Hotărârea nr. 126/2018

Hotărârea nr.126 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2017, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR. 126 din data de 26.04.2018

- privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC

S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.04.2018;

Analizând referatul și expunerea de motive înregistrate cu nr. Ad. 5011 din data de 11.04.2018 întocmite de Direcția Economică, prin care se propune aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2017, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov nr. 3/16.03.2018, solicitarea societății nr. 124/29.03.2018, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 162/27.10.2016 și nr. 208/9.05.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în Adunarea Generală la METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 111 alin.l, lit. „d” din Legea nr.31/1990 privind societățiile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.l, lit.”a” și alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau U.A.T. sunt acționari unici ori majoritari, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile O.G.R. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățiile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, modificată prin O.U.G. nr. 26/2017;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2017 la data de 31.12.2017 ale S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă repartizarea profitului net realizat de SC. Metrom Industrial Parc S.A aferent exercițiului financiar 2017, pe următoarele destinații:

Profit net de repartizat                                    206.254 lei

 • - rezervă legală                                                    13.930 lei

 • - dividende 50% din profitul net                               96.162 lei

 • - alte rezerve ca sursă proprie de finanțare a investițiilor         96.162 lei
Art.3. - Se aprobă raportul administratorilor privind activitatea economică și financiară desfășurată în anul 2017 de S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă raportul comisiei de cenzori ai S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, directorul general al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE Adrian -Ioan VeșteaContrasemnează, SECRETAR


Maria Duțrfbrăveanu


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A. BRAȘOV

Propunerea de distribuire a profitului net

la data de 31.12.2017

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64/2001

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

206.254

 • - rezerva legală,

 • - dividende 50% din profitul net,cf. art.1 lit.f din Ordonanța nr.64/2001,modificată

13.930

96.162

- alte rezerve ca sursă proprie de finanțare a investițiilor, cf. art.1 lit.g) din Ordonanță

96.162

Președintele Consiliului de administrație,

.JlkMETROM

■XI ■ F*industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

RAPORTUL administratorilor privind activitatea economică și financiară desfășurată pe anul 2017

1. Situația organizatorică

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003 si Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov, privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Brașov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047. Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299.

 • 2. Capitalul social subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2017 este de 1.009.180 lei, divizat în 100.918 acțiuni nominative a câte 10 lei acțiunea. în cursul anului nu a survenit modificări.

 • 3. Activele imobilizate au o valoare de inventar Ia data de 31.12.2017 de 6.208.374,14 lei, cu următoarea componență:


 • - terenuri în suprafață totală de 63.702 m 2 cu o valoare de 1.024.245,35 lei;

 • - clădiri cu o valoare de inventar de 3.757.449,89 lei;

 • - construcții speciale cu o valoare de inventar de 1.234.772,35 lei;

 • - mijloace de transport în valoare de 121.517,07 lei;

 • - mobilier, aparatură birotică la valoarea de inventar de 52.137,58 lei;

-imobilizări necorporale la valoarea de inventar de 17.751,90 lei, ce reprezintă contravaloarea licențelor achiziționate pentru programele informatice și de legislație;

 • - imobilizări financiare în sumă de 500 lei ce reprezintă participarea la APITSIAR.

Față de începutul anului activele imobilizate prezintă o creștere de 309.838,79 lei, ca urmare a investițiilor efectuate și finalizate în cursul anului 2017 la clădiri și construcții speciale.

 • 4. Activele circulante la data de 31.12.2017 sunt în sumă de 1.620.020,30 lei, cu următoarea componență:

- clienți în sumă de 332.322,43 lei ce reprezintă contravaloarea facturilor emise către chiriași la sfârșitul anului și cu termen de plată în data de 15.01.2018.

în cursul anului 2017 s-au luat toate măsurile de urmărire și încasare a clienților proveniți din închirieri spații, prin comunicări lunare de solduri, notificări de reziliere contracte și calculul lunar al penalităților, în conformitate cu prevederile din contracte.

 • - clienți în litigiu în sumă de 340.847,66 lei pentru care s-au constituit provizioane pentru întreaga sumă. Pentru toți acești clienți există dosare pe rolul instanțelor judecătorești. Toate dosarele sunt urmărite de consilierul juridic și avocatul angajat în cadrul anumitor dosare. Mare parte din aceste litigii au ca obiect insolvența sau falimentul. Monitorizarea acestor litigii se face și prin întocmirea semestrială a Raportul litigiilor de către consilierul juridic.

 • - disponibilități bănești în sumă de 937.874,50 lei.

 • - TVA neexigibilă la cumpărări în sumă de 6.620,71 lei ce urmează a fi exigibilă pe măsura achitării furnizorilor.

 • - alte creanțe imobilizate în sumă de 2.355 lei ce reprezintă cauțiune depusă ca sechestru pentru recuperare debit de la chiriașul S.C. Xtel Corn S.R.L.

Față de începutul anului activele circulante prezintă o creștere de 362.098,61 lei determinată în principal de creșterea disponibilităților bănești.

 • 5. Datoriile curente ale societății prezintă un sold la 31.12.2017 de 407.548,03 lei cu următoarea componență:

 • - datorii către furnizori în sumă de 42.832,44 lei ce au fost achitați în luna ianuarie 2018.

 • - datorii cu personalul și conturi asimilate în sumă de 17.752,34 lei achitate în luna ianuarie 2018.

 • - datorii cu bugetul statului pentru impozitul pe profit, impozitul pe salarii și tva de plată de 79.989 lei virat în data de 22.01.2018.

 • - tva neexigibilă la vânzări în suma de 90.313,50 lei ce se va vira pe măsura încasării contravalorii facturilor de la clienți.

 • - datorii către bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj și fonduri speciale în sumă de 24.025 lei ce au fost virate în data de 22.01.2018.

 • - garanții de bună execuție în sumă totală de 152.635,75 lei, ce reprezintă contravaloarea garanțiilor încasate de la chiriași pentru neplata chiriei și a furnizării energiei electrice.

De menționat că pe tot parcursul anului 2017 datoriile au fost achitate la termene și scadențe. Nu au existat plăți restante.


