Hotărârea nr. 130/2018

Hotărârea nr.130 – aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR. 130

din data de 26.04.2018

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință la data de 26.04.2018;


Analizând Expunerea de motive înregistrată cu nr. 6223 din data de 18.04.2018 și Referatul cu nr. 6223 din data de 18.04.2018, întocmite de către Direcția Juridică prin care se propune aprobarea vânzării prin licitație publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și aprobarea caietului de sarcini; în referat se menționează că aprobarea vânzării prin scoatere la licitație a bunului este determinată de faptul că la licitațiile precedente nu a participat niciun cumpărător;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 348 din data de 31.07.2017 privind însușirea raportului de evaluare a autobuzului turistic marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB aflat în proprietatea privată a Județului Brașov și demararea procedurii de licitație publică pentru vânzarea acestuia - în raportul de evaluare, valoare de piață a mijlocului de transport este estimată la suma de 93.500 euro, reprezentând echivalentul sumei de 427.000 lei fără TVA;

Văzând adresa nr. ad. 2404 din data de 20.02.2018 întocmită de Direcția Tehnică, Serviciul Achiziții Publice și adresa Direcției Economice înregistrată cu nr. ad. 2404 din data de 26.02.2018;

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. “c”, alin. (4), lit. “b” și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare, la prețul de pornire a licitației de 427.000 lei fără TVA a autobuzului turistic marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov,

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru vânzarea la licitație publică cu strigare a bunului prevăzut la art. 1, conform anexei care parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să desemneze prin dispoziție componența comisiei de licitație pentru vânzarea la licitație publică cu strigare a bunului prevăzut la art. 1.

Art.4. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria DumbrăveanuAnexa la HCJ nr.


Secretar

Maria Dumbraveanu


CAIET DE SARCINI


rivind vânzarea prin licitație publică cu strigare a mijlocului de transport autobuz turistic aflat în proprietatea privată a U.A.T. Județul Brașov

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Autobuz marca AYATS BRAVO, fabricat în anul 2007, nr. de identificare VNEPS09D200001529, nr.de înmatriculare BV-44-CJB, data înmatriculării de către Consiliul Județean Brașov este 13.03.2008, nr. de inventar 224059, valoare de inventar 427.000 lei iară TVA.

CAP. II. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun vânzarea unor bunuri sunt următoarele :

prevederile art. 91, alin. (1), lit. “c” și alin. (4), lit. “b” din Legea215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 123 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „ Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.” - prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia, cu modificările și completările ulterioare:

„Domeniul privat al statului sau al unităților administrațiv-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitățile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata.”

CAP.III. ELEMENTE DE PREȚ

3.1 .Prețul de pornire a licitației publice este de 427.000 lei fără TVA.

 • 3.2.Garanția de participare la licitație este 500 lei și se reține de vânzător până în momentul încheierii procesului verbal de adjudecare, urmând ca după această dată garanția să constituie avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător sau să se restituie.

CAP.IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 4.1. Vânzătorul are următoarele obligații :

 • a.  - să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare primire;

 • b. - garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, ipotecat sau gajat;

 • c. - vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.

 • 4.2. Cumpărătorul are următoarele obligații :

 • a.  - are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la utilizarea bunului.

 • b. - se obligă să îndepărteze toate însemnele grafice de tip siglă/stemă și text care fac referire la Consiliul Județean Brașov sau U.A.T. Județul Brașov;

 • c. - se obligă să achite integral prețul autobuzului în termen de 20 zile de la semnarea procesului verbal de adjudecare, la valoarea adjudecată.

CAP. V. DISPOZIȚII FINALE

5.1 .Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în procesul verbal de adjudecare.

 • 5.2. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 100 lei.

 • 5.3. Participanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în suma de 200 lei.

 • 5.4. Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul achitării integrale a bunului achiziționat.

 • 5.5. Participarea la licitație este condiționată de achitarea integrală de către aceștia a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare. Participanții la licitație pot fi persoane juridice sau persoane fizice.

Nu pot participa la licitație cei care :

 • -  au debite față de U.A.T. Județul Brașov;

 • -  sunt în litigii cu U.A.T. Județul Brașov sau Consiliul Județean Brașov;

 • -  au fost adjudecatari ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contractul cu U.A.T. Județul Brașov.

CAP. VI. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

6.1. Publicitate

Consiliul Județean Brașov va publica anunțul de vânzare într-o publicație cu circulație la nivel național și pe pagina web www.judbrasov.ro, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru licitație.

La aceeași dată, Consiliul Județean Brașov va afișa anunțul de vânzare la sediul propriu, situat în municipiul Brașov, bd. Eroilor nr. 5.

Anunțul de vânzare se prezintă comisiei de licitație spre avizare înainte de data publicării.

