1.130 mp front stradal: -lățime după acces: -nr. fronturi: -înclinație teren: 17% utilitati: curent, apa, canalizare si gaz construcție pe teren: nu suprafața construita: -


preț solicitat: 118 euro/mp

Sursa de unde a fost extinsa comparabila: wwvv.locinai.ro

Alte explicații: -

Persoana de contact: Sorin T.

'felefon: 0722.2dd.301

Comparabila 5

Vntiznre teren - zona Centrul Brașov - str. Sitei spre lnlhi Maniu (data expunerii pe piața “ 21.07.2011)

lip teren: construcții categorie: intravilan

- suprafața: 2.200 mp front stradal: 10 m lățime după acces: -nr. fronturi: l inclinatie teren: -utilitati: curent, apa, canalizare si gaz. construcție pe teren: da, construcție noua suprafața construita: 280 mp preț teren: 100 euro/mp defalcam preț: construcție: 300.000 curo preț solicitat: 500.000 curo

Sursa de unde a fost extrasa comparabila: telefonic

Alte explicații: -

Persoana de contact: Sorin T.

felefon; 0722.2dd.301

(. 0(1: l’(; 17 07/1.0

"• o---

■ oisi^ ■


Nr. cergro

103560

Ziua.

03 .

Luna

12

, Anul

2010


9^.

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BRAȘOV. Biroul de Cadastru șl. Publicitate Imobiliară Brașov


gXTlÎAS ftîs CARTE ‘FUNCIARA pgiltt'U INFORMARE


\\           A. Paiteâ X. (Poale <le avere)

THRI-N Adresa: Brașov


CARTE FUNCIARA NR, 102759 ComOna/Oras/Munldplu: Brașov (provenita din conversia de pe hârtie a CE Nr. 4352 )

î’

tI           Pin acte:8B7;

... 886,60 nip - suprafața

|            Masurata:-

' din CF pe hârtie


B, Partea XX. (Poale de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR- 102759 ' Comuna/Oras/Munlclplu: Brașov. ______ (pr^enlto din conversia (la pe hârtie a'CF Nh 4352)

a

19790 / 21.11.1996

Act adresa, 2521, 20.11.1996, emis de SC HIDROMECANICA SA Bv, documentație anexata

1

Intabula re, drept de PROPRIETATE, cu titlul de drept naționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al             |

(provenlta dln conversia CF 4352)

1 | SC HIDROMECANICA SA, BRAȘOV         *’                > ■' ' ' <'

C. Partea XXX. (Poale de sarcini)
AiiQKci Nr. 1 la Partea XCertific ca prezentul extras corespunde Intrutotul cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originala/ pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.  S-ă achitat tariful ^\20 RON, chitanța nr. 2019714/02-12-2010/ pentru serviciul de.publlcltate Imobiliara 272,

Asistent~ registrator,

MARXOARA

X.

II


Pagina 3'din 3;.
Nr. cerere

103563

. Zliia

03

Luna .

12

Anul

2010


Oficiul de Cadastru §1 i^ubllclțâte Imobiliară BRAȘOV iâ.ir'oul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru WORIWE

\           A. Partea X. (Poale de avere)

TI3IWN


CARTE FUNCIARA NR. 102755 Comuna/Oras/Munlclpluî Brașov (provenita din conversia do pc hârtie a CF Nr. 4352 )


Adresa:,- _     ____

"Ăl


Top: 6213/ 1-2
B. Partea XX. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR, 102755 Coinuna/O'ras/Munlclplu: (Brașov (provenita din conversia de pe hârtie «3             Ă

19790/ 21.11,1996

Act adresa,‘2521; 20.11,1996, emis de SC HIDROMECANICA SA, sl a documentației anexate

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept naționalizare, dobândit prin

Ăi            |

Lege, cota actuala 1/1

(provenita din conversia CF 4352)

11 sc Hidromecanica sa brașov; :..........

C. Partea XII. (Foaie de sarcini)