6. Situația capitalurilor proprii

La data de 31.12.2017, societatea deține capitaluri proprii în sumă de 5.907.097 lei și cuprind:

 • - capital social în sumă de 1.009.180 lei,

 • - rezerve patrimoniale în sumă de 2.356.566 lei ce provin de la înființarea societății odată cu preluarea patrimoniului de la S.C. Metrom S.A. și reprezintă diferența dintre valoarea rămasă stabilită ca urmare a reevaluării în baza HG 403/2000 și valoarea rămasă stabilită în baza HG 500/1994 care a fost înregistrată în capitalul social,

 • - rezerve legale în sumă de 105.022 lei constituite în limita a 5% din profitul contabil anual, în conformitate cu prevederile art. 26 (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • - rezerve din reevaluare în sumă de 1.248.748 lei,

 • - profit net aferent anului 2004 în sumă de 202.783,50 lei

 • - rezultatul reportat în sumă de 792.473 lei ce reprezintă profitul net al anilor 2005-2016 repartizat ca surse de finanțare pentru investiții.

- profitul net în sumă de 206.254 lei aferent exercițiului financiar 2017 și care urmează a fi repartizat pe destinațiile legale și aprobat de AGA, din care s-a constituit fond rezervă pentru anul 2017 în sumă de 13.930 lei.’

Față de începutul anului capitalurile proprii prezintă o creștere de 125.903 lei ca urmare a creșterii profitului.

7. Situația Contului de profit și pierdere la data de 31.12.2017, se prezintă astfel:

- lei, % -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Realizat an 2016

Prevederi an 2017

Realizat an 2017

% față de realizat 2016

% față de prevederi 2017

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE

2.137.336

2.235.300

2.258.497

105,67

101,04

din care:

I. Venituri din act. de bază

2.009.821

2.168.000

2.188.664

108,90

100,95

din care:

- venituri din chirii

1.507.184

1.618.000

1.635.676

108,52

101,09

i

- venituri din prest. servicii și furnizare en.electrică

502.637

550.000

552.988

110,02

100,54

- venituri din prod. rezid.

0

0

0

0

0

2. Venituri din alte activități

126.529

66.000

68.129

53,84

103,23

din care:

- venit, din penalități

117.075

61.000

61.995

52,95

101,57

- alte venituri

9.454

5.000

6.174

65,30

123,48

3. Venituri financiare

986

1.300

1.704

172,82

131,08

II

CHELTUIELI TOTALE

1.900.470

1.978.200

1.979.906

104,18

100,09

din care:

1. Cheltuieli de exploatare

1.900.470

1.978.200

1.979.906

104,18

100,09

din care:

 • - Cheltuieli privind stocurile

 • - Cheltuieli privind serv.execut. de

407.723

428.500

425.262

104,30

99,24

terți

- Cheltuieli cu alte servicii executate

73.096

69.900

69.639

95,27

99,63

de terți

- Cheltuieli cu impozite, taxe și

192.128

226.000

206.457

107,46

91,35

varsăminte asimilate

12.439

4.800

4.809

38,66

100,19

- Cheltuieli cu personalul, din care:

828.664

849.300

805.855

97,25

94,88

cheltuieli de natură salarială cheltuieli aferente contract.de

493.948

506.000

483.614

97,91

95,58

mandat, pentru director, CA, Cenzori

190.492

190.300

180.530

94,77

94,87

cheltuieli cu asigurările și

150.746

153.000

141.711

94,01

92,62

protecția socială, fd,speciale Alte cheltuieli de exploatare

386.420

399.700

467.884

121,08

117,06

2. Cheltuieli financiare

0

0

0

0

0

III

Profit brut

236.866

257.100

278.591

c 117,61

108,36

IV

Impozit pe profit

64.362

55.000

72.336

112,39

131,52

V

Profit net

172.504

202.100

206.255

119,56

102,05

Din datele de mai sus rezultă că în anul 2017 veniturile din activitatea de bază au înregistrat depășiri atât față de prevederile din BVC, dar și față de anul precedent. Acestea cuprind veniturile din chirii și cele din prestări servicii.

Veniturile din chirii dețin o pondere de 71% din total venituri și au fost realizate atât față de anul precedent în proporție de 8,52% cât și față de prevederile BVC pe anul 2017 în proporție de 1,09%, urmare intensificării măsurilor de publicitate și reclamă luate pentru închirierea tuturor spațiilor deținute.

Veniturile din prestări servicii ce cuprind în principal veniturile din refacturarea unor servicii de salubritate, consum de apă și control acces la intrarea în parc care au înregistrat depășiri atât față de realizările anului precedent dar și față de prevederile BVC, respectiv de 10,02% și 0,54%

Veniturile obținute din calculul penalităților sunt în sumă de 61.995 lei și reprezintă penalități calculate în fiecare lună pentru plata cu întârziere a facturilor sau neplata acestora, în conformitate cu clauzele contractuale.

Cheltuielile de exploatare sunt la nivelul prevederilor din BVC pe anul 2017 și au depășiri față de realizările anului precedent.

în structură, cheltuielile se prezintă astfel:

Cheltuielile privind stocurile cuprind consumurile de materiale, energie electrică, apă, combustibili și au înregistrat economii față de prevederile BVC și depășiri față de anul precedent, urmare creșterii consumurilor de apă și energie electrică de către chiriași, acestea fiind refacturate lor și se regăsesc în contul de venituri din prestări servicii.

Cheltuieli privind serviciile executate de terți cuprind în principal lucrări de reparații curente și întreținere la clădirile societății și au înregistrat economii atât față de prevederi, dar și față de anul precedent.

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți cuprind cheltuieli privind onorariile plătite la executori judecătorești și avocat pentru recuperarea creanțelor de la chiriași, cheltuieli de reclamă și protocol, cheltuieli poștale, cheltuieli cu serviciile bancare și alte cheltuieli cu serviciile prestate chiriașilor ce se refacturează acestora.

S-au înregistrat economii față de prevederile BVC de 8,65% și depășiri față de anul precedent de 7,46%.

Cheltuielile cu personalul cuprind salariile a 9 angajați câți au fost în anul 2017, indemnizațiile membrilor CA și cenzori și cheltuielile aferente contractului de mandat. S-au înregistrat economii atât față de prevederile BVC cât și față de realizările anului precedent, aceasta ca urmare a reducerii numărului de personal, ajungând la sfârșitul anului la 8 salariați.

Alte cheltuieli de exploatare cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilzărilor corporale și necorporale și cheltuieli privind ajustările și provizioanele pentru deprecierea clienților.

Cheltuielile cu amortizarea au înregistrat economii față de prevederi, dar depășiri față de anul precedent urmare majorării valorii de inventar cu investițiile efectuate în cursul anului 2017.