6.2. Conținutul anunțului de vânzare prin licitație

Anunțul privind vânzarea prin licitație va conține următoarele informații:

 • a) denumirea și adresa instituției publice, precum și locul unde poate fi văzut bunul care face obiectul licitației;

 • b) adresa, data și ora ținerii licitației pentru vânzarea bunului, precum și datele de desfășurare a următoarelor licitații, în caz de neadjudecare;

 • c) numărul de telefon sau de fax unde se pot obține relații despre bunul scos la vînzare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească potențialii achizitori spre a fi admiși la licitație;

 • d) prețul de pornire a licitației;

 • e) cota de cheltuieli de participare.

Documentele de participare la licitația de vânzare a bunului se primesc cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare a bunului.

6.3. Condiții tehnice și organizatorice

Vânzarea se va face prin licitație publică cu strigare în data de 05.06.2018, ora 10,00 la sediul Consiliului Județean Brașov din Bd. Eroilor nr. 5.

Organizarea procedurii de licitație :

 • - comisia de licitație va fi numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Brașov;

 • - nu pot participa la licitație, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitație și nici soțul (soția), frații, copiii și părinții acestor membri;

 • - comisia de licitație va analiza documentele prezentate și va întocmi lista cu pârtieipanții acceptați, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până în preziua licitației, adică 04.06.2018, ora 12,oo, documentele de participare;

 • - ședința este condusă de președintele comisiei de licitație;

 • - pasul de licitare este de 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunul respectiv, licitat;

 • - în ziua și la ora stabilite pentru începerea licitației, în cazul în care sunt minimum doi participanți la licitație, președintele comisiei anunță obiectul licitației, face prezența participanților la licitație și constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate.

 • - președintele anunță prețul inițial de vânzare de la care se pornește strigarea, cu precizarea pașilor de supralicitare stabiliți prin prezentul caiet de sarcini;

 • - în cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanți la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta în aceleași condiții, încheindu-se proces verbal de constatare ;

 • - repetarea licitației se va face după trecerea a cel puțin 15 zile de la data precedentei, respectiv în data de 27.06.2018, ora 10.00 ;

 • - participanții la licitație vor prezenta oferte de preț prin strigări, oferte care trebuie să respecte condițiile de pas precizate la deschiderea licitației;

 • - președintele de comisie anunță tare și clar suma oferită de licitant;

 • - dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, președintele comisiei anunță adjudecarea licitației celui care a oferit ultima sumă.

 • 6.4. Condiții financiare și juridice

6.4.1. Garanția de participare

Garanția de participare este în cuantum de 500 lei, aceasta se constituie până cel târziu în preziua începerii licitației la sediul Consiliului Județean Brașov din Brașov, bd. Eroilor nr. 5, ora 12:00, prin scrisoare de garanție bancară, în original sau prin depunerea la casieria Consiliului Județean Brașov a sumei sau a ordinului de plată, cu condiția confirmării acestuia de către banca emitentă. Contul Județului Brașov în care se va depune garanția de participare este R033TREZ1315006XXX000169.

Depunerea garanției este obligatorie și constituie un criteriu eliminatoriu.

Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de către participanții la licitație.

în acest caz, participanților la licitație li se va înapoia în termen de 5 zile de la data licitației garanția de participare pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Consiliul Județean Brașov.

Prin înscriere la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de participanții la licitație.

Participanții la licitație pierd garanția depusă dacă persoana juridică/persoana fizică, care a câștigat licitația, nu achită contravaloarea bunului adjudecat în termen de 20 de zile de la data semnării procesului verbal de adjudecare.

Garanția participantului care a câștigat licitația rămâne în contul prețului de vânzare.

 • 6.4.2. Criterii de calificare și de selecție-documente solicitate

 • 6.4.2.1. Situația personală a participanților la licitație:

 • - pentru participanți persoane juridice:

 • - fișa informații generale: denumire participant, sediul/adresa, număr de telefon (fax), cod poștal, persoana de contact, cod fiscal, cont bancar de trezorerie, conform modelului anexat;

act constitutiv al societății (statut/contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;

 • - ultimul bilanț contabil vizat de DGFP, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare:

 • - dovada că nu se află în litigiu cu Consiliul Județean Brașov, respectiv Județul Brașov, aceasta eliberându-se la cerere de către Consiliul Județean Brașov;

 • - Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare la bugetul de stat și la bugetul local, precum și față de U.A.T. Județul Brașov; Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a participantului și vor fi depuse în formă originală;

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care documentele sunt depuse de împutemiciții participanților și nu de către aceștia personal;

 • - xerocopie după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini ( 100 lei ), a taxei de participare (200 lei) și a garanției depuse ( 500 lei).

- pentru participanți persoane fizice:

 • -  fișa informații generale: denumire participant, adresa, număr de telefon (fax), cod poștal, persoana de contact, cont bancar de trezorerie, conform modelului anexat;

 • -  declarație din care rezultă faptul că participantul nu este membru al comisiei de licitație și nici soț (soție), frate, copil și/sau părinte al vreunuia din membrii acestei comisii;

copie după actul de identitate;

dovada că nu se află în litigiu cu UAT Județul Brașov, aceasta eliberându-se la cerere de către Consiliul Județean Brașov;

Certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare la bugetul de stat și la bugetul local, precum și față de U.A.T. Județul Brașov; Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a participantului și vor fi depuse în formă originală;

xerocopie după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini (100 lei), a taxei de participare (200 lei) și a garanției depuse (500 lei).

