Hotărârea nr. 13/2018

Hotărârea nr.13 – stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, începând cu data de 1.01.2018

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 13

din data de 30.01.2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 1.01.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2018;

Analizând Expunerea de motive și raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 1061/23.01.2018, întocmite de către Direcția Resurse Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, începând cu data de 01.01.2018; în referat se precizează, totodată, că salariile de bază stabilite, urmează a se încadra în fondurile bugetare pe anul 2018 pentru cheltieli de personal;

Luând în considerare adresa nr. 1151/2018 a Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, prin care conducerea instituției propune stabilirea salariilor de bază la gradația 0, pentru personalul din cadrul acesteia, începând cu data de 01.01.2018;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 295/24.07.2017 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.8, art.ll și art. 12 din Legea nr.153/2017 Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dispozițiile art. 1 din H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dispozițiile din Titlul IV- pct. 15, Titlul V - pct.42 și pct. 69 din O.U.G. nr. 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dispozițiile O.U.G. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 1.01.2018 se stabilesc salariile de bază pentru personalul din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexelor nr. I și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.


Anexa nr. 1


Secretar, MARIA DUMBRĂVE


Salarii de bază A. FUNCȚII PUBLICE
1. Funcții publice de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de baza 01 iulie 2017

Coeficient

GradI

Grad II

GradI

Grad II

1

Director Executiv

S

10773

11305

5.67

5.95

2

Șef Serviciu

S

7942

8341

4.18

4.39

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.


2. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Salariul de bază -lei

Coeficient

1

Consilier/ consilier juridic/ inspector

Superior

S

5263

2.77

2

Principal

S

4294

2.26

3

Asistent

s

3344

1.76

4

Referent

Superior

M

2869

1.51


Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

Zymrecția

o comksitaRA O


Director Executiv, IOAN CURECHERIU


Șef serviciu economic, Alina Diana Mătăsaru


Reprezentant salariați,  Mihaela Diăna Forsea

Anexa nr. 2


Secretar, MARJA DUMBRĂVEANtK

Salarii de bază

B. PERSONAL CONTRACTUAL


2. Funcții de execuție

Nr. crt

Funcția

Grad / Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 iulie 2017

Coeficient

1

Consilier

I

S

3819

2.01

2

Arhivar

IA

M

2679

1.41

3

Șofer

I

M;G

2869

1.51

4

îngrijitor

M;G

2280

1.20

5

Muncitor Calificat

n

M

2755

1.45

Notă: Salariile de bază prevăzute la lit.B, pct.2 sunt pentru gradația O.Salariile de bază pentru gradațiile l-5se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit art.10 din legea nr. 153/2017.

  • - Anexa se va modifica și completa în urma promovării persoanelor în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative

  • - Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise

Director Executiv, IOAN CURECHERIU/<> direcția «A JUDEȚEANĂ V O comunitar .; -g ° DE EVIDENȚĂ << < A PERSOANEI.OR J


Șef serviciu economic, Alina Diana Mătăsaru


Reprezentant salariați,  Mihaela Diana F6rsea