Cheltuielile cu provizioanele privind deprecierea clienților au înregistrat depășiri atât față de prevederi cât și față de realizările anului precedent urmare intrării în insolvență a unui chiriaș - Licofrig S.R.L. dar și a litigiilor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și datorită cărora S.C. Xtel Corn S.R.L. refuză achitarea folosinței spațiului.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe au fost depășite față de anul precedent ca urmare a creșterii amortizării aferente investițiilor efectuate în cursul anului 2017.

Și profitul brut a înregistrat o depășire de 17,61% față de anul precedent și 8,36% față de prevederile BVC, depășiri ce au condus implicit și la creșterea profitului net.

 • 8. Repartizarea profitului net

în anul 2017 profitul net realizat este de 206.254 lei (conform Notei explicative 3, anexă la bilanț) și se propune pentru repartizare la:

rezerve legale în sumă de 13.930 lei

dividende 50% din profitul net, respectiv suma de 96.162 lei

- sursă pentru investiții în sumă de 96.162 lei

Propunerea de repartizare s-a făcut în baza art.l lit. f din Ordonanța nr. 64/2001.

 • 9. Principalii indicatori economico-financiari calculați la data de 31.12.2017

a) Indicatorul lichidității curente

active curente = 1.279.274 _ 3

datorii curente 407.548

 • b) solvabilitate patrimonială = capitaluri proprii = 5.907.097 = q 99

total pasiv 5.960.097

 • c) Viteza de rotație a clienților

sold clienți x 365 zik =(575.703+673.170):2 x 365 zile = 10414 zile cifra de afaceri                2.188.664

 • d) Viteza de rotație a furnizorilor

șold furnizori x 365 zik = _ț.54.722+42.832):2 x 365= 8J3 zik

cifră de afaceri                2.188.664

 • e) Viteza de rotație a activelor imobilizate

  cifra de afaceri active imobilizate


  2.188.664 = 0,43

  5.087.151


  f) Rentabilitatea capitalului = angajat


  profit brut


  x 100 = 278,590 x 100 = 4,67%


  active totale-datorii curente


  5.960.0975


g) Rata rentabilității =          -----x 100 = 278.590 xjqq = 12,33%

venituri totale         2.258.497

Viteza de rotație a clienților demonstrează modul greoi de încasare a clienților, mai ales a clienților litigioși care sunt acționați în judecată, majoritatea fiind în reorganizare judiciară neavând posibilitatea de a mai plăti contravaloarea chiriilor și a prestărilor de servicii.

Și viteza de rotație a imobilizărilor corporale demonstrează lipsa de eficacitate a managementului imobilizărilor.

Indicatorii de profitabilitate prezintă o situație favorabilă având în vedere scopid și obiectivele programului Parcurilor Industriale.

10. Investițiile totale realizate în anul 2017 sunt în sumă 302.258 lei și reprezintă următoarele lucrări:

 • - Realizarea unei hale pe o suprafață de 200 mp, pe structură metalică cu elemente tip sandwich, amplasare de geamuri, uși acces pietonal și auto, grup sanitar racordat la rețeaua de apă potabilă și canalizare, în sumă de 227.193 lei.

 • - Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică la două obiective pentru chiriașii societății, în sumă de 25.675 lei.

 • - Extinderea rețelei de apă și canalizare la un obiectiv ce a fost închiriat în cursul anului, în sumă de 24.045 lei.

 • - Reabilitarea unui spațiu de birouri în suprafață de 205 mp ce a fost eliberat în anii precedenți și care era impropriu închirierii, constând în instalații de încălzire, reabilitare de pardoseli și grupuri sanitare, înlocuit uși interioare și de la intrare, reparații și zugrăveli ale pereților, în sumă de 25.345 lei.

 • 11. Modul de organizare și conducere corespunzătoare a contabilității


în anul 2017 toate operațiunile economice au fost autorizate de directorul general al societății, au fost înregistrate corect de contabilul șef, ca sumă și în conturile contabile stabilite, astfel încât situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, actualizat.

Toate operațiunile înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general au avut la bază documente justificative și Manualul de Politici Contabile.

Programele informatice au fost adaptate la nevoile societății în conformitate cu reglementările contabile.

S-au respectat în totalitate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată, cu aplicarea principiilor și metodelor contabile, situație prezentată și în Nota 6, anexă la bilanț.

Pentru calculul amortizării mijloacelor fixe s-a folosit metoda liniară în conformitate cu prevederile art. 24 (7) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal dar și pe baza HG nr. 2139/2004 privind duratele de funcționare.

Toate actele contabile ce privesc cheltuielile societății cu reparații, investiții, modernizări, reabilitări, dotări, materiale consumabile, au la bază note justificative, referate de necesitate, comenzi, contracte de prestări servicii, întocmite de directorul tehnic și în același timp poartă viza de control intern. Numai după aceste proceduri se acordă viza de control financiar preventiv.

Prin decizii date de directorul general al societății, s-au numit persoanele responsabile pentru exercitarea tuturor procedurilor.

S-au respectat principiile contabile pe tot parcursul anului, respectiv principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul evaluării separate a elementelor de Activ și de Pasiv și principiul necompensării.

S-a întocmit bilanțul contabil pe anul 2017 în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, actualizat pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

S-au întocmit cele 10 note explicative, situația fluxurilor de numerar și situația modificării capitalurilor proprii ale societății, anexe la situațiile financiare anuale.

 • 12. Modul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu

în temeiul Ordinului nr. 2332/2017 privind modificarea OMFP nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului

specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, în cadrul societății noastre se exercită de către contabilul șef conform Deciziei nr. 5/2007 și a Deciziei nr. 11/2014, cu respectarea în totalitate a atribuțiilor ce-i revin, inclusiv completarea Registrului de riscuri și întocmirea Listelor de verificare.

 • 13. Controlul intern

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial la data de 31.12.2017 a cărei concepere și aplicare permite conducerii societății și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

La nivelul entității există un cod de conduită, aprobat de directorul general al societății, prin care sunt stabilite regulile de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil, atât personalului de conducere, cât și celui de execuție, acesta fiind comunicat oficial prin publicarea pe site-ul societății.

Reglementările cuprinse în Codul etic aprobat conțin aspecte referitoare la respectarea principiilor și valorilor etice în cadrul societății, încurajarea personalului de a comunica preocupările în materie de etică.