6.4.2.2. Dreptul participanților la licitație de a solicita clarificări

După obținerea caietului de sarcini, cei care doresc să participe la licitație au dreptul să solicite clarificări despre elementele cuprinse în aceasta până cel târziu cu 5 zile înainte de data desfășurării procedurii de licitație, ora 16,oo. Solicitările se vor transmite la sediul Consiliului Județean Brașov, bd. Eroilor nr. 5, Brașov. Consiliul Județean Brașov are obligația de a răspunde la orice clarificare solicitată într-un interval de timp care să nu depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la solicitare. Răspunsul la solicitare se va transmite tuturor participanților care au cumpărat caietul de sarcini, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat respectivele clarificări.

 • 6.5. Finalizarea procedurii de licitație.

La data desfășurării licitației publice, comisia de licitație stabilită conform dispoziției președintelui Consiliului Județean Brașov va parcurge următoarele etape:

examinează documentația de participare și stabilește eventualele întârzieri care duc la excluderea de la licitație a pârtieipanților în cauză;

exclude de la licitație participanții care au depus documentația incompletă;

ședința de licitație se finalizează printr-un proces verbal în care se consemnează modul de desfășurare a licitației respective, aspectele formale constatate la verificarea documentației de calificare;

în ziua și la ora stabilite pentru începerea licitației, în cazul în care sunt minimum doi participanți, președintele comisiei anunță obiectul vânzării, constată dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate;

Comisia de licitație va înainta procesul-verbal de adjudecare în termen de 2 zile către Direcția Juridică și Relații cu Publicul a Consiliului Județean Brașov în vederea redactării și încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Licitația pentru vânzarea autobuzului se va desfășura în data de 05.06.2018, ora. 10.00 la sediul Consiliului Județean Brașov, bd. Eroilor nr. 5, Brașov.

Precizări: înscrierea la licitație se poate efectua până cel târziu în preziua licitației inclusiv, 04.06.2018, ora 12,oo, la sediul Consiliului Județean Brașov, bd. Eroilor nr. 5, Brașov, camera 10 -birou registratură, prin depunerea documentației în plic, însoțit de adresă de înaintare.

Prețul de pornire a licitației publice referitor la vânzarea autobuzului este de 427.000 lei fără TVA.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Participantul care a câștigat licitația, se obligă să achite prețul autobuzului în termen de 20 zile de la semnarea procesului-verbal de adjudecare și să semneze contractul de vânzare-cumpărare la valoarea adjudecată.

Neachitarea de către participantul care a câștigat licitația, a contravalorii bunului adjudecat, în termenul stabilit, duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea mijlocului fix pentru o nouă procedură.

Pentru participantul care a câștigat licitația, garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va constitui avans din prețul de vânzare datorat de către cumpărător.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea procedurii (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale).

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea procedurii de licitație se pot depune la registratura Consiliului Județean Brașov, bd. Eroilor nr. 5, camera 10, Brașov în termen de 24 ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin dispoziția președintelui Consiului Județean Brașov va analiza și instrumenta contestațiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Direcția Juridică Director Executiv,

Crăciun Claudia

Președinte,

Secretar,

Adrian Ioan Veștea^^^^^--^    _____

Maria Dumbraveanu

Formular nr. 1

Participant persoană juridică/persoană fizică

(denumirea/numele)

Informații generale despre participant

Denumirea/numele:

Codul fiscal/C.N.P.

Cont Trezorerie/Cont bancar:

Adresa/Sediu:

Telefon:

Fax:

E-mail

Cod postai

Numele persoanelelor care vor semna contractul și funcția acestora

Data completării......................

Participant,


(semnătura autorizată)

Direcția Juridică Director Executiv,

Claudia Crăciun


fv\26.04.2018


Vizat: Șef serviciu: Mariana Mone

Red. I. Voiculeț

PreședinteSecretar

Maria Dumbraveanu


Formular nr. 2


PARTICIPANTUL

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Sub semnatul (a)...................................................................., în calitate de participant la

licitația privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a mijlocului de transport autobuz turistic marca AYATS BRAVO, fabricat în anul 2007, nr. de identificare VNEPS09D200001529, nr.de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a U.A.T. Județul Brașov, organizată de Consiliul Județean Brașov, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații că nu am calitatea de soț/soție, frate, copil și/sau părinte al vreunuia dintre membrii comisiei de licitație.

Membrii comisiei sunt: (conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov de numire a membrilor comisiei de vânzare și soluționare a contestațiilor)

 • 1.................................

 • 2...................................

 • 3 ....................................

 • 4 ....................................

 • 5 ....................................

Participant,

(semnătură autorizata )

Direcția Juridică Director Executiv, Crăciun Claudia


Vizat: Șef serviciu: Mariana Mone

Red. I. Voiculeț

^^26.04.2018 26.04.2018