Reglementările cuprinse în Codul etic sunt aduse la cunoștința personalului prin informare și prin postare pe pagina web a societății www.mipbrasov.ro

Există o persoană care are sarcini cu privire la consilierea personalului pe probleme de etică și cu realizarea cercetării disciplinare.

Cu ocazia efectuării evaluărilor anuale ale angajaților au fost avute în vedere și aprecieri de natură etică.

în cadrul societății nu au existat situații de încălcare a normelor de conduită etică și profesională, în perioada verificată.

Atribuțiile personalului au fost definite prin documente interne al entității: ROF și în fișele de post. Sarcinile/atribuțiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanță cu competențele profesionale impuse de postul ocupat. Cerințele sunt stabilite în scris, fiind aprobate responsabilitățile și competențele profesionale pentru posturile aflate pe niveluri diferite.

Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii.

Sistemul de control intern managerial al entității a fost revizuit și funcționează corespunzător prevederilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015:

 • - prin elaborarea Programului de dezvoltare a sistemelor de control managerial,

 • - prin elaborarea Manualului de proceduri interne conform Codului controlului intern,

 • - prin elaborarea procedurilor operaționale prevăzute prin programul de control care au fost difuzate personalului.

La nivelul entității monitorizarea activităților de control intern a fost efectuată de Grupul de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul propriu de control managerial, constituit în baza Deciziei Directorului general.

Sistemul de control/intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor, vizând creșterea eficacității acestuia, are Ia bază evaluarea riscurilor.

în acest caz, menționăm următoarele:

 • - Registrul riscurilor la nivelul societății, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, este actualizat anual;

 • - Procedurile operaționale elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;

 • - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;

 • - în cadrul societății nu există compartiment de audit intern, această activitate fiind asigurată de către Biroul de Audit din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • 14. Inventarierea anuală a patrimoniului societății

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, directorul general al societății a emis Decizia nr. 13/09.10.2017 în baza căreia a numit două comisii de inventariere a patrimoniului societății pe anul 2017.

Membrii comisiei având obiectivele prevăzute în decizie, au procedat la efectuarea inventarierii faptice a tuturor elementelor patrimoniale de activ și pasiv.

Mijloacele fixe și obiectele de inventar au fost inventariate atât pe total societate, dar și pe fiecare chiriaș în parte. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de creanțe și obligații au fost inventariate pe baza confruntărilor de solduri, prin transmiterea de extrase de cont la toți clienții și furnizorii înregistrați în contabilitate. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de disponibilități la bănci, de asemenea au fost inventariate pe baza extraselor de cont transmise de toate băncile cu care colaborăm. Nu sunt diferențe.

Disponibilitățile existente în casieria societății au fost inventariate faptic, în fiecare lună a anului. Diferențele constatate au fost înregistrate în contabilitate.

Și sumele constituite pentru garanții de la membrii CA, cenzori și casierul societății au fost confruntate cu soldul contului de disponibilități existent.

Inventarierea patrimonială a fost consemnată în procesul verbal de inventariere pe baza căruia s-a completat Registrul - inventar pe anul 2017 și aprobat prin Decizia nr. 1/30.01.2018 a Consiliului de A dministrație.

 • 15. Dezvoltarea previzibilă a societății

Obiectivul prioritar: Parcul Industrial Metrom trebuie să corespundă întocmai cerințelor pentru parcurile industriale la nivel european.

Ca rezultat al experienței acumulate, trebuie găsite noi domenii de dezvoltare, rezultat al dezideratului major de a contribui la dezvoltarea unei zone industriale calificate prin:

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

 • - modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere în beneficiul clienților;

 • - extinderea capacității de închiriere prin construirea de imobile noi și extinderea celor existente, precum și diversificarea ofertei de servicii către clienți;

 • - furnizarea serviciilor de utilități la costuri reduse către clienți, prin utilizarea de noi tehnologii;

 • -  valorificarea terenurilor disponibile inclusiv a fostului poligon.

Orientarea către client

 • -  preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;

 • - îmbunătățirea calității activității clienților prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă, canalizare, energie electrică la nivelul standardelor europene;

 • - toate activitățile MIP au ca bază preocuparea permanentă pentru creșterea performanțelor economice a agenților economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial și satisfacția acestora privind utilitățile și șerviciile oferite de societatea de administrare.

 • - servicii calificate oferite agenților economici din MIP, care vor trebui generalizate și diversificate.

 • - perfecționarea sistemului de comunicare între societatea de administrare și agenții economici.

Competenta profesională

 • -  creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

 • - instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism.

 • - urmărirea permanentă a oportunităților de finanțare rambursabile și nerambursabile interne și externe.

 • - participarea activă în cadrul APITSIAR pentru îmbunătățirea cadrului legislativ legat de parcurile industriale.

 • - schimb de experiență cu parcuri industriale din țară și străinătate.

 • - participarea la târguri și expoziții interne și internaționale.

 • - realizarea de construcții în parteneriat cu locatarii din parcul industrial.

Având în vedere faptul că imobilele din Parcul Industrial Metrom au o vechime de 20 - 30 de ani, o parte din ele nu au fost niciodată reabilitate/reamenajate, fiind într-un stadiu avansat de degradare iar peste o treime din totalul terenului preluat la înființare de 63.702 mp este lipsit de atractivitate pentru investitori, se impune analiza cu maximă seriozitate de către toți factorii decizionali (Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Județean Brașov, etc.) a posibilității de extindere a Parcului Industrial Metrom în alte locații.

Extinderea Parcului Industrial Metrom, va duce atât la sporirea veniturilor Societății -Administrator și implicit ale Consiliului Județean Brașov ca acționar unic cât și la realizarea unor noi investiții, la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care își vor desfășură activitatea în Parcul Industrial, la creearea unor noi locuri de muncă și, de ce nu, la constituirea unui mediu de afaceri stabil în Brașov.

Față de cele de mai sus, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2017, a Contului de profit și pierdere pe anul 2017 cu anexele respective, a repartizării profitului net și descărcarea de gestiune a directorului general și administratorilor pe anul 2017.

Consiliul de administrație,

Președinte,                                  k

Chelbuță - Ban George-Augustin

Membrii,
EXTRAS HOTĂRÂREA nr. 3 din 16.03.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, cu sediul în Brașov, str. Carpaților nr. 60, înmatriculată la ONRC Brașov sub nr. J08/1922/2003, în baza:

 • - OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016;

 • - Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov,


 • - Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 162/27.10.2016 și nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov în Adunarea Generală la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

 • - în baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuție și cu unanimitate de voturi a aprobat și dispus, conform Procesului verbal, emiterea următoarei:

HOTĂRÂRI

Art. 1 Aprobă Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 2 Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.


Art. 3 Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 4 Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 în valoare de 206.254 lei (conform Notei explicative 3, anexă la bilanț) după cum urmează:

 • - rezerve legale în sumă de 13.930 lei

 • - dividende 50% din profitul net, respectiv suma de 96.162 lei

 • - sursă pentru investiții în sumă de 96.162 lei

Art. 5 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017.

Art. 7 Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 10 Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AG0A și a Președintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.


b) Directorului general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, după caz.

Președinte de ședință,

Chelbuță Ban George Augustin

Secretar,

Olenici Laura Maria


Membrii AGAKadas-Iluna Andrei-Marius

Tănase IonuțS.C. "METROM INDUSTRIAL PARC” S.A. BRAȘOV


CRITERII DE PERFORMANȚĂ realizate pe anul 2017


Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Modul de calcul

U/M

Aprobat an 2017

Realizat an 2017

Col 5/Col 4 X

100

Coeficient de pondere planificat

Coeficient de pondere realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cifra de afaceri

mii lei

2.168,0

2.188,7

100,95

0,2

0,20

2.

Rata profitului

profit brut x 100 venit, totale

%

11,50

12,33

107,22

0,1

0,11

3.

Perioada de rambursare a Datoriilor - furnizori

datorii     x 270 zile

cifra de afaceri

zile

Max.

30 zile

8,13

27,10

0,2

0,74

4.

Perioada de recuperare a creanțelor - clienti cerți -

creanțe     x 270 zile

cifra de afaceri

zile

Max.

150 zile

104,14

69,43

0,1

0,14

5.

Productivitatea muncii

Venituri totale din exploatare nr. mediu personal

mii lei/salariat

248,2

250,8

101,05

0,2

0,20

6.

Cheltuieli la 1000 lei venituri

cheltuieli totale x 1000 venituri totale

lei

885,0

876,6

99,05

0,2

0,20

Coeficient global de îndeplinire a criteriilor

1,0

1,59


Membrii Consiliului dffpdministrație,


Bifați numai dacă este cazul:


| | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

 • □ Sucursala

[2] GIE - grupuri de interes economic

 • □  Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


S’ 002_aî.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BL


(• An C Semestru


Anul


2017


Entitatea


S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.


Suma de control


1.009.180


ce

tn

4/

La ■o


Județ

Brașov


Sector


Localitate

BRAȘOV


Strada

CARPATILOR


Nr.

60Telefon


Număr din registrul comerțului


J08/1922/2003

Cod unic de inregistrare

1

5

7

8

6

0

4

7


Forma de proprietate


12-Societati cu capital integral de stat


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.c

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


Situații financiare anuale


Entități mijlocii, mari si entități de ** interes public


| r~Entități mici | C Microentități


Raportări anuale


Entități de I ? I interes     L_l_1


|(X^ interes public


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state I—' aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.'

Iharsovescu SILVIO ȘTEFAN


Numele si prenumele

SIMA MARGARETA


:• i cî;,l i


Calitatea


12—CONTABIL SEF


Semnătura


C...A            Digitally signed by

jIIVIA         sima margareta

MARGARETA    28180,328

13:57:34 +03'00'


Semnătura electronica


Formular VALIDAT


ÎNTOCMIT,Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9858


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

C da

(• NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C da

(• NU


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Nr.de inregistrare in Registrul CAFR


CIF/CUI


BILANȚ la data de 31.12.2017

Cod 10

FIO - pag. 1

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4.688

720

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

) S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

4.688

720

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811-2812-2911 -2912)

08

4.930.339

5.046.906

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

41.079

28.181

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

10

34.800

12.064

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815-2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

73.240

0

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

5.079.458

5.087.151

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

500

500

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

5.084.646

5.088.371

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

FIO - pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +

326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -396-397- din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +

411 +413 + 418-491)

31

413.978

334.779

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

8.609

6.621

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

422.587

341.400

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

40

671.254

937.874

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

1.093.841

1.279.274

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

54.722

42.832

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1.686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

266.271

364.716

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

320.993

407.548

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

772.848

871.726

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

5.857.494

5.960.097

FIO - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+ 1681 -169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+ 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167+1687 + 2695 + 421+423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

B TOTAL (rd.56 la 63)

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 +1512+1513 + 1514+1518)

67

76.300

53.000

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

76.300

53.000

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

1.009.180

1.009.180

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

1.009.180

1.009.180

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

1.248.748

1.248.748

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

91.092

105.022

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

2.559.350

2.559.350

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

2.650.442

2.664.372

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)             SOLD C (ct. 117)

95

712.120

792.473

SOLD D (ct. 117)

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

97

172.504

206.254

SOLD D(ct. 121)

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

11.800

13.930

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

5.781.194

5.907.097

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

103

5.781.194

5.907.097

Suma de control F10:     93656622/192178830

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse ^iventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,                           ÎNTOCMIT,Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:


9858


F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20                                                                                         - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

2.009.821

2.188.664

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

2.009.821

2.188.664

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

126.529

68.129

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11 +12 + 13}

16

2.136.350

2.256.793

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

16.534

19.307

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

9.142

10.698

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

376.139

391.278

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

828.664

805.855

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

677.918

659.744

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

150.746

146.111

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

282.489

308.129

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

282.489

308.129

a.2) Venituri (ct.7813)

TI

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

10.244

6.014

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

10.244

6.014

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

415.348

285.260

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

265.224

276.097

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33

12.439

4.810

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

137.685

4.353

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul j^neral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

^Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-38.090

153.366

- Cheltuieli (ct.6812)

40

82.314

235.680

-Venituri (ct.7812)

41

120.404

82.314

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

1.900.470

1.979.907

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

235.880

276.886

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

986

1.704

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

^5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

986

1.704

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

986

1.704

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

2.137.336

2.258.497

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

1.900.470

1.979.907

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

236.866

278.590

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

64.362

72.336

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

68

172.504

206.254

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

0

Suma de control F20 :  34036198/192178830


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ÎNTOCMIT,


ADMINISTRATOR,Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:


9858


DATE INFORMATIVE

_ ,                          la data de 31.12.2017

Cod 30

F30 - pag. 1

- lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

1

206.254

Unități care au inregistrat pierdere

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10la 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

1 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

10

9

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

9

8

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

^Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

21.091

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

- din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

42

0

0

-cheltuieli curente

43

-cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

Vili. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

2.855

2.855

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

500

500

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

500

500

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

2.355

2.355

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

2.355

2.355

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

0

0

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

57

575.703

332.322

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

58

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

59

298.215

340.848

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

8.609

6.621

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 |r4424+4428+444+446)

63

8.609

6.621

- subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + p73), (rd.72 la 74)

71

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

75

- de la nerezidenți

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

79

- părți sociale emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de nerezidenți

81

F30 - pag. 4

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

84

4.519

1.023

-în lei (ct. 5311)

85

4.519

1.023

- în valută (ct. 5314)

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

87

666.735

936.851

- în lei (ct. 5121), din care:

88

666.735

936.851

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

89

- în valută (ct. 5124), din care:

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

94

batorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

95

320.993

407.548

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)

96

- în lei

97

- în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625 ) (rd.100+101)

99

-în lei

100

-în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

104

|         -în valută

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

124.189

152.636

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

124.189

152.636

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

54.722

42.832

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

54.722

42.832

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct.

421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

14.036

17.752

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111

128.046

194.328

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

112

24.558

23.902

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(Ct.441 +4423+4428+444+446)

113

103.342

170.303

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

114

146

123

F30 - pag.5

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si ^rsoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

1.009.180

1.009.180

- acțiuni cotate 3)

131

- acțiuni necotate 4)

132

1.009.180

1.009.180

- părți sociale

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

134

Brevete si licențe (din ct.205)

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

70.688

59.498

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

VF30 - pag.6

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

°/o 6)

Suma (lei)

% 6)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 142 + 145 + 149+150 + 151 +152)

141

1.009.180

X

1.009.180

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

deținut de societățile cu capital de stat, din care:

145

1.009.180

100,00

1.009.180

100,00

- cu capital integral de stat

146

1.009.180

100,00

1.009.180

100,00

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din .profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

153

80.352

96.162

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

80.352

96.162

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

157

43.285

80.352

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

158

43.285

80.352

- către instituții publice centrale

159

F30 - pag. 7

- către instituții publice locale

160

43.285

80.352

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

162

- către instituții publice centrale

163

- către instituții publice locale

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

165

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

■jeanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din rare:

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

SIMA MARGARETA


Formular VALIDATSITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40                                                                                                       - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

17.722

667

837

X

17.552

^ansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

17.722

667

837

X

17.552

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

1.024.245

X

1.024.245

Construcții

07

4.593.703

398.518

4.992.221

Instalații tehnice si mașini

08

121.020

497

121.517

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

69.103

16.966

52.137

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Mobilizări corporale in curs de execuție

13

73.240

302.258

375.498

0

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

5.881.311

701.273

392.464

6.190.120

III.Imobilizări financiare

17

500

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

5.899.533

701.940

393.301

6.208.172

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

13.034

4.634

836

16.832

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

|OTAL (rd. 19+20+21)

22

13.034

4.634

836

16.832

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

687.609

281.952

969.561

Instalații tehnice si mașini

25

79.941

13.394

93.335

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

34.303

8.149

2.379

40.073

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

801.853

303.495

2.379

1.102.969

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

814.887

308.129

3.215

1.119.801

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Ierenuri

36

F

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

fOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  46345934/1921788.30

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) Atentie ! Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

1

(ultimul rând sau nr.cr, rând necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1


I + II Sa»* i
S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A.

BRAȘOV

ACTIVE IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

- lei -

Elemente

Valoare brută

(+;-) Amortizări 31.12.2017

Valoare netă

Active

Sold la

Creșteri

Reduceri

Sold la

Sold la

Sold la

imobilizate

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.

2017

Imobilizări necorporale

17.722

667

837

17.552

16.832

720

Imobilizări corporale

5.881.311

701.273

392.464

6.190.120

1.102.969

5.087.151

Imobilizări financiare

500

-

-

500

-

500

Total

5.899.533

701.940

393.301

6.208.172

1.119.801

5.088.371

Director\General,

Contabil șef,

Sima Margareta


HârșovesJcu Silviu Ștefan

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

la data de 31.12.2017

Denumirea provizionului

Sold la

01.01.2017

ct. 491

Transferuri

Sold la

31.12.2017 ct.491

în cont 7811

din cont 6812

Provizioane pentru depreciere clienți - lei-

164.080

6.014

182.680

340.746

Provizioane ctr.mandat lei-

76.300

76.300

53.000

53.000

Directi f General,

Contabil șef,

Sima Margareta


Silviu Ștefan


Hârșovesc


REPARTIZAREA PROFITULUI

la data de 31.12.2017

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

206.254

- rezerva legală

13.930

- dividende 50% din profitul net conf.Ordonanței Guvernului

nr.64/2001, actualizată

96.162

- alte rezerve ca sursă proprie pentru finanțarea investițiilor

96.162

Director fceneral,


Hârșovescu ( Si Ivi u Ștefan

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

la data de 31.12.2017

Nr. crt.

Indicatorul

Exercițiul precedent 31.12.2016

Exercițiul curent 31.12.2017

1.

Cifra de afaceri netă

2.009.821

2.188.664

2.

Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate

1.900.470

1.979.907

3.

Cheltuielile activității de bază

1.900.470

1.979.907

4.

Cheltuielile activităților auxiliare

-

-

5.

Cheltuieli indirecte de producție

-

-

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

109.351

208.757

7.

Cheltuieli de desfacere

-

-

8.

Cheltuieli generale de administ.

-

-

9.

Alte venituri din exploatare

126.529

68.129

10.

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

235.880

276.886


Contabil șef,

Sima Margarteta

■■fi

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

la data de 31.12.2017

- lei -

Creanțe

Sold la

31.12.2017

Termen de lichidare

sub 1 an

peste 1 an

Total din care:

682.146

383.931

298.215

- clienți

332.322

332.322

-

- clienți în litigiu

340.848

42.633

298.215

- tva neexigibil la cump.

6.621

8.609

-

- alte creanțe imobilizate

2.355

2.355

-

Datorii

Sold la

Termen de exigibilitate

31.12.2017

sub 1 an 1-5ani     peste 5 ani

Total din care:

407.548

407.548

- furnizori

42.832

42.832

-

- pers. sal. dat. si ct. asimilat. 17.752

17.752

-

- datorii cu buget.statului

170.303

170.303

-

- contrib. asig. soc.

23.902

23.902

-

- garanții de bună execuție

la chirii și lucrări

152.636

152.636

-

- fonduri speciale

123

123

Director general,

Contabil șef,


NOTA 6

Principii, politici si metode contabile aplicate în anul 2017

Pentru a reda cât mai fidel situația economică financiară a societății, s-au respectat întru totul principiile contabile în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, capitolul 4, secțiunea 4.1 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, astfel:

 • - principiul continuității activității - în sensul că societatea s-a înființat în luna octombrie 2003 unde și-a propus funcționarea în mod normal, într-un viitor previzibil;

 • - principiul permanenței metodelor - de la înființare societatea a aplicat aceleași norme și reguli privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor obținute, astfel încât să asigure comparabilitate în timp a informațiilor;

 • - principiul prudenței - a constat în înregistrarea tuturor elementelor care au privit exercițiul financiar al anului 2017, dar și aspectele ce au apărut cu ocazia întocmirii bilanțului contabil;

 • - potrivit principiului independenței exercițiului, s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar 2017, fără a ține seama de momentul încasării sau efectuării plății;

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv a condus la o evaluare corectă separat pe fiecare element în parte. Potrivit acestui principiu și inventarierea anuală a fost efectuată separat pentru elementele de activ și pasiv conform Ordinului MFP nr. 2861/09.10.2009, la valoarea contabilă.

 • - potrivit principiului necompensării, elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv, unde au existat situații de compensare reciprocă a serviciilor, s-au întocmit ordine de compensare, conform legislației în vigoare;

 • - principiul intangibilității a fost respectat în sensul că a existat bilanț de deschidere și bilanț de închidere a exercițiului financiar care au corespuns.

La data achiziționării, bunurile au fost evaluate la valoarea contabilă, respectiv valoarea de intrare.

Veniturile din exploatare provin în principal din închirieri de spații pe baza contractelor de închiriere, dar și din prestări servicii: pază, salubritate, asig.utilități, furnizare energie electrică, etc.

Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda liniară.

Pe tot parcursul anului, nu au existat ajustări sau abateri de la principiile contabile sau schimbări de metode de evaluare.

Director general,

Contabil șef,


NOTA 7


ACȚIUNI


1. Capital social subscris la data de 31.12.2017

 • - din care:

 • - capital vărsat


1.009.180 lei

1.009.180 lei


2. Număr acțiuni nominative


100.918


3. Valoarea unei acțiuni


10 lei


în cursul anului 2017, capitalul social nu a survenit nici o modificare.


Director aeneral,

Hârșovesc^ Silviu Ștefan

NOTA 8


INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII Șl CENZORII pe anul 2017

 • 1. Consiliul de Administrație

  5

  37.106 lei


 • - nr. membrii

 • - indemnizații plătite în anul 2017

  483.614 lei


  141.711 lei


2. Cenzori

 • - nr. cenzori

 • - indemnizații plătite în anul 2017

3

22.392 lei

3. Director general - contract mandat

- remunerație

1

121.032 lei

4. Nr. personal existent în anul 2017 din care:

9

 • - responsabil administrativ

 • - contabil șef

 • - director tehnic

 • - consilier juridic

 • - inspector resurse umane

 • - inginer

 • - tehnician - economist

 • - arhivar

 • - femeie serviciu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.Cheltuieli salariale în anul 2017

 • 6. Cheltuieli cu asigurările sociale și protecție socială, inclusiv pt. CA, cenzori și director general-contract mandat în anul 2017


Contabil șef, etaNOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

realizați la data de 31.12.2017

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente și imediate _ active curente = 1.279.274_ 3 datorii curente 407.548

b) solvabilitate patrimonială _ capitaluri proprii _ 5.907.097 _ g gg

total pasiv       5.960.097

Indicatorul lichidității curente prezintă o situație destul de favorabilă de 3,14 întrucât societatea nu are datorii restante și oferă garanția acoperirii datoriilor curente.

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

capital împrumutat x -| gg = g

capital propriu

Societatea nu are împrumuturi bancare.

3. Indicatori de activitate

a) Viteza de rotație = sold mediu clien'i x 365 zile = (575.703+673.170): 2 x 365 zile= 10414 a debitelor-clienți Cifra de afaceri                     2.188.664

b) Viteza de rotație = sold medi0 furnizori x 365 zile = (54.722+42i832):2 a creditelor - furnizori Cifra de afaceri                    2.188.664

x 365 zile = 8,13 zile


c) Viteza de rotație a imobiliz.corp. =


Cifra de afaceri _

Imobilizări corp.


5.087.151


d) Viteza de rotație a activelor totale =


Cifra de afaceri =


2.188.664 = 0,37


Active totale-datorii


5.960.097


Viteza de rotație a clienților demonstrează modul greoi de încasare a clienților, mai ales a clienților litigioși care sunt acționați în judecată, majoritatea fiind în reorganizare judiciară neavând posibilitatea de a mai plăti contravaloarea chiriilor și a prestărilor de servicii.

Și viteza de rotație a imobilizărilor corporale demonstrează lipsa de eficacitate a managementului imobilizărilor.

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului = pro^it ^rut-----------------x 100 = 278-590 x 100 = 4,67%

angajat                active totale-datorii curente        5.960.097

........ profit brut

b) Marja bruta = *----------

venituri totale x 100 = 278 590 x100 = 12,33%

2.258.497


Indicatorii de profitabilitate prezintă o situație destul de favorabilă, cu o creștere față de anul precedent, având în vedere scopul si obiectivele programului Parcurilor Industriale.

Director general,  Hârșovestțu Silviu Ștefan

Contabil șef,

Sima Margșfeja
S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A. BRAȘOV

NOTA 10

Alte informații

I. Situația juridică

 • - societate pe acțiuni

 • - Nr. de înregistrare la Registrul comerțului Brașov J08/1922/2003 -CIF RO 15786047

 • - Cod CAEN -8299 - "alte activități de servicii suport pt. întrep.n.c.a."

II. Informații referitoare la impozitul pe profit pe anul 2017

 • - rezultat din exploatare

 • - rezultat financiar

 • - rezultat brut

 • - total deduceri, din care:

204.551 lei

1.704 lei

206.255 lei

290.914 lei

 • - rezerva legal deductibilă

 • - amortizare fiscală

-total cheltuieli nedeductibile, din care:

13.930 lei

276.984 lei

536.761 lei

 • - cheltuieli impozit pe profit

 • - alte cheltuieli nedeductibile

 • - cheltuieli de protocol

 • - cheltuieli cu amortizarea contabilă

 • - chelt.cu proviz.clienți peste limitele legale

 • - total profit impozabil

 • - impozit pe profit datorat

 • - impozit pe profit virat

 • - impozit pe profit de virat

72.336 lei

17.298 lei

6.884 lei

308.129 lei

132.114 lei

452.102 lei

72.336 lei

58.487 lei

3.849 lei

III. Cifra de afaceri realizată în anul 2017

2.188.664 lei

Ponderea cifrei de afaceri provine din activitatea de bază a societății, respectiv din închirieri spații pentru desfășurare activități comerciale ( producție, depozitare, sedii administrative, etc.)

Director general,

Hârșovescu Silviu Ștefan


Contabil șef,


Sima MargaretaSC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


SECȚIUNEA III

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2017

RON

Denumirea elementului

Sold la începutul exercițiului financiar 2017

Creșteri Total, din care:

Prin transfer

Reduceri Total din care:

Prin transfer

Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2017

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

1,009,180

1,009,180

Patrimoniul regiei

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

1,248,748

1,248,748

Rezerve legale

91,092

13,930

105,022

Rezerve patrimoniale

2,356,566

2,356,566

Rezerve reprezentând surplusul

realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

202,784

202,784

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumente de

capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumente de

capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentând

profitul nerepartizat sau pierderea

neacoperită(sold C)

712,120

172,505

92,152

792,473

Rezultatul reportat provenit din

adoptarea pentru prima dată a IAS,

mai puțin IAS 29 49*

Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabilețsold C)

0

0

0

Rezultatul reportat provenit din

trecerea la aplicarea Reglementărilor

contabile conforme cu Directiva a patra

a Comunităților Economice Europene

Profitul sau pierderea exercițiului

financiar (sold C)

172,504

206,254

172,504

206,254

Repartizarea profitului

11,800

13,930

11,800

13,930

Total capitaluri proprii

5,781,194

206,254

252,856

5,907,097

Director General,

Hârșovesițu Silviu Ștefan

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


SITUAȚIA

FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2017

Lei

Denumirea elementului

Exercițiu financiar

31.12.2016

31.12.2017

A

1

2

Fluxuri de numerar din activit.de exploatare:

încasări de la clienți

2,740,593

2,625,321

Plăți către furnizori

1,193,254

1,193,640

Plăți către angajați și în numele angajaților

684,173

732,130

TVA plătit

211,856

211,548

Impozit pe profit plătit

55,433

45,256

încasări din asigurarea împotriva cutremurilor

Numerar net din activități de exploatare

595,877

442,747

Fluxuri de numerar din activit.de investiție:

0

0

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

Dobânzi încasate

Dividende încasate

Numerar net din activități de investiție

0

0

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

0

0

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

Numerar net din activități de finanțare

0

0

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

Director General,


HârșovescuVSilviu Ștefan

Raportul Comisiei de Cenzori

privind verificarea si certificarea situațiilor financiare anuale pe anul 2017,

la S.C. METROM INDISTRIAL PARC S.A. BRAȘOV

Membrii Comisiei de cenzori, numiți prin hotarari ale CONSILIULUI JUDEȚEAN BRASOV-actionar unic al S.C. METROM INDISTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, in baza atribuțiilor ce ne revin in conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor OPANAF nr. 470/2018, privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017 si a prevederilor art.17 din Actul constitutiv al S.C. METROM INDISTRIAL PARC S.A. BRAȘOV,

am procedat la verificarea Situațiilor financiare anuale, forma prescutata, pentru anul 2017, a S.C. METROM INDISTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, responsabilitatea Comisiei de cenzori fiind ca, pe baza verificării efectuate sa-si exprime o opinie asupra conformității conturilor anuale cu normele contabile si cu reglementările legale.

întrucât unitatea nu depășește la data bilanțului limitele a doua dintre criteriile de mărime prevăzute la art.9 alin(1) din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările si completările ulterioare, se întocmesc Situații financiare anuale prescurtate, care cuprind:

 • • BILANȚ PRESCURTAT

 • • CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 • • DATE INFORMATIVE

 • • SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

 • • NOTE EXPLICATIVE la Situațiile financiare anuale, pentru exercițiul fiscal încheiat la data de 31.12.2017, care se refera la:

  •Total active

  • Profitul net


6.208.180 lei.

206.254 lei.

Cifra de afaceri neta

2.258.497 lei.


Situațiile financiare respective au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii societății verificate, potrivit art. 10(1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, Situațiile financiare anuale vor fi insotite de o declarație scrisa a administratorului, care isi asuma răspunderea pentru intocmirea acestora si confirma ca, politicile contabile utilizate sunt in coformitate cu reglementările contabile aplicate, situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a rezultatelor obținute si persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Responsabilitatea Comisiei de Cenzori a fost aceea de a exprima o opinie asupra Situațiilor financiare anuale pe baza verificărilor făcute in acest scop. Verificările au fost efectuate in conformitate cu Normele profesionale ale CECCAR bazate pe Standerdele Internationale si reglementările contabile in domeniu emise de M.F.P.

Prin verificările efectuate s-a urmărit examinarea, pe baza de sondaje, a elementelor probante care sa justifice datele conținute de Situațiile financiare anuale si sa confirme faptul ca acestea nu conțin anomalii semnificative. De asemenea, verificarea a constat in evaluarea principiilor si metodelor folosite pentru inchiderea conturilor anuale, cat si in efectuarea unei examinări a prezentării de ansamblu situațiilor financiare anuale, forma prescurtata.

Estimam ca verificarea efectuata furnizează o baza rezonabila pentru fundamentarea opiniei noastre.

După parerea noastra, Situațiile financiare dau o imagine fidela atat partimoniului la 31.12.2017, cat si contului de profit si pierdere pentru exercutiul incheiat si sunt in conformitate cu prevederile legale si statutare in vigoare.

Brașov, 12.03.2018

Comisia de Cenzori:


Ec. POPA GHEORGHE-DANUT

Ec. COCA IONITA x

Ec. LASCU IULIAN % 7  /

\\

<